Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật của nhà nông với các giải pháp sáng tạo (Tập 3)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:230

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông (Tập 2) của hội nông dân Việt Nam của Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật gồm 86 giải pháp về cơ khí và chế biến nông sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật của nhà nông với các giải pháp sáng tạo (Tập 3)

 1. https://tieulun.hopto.org
 2. https://tieulun.hopto.org
 3. A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark C¸C GI¶I PH¸P S¸NG T¹O Kü THUËT cña NHµ N¤NG TËp III https://tieulun.hopto.org
 4. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn duy hïng Thµnh viªn TS. NguyÔn an tiªm TS. khuÊt duy kim h¶i nguyÔn vò thanh h¶o https://tieulun.hopto.org
 5. HéI N¤NG D¢N VIÖT NAM C¸C GI¶I PH¸P S¸NG T¹O Kü THUËT cña NHµ N¤NG TËp III nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt Hµ Néi - 2013 https://tieulun.hopto.org
 6. Tæ chøc b¶n th¶o: NguyÔn V¨n T©m Ng« V¨n Hïng NguyÔn TuÊn Anh NguyÔn ThÞ Thanh B×nh Lª Minh H»ng D­¬ng Anh TuÊn https://tieulun.hopto.org
 7. lêi nhµ xuÊt b¶n Lµ mét n­íc n«ng nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n vÉn lµ träng ®iÓm trong c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, kinh tÕ n«ng nghiÖp vÉn gi÷ tû träng lín trong c¬ cÊu c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - th­¬ng m¹i - dÞch vô. Nhµ n­íc ®· huy ®éng, ®Æt hµng nhiÒu tr­êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu vµ hµng ngµn nhµ khoa häc nghiªn cøu phôc vô n«ng nghiÖp - n«ng th«n - n«ng d©n vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Bªn c¹nh sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc vµ c¸c nhµ khoa häc, b¶n th©n ng­êi n«ng d©n trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ®· kh«ng ngõng s¸ng t¹o nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt rÊt gi¸ trÞ, cã tÝnh øng dông cao. Nh»m khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o kh«ng ngõng cña n«ng d©n, tõ n¨m 2004, Héi N«ng d©n ViÖt Nam phèi hîp víi Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc - kü thuËt ViÖt Nam tæ chøc cuéc thi “S¸ng t¹o kü thuËt nhµ n«ng”. Qua t¸m n¨m ph¸t ®éng, bèn lÇn xÐt gi¶i tõ 190 gi¶i ph¸p, Ban tæ chøc cuéc thi ®· trao tÆng 4 gi¶i nhÊt, 13 gi¶i nh×, 20 gi¶i ba, 23 gi¶i khuyÕn khÝch. Cuéc thi cho thÊy søc s¸ng t¹o to lín cña n«ng d©n ViÖt Nam, võa phong phó, võa ®a d¹ng, tõ nh÷ng c¶i tiÕn 5 https://tieulun.hopto.org
 8. ®¬n gi¶n ®Õn nh÷ng ý t­ëng t¸o b¹o chÕ t¹o m¸y bay chuyªn dïng trong n«ng nghiÖp. Nh÷ng s¸ng t¹o kü thuËt n¶y sinh trong thùc tiÔn ®­îc thiÕt kÕ thµnh quy tr×nh trong s¶n xuÊt, c¸c c«ng cô, c¸c thiÕt bÞ h÷u dông; nhiÒu s¸ng kiÕn trë thµnh hµng hãa trªn thÞ tr­êng. Nh»m gióp bµ con n«ng d©n häc tËp, ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt hay trong cuéc thi, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt phèi hîp víi Héi N«ng d©n ViÖt Nam xuÊt b¶n 190 gi¶i ph¸p cña cuéc thi thµnh cuèn s¸ch víi tiªu ®Ò C¸c gi¶i ph¸p s¸ng t¹o kü thuËt cña nhµ n«ng. Chóng t«i chia cuèn s¸ch thµnh ba tËp: - TËp I gåm 60 gi¶i ph¸p kü thuËt ®­îc gi¶i, ®­îc s¾p xÕp theo trËt tù: C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, c¬ khÝ vµ chÕ biÕn n«ng s¶n, sinh häc - m«i tr­êng. TËp II vµ tËp III lµ 130 gi¶i ph¸p kü thuËt tham gia cuéc thi, dï kh«ng ®o¹t gi¶i nh­ng lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh øng dông cao, rÊt cã gi¸ trÞ ®Ó bµ con n«ng d©n tham kh¶o. §Ó tiÖn cho bµ con theo dâi chóng t«i s¾p xÕp: - TËp II gåm 44 gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, sinh häc - m«i tr­êng. - TËp III gåm 86 gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ c¬ khÝ vµ chÕ biÕn n«ng s¶n. Xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch víi bµ con n«ng d©n víi hy väng gãp phÇn gióp bµ con trong s¶n xuÊt, kinh doanh. Th¸ng 11 n¨m 2013 Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt 6 https://tieulun.hopto.org
 9. C¶I T¹O DµN XíI T¹O R·NH, §¸NH M¤, R¶I HOM MÝA §EM L¹I hiÖu qu¶ KINH TÕ CAO T¸c gi¶: PHAN V¡N ¸ §Þa chØ: 5/40, Êp 4 x· Lª Minh Xu©n, huyÖn B×nh Ch¸nh, Thµnh phè Hå ChÝ Minh 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p N¨m 1996, suy nghÜ rÊt nhiÒu vÒ viÖc lµm sao gi¶m chi phÝ c«ng trång mÝa trªn diÖn tÝch réng cña gia ®×nh, nhÊt lµ c«ng ®o¹n vÐt r·nh ®¸nh m« ®Ó ®Æt hom cho mÝa gièng tèn nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian. H¬n n÷a, c«ng lao ®éng theo mïa vô rÊt cao vµ kh«ng s½n cã. ¤ng ¸ m¹nh d¹n thiÕt kÕ mét dµn vÐt r·nh ®¸nh m« cho ruéng nhµ m×nh. Ban ®Çu, víi chiÕc m¸y cµy kÐo tay 26 m· lùc, «ng chÕ mçi lÇn kÐo ®­îc 3 r·nh. ¤ng nghÜ lµ còng khã cã thÓ thµnh c«ng nh­ mong ®îi, nh­ng chØ sau mét mïa vô thÊy hiÖu qu¶ tèt h¬n mong ®îi, ph©n h÷u c¬ kh«ng bÞ tr«i, t¹o ®­îc ®é Èm t­¬ng ®èi cao h¬n c¸ch ®¸nh m« theo kiÓu cò. 7 https://tieulun.hopto.org
 10. N¨m 1997, «ng tiÕp tôc c¶i tiÕn b»ng viÖc chÕ thªm vµ ®Æt dµn vÐt r·nh sau dµn xíi ®Êt ®Ó t¹o cho ®Êt t¬i xèp h¬n. ¤ng chÕ thªm mét dµn vÐt r·nh 4 l­ìi víi c«ng suÊt m¸y kÐo lín h¬n, võa kÐo r·nh võa r¶i hom mÝa. Víi c¸ch lµm nµy ®· gi¶m ®­îc rÊt nhiÒu c«ng cho kh©u v¸c vµ r¶i hom, tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu thêi gian, kÞp ®­îc thêi vô. 2. TÝnh hiÖu qu¶ Víi m« h×nh trªn, «ng Phan V¨n ¸ ®· rÊt thµnh c«ng trªn diÖn tÝch trång mÝa cña gia ®×nh vµ ¸p dông ®Õn tËn h«m nay. Kh«ng giÊu nghÒ, chia sÎ víi bµ con n«ng d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¸c vïng trång mÝa kh¸c. ¤ng còng cã nhê Héi KhuyÕn n«ng huyÖn vµ Héi KhuyÕn n«ng thµnh phè phæ biÕn ®Ó nh©n réng m« h×nh cho bµ con trång mÝa ¸p dông. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông HiÖn nay, N«ng tr­êng Lª Minh Xu©n vÉn ®ang ¸p dông m« h×nh cña «ng, ®ång thêi «ng còng më mét x­ëng gia c«ng nhá chÕ t¹o m« h×nh cho bµ con n«ng d©n trång mÝa trong vïng. 8 https://tieulun.hopto.org
 11. NGHI£N CøU T¹O PHAO Tù §éNG CHO M¸Y B¥M N¦íC PHôC Vô TRONG SINH HO¹T Vµ CH¡N NU¤I T¸c gi¶: D¦¥NG THANH ¸I §Þa chØ: Xãm Bµi H¸t, x· B¸ Xuyªn, thÞ x· S«ng C«ng, tØnh Th¸i Nguyªn §iÖn tho¹i: 02803211709 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p NhËn thÊy viÖc sö dông m¸y b¬m 370 cho sinh ho¹t vµ ch¨n nu«i, s¶n xuÊt d­íi h×nh thøc b¬m trùc tiÕp dïng khi cÇn thiÕt ch­a thùc sù tiÖn lîi vµ kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc n­íc, «ng ¸i ®· nghiªn cøu ra phao tù ®éng cho m¸y b¬m n­íc. Sö dông phao tù ®éng gióp tiÕt kiÖm ®­îc nguån n­íc do kh«ng bÞ trµn ra ngoµi, kh«ng cÇn ph¶i mua bån n­íc ®Ó dù tr÷. Khi cÇn n­íc, m¸y tù ho¹t ®éng cho n­íc ®Õn, rÊt tiÖn lîi ®Ó sö dông. Nguyªn liÖu lµm phao tù ®éng gåm: Can nhùa dung tÝch 20 lÝt; xèp t¹o phao mét m¶nh 15cm2; thanh tre dµi 25cm; d©y ®ång. 9 https://tieulun.hopto.org
 12. C¸ch lµm: Can ®Æt cè ®Þnh trªn cao, t¹o mét lç ®Ó l¾p èng n­íc tõ vßi x¶ nèi víi can. Dïng ®o¹n tre bÑt (t¹o cÇn phao) dµi 25cm. §Çu d­íi g¾n víi phao, ®Çu trªn quÊn d©y ®ång t¹o chç tiÕp ®iÖn vµ nèi thµnh dßng ®iÖn vÒ m¸y. T¹o mét dßng ®iÖn ch¹y qua trªn miÖng can ®Ó hë cè ®Þnh, khi phao ch×m sÏ tiÕp ®iÖn chuyÓn vÒ m¸y lµm cho m¸y ho¹t ®éng tù hót n­íc ®Çy can sÏ lµm phao næi lªn, lµm dßng ®iÖn tù ng¾t, m¸y ngõng b¬m. Sau khi thiÕt kÕ phao tù ®éng, dïng èng nhùa TiÒn Phong 21 hoÆc 27 tõ m¸y dÉn ®i c¸c khu vùc m×nh cÇn thiÕt kÕ n­íc, khi dïng ch¶y nh­ n­íc m¸y. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: Gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ lµm, chi phÝ nguyªn liÖu thÊp. TiÕt kiÖm n­íc, tiÕt kiÖm tiÒn mua bån chøa n­íc cho hé gia ®×nh. - HiÖu qu¶ x· héi: Gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn n­íc. DÉn n­íc vµo c¸c khu vùc nh­: bÕp, c«ng tr×nh vÖ sinh, v­ên c©y, chuång tr¹i ch¨n nu«i… nh­ n­íc m¸y, tiÖn lîi cho ng­êi sö dông. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông ¸p dông trong sinh ho¹t cña gia ®×nh «ng ¸i rÊt hiÖu qu¶. Gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n, cã thÓ ¸p dông cho c¸c n«ng hé. 10 https://tieulun.hopto.org
 13. Xö Lý R¸C TH¶I H÷U C¥ T¹I KHU D¢N C¦ B»NG Lß ñ LI£N HOµN KIÓU §øNG T¸c gi¶: §ÆNG TIÕN C¶NH §Þa chØ: Khu 2, x· Tiªn Kiªn, huyÖn L©m Thao, tØnh Phó Thä §iÖn tho¹i: 02103786606; 0989240512 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p Dïng chÕ phÈm sinh häc EMIC kÝch thÝch qu¸ tr×nh ph©n huû chÊt h÷u c¬, t¹o chÊt øc chÕ sinh tr­ëng hoÆc tiªu diÖt c¸c vi sinh vËt g©y mïi h«i thèi, h×nh thµnh c¸c chÊt kÝch thÝch sinh tr­ëng thùc vËt trong lß kÝn cã bè trÝ hÖ thèng khÝ b»ng thanh s¾t ch÷ V trªn bÒ mÆt ®Êt ®Ó ®­a dÇn chÊt h÷u c¬ ®ang ph©n huû vÒ phÝa ®¸y lß. PhÝa ®¸y lß chÊt h÷u c¬ ®· ph©n huû hoµn toµn ®­îc lÊy ra qua cöa lß phÝa d­íi. Gi¶i ph¸p nµy kh«ng cÇn nhiÒu dù tÝnh hoÆc ®Çu t­ lín nh­ c¸c gi¶i ph¸p kh¸c. DÔ ¸p dông t¹i khu d©n c­. 11 https://tieulun.hopto.org
 14. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: Gi¶m kho¶ng 350.000 ®ång/m2 r¸c th¶i h÷u c¬ ch­a kÓ khÊu hao x©y dùng c¬ b¶n so víi r¸c chuyÓn ®i n¬i kh¸c ®Ó xö lý (kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn kho¶ng 10km). - HiÖu qu¶ kü thuËt: §¬n gi¶n, dÔ ¸p dông vµ dÔ x©y dùng. - HiÖu qu¶ x· héi: Gi¶i ph¸p ®· t¹o c«ng ¨n, viÖc lµm cho 5 lao ®éng cã thu nhËp tõ 1.000.000 - 1.500.000 ®ång/lao ®éng/th¸ng (thêi gian n¨m 2010). M«i tr­êng n«ng th«n kh«ng bÞ « nhiÔm do chÊt th¶i sinh ho¹t lµ chÊt h÷u c¬ g©y ra. Gi¶i ph¸p nµy kh«ng cÇn ®iÖn n¨ng, mäi ng­êi d©n dÔ chÊp nhËn vÒ kinh phÝ vµ tÝnh tiÖn Ých cña gi¶i ph¸p. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông Lß ñ ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh ­u viÖt trong qu¸ tr×nh xö lý r¸c th¶i vµ chÊt h÷u c¬ t¹i céng ®ång d©n c­. §Æc biÖt lµ c¸c vïng n«ng th«n xa n¬i cã ®iÒu kiÖn x©y dùng khu xö lý r¸c th¶i hiÖn ®¹i. §Æc biÖt lµ nh÷ng x·, thÞ trÊn ®ang x©y dùng n«ng th«n míi, d©n c­ tËp trung tõ 15-17m 2. Lß ñ dÔ sö dông, c¸c th«ng sè kü thuËt cña lß ñ ®¬n gi¶n, dÔ ¸p dông, vËt liÖu x©y dùng th­êng 12 https://tieulun.hopto.org
 15. s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña lß ñ kh«ng cÇn cã nhiÒu n­íc, l­îng n­íc thõa Ýt, dÔ qu¶n lý. Gi¶i ph¸p dÔ ¸p dông, ®Çu t­ thÊp, hiÖu qu¶ cao nÕu kh©u ph©n lo¹i r¸c ®­îc thùc hiªn t¹i hé gia ®×nh. 13 https://tieulun.hopto.org
 16. M¸Y ÐP SîI BóN T¸c gi¶: NGUYÔN H÷U C¶NH §Þa chØ: Khu phè 7, ph­êng §øc Th¾ng, thµnh phè Phan ThiÕt, tØnh B×nh ThuËn 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p Th«ng th­êng, viÖc Ðp sîi bón th­êng ®­îc lµm b»ng thñ c«ng. ChiÕc m¸y Ðp sîi bón ®­îc anh C¶nh nghiªn cøu, chÕ t¹o tõ n¨m 1998. M¸y cã cÊu t¹o gåm mét sè thiÕt bÞ ®¬n gi¶n nh­: hÖ thèng trôc r¨ng chuyÓn ®éng tõ trªn xuèng, hÖ thèng truyÒn ®éng quay buli, bÖ ®ì trôc, x«ng chøa bét. M¸y ho¹t ®éng theo nguyªn lý: bét ®­îc ®æ vµo xoong chøa bét cã ®ôc lç, pist«ng chuyÓn ®éng tõ trªn xuèng Ðp bét ch¶y qua lç, bét ch¶y xuèng ®­îc høng b»ng mét xoong n­íc s«i; khi bét ch¶y hÕt lµ kÕt thóc c«ng ®o¹n Ðp bón. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: M¸y ®· gióp cho ng­êi lµm bón kh«ng ph¶i Ðp 14 https://tieulun.hopto.org
 17. bón b»ng tay. ViÖc sö dông m¸y sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt cho ng­êi lµm bón. - HiÖu qu¶ kü thuËt: M¸y cã thÓ Ðp ®­îc 1kg bét g¹o trong thêi gian 1 phót. Sîi bón ®­îc Ðp ®ång ®Òu, dµi vµ thÈm mü. M¸y cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, thiÕt bÞ dÔ mua vµ dÔ thay thÕ, vËn hµnh m¸y ®¬n gi¶n phï hîp víi ng­êi n«ng d©n. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông Theo t¸c gi¶, hiÖn nay ng­êi lµm bón trªn toµn tØnh B×nh ThuËn ®· sö dông m¸y Ðp bón thay thÕ cho viÖc Ðp bón thñ c«ng. 15 https://tieulun.hopto.org
 18. B¥M N¦íC KH¤NG CÇN NHI£N LIÖU T¸c gi¶: PHAN CH¹NG (Hai BiÓn) §Þa chØ: Th«n Nam, x· S«ng CÇu, huyÖn Kh¸nh VÜnh, tØnh Kh¸nh Hßa 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p TËn dông chiÕc ch©n vÞt cña chiÕc thuyÒn kÕt hîp víi dßng ch¶y cña n­íc «ng Ch¹ng ®· lµm ra m¸y b¬m n­íc tù ®éng, kh«ng cÇn nhiªn liÖu. CÊu t¹o cña m¸y cã mét trôc g¾n gi÷a ch©n vÞt víi bé nh«ng chuyÒn tù t¹o, ®Çu b¬m cao ¸p nhiÒu thít vµ èng xi m¨ng. Ch©n vÞt ®­a xuèng dßng n­íc, bé nh«ng chuyÒn t¸c ®éng ®Õn m¸y b¬m n­íc. Kh«ng cÇn ®iÖn, kh«ng cÇn dÇu, m¸y vÉn ho¹t ®éng. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: M¸y b¬m n­íc kh«ng cÇn nhiªn liÖu cã thÓ gióp ng­êi lµm v­ên ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao do vÉn ®¶m b¶o n­íc t­íi cho v­ên c©y ¨n qu¶ cña m×nh mµ kh«ng cÇn tèn chi phÝ mua nhiªn liÖu nh­ c¸c lo¹i m¸y kh¸c. 16 https://tieulun.hopto.org
 19. - HiÖu qu¶ kü thuËt: ChiÕc m¸y b¬m n­íc kh«ng cÇn nhiªn liÖu cã c«ng suÊt t­¬ng t­¬ng víi chiÕc m¸y b¬m 15CV. M¸y cã thÓ ®­a n­íc lªn ®é cao tíi 20m vµ xa tíi 300m. Trong mét giê, m¸y cã thÓ t­íi tõ 30 - 50m3 n­íc cho v­ên c©y ¨n qu¶. - HiÖu qu¶ x· héi: M¸y kh«ng g©y tiÕng ån vµ kh«ng lµm « nhiÔm m«i tr­êng. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông M¸y b¬m n­íc kh«ng cÇn nhiªu liÖu rÊt phï hîp víi nh÷ng m« h×nh lµm v­ên cã ®Þa h×nh gÇn s«ng, suèi. ¤ng Ch¹ng ®· ¸p dông vµo m« h×nh cña gia ®×nh vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cho n¨m hé trong vïng. ¤ng còng ®· nhËn ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng cña bµ con n«ng d©n ë ®Þa bµn xung quanh. 17 https://tieulun.hopto.org
 20. M¸Y §ãNG §ÊT Vµo CHËU Tù §éNG T¸c gi¶: NGUYÔN HåNG CH¦¥NG §Þa chØ: Th«n Xu©n Th­îng, x· L¹c L©m, huyÖn §¬n D­¬ng, tØnh L©m §ång §iÖn tho¹i: 0633978038; 0982530652 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p §Ó ®¸p øng nhu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ trång hoa ë §µ L¹t, anh Ch­¬ng ®· chÕ t¹o ra chiÕc m¸y ®ãng ®Êt vµo chËu tù ®éng (cßn gäi lµ m¸y ®ãng bÇu ®Êt) cã thÓ tù ®éng ®­a ®Êt vµo c¸c chËu ®Ó trång hoa nªn rÊt phï hîp víi c¸c c¬ së, c«ng ty chuyªn trång hoa, c©y c¶nh. M¸y cã tÝnh n¨ng: cung cÊp gi¸ thÓ cho m¸y víi l­îng gi¸ thÓ tõ 0,5-0,7m3; M¸y tù ®iÒu chØnh khu«n chøa chËu theo kÝch th­íc cña chËu vµ cung cÊp chËu cho m¸y, cã bé phËn lµm b»ng mÆt chËu vµ t¹o lç ®Ó trång c©y. Tèc ®é lµm viÖc cña m¸y s¶n xuÊt ®­îc 1.200 chËu/giê. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: M¸y cã kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt cao cho viÖc 18 https://tieulun.hopto.org
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2