KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
227
lượt xem
52
download

KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Côn xoay là tên gọi loại súng có ổ xoay có nhiều phòng đạn. Các phòng đạn lần lược được xoay nối liền với nòng súng khi súng bắn. Ổ xoay có thể xoay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng

  1. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 16. Break (or Hinge) Action (ho t ñ ng ki u b n l ): Súng break-action ho t ñ ng gi ng nguyên t c c a bàn l c a. R t ñơn gi n khi lên và tháo ñ n, súng ki u này thư ng là l a ch n ñ u tiên c a các th săn. Ho t ñ ng • ð m action, hư ng mũi súng xu ng ñ t và n ch t nh , báng s g p xu ng dư i. ði u này làm cho v cát tút ho c v shell t ñ ng nh ra ho c có th dùng tay tháo ñ n n u súng ñang lên ñ n. Súng lo i này không có băng ñ n mà thư ng có hai nòng ho t ñ ng riêng bi t. M t s lo i có b n nòng. M t vài lo i có búa gõ l thiên, r t nguy hi m vì d b cư p cò khi dùng súng. 17. Revolving Action (côn xoay): Côn xoay là tên g i lo i súng có xoay có nhi u phòng ñ n. Các phòng ñ n l n lư t ñư c xoay n i li n v i nòng súng khi súng b n. xoay có th xoay thu n ho c ngư c chi u kim ñ ng h tùy nhà ch t o. Lo i súng này thư ng là súng ng n nhưng ñôi khi cũng có súng trư ng c ho t ñ ng trên cơ ch này. Côn xoay có hai lo i Single action và Double action. Single action: b n t ng phát m t sau khi ph i lên búa b ng tay. Double action: n cò s lên và nh búa. Lo i DA cũng có th lên búa b ng tay và s d ng như là lo i SA http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 22 of 28
  2. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 18. B ph n an toàn Khóa an toàn có tác dúng phòng tránh trư ng h p súng b cư p cò. Khóa an toàn s khóa action khi n cho vi c nh ñ n không th c hi n ñư c cho ñ n khi m khóa. Tuy nhiên, không nên d a hoàn toàn vào cơ ch an toàn c a súng vì ñó ch là các b ph n cơ h c có th b h ng hóc không bi t trư c. Ngoài ra, khóa an toàn có th b chuy n sang ch ñ 'm ' b t c n khi s d ng súng ho c do vư ng vào qu n áo... Khóa an toàn thư ng n m quanh receiver c a súng và r t d nh n bi t. Các lo i khóa an toàn là: Cross-Bolt Safety Dùng nhi u cho súng lo i bơm pump và bán t ñ ng. Ch là m t cái ch t ngang ch n cò ho c búa gõ khi n vào. Thư ng n m ñai cò ho c trên ñ u búa gõ. Pivot Safety Dùng nhi u cho súng ng n và súng trư ng lo i bolt action. Dùng ñòn b y ch t (pivoting lever) ñ ch n cò ho c ch t n (firing pin) Thư ng n m trên thân súng (ñ ch n cò) ho n m trên ch t bolt ho c thanh trư t slide (ñ ch n ch t n firing pin). Slide or Tang Safety Dùng nhi u cho súng trư ng và súng ñ n chùm lo i hinge action. Có m t thanh trư t ho c nút ch n. Thư ng n m t i chuôi (tang - d i kim lo i phía sau receiver) c a súng lo i hinge action ho c n m m t trong hai bên c nh c a receiver. Half-Cock or Hammer Safety Dùng nhi u cho lo i súng v i búa gõ l thiên. ð t cò súng ch ñ lên n a ch ng (half cock), cách xa ch t n firing pin. Trong m t vài lo i súng thì s t ñ ng ñ t cò súng ch ñ lên n a ch ng sau khi cò ñư c nh n. ð tăng ñ an toàn khi s d ng súng, m t vài cơ ch an toàn khác ñư c dùng k t h p v i các khóa an toàn nêu trên ví d v i ph n l n súng ng n, khi tháo băng ñ n ra thì súng s không th nh ñ n ñư c v.v.... http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 23 of 28
  3. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com V trí thư ng g p c a khóa an toàn trên súng Ngoài nh ng hình minh ho trong bài vi t, mình còn có nh ng file flash v c u t o c a Súng r t tr c quan. N u có nhu c u các b n hãy liên h qua email, mình s g i link ñ các b n download ! http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 24 of 28
  4. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 19. Băng ñ n Trong các lo i súng b n liên t c, băng ñ n dùng ñ gi các viên ñ n chưa b n, khi lên ch t, ñ n s ñư c l y ra t băng ñ n và ñưa vào trong bu ng ñ n, s n sàng ñ b n. Băng ñ n g m có lò xo và cái ti p ñ n (follower) ñ ñ y viên ñ n và ñưa vào bu ng ñ n. Khi ki m tra băng ñ n còn ñ n hay không, b n ph i nhìn th y ho c ch m ñư c vào cái ti p ñ n. N u không th y, có th h ng còn viên ñ n b k t trong băng. C n ph i ñ c bi t chú ý v i băng ñ n hình ng (tubular) ñ ch c r ng ñ n không b k t trong ng. Băng ñ n có hai lo i tháo r i và c ñ nh. Băng ñ n tháo r i cho phép b n tháo ñ n kh i súng b ng cách g băng ñ n ra. Tuy nhiên, khi ñã có viên ñ n lên nòng thì b n v n ph i kéo ch t v sau ñ ñưa viên ñ n ñó ra. V i băng ñ n c ñ nh thì b n ph i t tay tháo t ng viên ñ n ra như là v i súng có s d ng băng ñ n hình ng, băng ñ n ch t then (hinge) ho c côn xoay. 20. H ng m H ng m là thi t b dùng ñ ñ t m t ngư i b n th ng hàng v i ñ u ru i ñ giúp cho vi c b n ñư c tr nên chính xác.H ng m r t quan tr ng v i súng b n ñ u ñ n ñơn hơn là súng b n ñ n chùm. H ng m c a súng b n ñ n chùm ch có ñ u ru i (bead). H ng m c a súng trư ng thư ng là h ng m m ho c ng m qua l (peep) ho c dùng kính ng m. H ng m c a h u h t các lo i súng ng n thư ng là h ng m m , tuy nhiên cũng có m t vài súng ng n ñ c bi t có trang b h ng m ñi m (dot) ho c kính ng m. S phân tích k hơn các bài sau. ð u ru i (Bead Sight): ñơn gi n ch là m t h t tròn nh nhô lên kh i nòng súng c a súng b n ñ n chùm. M t vài súng b n ñ n chùm có thêm m t ñ u ru i nh kho ng lưng ch ng c a nòng súng. Ngư i b n ‘ch ’ (point) và rê súng theo m c tiêu di ñ ng. ð u ru i (bead) ch có tác d ng h tr khi hư ng và chuy n ñ ng nòng súng theo các m c tiêu ñang bay ho c ñang chuy n ñ ng. H ng m m (Open Sight): là s k t h p c a ñ u ru i (front sight) mũi súng và m t khe h p hình ch V phía cu i nòng. H ng m m này r ti n và ñơn gi n, cho phép nhanh chóng ng m m c tiêu. ð ng m, ch nh súng sao cho ñ u ru i n m vào gi a khe h p ch V. H ng m này có lo i c ñ nh v i súng, có lo i ñi u ch nh ñư c. H ng m l (Aperture (Peep) Sight): k t h p c a ñ u ru i mũi súng và m t l tròn nh trên thân súng trư ng g n m t ngư i b n. ð ng m, ch nh m c tiêu vào gi a th trư ng c a l ng m sau ñó ñưa ñ u ru i hư ng vào tâm l . H ng m l chính xác và d ñi u ch nh hơn là h ng m m . http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 25 of 28
  5. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com Kính ng m (Telescopic Sight (Scope)): là m t ng nhòm nh ñư c g n trên súng. ng nhòm có tác d ng phóng to m c tiêu, giúp ng m m c tiêu ñư c rõ và sáng hơn. Trong kính ng m có m t hình ch th p (ti ng Anh là reticle – t m d ch không chính xác là hình ch th p, th c t thì nó có th có nhi u hình d ng khác nhau – b n nào bi t báo cho tôi ñ tôi s a cho ñúng). ð ng m, thì ngư i b n ng m qua ng ng m và hư ng ch th p (crosshair or post or dot) vào m c tiêu. Kính ng m này giúp cho vi c b n tr nên chính xác và ñư c s d ng nhi u trong săn b n. H ng m ñi m (Dot Sight): là m t thi t b nh g n trên súng. ði m ng m là hình nh c a m t chùm sáng nh d ng ñi m ho c d ng ch th p ñư c chi u lên m t th u kính sát m t ngư i b n nh s i quang h c ho c thi t b ñi n t . M t vài h ng m lo i này có kh năng phóng ñ i như là kính ng m. ð u ru i c a súng b n ñ n chùm Winchester camo 1300 12ga http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 26 of 28
  6. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 21. S khác bi t gi a súng trư ng, súng ng n và súng ñ n chùm. S khác bi t ch y u gi a súng trư ng, súng ng n và súng b n ñ n chùm là nòng súng và lo i ñ n s d ng. • Nòng súng trư ng d y và dài v i h th ng ñư ng rãnh x (rifling) trong nòng súng. • Nòng súng ñ n chùm dài và nh n m t trong ñ cho phép các viên b và mi ng ñ m chuy n ñ ng trư t trong lòng mà t c ñ không b gi m b i l c ma sát. Thư ng thì nòng súng lo i này m ng hơn nòng súng trư ng vì không ph i ch u áp su t cao. • Nòng súng ng n thì ng n hơn nhi u so v i nòng súng trư ng và súng b n ñ n chùm vì súng ng n ñư c thi t k ñ b n b ng m t ho c hai tay thay vì tì vào vai. Bên trong nòng súng cũng có h th ng rãnh x như là súng trư ng. 22. H th ng rãnh x trong nòng súng trư ng và súng ng n ð u ñ n ñư c b n ra t súng trư ng hay súng ng n xoay bay xo n theo hình trôn c ñ làm tăng s chính xác và t o ñư ng bay th ng. ði u này ñư c t o ra b i h th ng rãnh xo n trong nòng súng. Nòng súng khá d y. Ph n khía lõm xu ng c a rãnh xo n g i groove. Ph n g lên g i là land. Land và groove t o thành h rãnh xo n (rifling). http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 27 of 28
  7. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com Cái rãnh xo n trong nòng súng hình như có tên là "khương tuy n". H ng m hình như ñúng ra g i là Thư c ng m (t ñ u ru i ñ n khe ng m) Cái Firing pin (ch t n ): ti ng Vi t g i là Kim H a. Cái shotshell thì hình như là "ñ n ghém". VN có ngư i dùng dùng súng 2 nòng, m t bên b n ñ n t a (shot) ñ b n v t, m t bên là slug ñ b n thú. 23. C ñ n và c nòng cho súng trư ng và súng l c C ñ n/c nòng (caliber) ñư c dùng ñ ch ñư ng kính bên trong nòng súng và kích c viên ñ n. Caliber là chi u dài ñư ng kính bên trong nòng súng ño t land ñ n land ñ i di n, ñư c bi u th dư i d ng ph n trăm ho c ph n nghìn phân Anh (inch) ho c milimet. Tuy nhiên, không có tiêu chu n chung nào cho vi c bi u th này. Trong m t vài trư ng h p, caliber l i ñư c tính là ñư ng kính c a viên ñ n (ñư ng kính bên trong nòng súng ño t groove ñ n groove ñ i di n). Ví d c nòng .270-caliber có ñư ng kính nòng 270/1000 inch ño t land ñ n land ñ i di n, l n hơn c nòng .243-caliber. C ñ n/c nòng ñôi khi có con s th hai không liên quan gì ñ n ñư ng kính c . Ví d c ñ n/c nòng ph thông .30-30 thì s ñ u tiên ch ñư ng kính .30-cal, s th hai ñ ch s grains thu c súng dùng cho lo i ñ n ñó khi viên ñ n ñó ñư c ch t o l n ñ u tiên (s grains thu c súng c a lo i ñ n .30-30 dùng bây gi có th khác). Ho c v i lo i ñ n .30-06 thì s 06 là năm mà lo i ñ n này ñư c dùng chính th c cho quân ñ i M (1906). M i lo i súng trư ng hay súng ng n ñ u ñư c thi t k dùng riêng cho m t lo i ñ n nh t ñ nh. ð n ph i phù h p v i thông s ghi trên súng. Ví d có nhi u lo i ñ n c .30-caliber có chung ñư ng kính nhưng có hình d ng v khác nhau như là lo i .30-30, 30-06, .308 và .300 Savage và không th dùng l n l n ñư c. Vòng tròn bi u th các c ñ n/c nòng ph thông. C ñ n gi ng nhau không có nghĩa là có th dùng l n l n các lo i ñ n khác nhau cho m t lo i súng. ( ngu n: su t m ) Ngoài nh ng hình minh ho trong bài vi t, mình còn có nh ng file flash v c u t o c a Súng r t tr c quan. N u có nhu c u các b n hãy liên h qua email, mình s g i link ñ các b n download ! http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 28 of 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản