intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p7

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

73
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p7

  1. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D TOÅNG QUAN VEÀ CHÖÔNG TRÌNH MAYA 3D Xin chuùc möøng caùc baïn ñeán vôùi theá giôùi ñoà hoïa vaø phim qua taøi lieäu “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D” do Tuû saùch STK bieân soaïn. Coù leõ, raát nhieàu baïn coøn ngôõ ngaøng veà chöông trình naøy khoâng hieåu noù laøm ñöôïc gì, söùc maïnh noù ra sao, söû duïng coù deã daøng hay khoâng. Ñieàu naøy laø taát nhieân toâi cuõng nhö caùc baïn tröôùc ñaây chæ bieát ñeán chöông trình 3D Studio sau ñoù laø 3D Studio Max vaø haàu nhö ai cuõng ngaùn ngaåm chöông trình naøy vôùi nhöõng lyù do chính sau : 1. Caáu hình maùy yeâu caàu phaûi maïnh. 2. Taøi lieäu höôùng daãn veà noù noùi chung coøn khoù coù theå töï hoïc caàn phaûi coù thaày höôùng daãn. 3. Ngöôøi duøng chöa coù caùi nhìn veà myõ thuaät cuõng nhö chöa ñöôïc trang bò kieán thöùc veà khoâng gian 3 chieàu. Vôùi lyù do thöù nhaát haàu nhö caùc chöông trình 3D ñaày quyeàn naêng nhö Maya 3D, Softimage 3D v.v gaàn nhö khoâng ai daùm nghó tôùi (Ram phaûi toái thieåu 98 MB, card maøn hình hoã trôï 1024 x 768) ngoaøi ra caùc chöông trình naøy ñeàu chuû yeáu chaïy treân neàn Windows NT vaø gaàn ñaây nhaát laø Windows 2000. Vieäc caøi ñaët chöông trình treân Windows NT raát khoù neân haàu nhö laøm naûn loøng vôùi nhöõng ai muoán thöû nghieäm vôùi noù. Caøi ñaët khoâng ñöôïc laáy gì thöû nghieäm vôùi noù. Nhöng trong thôøi ñieåm naøy caùc yeâu caàu treân ñeàu ñöôïc khaéc phuïc, caáu hình maùy baây giôø ñaùp öùng ñöôïc deã daøng, Vieäc caøi ñaët ñaõ ñöôïc chuùng toâi nghieân cöùu vaø trình baøy raát roõ töøng böôùc caøi ñaët. Vôùi lyù do thöù hai Tuû saùch STK seõ giuùp caùc baïn thoâng qua caùc taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn raát baøi baûn qua caùc höôùng daãn töøng böôùc, ñöôïc minh hoïa baèng nhöõng hình aûnh caét tröïc tieáp treân maùy tính neân vieäc töï hoïc raát thuaän lôïi, caùc baïn maëc daàu töï hoïc nhöng gioáng nhö coù ngöôøi thaày beân caïnh daãn caùc baïn ñi. Vôùi lyù do thöù ba Tuû saùch STK seõ giuùp caùc baïn coù caùi nhìn toång theå veà khoâng gian 3 chieàu cuõng nhö veà myõ thuaät qua caùc baøi taäp öùng duïng cuûa chöông trình nhaèm giuùp caùc baïn coù caùi nhìn toång quaùt hôn veà Maya 3D. ÖÙNG DUÏNG CUÛA MAYA 3D Chöông trình naøy duøng ñeå döïng caùc caûnh phim hoaït hình. Vaø cuï theå hôn laø 1 trong nhöõng öùng duïng cuûa noù laøm ñaàu baêng chuyeân nghieäp. Tröôùc heát, chuùng toâi môøi baïn laøm quen vôùi nhöõng gì coù trong chöông trình naøy, maø nhôø noù baïn coù theå laøm taêng theâm phaàn sinh ñoäng cho nhöõng caûnh phim hoaït hình. GIAO DIEÄN NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG (USER INTERFACE) Giao dieän ngöôøi söû duïng (User Interface) cuûa Maya bao goàm moät soá coâng cuï, caùc trình chænh söûa vaø caùc nuùt ñieàu khieån (control). Baïn coù theå truy nhaäp nhöõng loaïi naøy baèng caùc trình ñôn chính hoaëc söû duïng caùc trình ñôn ñaùnh daáu caûm nhaän caûnh quan (context sensitive). Baïn cuõng coù theå duøng caùc ngaên keä (Shelves) ñeå löu tröõ caùc bieåu töôïng quan troïng hoaëc caùc phím TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 6
  2. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D noùng ñeå taêng toác coâng vieäc cuûa baïn. Maya ñöôïc thieát keá ñeå cho baïn caáu hình giao dieän ngöôøi söû duïng nhö baïn thaáy laø thích hôïp. Ñeå laøm vieäc vôùi caùc ñoái töôïng, baïn coù theå nhaäp caùc trò soá söû duïng phaàn nhaäp toïa ñoä hoaëc baïn coù theå söû duïng Manipulator 3D ñeå töông taùc. Caùc maáu Manipulator ñeå cho baïn chænh söûa caùc ñoái töôïng cuûa baïn chæ vôùi moät thao taùc nhaáp-reâ. Giao dieän ngöôøi söû duïng cuûa Maya hoã trôï nhieàu möùc ñoä hoaøn taùc (undo) vaø taùi hoaït (redo) vaø bao goàm heä bieán hoùa reâ-thaû nhaèm truy nhaäp nhieàu boä phaän trong khoâng gian laøm vieäc. Baïn seõ cuøng chuùng toâi tìm hieåu caùch söû duïng nhieàu thaønh phaàn giao dieän ngöôøi söû duïng khaùc nhau trong baøi 1 vaø baøi 5. 1. Laøm vieäc trong khoâng gian ba chieàu (3D) Trong Maya, baïn seõ xaây döïng vaø linh hoaït hoùa caùc ñoái töôïng theo ba chieàu. Ba chieàu naøy ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc truïc cô baûn ñöôïc daùn nhaõn X, Y vaø Z. Nhöõng nhaõn naøy thay cho chieàu daøi (X), chieàu cao (Y), vaø beà saâu (Z) trong caûnh phim cuûa baïn. Nhöõng truïc naøy ñöôïc trình baøy baèng maøu saéc - ñoû cho truïc X, xanh luïc cho truïc Y vaø xanh cho truïc Z. Y X Z Move Rotate Scale Bieán ñoåi ñieàu khieån (Transform Manipulator) Khi ñònh vò trí, ñònh tyû leä vaø quay troøn caùc ñoái töôïng cuûa baïn, thì ba truïc naøy seõ phuïc vuï nhö nhöõng ñieåm tham chieáu chính cuûa baïn. Taâm cuûa heä thoáng toïa ñoä ñöôïc goïi laø goùc toïa ñoä (origin) vaø coù trò soá 0, 0, 0. Goùc toïa ñoä 2. Khoâng gian toïa ñoä UV (UV coordinate space) Khi baïn xaây döïng caùc beà maët trong Maya, chuùng ñöôïc taïo vôùi chính khoâng gian toïa ñoä cuûa chuùng ñöôïc xaùc ñònh bôûi U theo moät höôùng naøy vaø V theo moät höôùng khaùc. Baïn coù theå duøng nhöõng toïa ñoä naøy khi baïn ñang laøm vieäc vôùi caùc ñoái töôïng ñöôøng cong treân moät beà maët hoaëc khi baïn ñang boá trí caùc keát caáu treân moät beà maët. Moät goùc cuûa beà maët thöïc hieän vai troø nhö goùc toïa ñoä cuûa heä thoáng vaø taát caû caùc toïa ñoä naèm tröïc tieáp treân beà maët ñoù. Baïn coù theå laøm cho caùc beà maët soáng ñoäng nhaèm laøm vieäc tröïc tieáp trong khoâng gian toïa ñoä UV. Baïn cuõng seõ gaëp phaûi caùc thuoäc tính U vaø V khi baïn ñaët caùc keát caáu treân beà maët. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 7
  3. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D 3. Maøn hình (Views) Trong phaàn meàm Maya, baïn hình dung caùc caûnh phim cuûa baïn baèng caùch söû duïng caùc khung maøn hình cho pheùp baïn nhìn vaøo theá giôùi ba chieàu. Caùc maøn hình phoái caûnh (Perspective) ñeå cho baïn xem caùc caûnh phim cuûa baïn nhö theå baïn ñang nhìn noù vôùi chính maét cuûa baïn hoaëc thoâng qua caùc thaáu kính cuûa maùy aûnh vaäy. Maøn hình Orthographic song song vôùi caûnh phim vaø cung caáp theâm moät maøn hình ñoái töôïng. Chuùng taäp trung treân hai truïc rieâng bieät vaø ñöôïc xem nhö caùc maøn hình Top, Side vaø Front. Trong nhieàu tröôøng hôïp, baïn seõ caàn ñeán nhieàu maøn hình nhaèm giuùp baïn xaùc ñònh vò trí thích hôïp cho caùc ñoái töôïng. Vò trí cuûa ñoái töôïng troâng raát roõ trong maøn hình Top nhöng laïi khoâng roõ trong maøn hình Side. Maya ñeå cho baïn quan saùt nhieàu maøn hình cuøng moät luùc ñeå giuùp phoái hôïp nhöõng gì baïn troâng thaáy. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 8
  4. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D 4. Maùy quay phim (Cameras) Ñeå ñaït ñöôïc moät maøn hình rieâng bieät, baïn haõy lieác qua maùy aûnh kyõ thuaät soá. Maùy quay phim orthographic xaùc ñònh maøn hình baèng maët phaúng song song vaø phöông höôùng trong khi maùy quay phim phoái caûnh söû duïng taàm nhìn ôû moät ñieåm (a look at point) vaø tieâu cöï (focal lenght). Baïn seõ tìm hieåu caùch söû duïng caùc khung maøn hình trong baøi 1 vaø caùch taïo vaø linh hoaït hoùa moät maùy aûnh trong baøi 17 vaø 21. 5. Maët phaúng hình aûnh (Image Plane) Khi baïn laøm vieäc vôùi caùc maùy quay phim, coù theå ñaët caùc ñoái töôïng phoâng ñaëc bieät goïi laø maët phaúng hình aûnh treân maùy quay phim. Maët phaúng hình aûnh coù theå ñöôïc ñaët treân maùy quay phim sao cho khi baïn di chuyeån maùy quay phim, thì maët phaúng vaãn ñöùng thaúng. Maët phaúng hình aûnh coù nhieàu thuoäc tính cho pheùp baïn di chuyeån theo trong khi quay phim vaø ñònh tyû leä hình aûnh. Nhöõng thuoäc tính naøy coù theå ñöôïc linh hoaït hoùa ñeå theå hieän ñöôïc hình thöùc maø maët phaúng ñang chuyeån ñoäng. Baïn seõ tìm hieåu caùch söû duïng caùc maët phaúng hình aûnh trong baøi 14 khi baïn linh hoaït hoùa moät caûnh phoâng khoâng gian cho cuoäc giao chieán giöõa caùc phi thuyeàn. ÑOÀ HOÏA PHUÏ THUOÄC (DEPENDENCY GRAPH) Caáu truùc heä thoáng cuûa Maya söû duïng moät heä bieán hoùa theo maãu ñeå cho baïn hôïp nhaát loaïi hoaït hình keyframe theo truyeàn thoáng, ñoäng hình hoïc ñaûo ngöôïc, ñoäng löïc hoïc vaø vieát kòch baûn theo caáu truùc döïa treân tieát ñieåm (node-based architecture), goïi laø ñoà hoïa phuï thuoäc (dependency graph). Neáu baïn muoán thu goïn ñoà hoïa naøy thaønh nhöõng yeáu toá roãng, baïn coù theå moâ taû noù nhö laø nhöõng tieát ñieåm vôùi caùc thuoäc tính ñöôïc noái keát vaäy. Caáu truùc döïa treân tieát ñieåm mang ñeán cho Maya nhöõng tính chaát theo maãu linh hoaït. Döôùi ñaây laø moät sô ñoà trình baøy moät ñoà hoïa phuï thuoäc cuûa moät hình caàu nguyeân theå. Tieát ñieåm ñaàu vaøo theo thuû tuïc xaùc ñònh hình daùng cuûa hình caàu baèng caùch noái keát caùc thuoäc tính treân töøng tieát ñieåm. 1. Tieát ñieåm (Nodes) Moãi thaønh phaàn trong Maya, cho duø noù laø moät ñöôøng cong, beà maët, deformer, aùnh saùng, keát caáu, söï bieåu dieãn, moät taùc vuï laäp moâ hình hoaëc moät ñöoøng cong hoaït hình, ñeàu ñöôïc moâ taû hoaëc baèng moät tieát ñieåm ñôn leû hay moät daõy tieát ñieåm noái keát. Tieát ñieåm laø moät loaïi ñoái töôïng chung trong Maya. Nhöõng tieát ñieåm khaùc nhau ñöôïc thieát keá vôùi caùc thuoäc tính rieâng bieät sao cho tieát ñieåm ñoù coù theå hoaøn thaønh moät coâng vieäc TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 9
  5. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D rieâng. Caùc tieát ñieåm xaùc ñònh taát caû caùc loaïi ñoái töôïng trong Maya bao goàm moân hình hoïc, vieäc taïo boùng, vaø chieáu saùng. Döôùi ñaây laø ba loaïi tieát ñieåm ñieån hình khi chuùng xuaát hieän treân moät hình caàu nguyeân theå. 1. Tieát ñieåm bieán ñoåi (Transform node) Caùc tieát ñieåm bieán ñoåi chöùa thoâng tin boá trí cho caùc ñoái töôïng cuûa baïn. Khi baïn dôøi chuyeån, quay troøn hoaëc ñònh tyû leä, thì ñaây laø tieát ñieåm maø baïn ñang taùc ñoäng ñeán. 2. Tieát ñieåm ñaàu vaøo (Input node) Tieát ñieåm ñaàu vaøo trình baøy caùc tuøy choïn höôùng daãn söï saùng taïo hình daïng hình caàu cuûa baïn nhö ñöôøng baùn kính hoaëc endsweep. 3. Tieát ñieåm hình daïng (Shape node) Tieát ñieåm hình daïng chöùa taát caû caùc thoâng tin chi tieát trình baøy hình daùng thöïc cuûa hình caàu. Giao dieän ngöôøi söû duïng cuûa Maya trình baøy caùc tieát ñieåm naøy vôùi baïn theo nhieàu caùch. Döôùi ñaây laø hình aûnh cuûa hoäp Channel nôi maø baïn coù theå chænh söûa vaø linh hoaït hoùa caùc thuoäc tính tieát ñieåm. 2. Caùc thuoäc tính (Attributes) Moãi tieát ñieåm ñöôïc xaùc ñònh bôûi moät daõy caùc thuoäc tính coù lieân quan ñeán nhöõng gì maø tieát ñieåm ñoù ñöôïc thieát keá ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï. Trong tröôøng hôïp cuûa tieát ñieåm bieán ñoåi, thì X Translate laø moät thuoäc tính. Ñoái vôùi tröôøng hôïp cuûa tieát ñieåm shader, thì Color Red laø moät thuoäc tính. Baïn coù theå gaùn nhöõng trò soá cho caùc thuoäc tính ñoù. Baïn coù theå laøm vieäc vôùi caùc thuoäc tính trong moät soá cöûa soå giao dieän ngöôøi söû duïng bao goàm Attribute Editor, Channel box vaø Spread Sheet Editor. Moät ñaëc tröng quan troïng trong Maya laø baïn coù theå linh hoaït hoùa gaàn nhö moãi thuoäc tính treân moät tieát ñieåm baát kyø. Nhöõng trôï giuùp naøy mang laïi cho Maya moät quyeàn naêng hoaït hình. Baïn neân chuù yù caùc thuoäc tính ñeàu ñöôïc xem nhö nhöõng keânh (channels). 3. Caùc noái keát (Connections) Caùc tieát ñieåm khoâng toàn taïi trong söï coâ laäp. Moät phim hoaït hình hoaøn chænh mang laïi keát quaû khi baïn baét ñaàu thöïc hieän nhöõng noái keát giöõa caùc thuoäc tính treân nhöõng tieát ñieåm khaùc nhau. Nhöõng noái keát naøy coøn ñöôïc bieát ñeán nhö laø nhöõng phuï thuoäc (dependencies). Trong khi laäp moâ hình, nhöõng keát noái naøy ñoâi khi ñöôïc xem nhö toång theå döïng hình (constructions hòstory). Ña soá nhöõng noái keát naøy ñeàu ñöôïc taïo töï ñoäng bôûi giao dieän ngöôøi söû duïng nhö moät keát quaû cuûa vieäc söû duïng leänh hoaëc caùc coâng cuï. Neáu muoán, baïn cuõng coù theå xaây döïng vaø chænh söûa nhöõng noái keát naøy moät caùch döùt khoaùt baèng Connection editor, baèng caùch nhaäp caùc leänh MEL (Maya Embedded Language - Ngoân ngöõ nhuùng Maya), hoaëc baèng caùch ghi caùc bieåu thöùc döïa treân MEL. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 10
  6. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D Baïn seõ tìm hieåu saâu hôn veà caùc tieát ñieåm, caùc thuoäc tính vaø caùc noái keát trong baøi 6 nheù. 4. Truïc quay (Pivots) Caùc tieát ñieåm bieán ñoåi ñeàu ñöôïc xaây döïng vôùi moät thaønh phaàn ñaëc bieät ñöôïc bieát nhö ñieåm truïc quay. Cuõng gioáng nhö caùc truïc quay caùnh tay cuûa baïn quanh khuyûu tay baïn vaäy, truïc quay seõ giuùp cho baïn quay troøn moät tieát ñieåm bieán ñoåi. Baèng caùch thay ñoåi vò trí cuûa ñieåm truïc quay, baïn seõ coù ñöôïc nhöõng keát quaû khaùc nhau. Caùc truïc quay cô baûn laø moät ñieåm tónh taïi (stationary point) maø töø ñoù baïn quay troøn hoaëc ñònh tyû leä caùc ñoái töôïng. Khi thöïc hieän hoaït hình, ñoâi khi baïn caàn xaây döïng nhöõng thöù baäc nôi moät tieát ñieåm bieán ñoåi naøy quay troøn ñoái töôïng ñoù thì tieát ñieåm bieán ñoåi thöù hai ñònh tyû leä. Töøng tieát ñieåm coù theå coù vò trí truïc quay cuûa chính noù ñeå giuùp baïn ñaït ñöôïc hieäu öùng theo yù baïn. Baïn seõ laøm vieäc vôùi vôùi caùc truïc quay tieát ñieåm bieán ñoåi trong baøi 7. 5. Thöù baäc (Hierarchies) Khi baïn ñang xaây döïng nhöõng hoaït caûnh trong Maya, baïn ñaõ hieåu coù theå xaây döïng nhöõng noái keát phuï thuoäc ñeå lieân keát caùc thuoäc tính tieát ñieåm. Khi laøm vieäc vôùi caùc tieát ñieåm bieán ñoåi hoaëc nhöõng tieát ñieåm khôùp noái, baïn coøn coù theå xaây döïng caùc thöù baäc taïo moät loaïi moái quan heä khaùc nhau giöõa caùc ñoái töôïng. Trong moät thöù baäc, thì tieát ñieåm bieán ñoåi naøy laø baäc treân ñoái vôùi tieát ñieåm khaùc nöõa. Khi Maya laøm vieäc vôùi nhöõng tieát ñieåm naøy, thì tröôùc tieân Maya nhìn vaøo tieát ñieåm phía treân hoaëc tieát ñieåm goác, sau ñoù tìm xuoáng thöù baäc ñoù. Vì theá, chuyeån ñoäng töø caùc tieát ñieåm ôû treân ñöôïc di chuyeån xuoáng thaønh caùc tieát ñieåm thaáp hôn. Trong sô ñoà döôùi ñaây, neáu tieát ñieåm group1 ñöôïc quay troøn, thì hai tieát ñieåm thaáp hôn seõ quay theo noù. Neáu tieát ñieåm nurbsCone ñöôïc quay troøn, thì caùc tieát ñieåm treân khoâng bò aûnh höôûng. Caùc thöù baäc khôùp noái ñöôïc duøng khi baïn ñang xaây döïng nhaân vaät. Khi baïn taïo caùc khôùp noái, thì caùc truïc quay khôùp noái ñoùng vai troø nhö nhöõng khôùp noái chaân tay trong khi caùc xöông ñöôïc veõ giöõa chuùng giuùp ta hình dung ra moät chuoãi khôùp noái. Theo ngaàm ñònh, nhöõng thöù baäc naøy hoaït ñoäng cuõng gioáng nhö caùc thöù baäc ñoái töôïng. Khi quay troøn moät ñoái töôïng seõ khieán quay troøn taát caû caùc tieát ñieåm döôùi thaáp cuøng moät luùc. Sau ñaây, baïn seõ tìm hieåu theâm veà nhöõng thöù baäc khôùp noái vaø baïn cuõng seõ tìm hieåu ñoäng hình hoïc ñaûo coù theå ñoåi ngöôïc doøng thöù baäc naøy nhö theá naøo. Baïn seõ laøm vieäc vôùi nhöõng thöù baäc trong baøi 6 vaø caùc thöù baäc khôùp noái trong baøi 16. 6. Vieát kòch baûn MEL MEL laø chöõ vieát taét töø Maya Embedded Language. Trong phaàn meàm Maya, moãi khi baïn söû duïng moät coâng cuï naøo ñoù hoaëc môû moät cöûa soå, laø baïn ñang söû duïng MEL. MEL coù theå ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän nhöõng leänh ñôn giaûn, ghi caùc bieåu thöùc hoaëc quaù trình xaây döïng seõ trieån khai tính hoaït ñoäng hieän höõu cuûa Maya. MEL laø moät coâng cuï hoaøn haûo daønh cho caùc nhaø ñaïo dieãn kyõ thuaät ñang tìm caùch truy nhaäp deã daøng ñeå ñieàu chænh theo yù caùch hoaït ñoäng cuûa Maya cho thích hôïp vôùi nhöõng nhu caàu cuûa moät moâi tröôøng saûn xuaát ñaëc bieät. Caùc nhaø laøm phim hoaït hình coøn coù theå söû duïng MEL ñeå taïo nhöõng vi leänh (macros) ñôn giaûn seõ giuùp taêng toác nhöõng workflows khoù khaên hoaëc teû nhaït hôn. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 11
  7. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ MAYA 3D Baïn seõ tìm hieåu caùch laøm vieäc vôùi MEL ñeå xaây döïng nhöõng trình töï theo yù baïn trong baøi 23. LAØM PHIM HOAÏT HÌNH TRONG MAYA Khi baïn laøm phim hoaït hình, töùc laø baïn mang laïi söï soáng cho caùc ñoái töôïng. Trong Maya, coù nhieàu phöông caùch khaùc nhau ñeå baïn coù theå linh hoaït hoùa caûnh phim vaø caùc nhaân vaät nhaän vai trong ñoù. Phim hoaït hình trong Maya ñöôïc ño toång quaùt baèng caùc frames baét chöôùc caùc frames maø baïn thaáy trong cuoän phim. Baïn coù theå cho trình chieáu nhöõng frames naøy theo nhöõng toác ñoä khaùc nhau ñeå ñaït ñöôïc hieäu öùng hoaït hình. Theo ngaàm ñònh, Maya trình chieáu ñöôïc 24 frames trong moãi giaây (24 hình trong 1 giaây). 1. Keyframe animation Phöông phaùp quan troïng nhaát trong vieäc laøm phim hoaït hình ñöôïc goïi laø keyframe animation. Khi söû duïng kyõ thuaät naøy, baïn xaùc ñònh baïn muoán töøng phaàn cuûa ñoái töôïng troâng nhö theá naøo trong moät frame rieâng bieät, sau ñoù baïn löu giöõ caùc thuoäc tính quan troïng nhö nhöõng keys vaø sau khi baïn thieát laäp nhieàu keys, thì phim hoaït hình vôùi quaù trình chuyeån ñoäng giöõa caùc keys coù theå ñöôïc phaùt laïi vôùi Maya. Khi caùc keys ñöôïc thieát laäp theo moät thuoäc tính rieâng bieät, thì nhöõng trò soá ñöôïc laäp key ñeàu ñöôïc löu tröõ trong nhöõng tieát ñieåm ñaëc bieät goïi laø caùc tieát ñieåm ñöôøng cong hoaït hình (animation curves). Nhöõng ñöôøng cong naøy ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng keys aùnh xaï trò soá cuûa thuoäc tính ñoái laäp vôùi thôøi gian. Sau ñaây laø moät thí duï veà nhieàu tieát ñieåm ñöôøng cong hoaït hình ñöôïc noái keát vôùi tieát ñieåm bieán ñoåi. Tieát ñieåm naøy ñöôïc taïo cho moãi thuoäc tính ñöôïc laäp phim hoaït hình. Moät khi baïn coù moät ñöôøng cong, baïn coù theå baét ñaàu ñieàu khieån tangency ôû töøng key ñeå xaùc ñònh chaát löôïng cuûa chuyeån ñoäng ôû giöõa nhöõng keys chính. Baïn coù theå laøm cho caùc ñoái töôïng taêng toác hoaëc chaäm laïi baèng caùch chænh söûa hình daïng cuûa nhöõng ñöôøng cong hoaït hình naøy. Noùi chung, ñoä nghieâng cuûa ñöôøng cong ñoà hoïa cho baïn bieát toác ñoä cuûa chuyeån ñoäng. Ñoä nghieâg doác trong ñöôøng cong mang yù nghóa chuyeån ñoäng nhanh trong khi ñöôøng cong phaúng coù nghóa laø khoâng coù chuyeån ñoäng. Baïn haõy töôûng töôïng ngöôøi ñi vaùn tröôït tuyeát ñang xuoáng ñoài. Ñoä nghieâng caøng doác caøng laøm taêng toác ñoä trong khi nhöõng phaàn phaúng hôn seõ laøm chaäm toác ñoä laïi. Chuùng ta seõ tìm hieåu caùch thieát laäp caùc keys trong baøi 1 vaø caùch chænh söûa caùc ñöôøng cong hoaït hình trong baøi 2. Sau ñoù baïn tieáp tuïc thieát laäp caùc keys trong suoát phaàn coøn laïi cuûa phaàn Tìm hieåu Maya. 2. Ñöôøng daãn hoaït hình (Path animation) Ñöôøng daãn hoaït hình ñöôïc xaùc ñònh ngay töø teân goïi cuûa noù. Baïn coù theå gaùn moät hay nhieàu ñoái töôïng sao cho chuùng di chuyeån doïc theo ñöôøng daãn ñöôïc ngöôøi ta veõ nhö moät ñöôøng cong trong khoâng gian ba chieàu. Sau ñoù baïn coù theå söû duïng hình daùng ñöôøng cong ñoù vaø nhöõng moác (markers) ñöôøng daãn ñeå chænh söûa vaø vaën veïo chuyeån ñoäng ñoù. Chuùng ta seõ tìm hieåu caùch thieát laäp vaø chænh söûa ñöôøng daãn hoaït hình trong baøi 14. 3. Hoaït hình hö khaùng (Reactive animation) TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168–- 0903728344) BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2