intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản part 1

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

450
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục lục Chương I: Giống lợn và công thức lai trong chăn nuôi lợn 1. Giống lợn Móng Cái 2. Giống lợn ỉ 3. Một số giống lợn miền núi 4. Các giống lợn ngoại nuôi ở Việt Nam 5. Một số công thức lai trong chăn nuôi lợn 6. Phân loại lợn trong đàn lợn nái sinh sản Chương II: Chuồng trại cho lợn nái sinh sản 1. Yêu cầu chung 2. Chuồng cho lợn nái hậu bị 3. Chuồng nuôi lợn nái sinh sản 4. Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa đến 60 ngày tuổi Chương III:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản part 1

  1. RUMENASIA.ORG/VIETNAM Kü thuËt ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n Hµ néi 2004 1
  2. RUMENASIA.ORG/VIETNAM Môc lôc Trang Ch­¬ng I: Gièng lîn vµ c«ng thøc lai trong ch¨n nu«i lîn 1 1 . Gièng lîn Mãng C¸i 1 2 . Gièng lîn Ø 3 3 . Mét sè gièng lîn miÒn nói 4 4 . C¸c gièng lîn ngo¹i nu«i ë ViÖt Nam 5 5 . Mét sè c«ng thøc lai trong ch¨n nu«i lîn 6 6 . Ph©n lo¹i lîn trong ®µn lîn n¸i sinh s¶n 7 Ch­¬ng II: Chuång tr¹i cho lîn n¸i sinh s¶n 9 1. Yªu cÇu chung 9 2. Chuång cho lîn n¸i hËu bÞ 10 3. Chuång nu«i lîn n¸i sinh s¶n 10 4. Chuång nu«i lîn con sau cai s÷a ®Õn 60 ngµy tuæi 11 Ch­¬ng III: Ho¹t ®éng sinh dôc vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n cña 13 lîn n¸i 1. Ho¹t ®éng sinh dôc ë lîn n¸i 13 2. Søc s¶n xuÊt cña lîn n¸i 16 a. Mét sè chØ tiªu sinh lý sinh dôc cña lîn n¸i 16 b. Kh¶ n¨ng sinh s¶n 17 c. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c 20 Ch­¬ng IV: Ch¨n nu«i lîn c¸i hËu bÞ 22 22 - Môc tiªu ch¨n nu«i lîn c¸i hËu bÞ 22 - Kü thuËt chän lîn c¸i g©y n¸i sinh s¶n 22 - Kü thuËt nu«i d­ìng lîn c¸i hËu bÞ 24 - Kü thuËt qu¶n lý lîn c¸i hËu bÞ 25 - Mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng sinh s¶n cña lîn n¸i Ch­¬ng V: Ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n 26 I. Ch¨n nu«i lîn n¸i chöa 26 1. Môc tiªu ch¨n nu«i lîn n¸i chöa 26 2. Kü thuËt nu«i d­ìng lîn n¸i chöa 26 3. Kü thuËt qu¶n lý lîn n¸i chöa 27 28 II. Ch¨n nu«i lîn n¸i nu«i con 1. Môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc 28 2. Kü thuËt ®ì ®Î cho lîn 28 3. Nu«i d­ ìng lîn n¸i ®Î vµ nu«i con 31 4. Kü thuËt nu«i d­ìng ch¨m sãc lîn n¸i tõ khi cai s÷a ®Õn khi phèi gièng trë l¹i 33 Ch­¬ng VI: Ch¨n nu«i lîn con theo mÑ 36 1. §Æc ®iÓm cu¶ lîn con bó s÷a 36 2. Kü thuËt nu«i d­ìng lîn con theo mÑ 37 3. Ch¨m sãc qu¶n lý lîn con theo mÑ 40 4. Kü thuËt cai s÷a lîn con 42 Ch­¬ng VII: Mét sè bÖnh th­êng gÆp ë lîn n¸i 45 1. Quy tr×nh vÖ sinh phßng bÖnh cho lîn. 45 2. Quy tr×nh tiªm phßng cho lîn n¸i 45 3. Mét sè bÖnh cña lîn n¸i 46 4. Mét sè bÖnh cña lîn con 52 2
  3. RUMENASIA.ORG/VIETNAM Ch­¬ng I Gièng lîn vµ c«ng thøc lai trong ch¨n nu«i lîn 1. Gièng lîn Mãng C¸i * Nguån gèc vµ sù ph©n bè Gièng lîn Mãng C¸i ®­ îc nu«i nhiÒu ë huyÖn Mãng C¸i tØnh Qu¶ng Ninh. VÒ nguån gèc lîn Mãng C¸i cã nguån gèc tõ lîn Qu¶ng §«ng Trung Quèc, gièng lîn nµy ®­îc ng­ êi Hoa mang sang n ­íc ta nu«i tõ l©u, dÇn dÇn ph¸t triÓn thµnh gièng lîn cña n­ íc ta. HiÖn nay sè l­ îng lîn Mãng C¸i lªn ®Õn trªn 30 v¹n con, ®­ îc ch¨n nu«i rÊt réng r·i ë c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Hång, ven biÓn miÒn Trung vµ T©y Nguyªn, ®Ó thùc hiÖn ch­ ¬ng tr×nh “Mãng C¸i ho¸ ®µn lîn” ë c¸c tØnh trªn. Lîn Mãng C¸i lµ lîn c¸i nÒn c¬ b¶n ®Ó lai víi lîn ®ùc Yorshire vµ Landrace cho s¶n phÈm con lai nu«i lÊy thÞt chñ yÕu hiÖn nay ë miÒn B¾c ViÖt Nam. * §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh Lîn Mãng C¸i cã 3 dßng: dßng x­¬ng to, dßng x­ ¬ng nhì vµ dßng x­ ¬ng nhá. Lîn Mãng C¸i x­¬ng nhá cã tÇm vãc kh«ng kh¸c lîn Ø, vµ cã vïng tr¾ng ë bông vµ vµnh tr¾ng v¾t ngang qua vai lín h¬n so víi dßng x­¬ng nhì vµ x­¬ng to. Lîn Mãng C¸i cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh nh­ ® Çu ®en gi÷a tr¸n cã mét ®èm tr¾ng h×nh tam gi¸c hoÆc h×nh thoi mµ ®­êng chÐo dµi theo chiÒu dµi cña mÆt lîn. Mâm tr¾ng, bông vµ 4 ch©n tr¾ng. PhÇn tr¾ng nµy cã nèi nhau b»ng mét vµnh tr¾ng v¾t qua vai, lµm cho phÇn ®en cßn l¹i trªn l­ ng vµ m«ng cã h×nh d¸ng nh ­ c¸i yªn ngùa cßn ® ­îc gäi lµ vÕt lang h×nh yªn ngùa. ë chç tiÕp gi¸p gi÷a l«ng ®en vµ tr¾ng cã mét kho¶ng mê, réng kho¶ng 2 - 3 cm trªn ®ã da ®en l«ng tr¾ng. §Æc ®iÓm vÒ mµu s¨c l«ng da cña lîn Mãng C¸i lµ cè ®Þnh. Tuy nhiªn ë dßng Mãng C¸i x­¬ng to th× phÇn tr¾ng v¾t qua vai th­êng hÑp h¬n so víi Mãng C¸i x­¬ng nhá vµ x­¬ng nhì vµ cã tr­êng hîp ë gi÷a vµnh tr¾ng v¾t qua vai cã mét vïng da ®en ë gi÷a nh­ lµ mét hßn ®¶o ®en n»m gi÷a vµnh l«ng tr¾ng. Lîn Mãng C¸i x­¬ng to cã tai to vµ cóp vÒ phÝa tr­íc. Cßn lîn Mãng x­¬ng nhá vµ nhì th× tai nhá vµ ®øng. VÒ kÕt cÊu ngo¹i h×nh lîn Mãng C¸i cã ®Æc ®iÓm lµ ®Çu to, tai ®óng h­íng vÒ phÝa tr­íc, l­ ng vâng, bông xÖ, ch©n yÕu cßn cã hiÖn t­ îng ®i bµn, cã tõ 12 - 14 vó. * §Æc ®iÓm sinh tr­ëng Lîn Mãng C¸i lµ gièng thµnh thôc sím, thêi gian sinh tr­ ëng ng¾n. Khèi l­ îng s¬ sinh 0,5 - 0,7 kg/ con, khèi l­ îng cai s÷a 6-8 kg/ con, khèi l­îng lóc 6 th¸ng tuæi ®¹t 30 - 40 kg; khèi l­ îng lóc 12 th¸ng tuæi ®¹t 60 kg; khèi l­ îng tr­ ëng thµnh ®¹t 100 - 120 kg. NÕu so víi lîn Ø th× tÇm vãc lîn Mãng C¸i cã to h¬n, nh­ ng nãi chung vÉn thuéc lo¹i tÇm vãc nhá. Mæ thÞt ë khèi l­ îng 100 kg cho 79% mãc hµm, tØ lÖ thÞt n¹c 38,6%. * Kh¶ n¨ng sinh s¶n Lîn Mãng C¸i cã lµ gièng lîn thµnh thôc sím: lîn ®ùc 2 th¸ng tuæi cã thÓ giao phèi d­îc vµ cã thÓ thô thai, lîn c¸i 3 th¸ng tuæi ®· cã biÓu hiÖn ®«ng dôc, chu kú ®éng dôc b×nh qu©n 21 3
  4. RUMENASIA.ORG/VIETNAM ngµy (18-25 ngµy), thêi gian ®éng duc 3-4 ngµy, thêi gian chöa b×nh qu©n 114 ngµy, thêi gian ®éng dôc trë l¹i sau cai s÷a 5-7 ngµy. Lîn Mãng C¸i lµ gièng lîn m¾n ®Î, ®Î nhiÒu con, nu«i con khÐo. Cã thÓ ®Î tõ 10-12 con/ løa, khèi l­îng s¬ sinh 0,5 - 0,7 kg/ con, tØ lÖ nu«i sèng ®¹t 80-90%. So víi c¸c lo¹i lîn lang kh¸c th× c¸c chØ tiªu trªn ®Òu cao h¬n tõ 5 - 7%. H×nh 1 Lîn n¸i Mãng C¸i Lîn Mãng C¸i lµ gièng lîn cã tÇm vãc t­¬ng ®èi lín so víi c¸c gièng lîn trong vïng ®ång b»ng vµ trung du B¾c Bé. Tuæi thµnh thôc sím, m¾n ®Î, ®Î sai con, kh¶ n¨ng nu«i con khÐo, kh¶ n¨ng tiªu ho¸ vµ lîi dông thøc ¨n th« xanh tèt. Mét sè h¹n chÕ lµ kÕt cÊu ngo¹i h×nh yÕu, l­ng vâng, bông xÖ, tû lÖ n¹c thÊp. Ph­¬ng h­ íng c«ng t¸c gièng ®èi víi gièng lîn Mãng c¸i lµ t¨ng c­êng chän läc vµ nh©n thuÇn ®Ó n©ng cao tÇm vãc, c¶i t¹o c¸c nh­îc ®iÓm cña lîn Mãng C¸i. Cho lai t¹o víi c¸c gièng lîn nhËp néi ®Î lÊy con lai nu«i thÞt. Trong chiÕn l­ îc n¹c ho¸ ®µn lîn hiÖn nay, ngoµi phÇn sö dông lîn ngo¹i thuÇn nu«i tíi c¸c hé n«ng d©n, kh«ng thÓ thiÕu v¾ng c¸c lo¹i lîn lai, mµ trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c con lai cã ®ãng gãp phÇn m¸u cña lîn Mãng C¸i. ViÖc sö dông lîn n¸i lai F1(Yorkshire x Mãng C¸i) hoÆc F1 (Landrace x Mãng C¸i ) lµm nÒn ®Ó t¹o con lai 3/4 m¸u ngo¹i nu«i thÞt nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt ch¨n nu«i vµ tØ lÖ thÞt n¹c trong thµnh phÇn thÞt xÎ lªn 48 - 49 % lµ h­íng ®i hÕt søc ®óng ®¾n hiÖn nay. 4
  5. RUMENASIA.ORG/VIETNAM 2. Gièng lîn Ø Gièng lîn Ø ® ­îc nu«i phæ biÕn ë ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång, lµ gièng lîn ®­îc nh©n d©n ta chän läc, nh©n gièng vµ nu«i d­ ìng l©u ®êi. HiÖn nay gièng lîn Ø ®­ îc nu«i kh¸ réng r·i t¹i c¸c tØnh thuéc ®ång b»ng s«ng Hång nh­ H¶i D­ ¬ng, H­ ng Yªn, Th¸i B×nh, Hµ T©y, Nam §Þnh, H¶i Phßng vµ phÝa Nam cña c¸c tØnh nh­ Hµ B¾c, Th¸i Nguyªn, VÜnh Phó … * §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh Lîn Ø toµn th©n cã mµu ®en tuyÒn, ®Çu nhá vµ th«, mâm ng¾n vµ cong, m×nh ng¾n, ngùc s©u, l­ng vâng, bông xÖ, cã 10 vó, ch©n yÕu. Lîn thuéc lo¹i thÓ chÊt yÕu, tÇm vãc nhá, lîn ®ùc th ­êng nhá h¬n lîn c¸i, h­íng s¶n xuÊt mì. Lîn Ø cã 2 lo¹i h×nh: Lîn Ø mì vµ Ø pha. Lîn Ø mì hay cßn gäi lµ Ø mÆt nh¨n (Ø n h¨n) , lo¹i nµy toµn th©n mµu ®en, tr¸n cã nhiÒu nÕp nh¨n h»n s©u lµm cho mòi cã vÎ cong lªn, mÆt cã vÕt nh¨n. Lo¹i nµy thµnh thôc sím, tÇm vãc bÐ, ch©n thÊp, bông sÖ, m×nh ng¾n. Lo¹i h×nh lîn Ø pha, toµn th©n còng cã mµu ®en, cã con 4 ch©n ®èm tr¾ng, ch©n cao h¬n lîn Ø mì, bông gän h¬n, mâm th¼ng, mÆt kh«ng nh¨n. * §Æc ®iÓm sinh tr­ëng Lîn Ø sinh tr­ëng chËm, gi÷a 2 nhãm th× lîn Ø pha sinh tr­ ëng nhanh h¬n lîn Ø mì. khèi l­ îng 2 th¸ng tuæi chØ ®¹t 5 kg, tõ 4-8 th¸ng tuæi khèi l­ îng lîn Ø ® ùc lu«n thÊp h¬n lîn Ø c¸i, khèi l­ îng Ø ® ùc lóc 4 th¸ng tuæi lµ11,9 kg, trong khi ®ã lîn Ø c¸i lµ 13,5 kg. Khèi l­ îng tr­ëng thµnh cña lîn Ø chØ ®¹t 70 kg (lóc 30 - 32 th¸ng tuæi) cho nªn cÇn ph¶i quan t©m c¶i thiÖn tÇm vãc. Lîn Ø nu«i thÞt cã tèc ®é t¨ng träng thÊp chØ ®¹t 200 - 250 g/ ngµy, do vËy khi xuÊt chuång lóc 8 th¸ng tuæi ch­ a ®¹t 50 kg. Tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng cao. TØ lÖ n¹c tõ 34,5 - 39,12%, tØ lÖ mì 40 %(39,97-43,2%). ChÊt l­îng thÞt tèt, ®é dinh d­ìng cao, thí thÞt nhá, mïi vÞ th¬m ngon (ViÖn ch¨n nu«i 1973-1976) * Kh¶ n¨ng sinh s¶n Lîn Ø c¸i thµnh thôc vÒ tÝnh sím, lóc 3-4 th¸ng tuæi ®· cã biÓu hiÖn ®éng dôc, chu kú ®éng dôc 19-21 ngµy, thêi gian ®éng dôc 3-4 ngµy, thêi gian chöa 110- 115 ngµy, sè con ®Î/ løa 8 - 10 con, khèi l­ îng lîn con lóc s¬ sinh ®¹t b×nh qu©n 0,45 kg, tØ lÖ nu«i sèng cao ®¹t 90-92%. Khèi l­ îng khi cai s÷a lóc 60 ngµy tuæi ®¹t b×nh qu©n 5,5 kg/ con. Lîn Ø ®ùc thµnh thôc vÒ tÝnh sím h¬n lîn Ø c¸i. Nh×n chung lîn Ø ® ùc sinh tr­ëng ph¸t triÓn chËm h¬n lîn Ø c¸i, tuæi sö dông lîn Ø ® ùc tèt nhÊt lóc 6 - 8 th¸ng tuæi. §èi víi lîn Ø pha cã kh¶ n¨ng sinh s¶n cao h¬n, kh«ng thua kÐm lîn Mãng C¸i: sè con ®Î / løa ®¹t 11,7 (cña lîn Mãng C¸i lµ 11,08); sè con cai s÷a / æ lµ 10,7 con (lîn Mãng C¸i lµ 10,4 con). 5
  6. RUMENASIA.ORG/VIETNAM * KÕt luËn Lîn Ø cã ­u ®iÓm lµ thµnh thôc sím, chÊt l­ îng thÞt th¬m ngon, kh¶ n¨ng chÞu ®ùng kham khæ cao, nu«i con khÐo, kh¶ n¨ng lîi dông thøc ¨n th« xanh cao, dÔ thÝch nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn nu«i d­ ìng kh¸c nhau. Tuy nhiªn còng cã nh­ îc ®iÓm lµ tÇm vãc qu¸ nhá, thÓ chÊt yÕu, bông to, l­ ng vâng, ch©n yÕu, h ­íng mì. Tõng b ­íc t¹p giao c¶i l­¬ng víi c¸c gièng lîn kh¸c, nhÊt lµ c¸c gièng lîn ngo¹i ®Ó n©ng cao tÇm vãc vµ gi¸ trÞ kinh tÕ. Lîn c¸i Ø cã thÓ cho lai víi lîn Yorkshire ®Ó chän lÊy c¸i lai F1 lµm n¸i nÒn trong c¸c c«ng thøc lai 3 m¸u ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng sinh tr­ëng vµ tû lÖ thÞt n¹c/ thÞt xÎ. 3. Mét sè gièng lîn miÒn nói C¸c gièng lîn miÒn nói gåm cã: Lîn M­ êng Kh ­¬ng, lîn MÑo, nhãm lîn Lang nh­ lîn Lang Chî R· (B¾c K¹n), lîn Lang H¹ Lang (Cao B»ng)… Nh×n chung t×nh n¨ng s¶n xuÊt cßn thÊp ®ã lµ do ®iÒu kiÖn ®Þa lý, tËp qu¸n ch¨n nu«i vµ tr×nh ®é kü thuËt ch¨n nu«i cßn h¹n chÕ. Nh×n chung c¸c gièng lîn trªn ®Òu cã mµu s¾c l«ng da ®en tuyÒn hoÆc lang tr¾ng ®en, tuy nhiªn vÕt lang kh«ng cè ®Þnh. VÒ tÇm vãc, c¸c gièng lîn nµy ®Òu cã tÇm vãc to h¬n c¸c gièng lîn n¬i kh¸c nh­ ng m×nh h¬i lÐp, kÕt cÊu v÷ng ch¾c rÊt thÝch hîp víi ch¨n th¶. Nhãm gièng lîn miÒn nói cã tuæi thµnh thôc vÒ tÝnh dôc chËm, tuæi ®éng dôc lÇn ®Çu vµo lóc 8 th¸ng tuæi. VÒ kh¶ n¨ng sinh s¶n, nh×n chung c¸c gièng lîn miÒn nói cã kh¶ n¨ng sinh s¶n thÊp, ®Î 5 - 6 con/løa, sè løa ®Î/n¨m tõ 1 - 1,2. Kh¶ n¨ng tiÕt s÷a thÊp, do ®ã khèi l­ îng lîn con khi cai s÷a ch­a cao. Nh×n chung c¸c gièng lîn miÒn nói cã ­u ®iÓm lµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu miÒn nói. Tuy nhiªn cã nh­ îc ®iÓm lµ n¨ng suÊt ch¨n nu«i cßn thÊp, cho nªn cÇn ®­îc c¶i tiÕn vÒ kü thuËt nu«i d­ìng ch¨m sãc, hoÆc lai t¹o víi c¸c gièng lîn kh¸c nh­ lîn Mãng C¸i ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng sinh s¶n. H×nh 2: Lîn n¸i MÑo H×nh 3: Lîn n¸i Lang Chî R· 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=450

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2