intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p3

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhấp chuột vào bảng Instance (chọn trên trình đơn Window Panels Instance hoặc nhấp phải chuột vào con cá trong vùng làm việc và chọn Panels Instance), chọn các thuộc tính như sau trong khi đối tượng con cá đang được chọn. ∗ Chọn mục Behavior là : Movie Clip. ∗ Mục Name nhập vào tên : goldenfish.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p3

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Taïo môùi Layer3, keùo bieåu töôïng aûnh graphic coù teân Fish vaøo trong vuøng laøm vieäc, ñaët ngay vò trí chính giöõa hình chöõ nhaät lôùn. Neáu ñoái töôïng coù kích thöôùc lôùn, baïn haõy duøng coâng cuï Scale keùo kích thöôùc nhoû laïi. Nhaáp chuoät vaøo baûng Instance (choïn treân trình ñôn Window > Panels > Instance hoaëc nhaáp phaûi chuoät vaøo con caù trong vuøng laøm vieäc vaø choïn Panels > Instance), choïn caùc thuoäc tính nhö sau trong khi ñoái töôïng con caù ñang ñöôïc choïn. ∗ Choïn muïc Behavior laø : Movie Clip. ∗ Muïc Name nhaäp vaøo teân : goldenfish. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 186
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Baây giôø baïn coù theå nhaáp choïn treân trình ñôn Control > Test Movie ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït trong cheá ñoä Flash Player. Khi ñoù baïn haõy nhaáp chuoät vaøo daáu coäng vaø tröø ñeå thaáy taùc duïng cuûa caùc leänh baïn vöøa gaùn. Ñoaïn phim ñang dieãn hoaït trong cheá ñoä Flash Player Haõy trôû laïi vuøng laøm vieäc cuûa Flash vaø thöïc hieän moät soá thao taùc cuoái cuøng. Taïo môùi Layer4, duøng coâng cuï Rectangle Tool veõ vaøo hình chöõ nhaät coù kích thöôùc baèng hình chöõ nhaät tröôùc ñoù coù maøu toâ vaø maøu vieàn tuøy choïn. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 187
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp phaûi chuoät vaøo vuøng teân cuûa Layer4, choïn leänh Mask trong trình ñôn. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 188
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Layer 4 sau khi choïn leänh Mask Taïo môùi Layer5, duøng coâng cuï Text Tool nhaäp vaøo chuoãi kyù töï Zoom ñaët beân treân nuùt coäng (+). Baïn haõy nhaán phím Ctrl + Enter hoaëc choïn treân trình ñôn Control > Test Movie ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 189
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Baây giôø baïn coù theå trang trí theâm moät soá thuoäc tính khaùc mong muoán baèng caùch theâm vaøo moät vaøi ñoaïn phim Movie clip hoaëc symbol graphic khaùc mong muoán ñeå laøm tieâu ñeà vaø doøng chuù thích cho ñoaïn phim. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 190
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2