intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p5

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn dùng chế độ tracking để điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự hoặc toàn khối được chọn. Kerning (co kéo) là sự điều chỉnh khoảng cách giữa hai ký tự cặp đôi trong dạng hiển thị. Nhiều Font có cài đặc sẵn tính năng kerning. Ví dụ, khoảng cách giữa ký tự A và V thường có ít khoảng cách hơn giữa ký tự A và D. Dùng Font có tính năng kerning để điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự, bạn dùng tùy chọn Kern...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p5

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 THIEÁT LAÄP TRACKING, KERNING VAØ BASELINE SHIFT Tracking cheøn vaøo moät soá löôïng khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï. Baïn duøng cheá ñoä tracking ñeå ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï hoaëc toaøn khoái ñöôïc choïn. Kerning (co keùo) laø söï ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa hai kyù töï caëp ñoâi trong daïng hieån thò. Nhieàu Font coù caøi ñaëc saün tính naêng kerning. Ví duï, khoaûng caùch giöõa kyù töï A vaø V thöôøng coù ít khoaûng caùch hôn giöõa kyù töï A vaø D. Duøng Font coù tính naêng kerning ñeå ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï, baïn duøng tuøy choïn Kern. Baseline shift ñieàu khieån taïi vuøng kyù töï xuaát hieän beân treân hay döôùi ñöôøng baseline. Caùc cheá ñoä tuøy choïn tracking, auto kerning vaø baseline shift ñeàu naèm trong baûng Character. Thieát laäp caùc cheá ñoä tuøy choïn tracking, kerning vaø baseline shift: 1. Neáu baûng Character chöa hieån thò, choïn treân trình ñôn Window > Panels > Character. 2. Trong baûng Character, baïn coù theå thieát laäp caùc tuøy choïn sau: Ñeå xaùc ñònh tracking, nhaáp chuoät vaøo • bieåu töôïng tam giaùc keá beân giaù trò Tracking vaø keùo con tröôït ñeå choïn giaù trò hay nhaäp moät giaù trò vaøo trong hoäp kyù töï. Duøng tính naêng kerning ñaõ thieát laäp, • choïn muïc Kern. Xaùc ñònh baseline shift, nhaáp chuoät vaøo • tam giaùc keá beân tuøy choïn Baseline Shift vaø choïn moät vò trí coù trong trình ñôn : Normal : Ñaët kyù töï treân ñöôøng baseline Superscript : Ñaët kyù töï beân treân ñöôøng baseline Subscript : Ñaët kyù töï beân döôùi ñöôøng baseline. THIEÁT LAÄP CHÆNH LEÀ (ALIGNMENT), CANH LEÀ TRANG (MARGIN), THUÏT LEÀ (INDENT) VAØ KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA CAÙC DOØNG (LINE SPACING) Chænh leà (Alignment) xaùc ñònh vò trí cuûa moãi doøng kyù töï trong moät paragraph lieân quan ñeán caùc bieân traùi vaø phaûi cuûa khoái kyù töï. Kyù töï coù theå ñöôïc canh leà sang bieân traùi, phaûi hoaëc chính giöõa cuûa khoái kyù töï hoaëc canh leà theo caû hai bieân (canh ñeàu). TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 229
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Canh leà trang (Margin) xaùc ñònh soá löôïng khoaûng caùch giöõa caùc bieân cuûa khoái kyù töï vaø ñoaïn vaên baûn. Thuït leà (Indent) xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa vieäc canh leà trang cuûa ñoaïn vaên baûn vaø doøng baét ñaàu, ñaàu tieân cuûa ñoaïn vaên baûn. Line spacing xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc haøng keá nhau trong ñoaïn vaên baûn. Ñeå xaùc ñònh vieäc chænh leà, canh leà trang, thuït leà vaø khoaûng caùch giöõa caùc haøng, baïn duøng baûng Paragraph. Thieát laäp vieäc chænh leà, canh leà trang, thuït leà vaø khoaûng caùch giöõa caùc haøng: 1. Neáu baûng Paragraph chöa hieån thò, choïn treân trình ñôn Window > Panels > Paragraph. 2. Trong baûng Paragraph, baïn coù theå thieát laäp caùc tuøy choïn sau: Ñeå thieát laäp muïc chænh leà, nhaáp chuoät vaøo caùc nuùt Left, Center, Right hay Full Justification. Thieát laäp canh leà trang traùi hoaëc phaûi, nhaáp chuoät vaøo tam giaùc keá beân giaù trò Left Margin hay Right Margin vaø keùo con tröôït hoaëc nhaäp vaøo giaù trò ñeå choïn soá giaù trò. Xaùc ñònh thuït leà, nhaáp chuoät vaøo tam giaùc keá beân giaù trò Indent vaø keùo con tröôït ñeå choïn giaù trò hay nhaäp vaøo con soá. Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc haøng, nhaáp chuoät vaøo tam giaùc keá beân giaù trò Line Spacing vaø keùo con tröôït ñeå choïn giaù trò hay nhaäp vaøo con soá. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 230
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 DUØNG DEVICE FONT Duøng baûng Text Options, baïn coù theå xaùc ñònh raèng Flash Player söû duïng Device font ñeå hieån thò moät vaøi khoái vaên baûn naøo ñoù ñeå Flash khoâng nhuùng Font cho khoái vaên baûn ñoù. Ñieàu naøy coù theå laøm giaûm kích thöôùc file cuûa ñoaïn phim vaø laøm taêng tính deã ñoïc ñoái vôùi nhöõng kyù töï coù kích thöôùc nhoû. Xaùc ñònh ñoaïn vaên baûn ñöôïc hieån thò duøng Device Font: 1. Duøng coâng cuï Text tool ñeå choïn caùc khoái kyù töï trong vuøng Stage maø baïn muoán ñöôïc hieån thò trong Flash Player duøng Device Font. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Text Options. 3. Choïn Static Text töø trong trình ñôn xoå xuoáng. 4. Choïn muïc Use Device Fonts. Taïo kyù töï maø ngöôøi duøng coù theå choïn: 1 Choïn kyù töï maø baïn muoán laøm cho ngöôøi duøng coù theå choïn. 2 Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Text Options. 3 Choïn Static Text töø trong trình ñôn xoå xuoáng. 4 Neáu kyù töï chöa ñöôïc xaùc ñònh duøng Device Font, baïn haõy choïn Use Device Fonts. 5 Nhaáp chuoät vaøo Selectable. TAÏO SYMBOL FONT Ñeå duøng moät Font nhö laø moät muïc Item trong thö vieän chia seû (shared library), baïn coù theå taïo ra moät Symbol Font trong cöûa soå Library. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 231
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Ñieàu naøy coù theå laøm cho baïn keát noái ñeán Font naøy vaø duøng noù trong ñoaïn phim Flash movie maø khoâng caàn phaûi nhuùng Font naøy trong ñoaïn phim. Duøng Symbol Font trong moät thö vieän chia seû, baïn gaùn cho bieåu töôïng Symbol moät chuoãi ñònh danh. Ngoaøi ra chuoãi ñònh danh naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå truy caäp Symbol nhö laø moät ñoái töôïng trong ActionScript. Taïo ra moät Symbol Font: 1. Môû thö vieän baïn muoán theâm vaøo moät Symbol Font. 2. Choïn leänh New Font töø trình ñôn Options taïi goùc phaûi phía treân cuûa cöûa soå Library. 3. Trong hoäp thoaïi Font Symbol Properties, nhaäp teân cho Symbol Font trong hoäp kyù töï Name. 4. Choïn moät loaïi Font coù trong trình ñôn Font hoaëc nhaäp teân Font trong hoäp kyù töï Font. 5. Neáu muoán, baïn coù theå choïn kieåu kyù töï laø Bold hay Italic ñeå aùp ñaët kieåu choïn cho Font chöõ. 6. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 232
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Luùc naøy Symbol font vöøa taïo xuaát hieän trong cöûa soå thö vieän Library Gaùn moät chuoãi ñònh danh cho moät Symbol Font: 1. Choïn Symbol Font trong cöûa soå Library. 2. Sau ñoù baïn thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau : Choïn leänh Linkage töø trong trình ñôn Options taïi goùc traùi phía treân cuûa cöûa soå Library. Nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hay nhaáp Control (trong Macintosh) vaøo teân Symbol font trong cöûa soå Library vaø choïn leänh Linkage töø trong trình ñôn Context. 3. Beân döôùi muïc Linkage trong hoäp thoaïi Symbol Linkage Properties, choïn Export this symbol. 4. Nhaäp chuoãi ñònh danh vaøo trong hoäp kyù töï Identifier, sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 233
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2