intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p5

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p5

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 36. Luùc naøy baïn nhaáp chuoät vaøo Layer Hang naøy vaø keùo xuoáng döôùi Layer Thung Xe ñeå cho ñoáng haøng treân mui xe xuaát hieän ra phía sau thuøng xe. Coù nhö theá baïn môùi coù theå thaáy ñöôïc ñoáng haøng phía sau thuøng xe chuyeån ñoäng maø khoâng coù baát kyø nhöõng thay ñoåi treân Layer Hang naøy. 37. Baây giôø baïn taïo môùi theâm moät Layer nöõa vaø ñaët teân cho noù laø Layer Do Hang. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 5 treân Layer Do Hang naøy vaø nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Insert Keyframe. 38. Luùc naøy baïn seõ thaáy moät keyframe thöù 5 troáng xuaát hieän treân Layer Do Hang. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 331 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 39. Nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù 5 treân Layer Cua Do vaø nhaán phím F6. Nhaáp chuoät choïn keyframe thöù 5 naøy. Sau ñoù choïn coâng cuï Arrow Tool vaø choïn coâng cuï boå sung laø Rotate, xoay ñoái töôïng ñöôøng thaúng gaén vaøo phía sau xe ñaõ noùi trong böôùc 30 moät goùc 450. Ñoái töôïng ñöôøng thaúng tröôùc khi duøng coâng cuï Rotate ñeå xoay moät goùc 450 Ñoái töôïng ñöôøng thaúng sau khi xoay moät goùc 450 40. Laëp laïi böôùc 39 cho keyframe thöù 10 treân Layer Cua Do naøy. Baïn haõy xoay moät goùc 750 tieáp theo ñöôøng thaúng, luùc naøy ñöôøng thaúng coù theå bò leäch goùc vôùi caïnh cuûa thuøng xe do ñoù baïn coù theå di chuyeån sao cho chuùng coá ñònh. Caïnh cuûa ñöôøng thaúng leäch goùc vôùi caùnh cuûa thuøng phía sau xe TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 332 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 41. Baïn laøm tieáp töông töï taïi keyframe thöù 15 nhöng baïn haõy xoay ñöôøng thaúng hôi doác xuoáng ñoái vôùi thuøng xe nhö hình sau. Caùc ñoái töôïng sau khi duøng caùc phím muõi teân hieäu chænh xong 42. Nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù 20 treân Layer Cua Do vaø xoay ñöôøng thaúng höôùng ngöôïc leân treân. 43. Laëp laïi caùc böôùc treân cho ñeán vò trí keyframe cuoái cuøng. Taïi keyframe cuoái cuøng ñöôøng thaúng trôû laïi vò trí ñöùng thaúng, saùt vaøo thaønh sau cuûa xe. Ñöôøng thaúng taïi keyframe 23 vaø 25 TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 333 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 Ñöôøng thaúng taïi keyframe 27 vaø 30 44. Nhaáp chuoät trôû laïi keyframe thöù 5 troáng trong Layer Do Hang vaø choïn coâng cuï Pencil Tool trong hoäp coâng cuï. Sau ñoù veõ theâm vaøo phía sau xe trong vuøng laøm vieäc nhö hình beân döôùi vaø toâ maøu cuøng maøu vôùi maøu trong ñoáng haøng beân treân. Coâng cuï Pencil Tool 45. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 6 treân Layer Do Hang vaø nhaán phím F6. Taïi ñaây baïn duøng coâng cuï Pencil Tool vaø veõ theâm vaøo trong vuøng troáng coøn laïi cho kín, phuû kín vuøng troáng vaø toâ maøu cho ñeán khi vuøng maøu baïn toâ chaïm vaøo thanh ñöùng. Keyframe tröôùc khi toâ maøu phuû kín vuøng TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 334 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 46. Nhaán phím F6 ñoái vôùi keyframe tieáp theo vaø toâ cuøng maøu treân vuøng tieáp theo. Baïn cöù laäp laïi böôùc treân nhö theá cho ñeán keyframe thöù 19 (keyframe maø thanh cöûa thaúng trong Layer Cua Do xoay ngöôïc trôû leân) thì khoâng thöïc hieän vieäc choïn nhaán phím F6 nöõa. Sau ñaây laø moät soá aûnh minh hoaï tieâu bieåu maø baïn duøng coâng cuï Pencil Tool vaø hoäp maøu Fill Color taïo ra cho moät soá keyframe xuaát hieän trong giao dieän. Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 5 Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 8 TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 335 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2