intTypePromotion=1

KỸ THUẬT TIỆN CNC với MTS TopTURN, CHƯƠNG 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
333
lượt xem
126
download

KỸ THUẬT TIỆN CNC với MTS TopTURN, CHƯƠNG 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời nói đầu Để có thể gia công được một chi tiết trên các loại máy cắt gọt kim loại NC hoặc CNC thì chương trình gia công là một trong những điều cần thiết phải có. Vậy chương trình gia công là gì? Cần phải có những điều kiện gì để lập chương trình gia công và lập chương trình gia công như thế nào? Những vấn đề nêu trên được tạm giải thích như sau: Chương trình gia công là ngôn ngữ giao tiếp giữa máy và người sử dụng để thực hiện một ý đồ tạo dáng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT TIỆN CNC với MTS TopTURN, CHƯƠNG 1

 1. Modul III Tr. 22 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Lôøi noùi ñaàu I - Lôøi noùi ñaàu Ñeå coù theå gia coâng ñöôïc moät chi tieát treân caùc loaïi maùy caét goït kim loaïi NC hoaëc CNC thì chöông trình gia coâng laø moät trong nhöõng ñieàu caàn thieát phaûi coù. Vaäy chöông trình gia coâng laø gì? Caàn phaûi coù nhöõng ñieàu kieän gì ñeå laäp chöông trình gia coâng vaø laäp chöông trình gia coâng nhö theá naøo? Nhöõng vaán ñeà neâu treân ñöôïc taïm giaûi thích nhö sau: Chöông trình gia coâng laø ngoân ngöõ giao tieáp giöõa maùy vaø ngöôøi söû duïng ñeå thöïc hieän moät yù ñoà taïo daùng naøo ñaáy. Vieäc vieát chöông trình döïa treân cô sôû söû duïng caùc quy öôùc laø caùc maãu töï vaø soá ñöôïc dieãn taû theo moät quy luaät naøo ñaáy tuøy theo maùy vaø heä ñieàu khieån maø maùy ñöôïc trang bò. Ñieàu kieän ñeå vieát chöông trình gia coâng do vaäy maø ngöôøi laäp trình phaûi naém ñöôïc quy öôùc vaø am hieåu quy luaät dieãn taû moät caùch thích hôïp. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø ngöôøi laäp trình cho troïn nghóa thì phaûi am hieåu ñöôïc maùy ( Keå caû nhöõng ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa noù ) seõ thöïc hieän chöông trình do mình laäp. Ñeå taêng tieän nghi cho vieäc laäp trình gia coâng, ngaøy nay ngöôøi ta söû duïng nhieàu caùc phaàn meàm CNC chuyeân duïng coù khaû naêng bieân dòch ñöôïc nhieàu loaïi ngoân ngöõ maùy, giao tieáp vaø ñieàu khieån deã daøng qua söï trôï giuùp cuûa maùy vi tính. Trong giaùo trình naøy, chuùng toâi trình baøy kyõ thuaät laäp trình cô baûn baèng phöông phaùp phoå thoâng duøng vôùi MTS - ISO 30 qua söï giao tieáp vaø trôï giuùp cuûa phaàn meàm CNC coù teân laø MTS Top CAM vaø MTS TopMill. Motor truïc Baûng ñieàu Baûn veõ chi tieát chính khieån Tuû ñieàu khieån Laäp trình NC Taûi hoaëc nhaäp chöông trình NC vaøo maùy Ñieàu khieån vaø giaùm N.Q.Ñ / 02 - 2001 saùt quùa trình gia coâng qua ñieàu Ño haønh khieån CNC Cô caáu truyeàn daãn ñoäc trình laäp THAØNH PHAÅM
 2. Modul III Tr. 23 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC II - Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC Caùc thoâng soá hình hoïc Caùc thoâng soá coâng ngheä .Bieân daïng cuûa chi tieát G/c .Caùc thoâng soá veà dao cuï .Caùc phaàn töû taïo daùng .Vaän toác caét .Caùc loã vaø heä loã .Löôïng chaïy dao .Caùc cung troøn, raõnh thoaùt .Soá voøng quay Tôø maãu duøng ñeå laäp trình NC Caâu Caùc thoâng tin veà ñöôøng Caùc thoâng tin veà coâng ngheä Löu chöông trình Taïo taäp tin vaø taûi Nhaäp chöông trình chöông trình qua maùy vaøo maùy qua baøn baèng baêng ñuïc loã ñieàu khieån Ñieàu khieån NC Ñieàu khieån CNC MAÙY COÂNG CUÏ N.Q.Ñ / 02 - 2001 NC VAØ CNC Hình 1: Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC
 3. Modul III Tr. 24 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Chöông trình NC trong heä thoáng CIM III- Chöông trình NC trong heä thoáng CIM LAÄP KEÁ HOAÏCH LAÄP LUAÄN CHÖÙNG VAØ THIEÁT KEÁ VÔÙI MAÙY TÍNH CHUAÅN BÒ LAÄP TRÌNH NC ÑIEÀU KHIEÅN VAØ KIEÅM TRA CKS N.Q.Ñ / 02 - 2001 Hình 2: Chöông trình NC trong heä thoáng CIM
 4. N.Q.Ñ / 02 - 2001 BAÛN VEÕ PHOÂI THOÂ Dao cuï QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SÔ ÑOÀ GAÙ KEÏP PHÖÔNG AÙN SÖÛ DUÏNG DAO MAÙY CNC Ñieàu chænh maùy KEÏP CHAËT Gia coâng CHÖÔNG TRÌNH NC XAÙC ÑÒNH W Ño kieåm vôùi MTS TopTURN KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC THAØNH PHAÅM HÌnh 3: Chöông trình NC trong moái quan heä hình thaønh saûn phaåm Phaàn 2 saûn phaåm Kieåm tra chaát löôïng Söï hình thaønh Modul III Tr. 25 LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC
 5. Modul III Tr. 26 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Trình töï thöïc hieän IV - Trình töï thöïc hieän ( Ví duï ) * Nghieân cöùu baûn veõ. * Laäp quy trình coâng ngheä ñôn giaûn goàm: - Phöông aùn gaù keïp. - Phöông aùn söû duïng dao. ⇒ Coâng vieäc chuaån bò - Tính toaùn cheá ñoä caét. vaø laäp trình - Laäp trình töï gia coâng. * Vieát chöông trình NC. * Moâ phoûng treân maùy vi tính vôùi MTS Software. * Bieân dòch töø MTS sang S840C. * Kieåm tra sô boä vaø hieäu chænh chöông trình NC * Taûi chöông trình NC qua maùy Tieän CNC vôùi Xmit ⇒ Gia coâng thöû * Moâ phoûng kieåm tra treân maùy Tieän CNC. * Gia coâng thöû treân maùy Tieän. * Hieäu chænh vaø löu chöông trình. ⇒ Löu tröõ. N.Q.Ñ / 02 - 2001
 6. Modul III Tr. 27 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Chöông trình chính vaø chöông trình con V- Moät vaøi khaùi nieäm vaø quy öôùc veà chöông trình CHÍNH vaø chöông trình CON trong moâ phoûng TIEÄN vôùi MTS 1 - Chöông Chöông trình chính laø moät chöông trình NC ñöôïc löu giöõ trình CHÍNH trong thö muïc do ngöôøi duøng ñònh nghóa vaø ñöôïc ñaët teân theo quy öôùc teân File vôùi : - Phaàn teân: Toái ña laø 19 kyù töï, laø chöõ hoaëc soá vaø khoâng bao goàm kyù töï laï nhö daáu chaám(.), daáu gaïch cheùo ( \ hoaëc / ), daáu (:). - Phaàn môû roäng: Toái ña laø 3 kyù töï - Do chöông trình töï ñaët theo quy öôùc sau. - Keát thuùc chöông trình CHÍNH vôùi leänh M30 Ví duï: - AAAAA.FNC: Chöông trình chính daønh cho Phay. - BBBBB.DNC: Chöông trình chính daønh cho Tieän. 2 - Chöông Chöông trình CON cuõng laø moät chöông trình NC ñöôïc aùb trình CON duïng ñeå moâ taû moät beà maët hay moät bieân daïng, moät nhoùm beà maët hay moät nhoùm bieân daïng ñöôïc phaân boá mang tính quy luaät. Chöông trình CON toàn taïi song song vôùi chöông trình CHÍNH vaø ñöôïc löu döôùi teân File laø: Ví duï: - Ua1b2.FNC: Chöông trình CON daønh cho Phay. - Ub3c4.DNC: Chöông trình CON daønh cho Tieän. - Keát thuùc chöông trình CON vôùi leänh M99 N.Q.Ñ / 02 - 2001 Toàn taïi song song vôùi chöông trình chính coù nghóa laø chöông trình con vaø chöông trình chính ñöôïc löu giöõ cuøng trong moät thö muïc coâng taùc.
 7. Modul III Tr. 28 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình NC VI - Höôùng daãn laäp trình NC Ñòa chæ vaø soá cuûa caâu leänh Ñieàu kieän ñöôøng, leänh chaïy dao. Toïa ñoä cuûa ñieåm ñích Vaän toác tieán baøn - löôïng chaïy dao Soá voøng quay truïc chính Soá cuûa duïng cuï caét / Vò trí cuûa dao trong oå tích dao Caùc chöùc naêng cuûa maùy nhö chieàu quay cuûa truïc chính, taét môû nöôùc töôùi nguoäi, . . . Hình 4 : Caùc töø leänh trong moät caâu leänh NC 1 - Caáu truùc cuûa moät caâu leänh NC Khaùc vôùi maùy coâng cuï vaïn naêng - maùy coâng cuï CNC ñöôïc ñieàu khieån baèng chöông trình soá. Söï ñieàu khieån maùy qua caùi goïi laø chöông trình NC ñeå thöïc hieän moät böôùc coâng vieäc naøo ñaáy ñöôïc vieát baèng moät boä maõ leänh - thoâng qua ñoù vieâc gia coâng chi tieát ñöôïc töï ñoäng thi haønh. a) Caâu leänh NC Trong moät chöông trình NC bao goàm nhieàu caâu leänh vaø trong moät caâu leänh laïi bao goàm nhieàu töø leänh. Caùc caâu leänh ñöôïc baét ñaàu baèng chöõ N vaø ñöôïc ñaùnh soá ñeå ñònh danh. b)- Töø leänh, ñòa chæ, maõ leänh, gía trò. Trong moät caâu leänh goàm coù moät hay nhieàu töø leänh, moãi moät töø leänh laïi bao goàm moät ñòa chæ laø moät chöõ caùi keøm theo moät maõ leänh hoaëc moät gía trò ñònh löôïng hay gía trò ñònh tính. Ví duï: N110 G01 X60 M08 Soá caâu leänh Töø leänh Töø leänh Töø leänh N.Q.Ñ / 02 - 2001 Töø leänh Töø leänh Töø leänh Ñòa chæ Maõ leänh Ñòa chæ Gía trò Ñòa chæ Gía trò
 8. Modul III Tr. 29 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình NC VII- Boä leänh ñieàu khieån caùc chöùc naêng maùy. Kyù hieäu YÙ nghóa M00 Taïm ngöøng chöông trình M02 Keát thuùc chöông trình M03 Khôûi ñoäng truïc chính, quay chieàu phaûi M04 Khôûi ñoäng truïc chính, quay chieàu traùi M05 Ngöøng truïc chính M07 Môû bôm töôùi nguoäi 1 M08 Môû bôm töôùi nguoäi 2 M09 Taét caùc bôm töôùi nguoäi M30 Keát thuùc chöông trình M99 Keát thuùc chöông trình con M20 Choáng chuoâi nhoïn uï di ñoäng M21 Thaùo choáng chuoâi nhoïn uï di ñoäng F Löôïng chaïy dao ( mm / voøng ) S Soá voøng quay ( Voøng / phuùt ) T Leänh thay ñoåi dao N.Q.Ñ / 02 - 2001
 9. Modul III Tr. 30 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình NC 1- Khôûi ñoäng vaø ngöøng truïc chính. - M03 Khôûi ñoäng truïc chính, quay Phaûi - thuaän chieàu kim ñoàng hoà. - M04 Khôûi ñoäng truïc chính, quay Traùi - ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. - M05 Taïm ngöøng truïc chính. Höôùng nhìn Hình 28: Caùch xaùc ñònh chieàu quay M3 Höôùng nhìn Hình 29: Caùch xaùc ñònh chieàu quay M4 N.Q.Ñ / 02 - 2001
 10. Modul III Tr. 31 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình NC 2- Soá voøng quay cuûa truïc chính Soá voøng quay cuûa truïc chính ñöôïc ñònh nghóa vaø laäp trình döôùi ñòc chæ S vôùi ñôn vò laø soá voøng quay cuûa truïc chính trong moät ñôn vò thôøi gian - Ví duï S1500 Moät doøng leänh ñaày ñuû ñeå ñieàu khieån truïc chính mang dao quay seõ laø: Ví duï: S1500 M03 Trong ñoù: - S: leänh chæ ñònh soá voøng quay baèng gía trò ñi keøm - 1500: soá voøng quay cuûa truïc chính voøng/phuùt - M03: Chieàu quay cuûa truïc chính (Chieàu phaûi-thuaän chieàu kim ñoàng hoà) 3- Thay ñoåi duïng cuï caét Leänh thay ñoåi duïng cuï caét ñöôïc ñònh nghóa vaø laäp trình döôùi ñòc chæ Tvôùi: a) Thay ñoåi duïng cuï caét khoâng hieäu chænh baùn kính muõi dao T vaø 4 chöõ soá ñi keøm - Ví duï T0808 Trong ñoù: - T: leänh thay ñoåi dao - 0808: * Caëp soá 08 thöù nhaát: Soá vò trí cuûa dao trong oå tích dao * Caëp soá 08 thöù hai: Soá cuûa ñòa chæ D löu giöõ caùc gía trò hieäu chænh dao theo kích thöôùc daøi. b) Thay ñoåi duïng cuï caét coù hieäu chænh baùn kính muõi dao T vaø 6 chöõ soá ñi keøm - Ví duï T080803 Trong ñoù: - T: leänh thay ñoåi dao - 080803: * Caëp soá 08 thöù nhaát: Soá vò trí cuûa dao trong oå tích dao * Caëp soá 08 thöù hai:Soá cuûa ñòa chæ D löu giöõ caùc gía trò hieäu chænh dao theo kích thöôùc daøi. * Caëp soá 03: Vò trí cuûa muõi dao treân oâ vuoâng xaùc ñònh vò trí muõi dao N.Q.Ñ / 02 - 2001
 11. Modul III Tr. 32 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình NC 4- Leänh taét, môû bôm nöôùc töôùi nguoäi. - M07 Khôûi ñoäng bôm nöôùc töôùi nguoäi thöù nhaát. - M08 Khôûi ñoäng bôm nöôùc töôùi nguoäi thöù hai. - M09 Taét taát caû caùc bôm töôùi nguoäi. 5- Leänh taïm ngöøng chöông trình. - M00 Taïm ngöøng chöông trình ñeå ño kieåm - thöôøng aùb duïng khi chaïy thöû chöông trình. 6- Leänh keát thuùc chöông trình. - M30 Leänh keát thuùc chöông trình chính, taét taát caû caùc chöùc naêng boå sung nhö taét truïc chính, taét bôm nöôùc töôùi nguoäi, xoùa boû ñònh nghóa gia coâng ñoái xöùng, xoùa boû caùc leänh di chuyeån hoaëc quay goác toïa ñoä vaø trôû veà ñaàu chöông trình. - M02 Leänh keát thuùc chöông trình chính, taét taát caû caùc chöùc naêng boå sung nhö taét truïc chính, taét bôm nöôùc töôùi nguoäi, xoùa boû ñònh nghóa gia coâng ñoái xöùng, xoùa boû caùc leänh di chuyeån hoaëc quay goác toïa ñoä nhöng khoâng trôû veà ñaàu chöông trình. - M99 Leänh keát thuùc chöông trình con, trôû ra chöông trình chính vaø thöïc hieän ngay caâu leänh lieàn sau caâu leänh goïi chöông trình con. N.Q.Ñ / 02 - 2001
 12. Modul III Tr. 33 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình NC VIII- Boä maø leänh chöông trình NC theo DIN 66025 Töø leänh Y Ùnghóa G00 Chaïy dao nhanh khoâng caét goït G01 Chaïy dao theo ñöôøng thaúng vôùi Luôïng chaïy dao F chæ ñònh tröôùc. G02 Chaïy dao theo ñöôøng troøn - thuaän chieàu kim ñoàng hoà vôùi F chæ ñònh tröôùc. G03 Chaïy dao theo ñöôøng troøn - ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vôùi F chæ ñònh tröôùc. G04 Ñònh thôøi gian döøng dao ôû cuoái haønh trình G09 Döøng dao chính xaùc G20 Ñoåi ñôn vò ño töø Millimeter sang inch. G21 Ñoåi ñôn vò ño töø inch sang Millimeter. G22 Leänh goïi chöông trình con. G23 Leänh laëp laïi moät ñoaïn chöông trình. G24 Leänh nhaûy caâu leänh khoâng coù ñieàu kieän. G26 Leänh chaïy dao veà ñieåm thay dao. G28 Ñònh vò uï di ñoäng G33 Gia coâng ren tam giaùc G40 Leänh xoùa hieäu chænh baùn kính dao. G41 Leänh thöïc hieän hieäu chænh baùn kính dao beân traùi ñöôøng gia coâng. G42 Leänh thöïc hieän hieäu chænh baùn kính dao beân phaûi ñöôøng gia coâng. G51 Leänh ñònh nghóa bieân daïng gia coâng G53 Xoùa caùc leänh di chuyeån goác toïa ñoä ñeå trôû veà goác toïa ñoä maëc ñònh. G54 - G57 Caùc leänh di chuyeån goác toïa ñoä tuyeät ñoái. G58 - G59 Caùc leänh di chuyeån goác toïa ñoä töông ñoái. G90 Leänh ñònh nghóa toïa ñoä nhaäp laø toïa ñoä tuyeät ñoái. G91 Leänh ñònh nghóa toïa ñoä nhaäp laø toïa ñoä töông ñoái. G92 Leänh giôùi haïn soá voøng quay cuûa truïc chính N.Q.Ñ / 02 - 2001 G94 Leänh ñònh nghóa löôïng chaïy dao laø mm/phuùt. G95 Leänh ñònh nghóa löôïng chaïy dao laø mm/voøng. G96 Leänh ñònh nghóa vaän toác caét laø khoâng ñoåi G97 Xoùa leänh ñònh nghóa vaän toác caét laø khoâng ñoåi vaø traû veà nhö maëc ñònh.
 13. Modul III Tr. 34 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN G00 vôùi G90 & G91 Ví duï G00 vôùi kích thöôùc tuyeät ñoái N... G90 N... N115 G00 X30 Z5 Ñieåm khôûi xuaát Ñieåm ñích Hình 30: Laäp trình G00 vôùi kích thöôùc tuyeät ñoái G90 Ví duï G00 vôùi kích thöôùc töông ñoái N... G91 Ñieåm ñích N... Ñieåm N115 G00 X-12.5 Z-35 khôûi xuaát N.Q.Ñ / 02 - 2001 Hình 31: Laäp trình G00 vôùi kích thöôùc töông ñoái G91
 14. Modul III Tr. 35 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN G00 vôùi G90 & G91 1- Haønh trình chaïy dao nhanh, thaúng, khoâng caét goït - G00 Chöùc naêng Trong haønh trình chaïy dao nhanh, thaúng, khoâng ñöôïc pheøp caét goït - dao Tieän chaïy nhanh baèng vaän toác ñaõ ñöôïc aán ñònh saün vôùi caùc truïc X, Y vaø Z. Trong chöùc naêng naøy, vieäc laäp trình cho dao Tieän thöïc hieän chuyeån ñoäng cuûa mình coù theå vôùi toïa ñoä nhaäp laø tuyeät ñoái (G90) hoaëc töông ñoái (G91) Cuù phaùp G00 X... Z... F... S... T... M... Giaûi thích X... Toïa ñoä X cuûa ñieåm ñích Z... Toïa ñoä Z cuûa ñieåm ñích * Löu yù Trong moät caâu leänh, G00 ñöôïc laäp trình chung vôùi caùc chöùc naêng phuï khaùc nhö F... S... T... M... thì caùc chöùc naêng phuï seõ ñöôïc thöïc thi tröôùc sau ñoù dao Tieän môùi chaïy ñeán ñieåm ñích baèng leänh G00 ñaõ ñöôïc laäp trình. Vôùi G00 neân laäp trình chaïy Z rieâng trong moät caâu leänh tröôùc vaø sau ñoù môùi ñeán caâu leänh chaïy X. N.Q.Ñ / 02 - 2001
 15. Modul III Tr. 36 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN G01 vôùi G90 & G91 Ví duï G01 vôùi kích thöôùc tuyeät ñoái Ñieåm khôûi xuaát N... G90 Ñieåm ñích N... N115 G01 X140 Z-90 Hình 32: Laäp trình G01 vôùi kích thöôùc tuyeät ñoái G90 Ví duï G01 vôùi kích thöôùc töông ñoái Ñieåm N... G91 khôûi xuaát N... Ñieåm ñích N115 G01 X20 Z-60 N.Q.Ñ / 02 - 2001 Hình 33: Laäp trình G01 vôùi kích thöôùc töông ñoái G91
 16. Modul III Tr. 37 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN G01 vôùi G90 & G91 2- Haønh trình chaïy dao thaúng vôùi F aán ñònh tröôùc - G01 Chöùc naêng Duïng cuï caét gia coâng theo ñöôøng thaúng ñeán ñieåm ñích vôùi F ñöôïc laäp trình tröôùc theo ñieàu kieän gia coâng. Toïa ñoä nhaäp ñeå duïng cuï caét gia coâng theo ñöôøng thaúng ñeán ñieåm ñích coù theå ñöôïc thöïc hieän vôùi kích thöôùc tuyeät ñoái G90 hoaëc kích thöôùc töông ñoái G91 hoaëc. ( Xem hình 32 vaø hình 33 ) Cuù phaùp G01 X... Z... F... S... T... M... Trong ñoù: - X...: Toïa ñoä X cuûa ñieåm ñích. - Z...: Toïa ñoä Z cuûa ñieåm ñích. - F...: Löôïng chaïy dao ( mm/voøng ). - S...: Soá voøng quay cuûa truïc chính ( Voøng/phuùt). - T....: Goïi dao vaø caùc gía trò hieäu chænh cuûa dao. - M...: Caùc chöùc naêng phuï. * Löu yù - Khi laäp trình vôùi kích thöôùc tuyeät ñoái G90 thì toïa ñoä X laø kích thöôùc ñöôøng kính cuûa beà maët gia coâng. - Khi laäp trình vôùi kích thöôùc töông ñoái G91 thì toïa ñoä X laø kích thöôùc baùn kính cuûa beà maët gia coâng. - Trong cuøng moät caâu leänh coù theå laäp trình G01 X...,Z... chung vôùi F...,S...,M... - Trong moät caâu leänh chæ coù theå söû duïng toái ña laø 3 chöùc naêng M... N.Q.Ñ / 02 - 2001
 17. Modul III Tr. 38 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN G01 vôùi goùc tham chieáu A 3- Laäp trình G01 vôùi goùc tham chieáu A Cuù phaùp G01 X... Z... A... Trong ñoù: - X...: Toïa ñoä X cuûa ñieåm ñích. - Z...: Toïa ñoä Z cuûa ñieåm ñích. - A...: Goùc tham chieáu so vôùi truïc Z, goùc A coù theå aâm hoaëc döông theo quy öôùc chuaån. * Löu yù - leänh naøy coù theå söû duïng chung vôùi caùc leänh G00 ; G01 ; G31 G33 ; G34 ; G35 Hình 34: Caùch xaùc ñònh goùc A Ñieåm ñích Ví duï N025 G90 Ñieåm khôûi xuaát ... ... N.Q.Ñ / 02 - 2001 N100 G01 X140 A161.565 Hoaëc N100 G01 Z-90 A161.565 Hình 35: Ví duï laäp trình G01 vaø goùc tham chieáu A
 18. Modul III Tr. 39 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Baøi taäp ví duï G01 vôùi goùc tham chieáu A Hình 36: Baøi taäp ví duï aùp duïng laäp trình G01 vôùi goùc tham chieáu A N.Q.Ñ / 02 - 2001
 19. Modul III Tr. 40 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình vôùi G02 3- Gia coâng theo cung troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà - G02 Chöùc naêng Dao Tieän gia coâng vôùi löôïng chaïy dao cho tröôùc theo ñöôøng troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà ñeán toïa ñoä X vaø Z ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm ñích. Toïa ñoä ñieåm ñích coù theå ñöôïc laäp trình vôùi toïa ñoä tuyeät ñoái ( G90 ) hay toïa ñoä töông ñoái ( G91). Neáu laäp trình vôùi toïa ñoä tuyeät ñoái ( G90 ) thì toïa ñoä ñieåm ñeán X chính laø ñöôøng kính cuûa chi tieát gia coâng. Neáu laäp trình vôùi toïa ñoä töông ñoái ( G91 ) thì toïa ñoä ñieåm ñeán X chính laø baùn kính cuûa chi tieát gia coâng. Cuù phaùp G02 X... Z... I... K... Trong ñoù: - G02: Leänh chaïy dao theo ñöôøng troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà. - X... , Z...: Toïa ñoä ñieåm ñích cuûa cung troøn coù theå ñöôïc laäp trình theo thuyeät ñoái (G90)hoaëc töông ñoái (G91). - I... vaø K...: Toïa ñoä taâm cuûa cung troøn ñöôïc tính töông ñoái so vôùi ñieåm ñaàu cuûa cung. ( Hình 34 ) Ñieåm ñích N.Q.Ñ / 02 - 2001 Chöông trình ví duï N... G01 X80 Z-40 N... G02 X140 Z-106 I45 K-20 Hình 34: Gia coâng theo cung troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà - G02
 20. Modul III Tr. 41 Phaàn 2 KYÕ THUAÄT TIEÄN CNC LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC vôùi MTS TopTURN Laäp trình vôùi G03 4- Gia coâng theo cung troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà - G03 Chöùc naêng Dao Tieän gia coâng vôùi löôïng chaïy dao cho tröôùc theo ñöôøng troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà ñeán toïa ñoä X vaø Z ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm ñích. Toïa ñoä ñieåm ñích coù theå ñöôïc laäp trình vôùi toïa ñoä tuyeät ñoái ( G90 ) hay toïa ñoä töông ñoái ( G91). Neáu laäp trình vôùi toïa ñoä tuyeät ñoái ( G90 ) thì toïa ñoä ñieåm ñeán X chính laø ñöôøng kính cuûa chi tieát gia coâng. Neáu laäp trình vôùi toïa ñoä töông ñoái ( G91 ) thì toïa ñoä ñieåm ñeán X chính laø baùn kính cuûa chi tieát gia coâng. Cuù phaùp G03 X... Z... I... K... Trong ñoù: - G03: Leänh chaïy dao theo ñöôøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. - X... , Z...: Toïa ñoä ñieåm ñích cuûa cung troøn coù theå ñöôïc laäp trình theo thuyeät ñoái (G90)hoaëc töông ñoái (G91). - I... vaø K...: Toïa ñoä taâm cuûa cung troøn ñöôïc tính töông ñoái so vôùi ñieåm ñaàu cuûa cung. ( Hình 34 ) Chöông trình ví duï N... G01 X80 Z-50 N... G03 X140 Z-80 I-15 K-45 N.Q.Ñ / 02 - 2001 Hình 35: Gia coâng theo cung troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà - G03
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2