intTypePromotion=1

KỸ THUẬT PHAY CNC ,chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
328
lượt xem
121
download

KỸ THUẬT PHAY CNC ,chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt phẳng an toàn 2- Mặt phẳng lùi dao 3-Chu trình Khoan lỗ phân bố đều trên vòng tròn-G61 4-Chu trình phay Hốc 4 góc vuông không nội suy góc-G67 5-Lệnh phân độ các lỗ cách đều trên một phần của vòng tròn-G77 6-Lệnh phân đoạn cách đều trên đoạn thẳng-G78 7-Lệnh định nghĩa điểm thực hiện chu trình-G79 8-Chu trình khoan định tâm G81 9-Chu trình khoan lỗ sâu với cơ chế bẻ phoi-G82 10-Chu trình khoan lỗ sâu với cơ chế bẻ phoi và lấy phoi.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT PHAY CNC ,chương 3

 1. Modul II / Tr. 66 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC Phaàn III vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Kyõ thuaät laäp trình Phay CNC Theo DIN 66025 vôùi MTS ISO 30 ( Chu trình gia coâng ) N.Q.Ñ. - 3/2001 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Boä moân cô khí
 2. Modul II / Tr. 67 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Muïc luïc Muïc luïc 1- Maët phaúng an toaøn 69 2- Maët phaúng luøi dao 70 3-Chu trình Khoan loã phaân boá ñeàu treân voøng troøn-G61 71 4-Chu trình phay Hoác 4 goùc vuoâng khoâng noäi suy goùc-G67 73 5-Leänh phaân ñoä caùc loã caùch ñeàu treân moät phaàn cuûa voøng troøn-G77 75 6-Leänh phaân ñoaïn caùch ñeàu treân ñoaïn thaúng-G78 77 7-Leänh ñònh nghóa ñieåm thöïc hieän chu trình-G79 78 8-Chu trình khoan ñònh taâm G81 79 9-Chu trình khoan loã saâu vôùi cô cheá beû phoi-G82 81 10-Chu trình khoan loã saâu vôùi cô cheá beû phoi vaø laáy phoi ra-G83 83 11-Chu trình laøm loã ren tam giaùc baèng caây Ven raêng-G84 84 12-Chu trình doa loã G85 85 13-Chu trình khoeùt loã-G86 86 14-Chu trình gia coâng hoác 4 goùc vuoâng coù noäi suy goùc-G87 88 15-Chu trình gia coâng raõnh then vôùi-G87 89 16-Chu trình gia coâng hoác troøn-G88 91 17-Chu trình phay hoác troøn coù ngoõng truïc 93 N.Q.Ñ. - 3/2001
 3. Modul II / Tr. 68 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Caùc chu trình gia coâng Phaàn III: CAÙC CHU TRÌNH GIA COÂNG Ñeå giuùp cho vieäc vieát chöông trình NC ñöôïc deã daøng vaø ngaén goïn, ngöôøi ta chu trình hoùa caùc chuyeån ñoäng caét goït mang tính quy luaät ví duï nhö Khoan loã, Phay hoác 4 goùc vuoâng, hoác troøn, .... Beà maët gia coâng ñöôïc chu trình hoùa cuõng phaûi mang tính quy luaät ví duï nhö: - Hoác 4 goùc vuoâng coù dieän tích khoâng ñoåi laø: Caïnh x Caïnh - Hoác troøn coù dieän tích khoâng ñoåi laø: π x R2 - Beà maët gia coâng phaân boá ñeàu treân moät phaàn hay caû voøng troøn - Beà maët gia coâng phaân boá ñeàu treân moät ñoaïn thaúng -... Döôùi ñaây laø baûng lieät keâ caùc chu trình gia coâng vaø caùc yù nghóa cuûa noù Maõ leänh YÙ nghóa G61 Chu trình Khoan loã phaân caùch ñeàu treân voøng troøn G67 Chu trình Phay Hoác 4 goùc vuoâng G77 Chu trình ( leänh ) phaân ñoä treân moät phaàn hoaëc caû voøng troøn G78 Chu trình ( leänh ) phaân ñoaïn ñeàu treân moät ñoaïn thaúng G79 Chu trình ( leänh ) ñònh nghóa ñieåm thöïc hieän chu trình G81 Chu trình khoan ñònh taâm, Khoan moài G82 Chu trình khoan coù cô cheá beû phoi G83 Chu trình khoan saâu coù cô cheá beû phoi vaø laáy phoi G84 Chu trình ven raêng ( Taro ) G85 Chu trình Doa loã G86 Chu trình Khoeùt loã G87 Chu trình Phay Hoác 4 goùc vuoâng G88 Chu trình Phay Hoác troøn G89 Chu trình Phay Hoác troøn coù giöõ laïi ngoõng truïc ôû giöõa N.Q.Ñ. - 3/2001 Hình 1: Baûng lieät keâ caùc chu trình gia coâng
 4. Modul II / Tr. 69 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Maët phaúng an toaøn 1- Maët phaúng an toaøn Trong thieát laäp chu trìng gia coâng noùi chung, ngöôùi ta ñöa ra moät khaùi nieäm veà moät giôùi haïn trong Z. Giôùi haïn naøy laø moät maët phaúng song song vôùi maët phaúng chöùa goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng vaø caùch maët phaúng chöùa goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng moät khoaûng do ngöôøi duøng aán ñònh. Maët phaúng naøy vöøa mang tính an toaøn cho duïng cuï caét laïi vöøa mang tính ñònh nghóa cho chuyeån ñoäng cuûa dao trong Z vì: Töø maët phaúng naøy chuyeån ñoäng caét goït cuûa duïng cuï caét ñöôïc chuyeån töø G00 sang G01- coù nghóa laø dao ñöôïc chuyeån sang cheá ñoä thöïc söï caét tröôùc khi dao ñeán vuøng coù vaät lieäu. Ngoaøi ra taát caû caùc chuyeån ñoäng cuûa duïng cuï caét thöïc hieän trong Z ñeàu ñöôïc laáy maët phaúng naøy laøm cô sôû ñeå tính toaùn löôïng aên saâu trong Z cho ñeán giôùi haïn cuoái cuøng laø Z theo baûn veõ cuûa chi tieát gia coâng - nhaát laø ôû caùc chu trình khoan loã saâu, Phay hoác saâu ... Do vaäy ngoaøi teân laø maët phaúng an toaøn ra ngöôøi ta coøn ñaëtù teân cho noù laø maët phaúng tham chieáu hay Maët phaúng giôùi haïn. Vaø ngöôøi ta ñònh nghóa chieàu saâu cuûa Z gia coâng trong chu trình laø khoaûng caùch töø maët phaúng an toaøn ñeán chieàu saâu thieát keá cuûa ñöôøng gia coâng. G01 G00 Maët phaúng luøi dao Maët phaúng an toaøn Hình 2: Bieåu dieãn maët phaúng an toaøn N.Q.Ñ. - 3/2001 W= Khoaûng caùch giöõa maët phaúng luøi dao vaø maët phaúng an toaøn. Z= Chieàu saâu cuûa loã khoan + Maët phaúng an toaøn.
 5. Modul II / Tr. 70 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Maët phaúng luøi dao 2- Maët phaúng luøi dao Tính theo töông ñoái: Maët phaúng luøi dao laø maët phaúng tính töø vò trí cuoái cuøng cuûa muõi dao trong Z tröôùc chu trình gia coâng ñeán maët phaúng an toaøn. Tính theo tuyeät ñoái: Maët phaúng luøi dao laø maët phaúng tính töø vò trí cuoái cuøng cuûa muõi dao trong Z tröôùc chu trình gia coâng ñeán vò trí ñaàu tieân cuûa ñöôøng gia coâng trong Z. Do vaäy maët phaúng luøi dao tính theo tuyeät ñoái cuõng coù theå aâm ( - ) hoaëc döông ( + ). Chuyeån ñoäng luøi dao cuûa duïng cuï caét luoân luoân ñöôïc thöïc hieän baèng G00 töø chieàu saâu thieát keá cuûa ñöôøng gia coâng trong Z cho ñeán maët phaúng luøi dao. Chuyeån ñoäng tieán dao cuûa duïng cuï caét luoân luoân ñöôïc thöïc hieän baèng G01 töø maët phaúng giôùi haïn cho ñeán chieàu saâu thieát keá cuûa ñöôøng gia coâng. Chöông trình ví duï Hình 3: Caùc loã khoan phaân boá ñeàu treân voøng troøn Chöông trình ví duï vôùi baùn kính aâm ( -B ) N.Q.Ñ. - 3/2001 Hình 4: Baùn kính B coù theå laäp trình aâm khi goùc tham chieáu A laáy truïc -X laøm truïc chuaån
 6. Modul II / Tr. 71 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình Khoan G61 3- Chu trình Khoan loã phaân boá ñeàu treân voøng troøn - G61 Chöùc naêng Vôùi chu trình Khoan G61 ngöôøi ta coù theå khoan caùc loã ñöôïc phaân boá ñeàu treân voøng troøn. ( Hình 3 vaø 4 ) Cuù phaùp G00 X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã ) G00 Z... ( Vò trí cuûa dao trong Z tröôùc chu trình ) G61 B... K... S... A... Trong ñoù: - B...: Baùn kính voøng troøn - K...: Chieàu saâu loã khoan K mang daáu aâm, tính töông ñoái töø vò trí cuûa löôõi khoan tröôùc khi thöïc hieän chu trình tröø ñi 1mm. - S...: Soá loã caàn khoan. - A...: Goùc tham chieáu töø loã ñöôïc gia coâng ñaàu tieân ñeán truïc X. Moâ taû Vò trí cuûa löôõi Khoan tröôùc khi thöïc hieän chu trình phaûi ñöôïc laäp trình truøng vôùi taâm cuûa voøng troøn maø treân ñoù chu trình Khoan seõ ñöôïc thöïc hieän. Trình töï caùc loã Khoan seõ ñöôïc thöïc hieän tuaàn töï thuaän theo chieàu kim ñoàng hoà. Sau khi keát thuùc chu trình, löôõi Khoan seõ luøi veà maët phaúng luøi dao ngay taïi loã Khoan cuoái cuøng. * Löu yù - Chu trình Khoan G61 seõ ñöôïc thöïc hieän ngay maø khoâng caàn söï hoã trôï cuûa caùc leänh nhö G77 hay G79. - Trong chu trình Khoan G61 khoâng caàn phaûi ñònh nghóa maët phaúng luøi dao - Luùc naøy maët phaúng luøi dao seõ truøng vôùi maët phaúng an toaøn. - Chu trình khoan G61 chæ aùp duïng khoan moài, khoan ñònh N.Q.Ñ. - 3/2001 taâm vaø khoan caùc loã coù chieàu saâu nhoû hôn hoaëc baèng 3 laàn ñöôøng kính löôõi khoan.
 7. Modul II / Tr. 72 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình Phay hoác khoâng noäi suy G67 G01 G00 Chöông trình ví duï Hình 5: Chu trình Phay hoác 4 goùc vuoâng khoâng coù noäi suy goùc ( 4 goùc vuoâng cuûa hoác seõ ñöôïc bo troøn vôùi baùn kính baèng baùn kính dao phay ) N.Q.Ñ. - 3/2001
 8. Modul II / Tr. 73 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình Phay hoác khoâng noäi suy G67 4- Chu trình phay Hoác 4 goùc vuoâng khoâng noäi suy goùc - G67 Chöùc naêng Leänh G67 duøng ñònh nghóa moät chu trình phay Hoác 4 goùc vuoâng vaø khoâng coù noäi suy goùc. Coù nghóa laø sau khi gia coâng xong thì 4 goùc vuoâng cuûa hoác seõ ñöôïc ñeå laïi moät cung trong coù baùn kính baèng baùn kính dao Phay. Cuù phaùp G00 X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa hoác ) G00 Z... ( Vò trí cuûa dao trong Z tröôùc chu trình ) G67 I... J... K... E... Trong ñoù: - I...: Kích thöôùc cuûa hoác theo X - töông ñoái - J...: Kích thöôùc cuûa hoác theo Y - töông ñoái - K...: Chieàu saâu cuûa hoác - Gía trò mang daáu ( - ): K = -[( Z cuûa Vò trí dao - 1 ) + chieàu saâu thieát keá cuûa hoác] - E...: Löôïng aên saâu cuûa moãi nhaùt caét Ví duï: - Vò trí hieän haønh cuûa dao Phay trong Z tröôùc khi thöïc hieän chu trình laø 2mm tuyeät ñoái. - Chieàu saâu thieát keá cuûa hoác laø 15mm - Gía trò nhaäp cuûa K laø : K-16 Moâ taû Vò trí cuûa dao Phay tröôùc khi thöïc hieän chu trình phaûi ñöôïc laäp trình truøng vôùi taâm cuûa hoác, taïi ñaây dao seõ ñöôïc tham chieáu ñeå tính toaùn ñieåm vaøo dao cuûa chu trình vaø löôïng aên saâu E. Sau khi hoaøn taát moät laàn aên dao, dao phay seõ trôû laïi ñieåm baét ñaàu vaøo dao ñeå thöïc hieän laàn caét saâu thöù 2. Quùa trình naøy seõ ñöôïc töï ñoäng laäp laïi cho ñeán khi ñuû K. Neáu soá laàn caét saâu = 3 thì E do ngöôøi duøng ñieàu khieån. Sau khi gia coâng xong thì 4 goùc vuoâng cuûa hoác seõ ñöôïc ñeå laïi moät cung trong coù baùn kính baèng baùn kính dao Phay. * Löu yù - Chu trình phay hoác G67 seõ ñöôïc thöïc hieän ngay maø khoâng caàn söï hoã trôï cuûa leänh G79. N.Q.Ñ. - 3/2001 - Trong chu trình phay hoác G67 khoâng caàn phaûi ñònh nghóa maët phaúng luøi dao - Luùc naøy maët phaúng luøi dao seõ truøng vôùi maët phaúng an toaøn.
 9. Modul II / Tr. 74 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình phaân ñoä treân voøng troøn G77 Chöông trình ví duï Hình 6: Söï thöïc hieän nhieàu laàn moät chu trình khoan treân moät phaàn cuûa voøng troøn Chöông trình ví duï vôùi baùn kính aâm ( B -... ) Hình 7: Baùn kính B coù theå laäp trình vôùi gía trò aâm khi goùc tham chieáu A laáy truïc -X laøm truïc chuaån Chöông trình ví duï vôùi goùc giöõa caùc loã aâm ( D-... ) Hình 8: Ñeå ñoåi höôùng thöïc hieän chu trình N.Q.Ñ. - 3/2001 khoan ngöôøi ta coù theå laäp trình vôùi goùc giöõa caùc loã D-...
 10. Modul II / Tr. 75 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình phaân ñoä treân voøng troøn G77 5- Leänh phaân ñoä caùc loã caùch ñeàu treân moät phaàn cuûa voøng troøn - G77 Chöùc naêng Leänh phaân ñoä caùc loã caùch ñeàu treân moät hay moät phaàn cuûa voøng troøn - G77 ñöôïc thöïc hieän chung vôùi caùc chu trình G81, G82, G83, G84, G85 vaø G86 trong ñoù coù theå tuøy choïn soá laàn thöïc hieän chu trình baèng tham soá S... ñieàu naøy cuõng coù nghóa S... laø soá laàn laëp laïi chu trình. Cuù phaùp N... G00 ( X... Y... )1 ( Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã ) N... Z ( Vò trí cuûa dao trong Z tröôùc chu trình ) N... G81 Z-... W... ( Ví duï ) N... G77 ( X... Y... )2 B... D... A... S... Trong ñoù: - X..., Y...: Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã * Neáu coù ( X... Y... )1 thì boû ( X... Y... )2 Hoaëc ngöôïc laïi - B...: Baùn kính cuûa voøng loã * B +...: Nhaän truïc +X laøm truïc chuaån ñeå xaùc ñònh A... * B -...: Nhaän truïc -X laøm truïc chuaån ñeå xaùc ñònh A... - D...: Goùc giöõa caùc loã * D +...: Chieàu thöïc hieän caùc loã khoan laø chieàu döông * D -...: Chieàu thöïc hieän caùc loã khoan laø chieàu aâm - A...: Goùc theo chieàu döông tính töø truïc chuaån ñeán loã ñaàu tieân. * Löu yù - Neáu vò trí hieän haønh cuûa löôõi khoan tröôùc khi thöïc hieän chu trình truøng vôùi taâm cuûa voøng loã thì khoâng caàn phaûi laäp trình X vaø Y - Coù theå khoâng caàn laäp trình A khi A = 0 coù nghóa laø loã khoan ñaàu tieân seõ naèm treân truïc chuaån X. - Coù theå khoâng caàn laäp trình S khi S = 1 N.Q.Ñ. - 3/2001
 11. Modul II / Tr. 76 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình phaân ñoaïn G78 Chöông trình ví duï Hình 9: Leänh phaân ñoaïn ñeàu treân moät ñoaïn thaúng G78 X95 Y70 A37 D25 S3 G78 X95 Y70 A37 D-25 S3 Hình 10: Daáu cuûa D vaø caùch chæ ñònh truïc chuaån cuûa A seõ aán ñònh phöông thöïc hieän chu trình N.Q.Ñ. - 3/2001 G78 X95 Y30 D25 J15 S4 G78 X95 Y30 D-25 J15 S4 Hình 11: Daáu cuûa D vaø caùch xaùc ñònh tham soá boå sung J seõ aán ñònh phöông thöïc hieän chu trình
 12. Modul II / Tr. 77 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình phaân ñoaïn G78 6- Leänh phaân ñoaïn caùch ñeàu treân ñoaïn thaúng - G78 Chöùc naêng G78 ñöôïc thöïc hieän chung vôùi caùc chu trình G81, G82, G83, G84, G85 vaø G86 trong ñoù coù theå tuøy choïn soá laàn thöïc hieän chu trình baèng tham soá S... ñieàu naøy cuõng coù nghóa S... laø soá laàn laëp laïi chu trình. Cuù phaùp N... G00 ( X... Y... )1 ( Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã ) N... Z... ( Vò trí cuûa dao trong Z tröôùc chu trình ) N... G81 Z-... W... ( Ví duï ) N... G78 ( X... Y... )2 A... D... I... J... S... Trong ñoù: - X..., Y...: Toïa ñoä taâm cuûa loã ñaàu tieân. * Neáu coù ( X... Y... )1 thì boû ( X... Y... )2 Hoaëc ngöôïc laïi - A...: Goùc tham chieáu giöõa ñoaïn thaúng vôùi truïc X döông. - D...: Khoaûng caùch ñeàu giöõa taâm caùc loã. - I...: Töông ñoái töø taâm loã thöù nhaát ñeán taâm loã thöù 2 theo X. - J...: Töông ñoái töø taâm loã thöù nhaát ñeán taâm loã thöù 2 theo Y. - S...: Soá laàn goïi chu trình khoan, soá loã caàn khoan. * Löu yù Ñeå deã phaân bieät, chuùng ta giaû ñònh: Taâm loã ñaàu tieân truøng vôùi goác toïa ñoä. - Neáu vò trí hieän haønh cuûa löôõi khoan tröôùc khi thöïc hieän chu trình truøng vôùi taâm loã ñaàu tieân thì khoâng caàn phaûi laäp trình X vaø Y - Vôùi A... vaø D...: * A+... vaø D+...: Ñoaïn thaúng naèm trong goùc phaàn tö döông * A+... vaø D-...: Ñoaïn thaúng naèm trong goùc phaàn tö aâm coù nghóa laø ñoái xöùng qua X,Y. - Vôùi D... vaø J...: * D+... vaø J+...: Ñoaïn thaúng naèm trong goùc phaàn tö döông * D-... vaø J+...: Ñoaïn thaúng naèm trong goùc phaàn tö Y,-X coù nghóa laø ñoái xöùng qua Y. N.Q.Ñ. - 3/2001 * D+... vaø J-...: Ñoaïn thaúng naèm trong goùc X,-Y. * D-... vaø J-...: Ñoaïn thaúng naèm trong goùc phaàn tö aâm coù nghóa laø ñoái xöùng qua X.
 13. Modul II / Tr. 78 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Ñònh nghóa ñieåm thöïc hieän chu trình G79 7- Leänh ñònh nghóa ñieåm thöïc hieän chu trình - G79 Chöùc naêng Leänh ñònh nghóa ñieåm thöïc hieän chu trình vaø thöïc hieän chu trình - G79 baèng toïa ñoä X vaø Y. Leänh thöôøng ñöôïc duøng chung vaø ngay sau doøng leänh vôùi moät trong nhöõng chu trình nhö G81, G82, G83, G84, G85, G86, G87, G88 vaø G89 Cuù phaùp G79 X... Y... Trong ñoù: - X... vaø Y... : Toïa ñoä xaùc ñònh ñieåm thöïc hieän chu trình. Ñieåm naøy coù theå laø taâm cuûa loã hoaëc voøng loã, taâm cuûa hoá loõm, taâm cuûa loã ñaàu tieân trong chu trình phaân ñoaïn G78 . . . G79 trong chöông trình ví du 1: ( Neân thöïc hieän theo cuù phaùp naøy ) N075 G0 X40 Y30 N080 Z5 N085 G81 Z-15 W5 N090 G79 G79 trong chöông trình ví du 2: N080 G0 Z5 N085 G81 Z-15 W5 N090 G79 X40 Y30 * Löu yù - Neáu vò trí hieän haønh cuûa duïng cuï caét tröôùc khi thöïc hieän chu trình truøng vôùi toïa ñoä xaùc ñònh ñieåm thöïc hieän chu trình thì khoâng caàn phaûi laäp trình X vaø Y. N.Q.Ñ. - 3/2001
 14. Modul II / Tr. 79 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình khoan taâm, khoan moài G81 8- Chu trình khoan ñònh taâm G81 Chöùc naêng Leänh G81 duøng ñònh nghóa moät chu trình khoan ñònh taâm vaø ñöôïc duøng chung ngay tröôùc caùc leänh G77, G78 vaø G79. Cuù phaùp N... G00 Z+... ( Maët phaúng an toaøn - tuyeät ñoái ) N... X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã - G77 hoaëc taâm cuûa loã ñaàu tieân - G78 ) N... G81 Z-... W... N... G77 hoaëc G78 ( Leänh phaân ñoä hoaëc phaân ñoaïn ) Trong ñoù: N... G81 Z-... W... - Z-...: Chieàu saâu loã khoan tính töø maët phaúng an toaøn - W...: Khoaûng caùch töø maët phaúng an toaøn ñeán maët phaúng luøi dao. Neáu khoâng laäp trình W thì coù nghóa laø W truøng vôùi maët phaúng an toaøn. Moâ taû Löôõi khoan chaïy vôùi G00 töø maët phaúng luøi dao ñeán maët phaúng an toaøn sau ñoù baèng G01 thöïc hieän khoan heát chieàu saâu loã khoan theo kích thöôùc töông ñoái. Sau khi khoan xong, löôõi khoan luøi veà maët phaúng luøi dao vôùi G00. G01 G00 Maët phaúng luøi dao Maë t phaú n g an toaøn Chöông trình ví duï N.Q.Ñ. - 3/2001 Hình 12: Chu trình khoan G81
 15. Modul II / Tr. 80 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình khoan coù beû phoi G82 G01 G00 Maët phaúng luøi dao Maët phaúng an toaøn Chöông trình ví duï HÌnh 13: Chu trình khoan saâu vôùi cô cheá beû phoi Löôïng luõy giaûm D Ví duï: Z = -100 Maët phaúng an toaøn K = 35 D = 10 Chieàu saâu cuûa loã khoan - Dao thöïc hieän nhaùt caét 1 baèng K - Nhaùt caét thöù 2 baèng K-D - Nhaùt caét thöù 3 baèng K-2D - Thöïc hieän luõy giaûm D chæ ñeán nhaùt caét thöù 3. - Caùc nhaùt caét coøn laïi seõ baèng D. Hình 14: thöïc hieän tham soá luõy giaûm D... khi khoan saâu N.Q.Ñ. - 3/2001
 16. Modul II / Tr. 81 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình khoan coù beû phoi G82 9- Chu trình khoan loã saâu vôùi cô cheá beû phoi - G82 Chöùc naêng Leänh G82 duøng ñònh nghóa moät chu trình khoan loã saâu coù aùb duïng cô cheá beû phoi vaø ñöôïc duøng chung ngay tröôùc caùc leänh G77, G78 vaø G79. Cuù phaùp N... G00 Z+... ( Maët phaúng an toaøn - tuyeät ñoái ) N... X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã - G77 hoaëc taâm cuûa loã ñaàu tieân - G78 ) N... G82 Z-... W... B... D... K... N... G77 hoaëc G78 ( Leänh phaân ñoä hoaëc phaân ñoaïn ) Trong ñoù: N... G82 Z-... W... B... D... K... - Z-...: Chieàu saâu loã khoan, töông ñoái töø maët phaúng an toaøn - W...: Khoaûng caùch töø maët phaúng an toaøn ñeán maët phaúng luøi dao. - B...: Thôøi gia ngöøng dao ñeå beû phoi - tính baèng giaây. - D...: Löôïng luõy giaûm sau moãi laàn caét saâu. - K...: Löôïng aên saâu cuûa nhaùt caét ñaàu tieân. Moâ taû Khi thöï hieän löôïng aên saâu cuûa nhaùt caét ñaàu tieân K, löôõi khoan seõ thöïc hieän cô cheá beû phoi baèng thôøi gian döøng dao B... theo giaây vaø nhaác löôõi khoan leân 1mm. Khi thöïc hieän caùc nhaùt caét tieáp theo thì löôïng aên saâu seõ baèng K tröôùc ñoù tröø di cho D. Khi löôõi khoan thöïc hieän xong Z-... seõ luøi veà maët phaúng luøi dao vôùi G00. Löu yù Neáu khoâng laäp trình D vaø K hoaëc chæ D thì löôõi khoan seõ thöïc hieän ñuû Z-... chæ trong moät laàn xuoáng dao. N.Q.Ñ. - 3/2001 Neáu chæ laäp trình K thì löôïng aên dao xuoáng cuûa moãi nhaùt caét seõ luoân khoâng ñoåi vaø baèng K.
 17. Modul II / Tr. 82 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình khoan coù beû vaø laáy phoi G83 G01 G00 Maët phaúng luøi dao Maët phaúng an toaøn Chöông trình ví duï Hình 15: Chu trình khoan coù cô cheá beû phoi vaø laáy phoi ra. Löôïng luõy giaûm D Ví duï: Z = -100 Maët phaúng an toaøn K = 35 D = 10 Chieàu saâu cuûa loã khoan - Dao thöïc hieän nhaùt caét 1 baèng K - Nhaùt caét thöù 2 baèng K-D - Nhaùt caét thöù 3 baèng K-2D - Thöïc hieän luõy giaûm D chæ ñeán nhaùt caét thöù 3. - Caùc nhaùt caét coøn laïi seõ baèng D. Hình 16: thöïc hieän tham soá luõy giaûm D... khi khoan saâu N.Q.Ñ. - 3/2001
 18. Modul II / Tr. 83 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình khoan coù beû vaø laáy phoi G83 10- Chu trình khoan loã saâu vôùi cô cheá beû phoi vaø laáy phoi ra - G83 Chöùc naêng Leänh G83 duøng ñònh nghóa moät chu trình khoan loã saâu coù aùb duïng cô cheá beû phoi vaø laáy phoi ra ñöôïc duøng chung ngay tröôùc caùc leänh G77, G78 vaø G79. Cuù phaùp N... G00 Z+... ( Maët phaúng an toaøn - tuyeät ñoái ) N... X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa voøng loã - G77 hoaëc taâm cuûa loã ñaàu tieân - G78 ) N... G83 Z-... W... A... B... D... K... N... G77 hoaëc G78 ( Leänh phaân ñoä hoaëc phaân ñoaïn ) Trong ñoù: N... G83 Z-... W... A... B... D... K... - Z-...: Chieàu saâu loã khoan, töông ñoái töø maët phaúng an toaøn - W...: Khoaûng caùch töø maët phaúng an toaøn ñeán maët phaúng luøi dao. - A...: Thôøi gian döøng dao ôû maët phaúng an toaøn ñeå laøm saïch phoi - tính baèng giaây. - B...: Thôøi gia ngöøng dao ñeå beû phoi - tính baèng giaây. - D...: Löôïng luõy giaûm sau moãi laàn caét saâu. - K...: Löôïng aên saâu cuûa nhaùt caét ñaàu tieân. Moâ taû Khi thöï hieän löôïng aên saâu cuûa nhaùt caét ñaàu tieân K, löôõi khoan seõ thöïc hieän cô cheá beû phoi baèng thôøi gian döøng dao B... theo giaây vaø nhaác löôõi khoan leân 1mm. Khi thöïc hieän caùc nhaùt caét tieáp theo thì löôïng aên saâu seõ baèng K tröôùc ñoù tröø di cho D. Khi löôõi khoan thöïc hieän xong Z-... seõ luøi veà maët phaúng luøi dao vôùi G00. * Löu yù Neáu khoâng laäp trình D vaø K hoaëc chæ D thì löôõi khoan seõ thöïc hieän ñuû Z-... chæ trong moät laàn xuoáng dao. N.Q.Ñ. - 3/2001 Neáu chæ laäp trình K thì löôïng aên dao xuoáng cuûa moãi nhaùt caét seõ luoân khoâng ñoåi vaø baèng K.
 19. Modul II / Tr. 84 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình laøm ren loã G84 11- Chu trình laøm loã ren tam giaùc baèng caây Ven raêng - G84 Chöùc naêng Vôùi G84 ngöôøi ta ñònh nghóa chu trình laøm loã ren tam giaùc baèng caây ven ren vaø ñöôïc duøng chung ngay tröôùc caùc leänh G77, G78 vaø G79. Cuù phaùp N... G00 Z+... ( Maët phaúng an toaøn - tuyeät ñoái ) N... X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa loã ) N... G84 Z... W... N... G79 ( Leänh goïi thöïc hieän chu trình G84 ) Trong ñoù: G84 Z... W... - Z-...: Chieàu saâu loã ren tính töø maët phaúng an toaøn - W...: Khoaûng caùch töø maët phaúng an toaøn ñeán maët phaúng luøi dao. Moâ taû - Phaûi laäp trình ñuùng chieàu quay töông öùng vôùi duïng cuï caét - Khi ven raêng ñeán heát chieàu saâu Z-... thì truïc chính seõ töï ñoäng daûo chieàu ñeå luøi dao veà ñeán maët phaúng an toaøn. * Löu yù F khi gia coâng ren tam giaùc treân maùy phay ñöôïc tính baèng: F = Böôùc ren x soá voøng quay G01 G00 Maët phaúng luøi dao Chöông trình ví duï Maët phaúng an toaøn N.Q.Ñ. - 3/2001 Hình 17: Chu trình gia coâng ren tam giaùc - G84
 20. Modul II / Tr. 85 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chu trình doa loã G85 12- Chu trình doa loã G85 Chöùc naêng Vôùi G85 ngöôøi ta ñònh nghóa chu trình doa moät loã ñaõ ñöôïc khoan saün vaø ñöôïc duøng chung ngay tröôùc caùc leänh G77, G78 vaø G79. Cuù phaùp N... G00 Z+... ( Maët phaúng an toaøn - tuyeät ñoái ) N... X... Y... ( Toïa ñoä taâm cuûa loã hoaëc cuûa voøng loã ) N... G85 Z-... W... N... G79 ( Leänh goïi thöïc hieän chu trình G85 ) Trong ñoù: N... G85 Z-... W... - Z-...: Chieàu saâu loã doa tính töø maët phaúng an toaøn - W...: Khoaûng caùch töø maët phaúng an toaøn ñeán maët phaúng luøi dao. * Löu yù - khi luøi dao khoâng neân thay ñoåi soá voøng quay vaø chieàu quay. - Phaûi tính toaùn löôïng dö khi thöïc hieän khoan ñeå Doa. G01 G00 Maët phaúng luøi dao Maët phaúng an toaøn Chöông trình ví duï Hình 18: Chu trình Doa loã N.Q.Ñ. - 3/2001
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2