intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p6

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
1
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p6

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 13 Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 14 Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 18 TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 336 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 47. Luùc naøy baïn keát thuùc vuøng veõ maø baïn thöïc hieän theo thao taùc frame by frame vaø nhaáp chuoät taïi keyframe cuoái cuøng (keyframe thöù 30 treân Layer Do Hang) vaø nhaán phím F6. Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 19 Ñoái töôïng taïi keyframe thöù 30 48. Sau ñoù baïn löu taát caùc caùc thuoäc tính ñaõ taïo ra vaø trôû laïi vuøng laøm vieäc chính baèng caùch nhaáp chuoät vaøo vuøng Scene taïi goùc traùi treân trong vuøng Layer. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 337 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 49. Nhaáp chuoät taïi Layer1 vaø ñaët teân laïi laø Layer Xe. Nhaáp chuoät choïn muïc Thung Xe Day Hang treân cöûa soá thö vieän vaø keùo ñoái töôïng naøy vaøo trong vuøng laøm vieäc. 50. Taïo môùi 2 Layer tieáp theo vaø ñaët teân cho töøng Layer laø Layer Duong Ray vaø Layer Banh Xe. Nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù nhaát taïi Layer Duong Ray. 51. Choïn coâng cuï Line Tool, sau ñoù choïn treân trình ñôn Window > Panels > Stroke. Baûng Stroke xuaát hieän. Nhaáp chuoät treân trình ñôn doïc trong muïc Solid vaø choïn ñöôøng neùt ñöùt khuùc nhö hình beân döôùi. Choïn muïc giaù trò beân döôùi laø 3. 52. Baây giôø baïn baét ñaàu veõ vaøo trong vuøng laøm vieäc taïi Layer Duong Ray. 53. Nhaáp chuoät tieáp taïi Layer Banh Xe vaø keùo muïc Hai Banh Xe Xoay töø trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. Baïn coù theå hieäu chænh kích thöôùc cuûa hai baùnh xe naøy laïi cho phuø hôïp vôùi chieác xe baèng coâng cuï Arrow Tool, choïn Scale. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 338 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 54. Baây giôø baïn seõ taïo chuyeån ñoäng cho caùc ñoái töôïng. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 40 taïi Layer Duong Ray vaø nhaán phím F6. Sau ñoù baïn laøm töông töï cho Layer Banh Xe vaø Layer Xe. 55. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù nhaát treân Layer Banh Xe vaø nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Create Motion Tween trong trình ñôn Context. 56. Baây giôø baïn nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 40 treân Layer Xe vaø di chuyeån ñoái töôïng chieác xe ñeán vò trí môùi. Ñoái töôïng xe tröôùc khi di chuyeån TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 339 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 Ñoái töôïng xe sau khi di chuyeån 57. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 41 vaø nhaán phím F6 treân Layer Xe. 58. Sau ñoù choïn muïc Xe Do Hang trong cöûa soå thö vieän vaø keùo vaøo vuøng laøm vieäc thay theá vò trí chieác xe chôû haøng taïi keyframe thöù 41 naøy. Ñoái töôïng chieác xe taïi keyframe thöù 41 Chuù yù : Baïn coù theå thay ñoåi kích thöôùc cuûa thuøng xe baïn vöøa keùo töø cöûa soå thö vieän vaøo sao cho coù cuøng kích thöôùc vôùi ñoái töôïng thuøng xe ban ñaàu. 59. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 41 treân Layer Banh Xe vaø nhaán phím F6. Sau ñoù keùo muïc Hai Banh Xe Dung Yen vaøo trong vuøng laøm vieäc vaø thay ñoåi kích thöôùc cho phuø hôïp vôùi hai baùnh xe luùc ñaàu. Xoaù hai baùnh xe chuyeån ñoäng ban ñaàu taïi keyframe thöù 41 naøy thay theá baèng baùnh xe ñöùng yeân. Sao cheùp theâm moät caùi nöõa ñeå coù ñöôïc hai caùi baùnh xe. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 340 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2