intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p1

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
5
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p1

  1. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng VEÕ HOA HOÀNG Trong baøi taäp naøy caùc baïn seõ ñöôïc höôùng daãn söû duïng leänh Skin vaø Extrusion ñeå veõ taïo ra moät nhaùnh hoa hoång goàm caùnh hoa, laù vaø thaân caây. Ñeå veõ ñöôïc moät nhaùnh hoa nhö theá baïn seõ maát khaù nhieàu thôøi gian, ñoøi hoûi baïn phaûi coù caùi nhìn vaät theå 3 chieàu cuõng nhö söï pha troän maøu hôïp lyù cho ñoái töôïng. Taïo caùnh hoa Ñaàu tieân veõ moät ñöôøng caên baûn, choïn leänh Draw > Curve > B-Spline. Töø cöûa soå Front nhaáp choïn caùc ñieåm lieân tieáp nhau taïo thaønh moät ñöôøng cong coù daïng nhö hình sau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 7
  2. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Sau khi veõ xong nhaán phím Esc ñeå keát thuùc leänh veõ, choïn Show > Point vaø Show > Line (daáu √ cho bieát leänh ñang ñöôïc choïn) ñeå hieån thò caùc nuùt ñieåm vaø ñöôøng line ñaõ veõ, khi ñoù baïn deã daøng hieäu chænh ñöôøng cong theo yù muoán tuøy thích. Böôùc tieáp theo ta sao cheùp ñöôøng cong ñaõ veõ (ñoái töôïng phaûi ñang ñöôïc choïn), baèng caùch choïn leänh Duplicate > Repetitive. Khi ñoù hoäp thoaïi Repetitive Duplication xuaát hieän, baïn nhaäp vaøo caùc giaù thò sau : No of occurrences : 4, Rotation Y : 20 Chaáp nhaän caùc giaù trò maëc ñònh khaùc sau ñoù nhaáp choïn OK. Sau khi chaáp nhaän caùc giaù trò trong hoäp thoaïi Repetitive Duplication, ñoái töôïng ñöôïc sao cheùp theâm boán ñoái töôïng môùi vaø xoay ñeàu treân truïc Y moät goùc 200 nhö hình sau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 8
  3. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Choïn leänh Edit > Move Point ñeå kích hoaït leänh di chuyeån, hoaëc baïn coù theå nhaán giöõ phím M keát hôïp vôùi chuoät traùi ñeå di chuyeån ñieåm caàn hieäu chænh. Baïn söû duïng caû boán cöûa soå vaø duøng nuùt chuoät traùi reâ töøng ñieåm moät ñeå hieäu chænh ñöôøng cong sau cho caùc ñöôøng cong coù daïng nhö hình treân :Taát caû caùc ñöôøng cong naøy chæ laø khuoân daïng cuûa moät caùnh hoa, baïn khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc trong vuøng nhìn Shape, do ñoù caàn phaûi taïo ra beà maët cho noù baèng caùch choïn leänh Surface > Skin. Nhaáp choïn laàn löôït töøng ñöôøng cong moät baèng nuùt chuoät traùi. Sau khi choïn heát caùc ñöôøng cong nhaáp chuoät phaûi. Hoäp thoaïi Skinning xuaát hieän,kích hoaït Patch > B-Spline, nhaäp giaù trò Step : 10, chaáp nhaän caùc giaù trò coøn laïi sau ñoù nhaáp choïn OK. ÔÛ cöûa soå Perspective caùc ñöôøng cong ñöôïc taïo thaønh moät beà maët nhö hình sau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 9
  4. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Ñeå gaùn maøu cho beà maët vöøa taïo, chuyeån sang module Matter. Sau ñoù nhaáp choïn trình ñôn Meterial, hoäp thoaïi Material Editor xuaát hieän, choïn Palette trong hoäp thoaïi naøy ñeå kích hoaït hoäp maøu. Hoäp maøu Palette xuaát hieän, trong khung maøu Palette choïn maøu hoàng cho caùch hoa sau ñoù nhaáp choïn OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 10
  5. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Chuyeån sang vuøng nhìn Shape trong cöûa soå Perspective, caùnh hoa ñöôïc taïo troâng nhö sau. Söû duïng caùnh hoa naøy ñeå sao cheùp cho nhöõng caùnh hoa coøn laïi, phaûi baûo ñaûm raèng caùnh hoa ñang ñöôïc choïn (coù maøu traéng), choïn leänh Duplicate > Repetitive. Hoäp thoaïi Repetitive Duplication xuaát hieän, nhaäp vaøo cho caùc giaù trò No of occurrences : 2, Rotation Y : 120, Translation Y : 0.2 chaáp nhaän caùc giaù trò coøn laïi, sau ñoù nhaáp choïn OK. Vôùi caùc giaù trò naøy baïn seõ sao cheùp ñöôïc hai caùnh hoa nöõa, moãi caùnh ñöôïc xoay theo truïc Y moät goùc 1200 vaø di chuyeån theo truïc Y moät khoaûng 0.2 ñôn vò. Laëp laïi leänh sao cheùp nhö treân vaøi laàn cho caùnh hoa (coù khoaûng 10 caùnh), moãi laàn sao cheùp baïn coù theå thay ñoåi goùc xoay vaø khoaûng caùch di chuyeån ñeå moãi caùnh ñöôïc xeáp xen keû nhau. Caùc caùnh hoa vöøa taïo ra coù theå khoâng nhìn thaáy ñöôïc, baïn choïn leänh Light > Define ñeå taïo theâm vaøi ñeøn chieáu. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 11
  6. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Khi ñoù hoäp thoaïi khôûi taïo Create Light xuaát hieän, choïn Palette ñeå taïo ñeøn coù maøu, khi ñoù hoäp maøu Palette xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy baïn choïn moät maøu tuøy thích cho ñeøn vaø nhaáp choïn OK, chaáp nhaän caùc giaù trò trong hoäp thoaïi Create Light sau ñoù nhaáp choïn OK. Söû duïng phím V vaø nuùt chuoät traùi reâ chieác ñeøn vöøa taïo trong caû boán cöûa soå sao cho thaáy roõ toaøn boä caùi hoa, baïn coù theå taïo cho moät vaøi chieác ñeøn nöõa vôùi moãi maøu khaùc nhau. Moät nhaùnh hoa ñöôïc taïo ra sau khi sao cheùp, xoay vaø di chuyeån sau cho coù daïng nhö hình sau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 12
  7. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Taïo cuoán hoa Laëp laïi leänh veõ Draw > Curve > B-Spline, sau ñoù nhaáp choïn töøng ñieåm lieân tieáp nhau taïo thaønh moät ñöôøng cong nhö hình sau : Ñeå deã daøng taïo vaø hieäu chænh ñöôøng cong vöøa taïo baïn laøm aån nhöõng ñoái töôïng khoâng ñöôïc choïn (coù maøu ñen), baèng caùch choïn leänh Display > Hide > Unselected, caùc ñoái töôïng seõ aån ñi chæ coøn laïi ñöôøng cong vöøa veõ. Ñeå taïo ñöôïc moät maët phaúng cho cuoán hoa baïn haõy sao cheùp ñöôøng cong vöøa taïo ra theâm vaøi ñöôøng nöõa, choïn leänh Duplicate > Repetition. Khi ñoù hoäp thoaïi Repetitive Duplication xuaát hieän, baïn nhaäp vaøo cho caùc giaù trò sau : No of occurrences : 4, Rotation Y : 15. Chaáp nhaän caùc giaù trò khaùc nhö hình minh hoïa sau ñoù nhaáp choïn OK. Laëp laïi caùc böôùc nhö ñaõ thöïc hieän taïo caùnh hoa, baïn thöïc hieän hieäu chænh caùc nuùt ñieåm sau cho moät phaàn cuûa cuoán hoa coù daïng nhö hình sau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2