intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p7

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
3
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p7

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 60. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 41 treân Layer Duong Ray vaø nhaán phím F6. Caùc ñoái töôïng taïi keyframe thöù 41 61. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 71 laàn löôït treân taát caû caùc Layer vaø nhaán phím F6. Caùc ñoái töôïng taïi keyframe thöù 71 62. Baây giôø baïn nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 71 vaø nhaán phím F6 treân Layer Xe vaø muïc Thung Xe treân cöûa soå thö vieän vaøo vuøng laøm vieäc vaø xoaù ñoái töôïng xe taûi coù haøng hoaù beân treân thay theá baèng xe taûi khoâng coù haøng hoaù. Baïn coù theå thay ñoåi kích thöôùc cho ñoái töôïng tröôùc vaø sau coù cuøng kích thöôùc. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 341 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 63. Choïn treân trình ñôn Insert > New Symbol vaø ñaët teân trong muïc Name laø Banh Xe Tro Ve, muïc Behavior choïn Graphic. Sau ñoù choïn OK. 64. Caùch laøm cuõng thöïc hieän töông töï nhö baïn laøm cho hai baùnh xe xoay theo cuøng chieàu kim ñoàng hoà. Nhöng ôû ñaây chæ coù khaùc moät chuùt laø baùnh xe chaïy töø beân phaûi chaïy sang. Vò trí ban ñaàu (aûnh beân traùi) vaø vò trí keát thuùc TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 342 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 65. Baây giôø baïn nhaáp chuoät trôû laïi vuøng laøm vieäc chính. Sau ñoù baïn nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù 71 treân Layer Banh Xe vaø nhaán phím F6. Keùo muïc Hai Banh Xe Tro Ve 2 laàn vaøo thay theá cho hai baùnh xe ñöùng yeân nhö ñaõ noùi trong caùc böôùc treân. Hai baùnh xe môùi vöøa thay vaøo baèng baùnh xe chuyeån ñoäng trong Layer 71 66. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 71 treân Layer Duong Ray. Caùc ñoái töôïng taïi keyframe thöù 71 67. Nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù 110 treân Layer Duong Ray, Layer Banh Xe vaø Layer Xe vaø nhaán phím F6 tieáp tuïc taïo caùc chuyeån ñoäng cho caùc Layer naøy. Caùc keyframe vöøa ñöôïc taïo baèng caùch nhaán phím F6 TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 343 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 68. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 71 treân Layer Xe vaø nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Creat Motion Tween trong trình ñôn Context. 69. Cuoái cuøng baïn nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 110 treân Layer Xe vaø di chuyeån thuøng xe ñeán vò trí nhö baïn ñaõ ñaët thuøng xe trong keyframe ñaàu tieân. Caùc ñoái töôïng taïi keyframe cuoái cuøng (keyframe thöù 110) 70. Nhaáp chuoät taïi keyframe thöù 110 taïi Layer Banh Xe vaø di chuyeån hai baùnh xe ñi theo thuøng xe, höôùng hai baùnh xe höôùng veà ñieåm xuaát phaùt ñaàu tieân. 71. Nhaán phím Ctrl + Enter ñeå xem chuùng dieãn hoaït trong Flash Player. Trong khi xem chuùng dieãn hoaït khoâng nhö mong muoán, coù ñieàu baát thöôøng xaûy ra. Baïn coù theå trôû laïi Flash vaø xem töøng vò trí naøo ñoù khoâng nhö mong muoán baïn coù theå nhaán phím F6 taïi keyframe ñoù vaø duøng caùc phím muõi teân ñeå di chuyeån chuùng ñeán vò trí mong muoán. Chuù yù : Trong khi ñoái töôïng thuøng xe di chuyeån ñeán ñaâu thì caùc baùnh xe luoân luoân di chuyeån theo ñeán ñoù keå caû luùc chuùng di chuyeån sang phaûi roài sang traùi. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 344 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN BAØI TAÄP – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 15 72. Sau ñoù baïn coù theå trang trí theâm caùc ñoái töôïng phuï tuøy thích. Ñoái tuôïng chuyeån ñoäng trong Flash Player Nhö vaäy trong phaàn baøi thöïc haønh ôû treân, caùc baïn vöøa thöïc hieän coâng vieäc gheùp töøng ñoaïn phim ngaén laïi vôùi nhau taïo thaønh moät ñoaïn phim lôùn treân cuøng moät giao dieän. Maø caùc ñoái töôïng trong caùc ñoaïn phim ngaén chæ coù moät. Flash ñaõ hoã trôï caùc chöùc naêng chuyeån ñoäng, töø ñoù baïn coù theå theâm vaøo caùc ñoaïn chuyeån caûnh cho caùc ñoaïn phim ngaén tröôùc khi ñöôïc keát hôïp laïi taïo thaønh moät ñoaïn phim lôùn hoaøn chænh. Trong phaàn thöïc haønh ôû treân, laø ví duï cho caùc baïn thaáy chöùc naêng taïo gheùp ñoái töôïng, töøng ñoaïn phim ngaén maø ôû trong baøi thöïc haønh naøy laø trong töøng Behavior ôû cheá ñoä Symbol laø Graphic, sau ñoù baïn duøng caùc Symbol Graphic naøy laïi taïo thaønh moät Symbol Graphic khaùc vaø cöù theå tieáp tuïc. Caùc Symbol Graphic cöù chaát choàng leân nhau vaø cuoái cuøng chuùng ta duøng töøng ñoaïn Symbol Graphic rieâng bieät ñeå taïo thaønh moät ñoaïn phim hoaøn chænh. Ñoái töôïng xe taûi chuyeån ñoäng ñeán moät ñieåm naøo ñoù roài döøng laïi thöïc hieän chöùc naêng ñoå haøng TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 345 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2