Kỹ thuật điện di ADN - DNA electrophoresis

Chia sẻ: Dinh Viet Thuy Thuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
846
lượt xem
270
download

Kỹ thuật điện di ADN - DNA electrophoresis

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DNA electrophoresis là quá trình phân tách m ột hỗn hợp các phân tử DNA nhờ m ột chất nền cố định (gel) trong một điện trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điện di ADN - DNA electrophoresis

 1. Kỹ thuật điện di ADN DNA electrophoresis 
 2. Khái niệm D N A   ect el rophores s l quá rì i  à  t nh  phân ách  ộthỗn  ợp  t m   h các  phân ử  N A   ờ  ộtchất t D nh m     nền  ố  nh gel rong  ột c đị ( )t m   đi n rường. ệ t  
 3. Điện di ADN  ADN tich điện âm vì gốc phosphat hình thành khung đường-phosphate của phân tử AND tích điện âm.  Trong điện trường di chuyển về cực dương
 4. Điện di ADN  Bản gel hoạt động như một giá thể để phân tách các đoạn ADN.  ADN th­êng ®­îc ®iÖn di trªn hai lo¹i gel: agarose vµ acrylamid  Các lỗ được tạo ra trong bản gel. Chúng được xem như là các giêngs để chứa dung dịch AND
 5. Agarose và Polyacrylamide Agarose: có khả năng phân tách các phân tử AND có kích thước lớn khác nhau từ hàng chục thậm chí hàng trăm Kilobase. Không độc Polyacrylamide: Có độ phân giả cao hơn song chỉ phân tách được các đoạn AND có kích thước sai khác ít. Rất độc
 6. Điện di ADN  Dung dịch AND  chứa hỗn hợp các  đoạn AND có kích  thước khác nhau  được đổ vào các  giêngs trong bản  gel.
 7. Điện di ADN  Chất nền gel hoạt  động như một tấm  sàng (sieve). Các  phân tử AND lớn đi  qua các lỗ trong bản  gel khó khăn hơn các  phân tử AND nhỏ.  Vì vậy, các đoạn phân  tử lớn hơn sẽ bị chậm  lại so với các phân tử  nhỏ khi AND di  chuyển trong bản gel.
 8. Điện di ADN  Quá trình phân  tách cứ tiếp tục tạo  ra sự phân tách  giữa các đoạn AND  càng rõ hơn.
 9. Điện di ADN  Thang phân tử chuẩn  thương được đienj di  cùng với AND.   Thang chuẩn thường là  hỗn hợp các đoạn AND  đã biết trước kich  thước.  Được dùng để ước  lượng kích thước của  các đoạn AND trong  mẫu nghiên cứu.
 10. Fig 20­1: DNA separation by gel electrophoresis ht p:/ lhman.unye mo bi _c ure ag o eht t / a32.e c .du/ l o o s / ar s . m
 11. Môt số bước chinh trong kỹ thuât điên di ̣ ́ ̣ ̣
 12. H i n  nh  c  ăng  N  r n  ản    Ö hi c¸ b AD tª b gel ® i n  Ö di  Ph­¬ng ph¸ p nhuém  Et um  br i , huèc t hydi om d  t hö  nµy to c¸ in kÕ t ¹ c lª  nhuém  ví c¸ i c baz¬ ni¬. t  Khi  Õ ¸ s¸ t ngo¹  cùc Ým ) vµo  ản    c  chi u  nh  ng ö  i( t   b gelc¸ lª in kÕ t nhuém  sÏ  hÊp phô c¸ ­í c b c sãng 300 –  360nm   ph¸  vµ  t huúnh  quang  b­í sãng  ë  c  590    nm ( µu  cam )  tquả  t     m da  ,kÕ   cã hÓ ghinhËn  b»ng  ¾ t m   t ­êng  chôp  nh  ­î   h vµ  ả ® c.  Ph­¬ng  p  ph¸ nhuém   c.B ản    b¹   gelsau  i n    ­î ® Ö di® c  ng© m  vµo  dung  dÞch AgN O 3,AD N    ­   sÏt¬ng ¸ ví  tc  i AgN O 3, khibæ       sung  or al f m dehyt pH   Ò m , i  ë  ki  on  b¹ chuyÓ n hµnh  c  c  t b¹ nguyª t to  c  tb¹ kÕ t n ö ¹ c¸ h¹  c    t cã  µu  m ,cã hÓ   thi n    ô  m x¸   t ph¸  Ö dÔ dµng.
 13. Kêt qua điên di AND trên gel ́ ̉ ̣  This photograph is  of various types of  DNA that have been  electrophoresed on  the same gel. Note  that high molecular  weight DNAs do not  separate well on  this gel. This can be  corrected by  altering gel density.   
 14. Kêt qua điên di AND trên gel co nông đô  ́ ̉ ̣ ́ khac nhau ́ Faster migration in a less concentrated gel
 15. Tương quan giữa NĐ agarose và độ lớn của ADN St t %  agarose KÝch h­í m ảnh  N  kb) t c  AD ( 1. 0, 3 5   ­60   2. 0, 6 1   ­20   3. 0, 7 0, ­10 8     4. 0, 9 0, ­7 5     5. 1, 2 0, ­6 4     6. 1, 5 0, ­4 2     7. 2, 0 0, ­3 1    
 16. C ¸ ® o¹ D N A  c  ắtbằng  E  t  ¸ kháinhau ­ c  n  đượ c   R cã hÓ tch    øng  ikÝch h­í t¬ng  ví  t c  cña  chóng    y  i n   r n    khich¹ ® Ö ditª gelagarose.Sau    i n    c    ­î nhuém     khi® Ö dic¸ gel® c  hi um br de  cã hÓ quan  ttùc i p  c  o¹ c¾ td­í nh  ng ö  et di   om i vµ  t   s¸ r tÕ c¸ ® n    i¸ s¸ t ngo¹  i hoÆ c  ả  vntm chôp  nh.. i e
 17. Kỹ thuật lai phân tử
 18. Cơ sở khoa học  Sự bắt cặp lai (Hybridization) theo cơ chế bổ  sung (Complementarity)  Các dạng phức hợp lai bổ sung 1) DNA­DNA.  2) DNA­RNA.  3) Protein­Protein (thường ở dạng phức hợp kháng  nguyên­kháng thể )  
 19. Lai DNA­DNA hoặc DNA­RNA Lai phân tử là quá trình kết hợp lại của hai mạch đơn  DNA. Cơ sở của việc lai phân tử là các mối liên kết  hydro giữa các base trên hai mạch. Giữa một base A  và một base T hình thành hai liên kết hydro còn giữa  G và C hình thành ba liên kết. 
 20. DNA có thể biến tính hoặc tái hồi khi đun  nóng hoặc làm lạnh   Để tiến hành phản ứng lai phân tử trước hết DNA mạch kép phải được  biến tính. Đó là một quá trình trong đó các liên kết hydro của mạch  DNA kép ban đầu bị phá vỡ giải phóng hai mạch đơn với toàn bộ các  base sẵn sàng tiếp nhận các liên kết hydro mới. 
Đồng bộ tài khoản