intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

KỸ THUẬT DI TRUYỀN - PHẦN 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
149
lượt xem
44
download

KỸ THUẬT DI TRUYỀN - PHẦN 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỬ DỤNG CÁC ENZYME THÔNG DỤNG TRONG SINH HỌC PHÂN TỬ 1. ENZYME GIỚI HẠN (RESTRICTION ENZYME) 2. POLYMERASE (DNA, RNA) 3. NUCLEASE (DNase, RNase) 4. LIGASE 24 MỘT SỐ ENZYME GIỚI HẠN (RE) 25 MỘT SỐ ENZYME GIỚI HẠN (RE) 26 CÁC ENDO- & EXONUCLEASE Loại enzyme Cơ chất Vị trí nhận biết và cắt trên DNA, RNA 27 LẬP BẢN ĐỒ CẮT GIỚI HẠN (RESTRICTION MAP) Trình tự DNA cần nghiên cứu được cắt với nhiều RE, theo các tổ hợp cắt đơn, cắt phối hợp. Các sản phẩm cắt sau đó được phân tích bằng điện di và xử lý với các phần mềm vi tính để xây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT DI TRUYỀN - PHẦN 3

 1. SÖÛ DUÏNG CAÙC ENZYME THOÂNG DUÏNG TRONG SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ 1. ENZYME GIÔÙI HAÏN (RESTRICTION ENZYME) 2. POLYMERASE (DNA, RNA) 3. NUCLEASE (DNase, RNase) 4. LIGASE 24
 2. MOÄT SOÁ ENZYME GIÔÙI HAÏN (RE) 25
 3. MOÄT SOÁ ENZYME GIÔÙI HAÏN (RE) 26
 4. CAÙC ENDO- & EXONUCLEASE Loaïi enzyme Cô chaát Vò trí nhaän bieát vaø caét treân DNA, RNA 27
 5. LAÄP BAÛN ÑOÀ CAÉT GIÔÙI HAÏN (RESTRICTION MAP) Trình töï DNA caàn nghieân cöùu ñöôïc caét vôùi nhieàu RE, theo caùc toå hôïp caét ñôn, caét phoái hôïp. Caùc saûn phaåm caét sau ñoù ñöôïc phaân tích baèng ñieän di vaø xöû lyù vôùi caùc phaàn meàm vi tính ñeå xaây döïng baûn 28 ñoà caét giôùi haïn.
 6. KYÕ THUAÄT DNASE I FOOTPRINTING : XAÙC ÑÒNH TRÌNH TÖÏ CIS TREÂN DNA Moät ñoïan DNA ñöôïc ñaùnh daáu phoùng xaï ôû moät ñaàu 5’ vaø ñöôïc uû chung vôùi caùc phaân ñoaïn protein ñöôïc xem laø coù töông taùc vôùi DNA naøy. Sau ñoù, toå hôïp ñöôïc mang phaân caét baèng enzyme Dnase I. Nôi naøo treân DNA coù gaén protein, nôi ñoù seõ ñöôïc baûo veä khoûi söï phaân caét naøy, vaø hình thaønh “daáu chaân” (gieáng 9-12 vaø O treân hình). Ñoù chính laø trình töï CIS. Kích thöôùc cuûa trình töï coù theå ñöôïc nhaän bieát khi so saùnh vôùi thang DNA (M treân hình) 29
 7. CAÂU HOÛI – PHAÀN 3 1. Caùch xaây döïng baûn ñoà caét haïn cheá (restriction map) 2. Caùch tieán haønh phöông phaùp DNase Footprinting, öùng duïng cuûa phöông phaùp 3. ÖÙng duïng cuûa caùc nuclease : Nuclease S1, DNase I, RNase A, RNase H, 4. ÖÙng duïng cuûa caùc polymerase : reverse transcriptase, DNA polymerase, SP6 RNA polymerase, Taq polymerase, DNA polymerase I, Terminal transferase 5. ÖÙng duïng cuûa T4 polynucleotide kinase, cuûa alkaline phosphatase 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản