intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật thi công cơ bản chương 3 :

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

443
lượt xem
284
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Những vấn đề chung về công tác xây gạch đá • Đặc điểm chung của công tác xây gạch đá: Vật liệu địa ph−ơng, rẻ tiền, dễ kiếm Kỹ thuật xây dựng phổ thông, không phức tạp, không đòi hỏi nhiều đến các thiết bị cơ giới hiện đại Chiếm vai trò quan trọng và có tỷ trọng lớn trong ngành xây dựng cơ bản Tạo cho công trình có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đỡ cảm thấy đơn điệu, tù túng đặc biệt là đối với công trình xây bằng đá. • Các khối gạch xây đá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật thi công cơ bản chương 3 :

  1. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n ch−¬ng 3 : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸ 3.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸ • §Æc ®iÓm chung cña c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸: VËt liÖu ®Þa ph−¬ng, rÎ tiÒn, dÔ kiÕm Kü thuËt x©y dùng phæ th«ng, kh«ng phøc t¹p, kh«ng ®ßi hái nhiÒu ®Õn c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi hiÖn ®¹i ChiÕm vai trß quan träng vµ cã tû träng lín trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n T¹o cho c«ng tr×nh cã c¶m gi¸c gÇn gòi víi thiªn nhiªn, ®ì c¶m thÊy ®¬n ®iÖu, tï tóng ®Æc biÖt lµ ®èi víi c«ng tr×nh x©y b»ng ®¸. • C¸c khèi g¹ch x©y ®¸ th«ng dông hiÖn nay lµ: Khèi x©y b»ng ®¸ héc: ®−îc x©y dùng b»ng ®¸ thiªn nhiªn kh«ng ®Þnh h×nh, th−êng dïng ®Ó x©y mãng t−êng, tÇng hÇm vµ t−êng ch¾n. Khèi x©y g¹ch ®¸ ®Ïo gät: lµ ®¸ thiªn nhiªn nh−ng ®· ®−îc gia c«ng thµnh h×nh d¸ng nhÊt ®Þnh th−êng ®Ó x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh lín, ®å sé. Khèi x©y b»ng g¹ch nung hoÆc b»ng g¹ch kh«ng nung: th−êng dïng ®Ó x©y t−êng hay cét chÞu lùc vµ t−êng ng¨n. Ngoµi ra cßn cã c¸c khèi b»ng bª t«ng, gèm hoÆc ®¸ thiªn nhiªn cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh ®Ó x©y t−êng vµ cét. Khèi x©y ®−îc cÊu t¹o b»ng nhiªu viªn riªng lÎ nh−ng ph¶i chÞu ®−îc lùc nh− mét toµn thÓ khèi. Tõng viªn riªng lÎ ®−îc g¾n chÆt víi nhau b»ng v÷a vµ b»ng c¸ch x©y sao cho lùc t¸c dông kh«ng lµm chóng bÞ dÞch chuyÓn. Ng−êi ta x©y g¹ch theo nh÷ng nguyªn P t¾c ph©n m¹ch khèi, nghÜa lµ chia khèi x©y thµnh c¸c líp, c¸c hµng x©y vµ tõng viªn α riªng lÎ. P2 Khèi x©y g¹ch ®¸ chØ chÞu lùc nÐn tèt, ng−îc l¹i chèng uèn vµ tr−îc kÐm nªn mÆt líp g¹ch x©y ph¶i vu«ng gãc víi lùc t¸c dông lªn khèi x©y, nh− khi t¶i träng th¼ng ®øng th× mÆt líp x©y ph¶i n»m ngang. NÕu nh− cã mét lùc P t¸c dông lªn mÆt líp x©y d−íi mét gãc α nµo ®ã th× thµnh H×nh 3-1: Sù lµm viÖc cña khèi x©y Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 42
  2. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n phÇn n»m ngang P2 = Psinα sÏ lµm dÞch chuyÓn c¸c viªn g¹ch Chèng l¹i lùc dÞch chuyÓn lµ lùc ma s¸t fP1 = fPcosα, trong ®ã, f lµ hÖ sè ma s¸t Khèi x©y sÏ æn ®Þnh khi Psinα < fPcosα, Tõ ®ã tanα ≤ f, Tøc lµ gãc nghiªng cña lùc t¸c dông ph¶i nhá h¬n hÖ sè ma s¸t th× viªn g¹ch x©y míi æn ®Þnh. 3.2. CÊu t¹o khèi x©y vμ vËt liÖu trong c«ng t¸c x©y 3.2.1. CÊu t¹o khèi x©y Khèi x©y gåm nhiÒu hµng g¹ch, gi÷a c¸c hµng g¹ch ®−îc r¶i mét líp v÷a gäi lµ m¹ch n»m. Nh÷ng hµng g¹ch mµ chiÒu dµi viªn g¹ch n»m däc theo t−êng th× gäi lµ hµng däc. Nh÷ng viªn g¹ch ®Æt chiÒu ng¾n n»m däc theo t−êng gäi lµ viªn g¹ch ngang. Nh÷ng hµng g¹ch toµn viªn g¹ch ngang gäi lµ hµng ngang. Nh÷ng viªn g¹ch ®Æt theo mÐp ngoµi t−êng gäi lµ viªn ngoµi, nh÷ng viªn g¹ch ®Æt n»m gi÷a c¸c viªn ngoµi gäi lµ viªn chÌn. 2 3 1 4 5 7 6 H×nh 3-2: CÊu t¹o khèi x©y 1- Nh÷ng viªn g¹ch ngoµi; 2- Nh÷ng viªn chÌn; 3- Hµng däc 4- Hµng ngang; 5- M¹ch ®øng däc; 6- M¹ch ®øng ngang; 7- M¹ch n»m 3.2.2. VËt liÖu trong c«ng t¸c x©y VËt liÖu dïng ®Ó x©y gåm cã g¹ch, ®¸ vµ v÷a. 1. G¹ch a. G¹ch ®Êt sÐt nung G¹ch ®Êt sÐt nung ®−îc chia lµm hai lo¹i chÝnh, g¹ch ®Æc vµ g¹ch rçng. • G¹ch ®Æc lµ g¹ch m¸y hoÆc g¹ch gia c«ng thñ c«ng th−êng gäi lµ g¹ch chØ cã kÝch th−íc chuÈn lµ 22 x 10,5 x 6 cm th−êng ®−îc ph©n lo¹i theo phÈm chÊt. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 43
  3. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n Lo¹i A: g¹ch chÝn giµ, ®¶m b¶o h×nh d¹ng kÝch th−íc, mÇu sÉm, kh«ng bÞ nøt nÎ cong vªnh. Cã c−êng ®é chÞu lùc cao trªn 75 kG/cm2, th−êng dïng ®Ó x©y t−êng chÞu lùc Lo¹i B: g¹ch chÝn, ®¶m b¶o h×nh d¸ng kÝch th−íc, mÇu h¬i nh¹t, cã thÓ bÞ nøt nÎ nhÑ, kh«ng bÞ cong vªnh. Cã c−êng ®é chÞu lùc trªn 50 kG/cm2, th−êng dïng ®Ó x©y t−êng ngang, x©y n¬i kh« r¸o Lo¹i C: g¹ch chÝn qu¸ giµ, tõng phÇn bÞ ho¸ sµnh, b¶o ®¶m h×nh d¹ng kÝch th−íc, mµu sÉm hoÆc chai sµnh, cã thÓ bÞ nøt nÎ, cong vªnh. Cã c−êng ®é chÞu nÐn cao, th−êng chØ ®−îc dïng ®Ó x©y mãng, x©y n¬i ngËp n−íc • G¹ch rçng, th−êng lµ lo¹i hai lç, bèn lç, hoÆc s¸u lç däc, còng cã khi cã g¹ch rçng ®øng. Nãi chung g¹ch lç th−êng dïng ®Ó x©y dùng t−êng ng¨n, kh«ng chÞu lùc, c¸c nhiÖt vµ c¸ch ©m tèt. b. G¹ch kh«ng nung • Th−êng lµ g¹ch xim¨ng c¸t hoÆc xi m¨ng v«i xØ c¸t, ®−îc gäi lµ g¹ch xØ • C−êng ®é chÞu nÐn kh«ng cao, dÔ bÞ x©m thùc trong m«i tr−êng Èm vµ n−íc lín. • Th−êng dïng ®Ó x©y t−êng ng¨n vµ c«ng tr×nh t¹m c. G¹ch ®Æc biÖt G¹ch ®Æc biÖt lµ lo¹i g¹ch ®−îc s¶n xuÊt ®Ó phôc vô nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt nh− g¹ch chÞu löa, g¹ch chÞu axit ... 2. §¸ x©y §¸ x©y th−êng ®−îc khai th¸c tõ nh÷ng nói ®¸ cã gèc lµ ®¸ v«i. KÝch th−íc còng nh− träng l−îng cña t¶ng ®¸ tuú thuéc, th−êng b»ng kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña mét ng−êi. §¸ dïng trong c«ng t¸c x©y th−êng ®−îc chia lµm ba lo¹i. • §¸ t¶ng: nh÷ng t¶ng ®¸ võa tÇm vËn chuyÓn cña ng−êi ®−îc khai th¸c tõ má ®¸, ch−a gia c«ng, th−êng dïng ®Ó x©y mãng, kÌ ®¸, t−êng ch¾n, cã c−êng ®é chÞu lùc cao nh−ng nhiÒu lç rçng nªn tèn v÷a vµ kü thuËt x©y phøc t¹p. • §¸ thöa: lµ ®¸ ®· ®−îc gia c«ng s¬ bé, cã mét hoÆc hai mÆt t−¬ng ®èi ph¼ng, th−êng dïng ®Ó x©y t−êng, søc chÞu lùc cao. • §¸ ®Ïo: lµ nh÷ng t¶ng ®¸ lín, ®−îc gia c«ng cÈn thËn. BÒ mÆt t−¬ng ®èi ®Òu vµ ph¼ng, ®−îc c¾t gät thµnh tõng viªn, tõng khèi ®Òu ®Æn. Th−êng ®−îc dïng ®Ó x©y nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt. Cã kh¶ n¨ng chÞu lùc tèt. Kh¶ n¨ng chÞu phong ho¸ cao, nh−ng gia c«ng khã, tèn nhiÒu lao ®éng. Khi x©y dùng th−êng ph¶i cÈu l¾p tõng tÊm, tõng viªn rÊt khã kh¨n vµ vÊt v¶. 3. V÷a G¹ch ®−îc x©y b»ng v÷a, v÷a lµm nhiÖm vô g¾n kÕt nh÷ng viªn g¹ch riªng lÎ l¹i víi nhau lµm b»ng ph¼ng bÒ mÆt líp x©y, lµm cho lùc ®−îc ph©n bè gi÷a c¸c viªn g¹ch ®Òu h¬n vµ chÌn kÝn m¹ch chèng giã lïa qua khèi x©y. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 44
  4. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Theo dung träng, ta ph©n ra thµnh c¸c lo¹i v÷a: V÷a nÆng, dung träng tõ 1500kG/m3 trë lªn vµ sö dông cèt liÖu cã c¸t vµ th¹ch anh. V÷a nhÑ, dung träng d−íi 1500kG/m3 vµ sö dông cèt liÖu nhÑ h¬n nh− c¸t ®en hoÆc xØ. • Theo thµnh phÇn v÷a, ta ph©n ra thµnh c¸c lo¹i v÷a sau: V÷a xi m¨ng c¸t chØ bao gåm xi m¨ng, c¸t vµ n−íc cã c−êng ®é cao h¬n c¶, chÞu ®−îc n−íc vµ n¬i Èm −ít nh−ng ®é dÎo kÐm h¬n. V÷a tam hîp ®−îc t¹o nªn bëi hçn hîp v«i, c¸t, xi m¨ng vµ n−íc cã ®é dÎo cao nh−ng chÞu Èm kÐm, th−êng dïng ®Ó x©y n¬i kh« r¸o, kh«ng chÞu ®−îc Èm −ít. V÷a v«i gåm cã v«i vµ c¸t, cã c−êng ®é chÞu lùc kÐm h¬n vµ kh«ng chÞu ®−îc n−íc vµ ®é Èm, th−êng dïng ®Ó x©y t−êng t¹m, kh«ng chÞu lùc. • Theo m¸c v÷a: 2, 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200. Khi x©y t−êng, nÕu lµ t−êng cÇn tr¸t ng−êi ta th−êng ®Ó m¹ch khan, tøc lµ ®Ó m¹ch rçng c¸ch ngoµi t−êng 1 - 1.5cm. Khi x©y trô chiÒu s©u m¹ch rçng cña c¸c m¹ch ®øng kh«ng qu¸ 1cm ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña trô. Khi x©y chÌn ®Çy m¹ch, phÇn v÷a thõa do g¹ch Ðp phßi ra mÆt ngoµi t−êng ®−îc ng−êi thî x©y g¹t ph¼ng mÆt t−êng. Tr−êng hîp x©y nµy gäi lµ vÐt m¹ch KiÓu x©y cã miÕt m¹ch lµ kiÓu x©y t¹o cho m¹ch v÷a phÝa ngoµi mÆt t−êng cã nh÷ng h×nh d¹ng kh¸c nhau vu«ng, trßn låi ra ngoµi hoÆc lâm vµo trong. 3.3. Dμn gi¸o vμ c¸c thiÕt bÞ dïng trong c«ng t¸c x©y Tuú theo biÖn ph¸p x©y c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã thÓ dïng c¸c lo¹i gi¸o ghÕ hoÆc dµn gi¸o. Gi¸o ghÕ ®Æt trªn sµn bªn trong nhµ dïng ®Ó x©y trong ph¹m vi mét tÇng cã ®é cao tíi 3.5m. Dµn gi¸o ®Æt trªn ®Êt hoÆc treo lªn khung nhµ cã chiÒu cao h¬n 5.5m. 1. Yªu cÇu ®èi víi dµn gi¸o • §¶m b¶o ®é cøng vµ æn ®Þnh cã tÝnh to¸n ®Õn tÝnh chÊt ®éng cña t¶i träng do viÖc vËn chuyÓn g¹ch vµ v÷a. • ThuËn tiÖn, kh«ng c¶n trë ®Õn thao t¸c s¶n xuÊt. • Th¸o l¾p ®¬n gi¶n vµ nhÑ nhµng. • §¶m b¶o an toµn lao ®éng 2. Gi¸o ghÕ Tuú thuéc vµo ph−¬ng ph¸p thay ®æi ®é cao cña sµn c«ng t¸c, c¸c lo¹i gi¸o ghÕ cã thÓ chia lµm hai nhãm. • Thay ®æi cao ®é tõng ®ît (a): lo¹i nµy khi x©y t−êng sÏ xÕp chång lªn nhau hay lµ n©ng cao lªn tõng ®ît 1.0 - 1.2m. Dïng lo¹i gi¸o nµy ph¶i ngõng c«ng Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 45
  5. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n viÖc cña ng−êi thî x©y sau mçi ®ît x©y ®Ó n©ng cao vµ di chuyÓn dµn gi¸o, dÉn ®Õn gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng • Lo¹i n©ng (b): lo¹i nµy ®−îc n©ng dÇn lªn trong suèt qu¸ tr×nh x©y do ®ã kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm cña lo¹i gi¸o thay ®æi cao ®é theo ®ît, tuy nhiªn chi phÝ ®¾t h¬n. NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bøc t−êng nhá h¬n hoÆc b»ng ba lÇn bÒ réng sµn cña dµn gi¸o th× ng−êi ta l¾p dµn gi¸o lªn toµn bé diÖn tÝch x©y a) b) dùng cña nhµ, nÕu kho¶ng c¸ch ®ã lín cã thÓ l¾p gi¸o theo chu vi cña bøc t−êng. Khi x©y t−êng nhµ cã c¸c phßng nhá th−êng ng−êi ta d¶i kÝn diÖn tÝch c¸c phßng ®ã. 3. Dµn gi¸o Dµn gi¸o sö dông ®Ó x©y nh÷ng t−êng cao trªn 5.5m mµ kh«ng cã sµn trung gian. C¸c lo¹i chñ yÕu lµ dµn gi¸o trô vµ vµ dµn gi¸o treo. • Dµn gi¸o trô (a) Dµn gi¸o ngoµi ®−îc l¾p dÇn theo chiÒu cao cña t−êng x©y, sµn c«ng t¸c thay ®æi tõng mÐt theo chiÒu cao ; c¸c thanh xµ ngang däc ®−îc l¾p suèt chiÒu cao cña dµn gi¸o víi kho¶ng c¸ch 2m mét cïng cao tr×nh cña c¸c mèi nèi. Thang lªn xuèng ®Æt c¸ch nhau 40 - 60m. a) b) • Dµn gi¸o treo (b) Dïng ®Ó x©y t−êng nhµ khung. D©y treo ®−îc treo ë c«ngx«n cña dÇm hay dµn vµ liªn kÕt chÆt chÏ víi khung nhµ. ë c¸c mãc cña d©y treo ®Æt dÇm vµ r¶i v¸n lªn trªn. §Ó thay ®æi ®é cao lµm viÖc cña c«ng nh©n, v¸n sµn ®−îc di chuyÓn tõ ®ît x©y nµy lªn ®ît x©y kh¸c. 3.4. C¸c yªu cÇu vμ kü thuËt x©y c¸c kÕt cÊu c¬ b¶n 3.4.1. C¸c yªu cÇu kü thuËt x©y VÒ c¬ b¶n, khi x©y ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt sau: • M¹ch v÷a trong khèi x©y ph¶i ®«ng ®Æc. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 46
  6. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Tõng líp x©y ph¶i ngang b»ng • Khèi x©y ph¶i th¼ng ®øng • MÆt khèi x©y ph¶i th¼ng • Gãc x©y ph¶i vu«ng • Khèi x©y m¹ch kh«ng ®−îc trïng 3.4.2. Kü thuËt x©y Qu¸ tr×nh thao t¸c trong kü thuËt x©y gåm • C¨ng d©y x©y • ChuyÓn vµ s¾p g¹ch • R¶i v÷a • §Æt g¹ch lªn líp v÷a ®· r¶i • §Ïo vµ chÆt g¹ch • KiÓm tra líp x©y • MiÕt m¹ch (khi x©y cã miÕt m¹ch) 1. C¨ng d©y x©y §Ó x©y c¸c líp m¹ch theo ®óng hµng ngang ng−êi ta th−êng dïng d©y chØ (d©y cã ®−êng kÝnh 2-3mm) c¨ng lµm chuÈn ®Ó x©y c¸c hµng ngoµi. §èi víi t−êng 11 chØ cÇn c¨ng mét d©y chuÈn ë phÝa ngoµi t−êng. §èi víi t−êng 22 trë lªn ph¶i c¨ng d©y chuÈn ë hai mÆt t−êng. D©y ®Æt ë mÐp t−êng ®−îc c¾m vµo má hoÆc th−íc c÷ b»ng mãc. Khi x©y mét d·y trô cÇn ph¶i c¨ng hai hµng d©y däc ®Ó c¸c trô ®−îc th¼ng hµng vµ tõ hai d©y nµy ng−êi ta th¶ bèn d©y vµo bèn gãc trô hoÆc gim chÆt vµo ch©n mãng theo ph−¬ng th¼ng ®øng lµm chuÈn (gäi lµ lÌo ®øng). 2. ChuyÓn vµ s¾p g¹ch ViÖc chuyÓn vµ s¾p g¹ch tu©n theo nguyªn t¾c sao cho nhanh nhÊt vµ thuËn tiÖn nhÊt ®èi víi thî x©y còng nh− thî phô. Th«ng th−êng g¹ch ®−îc thî phô ®Æt trªn t−êng míi x©y, s¸t víi vÞ trÝ ®øng cña thî chÝnh, thuËn tiÖn víi c¸c thao t¸c x©y cña thî chÝnh. 3. R¶i v÷a Khi x©y m¹ch hë ng−êi ta r¶i v÷a lªn mÆt g¹ch vµ c¸ch mÐp t−êng 2 - 2.5 cm. ChiÒu dµy cña mét líp v÷a kh«ng qu¸ 2.5 - 3 cm, khi x©y m¹ch ®Çy v÷a r¶i lïi vµo trong mÐp t−êng 1 - 1.5cm. Khi x©y chÌn v÷a r¶i thµnh mét d¶i liÒn. V÷a x©y g¹ch cÇn ph¶i dÎo, kh«ng lÉn sái. §Ó x©y t−êng vµ trô th−êng dïng v÷a cã ®é sôt h×nh nãn côt tiªu chuÈn 90 - 130mm. §Ó r¶i v÷a ng−êi ta dïng lo¹i xÎng cong lâm hay gÇu. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 47
  7. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 4. §Æt g¹ch Th«ng th−êng cã 2 c¸ch x©y c¬ b¶n: • X©y chÌn ®Çy m¹ch: ®Ó t¹o líp v÷a ®øng ng−êi thî x©y Ðp c¹nh viªn g¹ch vµo líp v÷a ®· r¶i b¾t ®Çu c¸ch chç ®Æt viªn g¹ch kho¶ng 5-6 cm. §Çu tiªn ng−êi thî cÇm nghiªng viªn g¹ch råi võa ®iÒu chØnh võa ®Èy nã s¸t vµo viªn g¹ch ®· x©y tr−íc, sau ®ã ®Ì Ðp viªn g¹ch xuèng b»ng tay. V÷a phßi ra mÆt t−êng ®−îc dïng bay g¹t ph¼ng. • C¸ch x©y ¸p s¸t: ®−îc dïng khi cÇn x©y m¹ch ngoµi cña t−êng ®Çy v÷a. §Ó t¹o m¹ch ®øng ng−êi ta dïng bay võa g¹t võa Ðp v÷a vµo viªn g¹ch ®· x©y tr−íc. C¸ch x©y nµy vÊt v¶ h¬n nªn gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng. BÊt kú x©y theo ph−¬ng ph¸p nµo ®Òu ph¶i theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. ChiÒu dµy trung b×nh c¸c m¹ch ngang kh«ng qu¸ 12mm vµ m¹ch ®øng 10mm. Nh÷ng m¹ch c¸ biÖt chiÒu dµy cã thÓ b»ng 8 - 15mm. Trong nh÷ng bøc t−êng ph¼ng (khi x©y cã tr¸t) bÒ dµy trung b×nh cña m¹ch ®øng cho phÐp tíi 15mm. 5. §Ïo vµ chÆt g¹ch Khi x©y th−êng ph¶i chÆt hoÆc ®Ïo g¹ch. NÕu khèi l−îng chÆt vµ ®Ïo kh¸ lín ng−êi ta ph¶i sö dông m¸y, nÕu khèi l−îng kh«ng nhiÒu cã thÓ chÆt ®Ïo b»ng dao x©y trong qu¸ tr×nh x©y g¹ch. §Ó ®Ïo vµ chÆt g¹ch ®−îc nh− ý, viªn g¹ch ®−îc chän ph¶i lµ viªn g¹ch kh«ng qu¸ non, kh«ng qu¸ giµ, kh«ng bÞ nøt nÎ. Khi chÆt vµ ®Ïo ph¶i −ím t¹o d¸ng tr−íc råi míi chÆt hoÆc ®Ïo. §éng t¸c ph¶i døt kho¸t. ViÖc nµy ®ßi hái ng−êi thî x©y ph¶i quen tay. 3.5. An toμn lao ®éng Khi ng−êi c«ng nh©n lµm viÖc ë d−íi hµo, hè mãng, trªn sµn c¸c tÇng nhµ hay trªn giµn gi¸o, vÞ trÝ thay ®æi theo kÝch th−íc t−êng x©y vµ cã thÓ ë mét ®é cao kh¸ lín ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thi c«ng an toµn cho ng−êi thî lµm viÖc ë bÊt kú vÞ trÝ nµo. Khi x©y mãng vµ tÇng hÇm cÇn ph¶i cã thang ®Ó c«ng nh©n lªn xuèng. Ng−êi thî x©y ë c¸c cao tr×nh míi trªn dµn gi¸o kh«ng ®−îc thÊp h¬n hai hµng g¹ch so víi mÆt sµn c«ng t¸c. Dµn gi¸o ph¶i cã lan can cao Ýt nhÊt lµ 1m vµ v¸n lµm lan can ph¶i ®ãng vµo phÝa trong. TÊm v¸n ch¾n d−íi cïng ph¶i cã bÒ réng Ýt nhÊt lµ 15cm §Ó b¶o ®¶m kh«ng xÕp qu¸ t¶i vËt liÖu lªn sµn vµ lªn giµn gi¸o cÇn ph¶i treo c¸c b¶n quy tr×nh giíi h¹n vµ s¬ ®å bè trÝ vËt liÖu. C¸c lç cöa ch−a chÌn khung cöa sæ, cöa ®i ph¶i che ch¾n, tèt nhÊt lµ lµm s½n mét sè khung di chuyÓn ®−îc cho c«ng t¸c nµy. NÕu viÖc x©y tiÕn hµnh tõ dµn gi¸o trong th× cÇn ®Æt líp b¶o vÖ däc t−êng theo suèt chu vi cña nhµ, líp b¶o vÖ thø nhÊt ë ®é cao kh«ng qu¸ 6m so víi mÆt ®Êt, líp thø 2 cao h¬n líp thø nhÊt kho¶ng 6 - 7m tuú theo biÖn ph¸p x©y t−êng. Líp b¶o vÖ gåm cã c¸c tÊm v¸n ®Æt nghiªng (700 so víi t−êng) vµ cã thµnh gç g¸c lªn c¸c gi¸ thÐp ch«n trong t−êng. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 48
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2