intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p8

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
4
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p8

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY XUAÁT ÑOAÏN PHIM Trong phaàn thöïc haønh baïn seõ öùng duïng moät soá chöùc naêng cuûa Flash ñeå xuaát ñoaïn phim chuyeån ñoäng vôùi caùc kyù töï. Ñeå thöïc hieän ñöôïc phaàn baøi taäp naøy baïn haõy thöïc hieän theo caùc böôùc sau ñaây: Khôûi ñoäng Flash. Taïo file môùi coù kích thöôùc 100 x 100 px baèng caùch choïn treân trình ñôn Modify > Movie. Trong hoäp thoaïi Movie Properties, nhaäp kích thöôùc vaøo trong muïc Dimension. Choïn trong hoäp maøu Background Color laø maøu ñen cho maøu neàn. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Nhaáp choïn tieáp treân trình ñôn Insert > New Symbol, nhaäp caùc thuoäc tính sau ñaây vaøo trong hoäp thoaïi Symbol Properties. Choïn coâng cuï Oval Tool vaø veõ vaøo vuøng laøm vieäc voøng troøn vôùi maøu vieàn ñoû ñaäm vaø maøu toâ laø maøu vaøng saùng. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 65
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Baây giôø baïn seõ taïo nuùt baèng caùch choïn treân trình ñôn Insert > New Symbol, choïn caùc thuoäc tính nhö sau trong hoäp thoaïi Symbol Properties. Choïn coâng cuï Oval Tool vaø veõ vaøo vuøng laøm vieäc voøng troøn vôùi maøu vieàn vaø maøu toâ ñeàu laø maøu traéng taïi caû 3 frame Up, Over vaø Down. Frame Hit baïn coù theå taïo ñoái töôïng hoaëc khoâng cuõng khoâng caàn thieát. Baây giôø baïn taïo tieáp caùc ñoái töôïng vôùi thuoäc tính laø Graphic baèng caùch nhaán phím toå hôïp Ctrl + F8 vaø nhaáp choïn nhö sau: Nhaáp choïn tieáp coâng cuï Text Tool vaø nhaäp vaøo chuoãi kyù töï “Xem” vôùi maøu toâ laø maøu tím. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 66
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Laëp laïi caùc böôùc treân ñeå taïo moät ñoái töôïng khaùc vôùi chuoãi kyù töï laø “Hoïc” vôùi font chöõ VNI-Helve coù thuoäc tính laø Graphic. Nhaán phím toå hôïp Ctrl + F8 ñeå taïo moät ñoái töôïng coù teân Ung dung. Duøng coâng cuï Text Tool ñeå nhaäp vaøo chuoãi kyù töï “öùng duïng”, caùc thuoäc tính font chöõ baïn coù theå xem hình sau: THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 67
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaán phím Ctrl + B ñeå taùch kyù töï thaønh ñoái töôïng. Sau ñoù choïn tieáp treân trình ñôn Window > Panels > Stroke, nhaäp giaù trò 3 trong hoäp Stroke height vaøo trong baûng Stroke. Nhaáp chuoät vaøo coâng cuï Ink Bottle Tool trong baûng coâng cuï vaø nhaáp choïn vaøo ñöôøng vieàn cuûa caùc kyù töï. Maøu toâ beân trong kyù töï baïn neân choïn maøu traéng vaø maøu vieàn choïn maøu tím. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 68
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Taïo theâm moät graphic khaùc coù teân laø Hoc ngay vaø nhaäp vaøo chuoãi kyù töï “ngay nhöõng gì ñaõ hoïc”. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Scene1 ñeå trôû veà giao dieän chính vaø keùo ñoái töôïng nuùt coù teân Nut trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc taïi Layer Nut. Neáu ñoái töôïng vöøa keùo lôùn hôn kích thöôùc vuøng laøm vieäc, baïn haõy duøng coâng cuï Scale cuûa coâng cuï Arrow Tool ñeå thu nhoû kích thöôùc laïi. Voøng troøn maøu traéng laø ñoái töôïng nuùt THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 69
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2