intTypePromotion=1

Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh - cơ part 5

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
19
download

Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh - cơ part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp xúc bàn tay: chuyên viên Vật lý trị liệu chuyển đổi tay phải và trái. Bàn tay xa – lòng bàn tay tiếp xúc lòng bàn tay của bệnh nhân để bệnh nhân có điểm tựa để nắm trong suốt quá trình thực hiện mẫu vận động. Bàn tay gần – cầm nắm theo kiểu cơ giun tạo nên “đường hầm”. Ban đầu tiếp xúc với phần xa mặt bên quay hoặc trụ của cẳng tay bệnh nhân và khi bắt đầu mẫu vận động thì tiếp xúc với mặt duỗi của cẳng tay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh - cơ part 5

  1. TiÕp xóc bµn tay: chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu chuyÓn ®æi tay ph¶i vµ tr¸i. Bµn tay xa – lßng bµn tay tiÕp xóc lßng bµn tay cña bÖnh nh©n ®Ó bÖnh nh©n cã ®iÓm tùa ®Ó n¾m trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn mÉu vËn ®éng. Bµn tay gÇn – cÇm n¾m theo kiÓu c¬ giun t¹o nªn “®−êng hÇm”. Ban ®Çu tiÕp xóc víi phÇn xa mÆt bªn quay hoÆc trô cña c¼ng tay bÖnh nh©n vµ khi b¾t ®Çu mÉu vËn ®éng th× tiÕp xóc víi mÆt duçi cña c¼ng tay. KÐo dµi: x−¬ng vai trong thÕ n©ng lªn, ra phÝa sau víi vai gËp, xoay ngoµi, c¼ng tay quay ngöa. Cæ tay, c¸c ngãn duçi. MÖnh lÖnh: “n¾m chÆt bµn tay vµ h¹ c¸nh tay xuèng”. §Ò kh¸ng: ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña mÉu vËn ®éng theo h−íng ng−îc chiÒu cö ®éng b»ng lùc kÐo däc theo trôc däc cña c¸nh tay. T− thÕ kÕt thóc: x−¬ng vai trong t− thÕ h¹ xuèng ra phÝa tr−íc, vai ë thÕ duçi/¸p/xoay trong. C¼ng tay quay sÊp, cæ tay gËp vµ nghiªng trô, c¸c ngãn gËp. Chi trªn – gËp/dang Tư thế khởi đầu Tư thế giữa Tư thế kết thúc Chi trªn – duçi/¸p víi cÇm n¾m ë xa Tư thế khởi đầu Tư thế giữa 1 37
  2. Tư thế giữa 2 Tư thế kết thúc 4.3. GËp/dang chi trªn víi gËp khuûu T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë c¹nh bµn, h−íng vÒ phÝa ch©n bÖnh nh©n nh− trong mÉu vËn ®éng gËp/dang víi tay th¼ng. Khi thùc hiÖn mÉu vËn ®éng, chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu xoay ng−êi 1800 theo trôc ®Ó h−íng vÒ phÝa ®Çu cña bÖnh nh©n. TiÕp xóc bµn tay: bµn tay xa – nh− trong mÉu vËn ®éng gËp/dang víi tay th¼ng. Bµn tay gÇn – cÇm n¾m theo kiÓu c¬ giun trªn mÆt gËp cña c¼ng tay ngay phÝa d−íi khíp khuûu. KÐo dµi: nh− trong mÉu vËn ®éng gËp/dang víi tay th¼ng. MÖnh lÖnh: “gËp khuûu l¹i vµ ®−a tay lªn”. §Ò kh¸ng: nh− trong mÉu vËn ®éng gËp/dang víi tay th¼ng. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu chØ ®Ò kh¸ng nhÑ gËp vai ®Ó t¹o thuËn cho cæ tay duçi vµ khuûu gËp khi b¾t ®Çu mÉu vËn ®éng. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu còng ph¶i h¹ thÊp träng t©m sao cho c¼ng tay cña bÖnh nh©n ®−a qua s¸t trªn mÆt cña hä. T− thÕ kÕt thóc: khuûu gËp, cßn c¸c thµnh phÇn kh¸c nh− trong mÉu vËn ®éng gËp/dang víi tay th¼ng. 4.4. Duçi/¸p chi trªn víi duçi khuûu T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn, tay ë t− thÕ kÕt thóc cña mÉu trªn T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: h−íng vÒ phÝa ®Çu bÖnh nh©n nh− mÉu trªn. Khi thùc hiÖn mÉu vËn ®éng, chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu xoay ng−êi 1800 theo trôc ®Ó h−íng vÒ phÝa ch©n cña bÖnh nh©n. 38
  3. TiÕp xóc bµn tay: bµn tay xa – lßng bµn tay tiÕp xóc víi lßng bµn tay nh− trong mÉu vËn ®éng duçi/¸p víi tay th¼ng. Bµn tay gÇn – trªn mÆt duçi cña c¸nh tay ngay phÝa trªn khíp khuûu. KÐo dµi: x−¬ng vai trong thÕ n©ng lªn ra phÝa sau víi vai gËp vµ xoay ngoµi, khuûu gËp. Cæ tay vµ c¸c ngãn duçi. MÖnh lÖnh: “n¾m chÆt bµn tay vµ h¹ c¸nh tay xuèng – th¼ng khuûu ra”. §Ò kh¸ng: ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña mÉu vËn ®éng theo h−íng ng−îc chiÒu cö ®éng. §Ò kh¸ng khuûu gËp b»ng bµn tay ë xa. T¹o lùc kÐo b»ng bµn tay gÇn däc theo x−¬ng c¸nh tay. T− thÕ kÕt thóc: nh− trong mÉu vËn ®éng duçi/¸p víi tay th¼ng. Chi trªn – gËp/dang víi gËp khuûu Tư thế khởi đầu Tư thế giữa Tư thế kết thúc Chi trªn – duçi/¸p víi duçi khuûu Tư thế khởi đầu Tư thế giữa Tư thế kết thúc 39
  4. 4.5. GËp/dang chi trªn víi gËp khuûu – lu©n phiªn T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa, phÝa bªn kh«ng vËn ®éng s¸t c¹nh bµn. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë c¹nh bµn ®èi diÖn víi phÝa bªn vËn ®éng cña bÖnh nh©n, h−íng vÒ phÝa ®Çu cña bÖnh nh©n. TiÕp xóc bµn tay: bµn tay xa - cÇm n¾m kiÓu c¬ giun trªn mÆt l−ng bµn tay cña bÖnh nh©n gi÷ cæ tay gËp vµ vai duçi xoay trong. Gi÷ th¼ng khuûu. Bµn tay gÇn - trªn mÆt gËp cña x−¬ng c¸nh tay ngay trªn khíp khuûu. KÐo dµi – mÖnh lÖnh – vµ ®Ò kh¸ng: nh− trong mÉu gËp/dang víi gËp khuûu. Kh«ng cã mÉu duçi cña mÉu nµy. T− thÕ kÕt thóc: nh− trong mÉu gËp/dang víi gËp khuûu ®· m« t¶. Chi trªn – gËp/dang víi gËp khuûu – Lu©n phiªn Tư thế khởi đầu Tư thế giữa 1 Tư thế giữa 2 Tư thế kết thúc 40
  5. 4.6. GËp/¸p chi trªn T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn ®Ó vai bÖnh nh©n cã thÓ duçi nhÑ thÊp h¬n mÆt bµn t¹o thuËn lîi cho viÖc kÐo dµi ®Çu dµi c¬ hai ®Çu. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë bªn c¹nh bÖnh nh©n, kho¶ng ngang vai bÖnh nh©n, h−íng vÒ phÝa ch©n bÖnh nh©n. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu xoay ng−êi 1800 theo trôc ®Ó h−íng vÒ phÝa ®Çu cña bÖnh nh©n khi b¾t ®Çu mÉu vËn ®éng vµ chuyÓn träng l−îng tõ ch©n tr−íc qua ch©n sau. TiÕp xóc bµn tay: bµn tay xa – lßng bµn tay cña chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu tiÕp xóc víi lßng bµn tay cña bÖnh nh©n vµ gi÷ cho bµn tay bÖnh nh©n ë thÕ duçi ®ång thêi còng lµ ®iÓm tùa ®Ó bÖnh nh©n n¾m. Bµn tay gÇn – cÇm n¾m kiÓu c¬ giun t¹o “®−êng hÇm” quanh mÆt trong/ngoµi cña c¼ng tay bÖnh nh©n. Sau ®ã tr−ît trªn mÆt gËp cña c¼ng tay khi thùc hiÖn mÉu vËn ®éng. KÐo dµi: x−¬ng vai ë thÕ h¹ xuèng ra sau víi vai duçi vµ xoay trong. Cæ tay vµ ngãn tay duçi do chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu di chuyÓn th©n ng−êi ra xa. MÖnh lÖnh: “n¾m chÆt tay t«i – ®−a tay lªn cao ngang qua mÆt” §Ò kh¸ng: ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña mÉu vËn ®éng theo h−íng ng−îc chiÒu cö ®éng. BÖnh nh©n kÐo chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu ra phÝa tr−íc. T¹o lùc kÐo däc theo trôc däc cña chi. T− thÕ kÕt thóc: x−¬ng vai ë t− thÕ n©ng lªn ra tr−íc víi vai gËp/¸p/xoay ngoµi. C¼ng tay quay ngöa, cæ tay gËp quay, vµ c¸c ngãn gËp. 4.7. Duçi/dang chi trªn T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn, tay ë t− thÕ kÕt thóc cña mÉu gËp/¸p. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë c¹nh bµn h−íng vÒ phÝa ®Çu bÖnh nh©n. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu xoay ng−êi 1800 theo trôc ®Ó h−íng vÒ phÝa ch©n cña bÖnh nh©n khi thùc hiÖn mÉu vËn ®éng ®Õn cuèi tÇm. TiÕp xóc bµn tay: chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu chuyÓn ®æi vÞ trÝ bµn tay. Bµn tay xa – cÇm n¾m kiÓu c¬ giun trªn mÆt l−ng bµn tay cña bÖnh nh©n ®Ó gi÷ cho cæ tay vµ c¸c ngãn tay bÖnh nh©n ë thÕ gËp. Bµn tay gÇn – cÇm n¾m kiÓu c¬ giun t¹o “®−êng hÇm” quanh mÆt trong/ngoµi cña c¼ng tay bÖnh nh©n. Sau ®ã tr−ît trªn mÆt duçi cña c¼ng tay khi thùc hiÖn mÉu vËn ®éng. KÐo dµi: x−¬ng vai trong t− thÕ n©ng lªn ra tr−íc víi vai gËp xoay ngoµi, khuûu th¼ng, cæ tay vµ c¸c ngãn tay gËp. MÖnh lÖnh: “më bµn tay ra – h¹ tay xuèng bµn”. §Ò kh¸ng: ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña mÉu vËn ®éng theo h−íng ng−îc chiÒu cö ®éng víi lùc kÐo däc theo trôc däc cña chi. T− thÕ kÕt thóc: x−¬ng vai ë t− thÕ h¹ xuèng ra sau víi vai duçi/dang/xoay trong. C¼ng tay quay sÊp, cæ tay duçi trô, vµ c¸c ngãn duçi. 41
  6. Chi trªn – gËp/¸p Tư thế khởi đầu Tư thế giữa 1 Tư thế giữa 2 Tư thế kết thúc Chi trªn – duçi/dang Tư thế khởi đầu Tư thế giữa 1 42
  7. Tư thế giữa 2 Tư thế giữa 3 Tư thế kết thúc 4.8. GËp/¸p chi trªn víi gËp khuûu T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn nh− trong mÉu gËp/¸p. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë bªn c¹nh bÖnh nh©n h−íng vÒ phÝa ch©n bÖnh nh©n nh− trong mÉu gËp/¸p. TiÕp xóc bµn tay: bµn tay xa – nh− trong mÉu gËp/¸p. Bµn tay gÇn – trªn mÆt gËp cña x−¬ng c¸nh tay. KÐo dµi: nh− trong mÉu gËp/¸p. MÖnh lÖnh: “n¾m chÆt bµn tay t«i – ®−a tay lªn cao – gËp khuûu l¹i”. §Ò kh¸ng: víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn nh− trong mÉu gËp/¸p. Lùc ®Ò kh¸ng ë bµn tay xa ph¶i nhÑ h¬n lùc ®Ò kh¸ng ë bµn tay gÇn ®Ó khuûu cã thÓ gËp khi vai gËp. Vai vµ khuûu gËp cïng lóc qua suèt mÉu vËn ®éng. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu ph¶i h¹ thÊp ng−êi vµ khuûu xuèng ®Ó ®Ó t¹o thuËn cho bÖnh nh©n gËp khuûu vµ ®Ó duy tr× lùc kÐo. Bµn tay cña bÖnh nh©n ph¶i qua di chuyÓn s¸t tai cña hä. T− thÕ kÕt thóc: tÊt c¶ nh− trong mÉu gËp/¸p víi tay th¼ng chØ cã mét ®iÓm kh¸c lµ khuûu gËp. 4.9. Duçi/dang chi trªn víi duçi khuûu T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn, tay ë t− thÕ kÕt thóc cña mÉu gËp/¸p. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë bªn c¹nh bÖnh nh©n nh− trong mÉu duçi/dang. 43
  8. TiÕp xóc bµn tay: khi b¾t ®Çu chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu ph¶i chuyÓn ®æi vÞ trÝ hai bµn tay. Bµn tay xa - nh− trong mÉu duçi/dang. Bµn tay gÇn – trªn mÆt duçi cña x−¬ng c¸nh tay. KÐo dµi: nh− trong mÉu duçi/dang ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn ngo¹i trõ t− thÕ khuûu gËp khi b¾t ®Çu. MÖnh lÖnh: “h¹ tay xuèng – th¼ng khuûu ra”. §Ò kh¸ng: bµn tay xa ®Ò kh¸ng nh− trong mÉu duçi/dang. Bµn tay gÇn ph¶i ®Ò kh¸ng duçi khuûu vµ quay sÊp. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu kh«ng nªn ®Ó c¼ng tay cña bÖnh nh©n quay sÊp qu¸ nhanh hoÆc khuûu duçi qu¸ sím. C¸c thµnh phÇn nµy chØ cho phÐp x¶y ra khi ®· thùc hiÖn mÉu vËn ®éng qua hÕt tÇm. T− thÕ kÕt thóc: nh− trong mÉu duçi/dang víi tay th¼ng. Chi trªn – GËp/¸p víi gËp khuûu Tư thế khởi đầu Tư thế giữa Tư thế kết thúc Chi trªn – Duçi/dang víi duçi khuûu Tư thế khởi đầu Tư thế giữa 1 44
  9. Tư thế giữa 2 Tư thế kết thúc 4.10. §Èy vÒ phÝa trô C¸c thµnh phÇn cña mÉu vËn ®éng: X−¬ng vai: n©ng lªn ra tr−íc Vai: gËp, ¸p, xoay trong Khuûu: duçi C¼ng tay: sÊp Cæ tay: duçi trô Ngãn tay: duçi T− thÕ bÖnh nh©n: n»m ngöa s¸t c¹nh bµn víi vai duçi nhÑ xuèng thÊp d−íi mÆt bµn. C¹nh trô bµn tay h−íng vÒ phÝa n¸ch. T− thÕ chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu: ë ®Çu bµn theo chiÒu chÐo cña mÉu vËn ®éng vµ h−íng vµo bÖnh nh©n. TiÕp xóc bµn tay: bµn tay xa – ®Æt trªn mÆt l−ng bµn tay cña bÖnh nh©n. Bµn tay gÇn – ®Æt trªn mám cïng vai cña bÖnh nh©n ®Ó gi÷ x−¬ng vai h¹ xuèng ra sau. Khi thùc hiÖn mÉu vËn ®éng bµn tay nµy ph¶i xoay ®Ó ®¹t ®−îc tÇm vËn ®éng gËp hoµn toµn. KÐo dµi: x−¬ng vai ë thÕ h¹ xuèng ra sau víi vai xoay ngoµi. Khuûu gËp, c¼ng tay quay ngöa, cæ tay vµ c¸c ngãn gËp. MÖnh lÖnh: “®Èy tay lªn ngang qua mÆt cña b¹n”. §Ò kh¸ng: víi cö ®éng gËp vµ xoay trong vai, quay sÊp c¼ng tay, duçi cña cæ tay vµ duçi ngãn. Chuyªn viªn VËt lý trÞ liÖu ph¶i h¹ thÊp khuûu xuèng. Bµn tay cña bÖnh nh©n ph¶i di chuyÓn ngang qua mÆt cña hä ®Ó duy tr× mÉu vËn ®éng chÐo. 45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản