Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật cao áp - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

106
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP VÀ MÁY ĐIỆN 7-1 KHÁI NIỆM CHUNG 7-2 BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TBA 7-3 BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO MÁY ĐIỆN 7-1 KHÁI NIỆM CHUNG TBA là nơi quan trọng nhất trong hệ thống điện Bảo vệ chống sét cho TBA bao gồm: - bảo vệ chống sét đánh thẳng: dùng cột, dây thu sét - bảo vệ chống sét từ đường dây truyền vào trạm: dùng chống sét van.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp - Chương 7

  1. CHÆÅNG VII BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO TRAÛM BIÃÚN AÏP VAÌ MAÏY ÂIÃÛN 7-1 KHAÏI NIÃÛM CHUNG 7-2 BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO TBA 7-3 BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO MAÏY ÂIÃÛN
  2. 7-1 KHAÏI NIÃÛM CHUNG TBA laì nåi quan troüng nháút trong hãû thäúng âiãûn Baío vãû chäúng seït cho TBA bao gäöm: - baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng: duìng cäüt, dáy thu seït - baío vãû chäúng seït tæì âæåìng dáy truyãön vaìo traûm: duìng chäúng seït van.
  3. 7-2 BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO TBA 1/ Khi seït âaïnh åí xa traûm: (caïch xa tæì vaìi km tråí lãn) >2 km Âiãûn aïp truyãön vaìo traûm : Ut = U50% Icsv Zdd Zdd 2U50% Rcsv PB Doìng âiãûn qua chäúng seït van: 2.U 50% = Icsv Z dd + R csv 2.U 50% Do R csv
  4. Vê duû: Âäúi våïi âæåìng dáy 110kV coï U50% = 650kV, Zdd = 400Ω 2.650 Icsv = = 3,25kA 400 Âäúi våïi CSV coï doìng âënh mæïc laì (5÷10) kA do âoï træåìng håüp naìy khäng laìm hoíng chäúng seït van. Is 2/ Khi seït âaïnh ngay taûi âáöu traûm : Rc = Is . I csv R c + R csv Rc Rcsv Våïi Is = 150kA, Rc = 10Ω, Rcsv = 36,7Ω 10 Icsv = 150. = 32kA 10 + 36,7 Váûy træåìng håüp naìy doìng qua chäúng seït van låïn hån âënh mæïc, laìm chaïy hoíng chäúng seït.
  5. 3/ Nguyãn lyï baío vãû: Khäng cho seït âaïnh trãn âæåìng dáy åí chiãöu daìi tæì 1-2km kãø tæì traûm. - Âäúi våïi âæåìng dáy khäng treo dáy chäúng seït: + treo dáy chäúng seït åí âoaûn gáön âãún traûm + giaím goïc baío vãû α âãún mæïc tháúp nháút (chäúng seït âaïnh voìng) + tàng cæåìng näúi âáút åí caïc cäüt âiãûn trãn âoaûn coï treo dáy chäúng seït (chäúng phoïng âiãûn ngæåüc) - Âäúi våïi âæåìng dáy coï treo dáy chäúng seït + giaím goïc baío vãû α vaì tàng cæåìng näúi âáút åí âoaûn gáön traûm
  6. 7-3 BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO MAÏY ÂIÃÛN 1/ Khaïi niãûm giäúng nhæ baío vãû cho traûm biãún aïp caïch âiãûn cuía maïy âiãûn yãúu hån nhiãöu so våïi MBA duìng loaûi chäúng seït van tæì coï cháút læåüng täút hån, âiãûn aïp dæ nhoí 2/ Baío vãû chäúng seït cho maïy âiãûn näúi træûc tiãúp våïi ÂDK Phaûm vi sæí duûng: maïy phaït coï cäng suáút nhoí, phuû taíi beï nhæ traûm thuíy âiãûn nhoí. Phæång thæïc baío vãû: + Duìng loaûi chäúng seït van coï cháút læåüng täút + Baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng cho âoaûn gáön maïy phaït bàòng dáy thu seït. + Âàût thãm tuû âiãûn trãn thanh goïp cuía maïy phaït (C = 0,5μF) âãø giaím âäü däúc soïng tåïi
  7. Så âäö nguyãn lyï baío vãû: ∼ Duìng hai chäúng seït äúng: phæång phaïp trãn täún keïm PT PT do âàût dáy chäúng seït caïch PB ly âæåìng dáy Duìng âoaûn caïp näúi giæîa maïy phaït vaì âæåìng dáy trãn khäng: ∼ PT PB
  8. 3/ Baío vãû chäúng seït cho maïy âiãûn näúi våïi ÂDK qua MBA så âäö thay thãú MBA K1 C1 C.aïp C1: Âiãûn dung cuía cuäün dáy cao C12 aïp so våïi voí. H.aïp C2: Âiãûn dung cuía cuäün dáy haû C2 K2 aïp so våïi voí. K1, K2 : Âiãûn dung doüc cuía cuäün dáy cao vaì haû C12 : Âiãûn dung giæîa hai cuäün dáy Taûi toüa âäü x, âiãûn aïp cuäün cao aïp U1(x), âiãûn aïp trãn cuäün haû aïp laì: C12 U 2 (x) = U 1 (x). C 2 + C12 C12 = 300pF, C2 = 6000pF => U2(x) = 0,05 U1(x) Giaï trë naìy quaï nhoí khäng gáy nguy hiãøm cho caïch âiãûn cuía MF.
  9. - Taûi thåìi âiãøm t ≠0, soïng âiãûn aïp seî truyãön qua bàòng âæåìng âiãûn tæì: U2 = U1/ k, (k laì tyí säú MBA) U2 cuîng nhoí khäng gáy nguy hiãøm cho MF Váûy phêa cuäün dáy cuía MBA näúi våïi MF khäng cáön âàût thãm chäúng seït van. ∼ Så âäö baío vãû: PB
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2