Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
222
lượt xem
28
download

Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật ( Tiết 8) - KHÂU ĐỘT THƯA

  1. K thu t ( Ti t 8) KHÂU T THƯA I/ M c tiêu : HS bi t cách khâu t thưa và ng d ng c a khâu t thưa. - Khâu ư c các mũi khâu t thưa theo ư ng v ch d u - Hình thành thói quen làm vi c kiên trì, c n th n. II/ dùng d y - h c : - Tranh quy trình khâu mũi t thưa. - M i ư ng khâu t thưa ư c khâu b ng len ho c s i trên bìa, v i, khác màu. - V t li u và d ng c c n thi t + M t nh v i tr ng ho c màu kcíh thư c 20 x 30 cm + Len ( s i ) khác màu v i + kim khâu len, kim khâu ch , kim , thư c, ph n v ch. III/ Các ho t ng d y – h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Ki m tra d ng c h c t p - HS mang d ng c và v t c a HS li u t lên bàn. B. D y bài m i : - HS l ng nghe 1/ Gi i thi u bài : Hôm nay chúng ta cùng tìm hi u và áp d ng các bư c c a cách khâu t thưa. 2. Bài d y : * Ho t ng 1 : GV hư ng d n HS quan sát và nh n xét m u. - GV gi i thi u m u ư ng - HS quan sát khâu t thưa và hư ng d n HS quan sát các m u khâu m t ph i, m t trái ư ng khâu k t h p quan sát. - Yêu c u HS tr l i + D a vào hình 1, em hãy - HS tr l i nh n xét c
  3. - m t ph i ư ng khâu, các mũi khâu cách u và g ng nhau như ư ng khâu các mũi khâu thư ng. m t trái ư ng khâu, mũi khâu sau l n lên 1/3 mũi khâu trư c làm 3 ph n b ng nhau thì mũi khâu sau l n lên 1 ph n c a i m mũi khâu t thưa m t mũi khâu trư c ph i và m t trái ư ng khâu ? => GV k t lu n - Khi khâu t thưa ph i khâu t ng mũi m t, không khâu ư c nhi u mũi m i rút ch m t l n như khâu thư ng. - GV yêu c u HS rút ra khái - 2 em c ghi nh SGK ni m v khâu t thưa => K t lu n + Khâu t thưa là cách khâu t ng mũi m t t o thành các mũi khâu cách u nhau m t ph i c a s n ph m; m t trái c a s n ph m mũi khâu sau l n lên 1/3 mũi khâu trư c li n k .
  4. + Khâu t thưa theo chi u t ph i sang trái và th c hi n theo quy t c lùi 1 mũi ti n 3 mũi trên ư ng d u. Ho t ng 2 : GV hư ng d n các thao tác k thu t + M c tiêu : Các em n m ư c quy trình khâu t thưa. * Các bư c ti n hành - GV treo tranh quy trình khâu t thưa - Hư ng d n HS quan sát các hình 2, 3 , 4 SGK 1) V ch d u ư ng khâu ( H 3a) - H i : Quan sát hình 2 và b ng ki n th c ã h c các bài trư c, em hãy nêu cách v ch d u ư ng khâu t thưa ? - Vu t th ng mép v i. - Yêu c u 3 HS nh c l i - V ch ư ng thănge cách mép v i 2 cm
  5. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - Ch m các i m u nhau 5 cm trên ư ng d u. 2) Khâu t thưa theo ư ng d u ( Hình 30) - GV hư ng d n : Khâu t ph i sang trái lên kim t i m 2. Rút ch lên cho nút ch sát vào m t sau c a v i. - HS theo dõi. a. Khâu mũi th nh t ( H 3b) - 3 em nh c l i - Lùi l i xu ng kim t i i m 1, lên kim t i i m 4. - Rút ch lên ư c mũi khâu th nh t. - HS nh c l i b. Khâu mũi th 2 ( H 3c ) - Lùi l i, xu ng kim t i i m 3, lên kim t i i m 6. c. Rút ch lên c mũi khâu - 3 HS nh c l i và th c hi n th 2. thao tác k thu t.
  6. d. Khâu các mũi ti p theo H i : D a vào H 3b,3c, 3d .Em hãy nêu cách khâu mũi khâu t thưa th 3, th tư, th năm….. ? - 3 HS nh c l i và th c hi n - Khâu liên t c như v y cho thao tác k thu t. n h t ư ng d u, ư c ư ng khâu t thưa . - 3 HS tr l i và th c hi n thao tác k thu t. H i : T cách khâu trên, em hãy nêu nh n xét cách khâu các mũi - 3 HS nh c l i và th c hi n khâu t thưa. thao tác k thu t. e. K t thúc ư ng khâu ( H4 ) H i : Em hãy nêu cách k t - HS nh c l i 3 em và th c thúc ư ng khâu t thưa ? hi n thao tác k thu t - Khâu lùi l i mũi b ng cách lùi l i mũi và xu ng kim. - - HS nh c l i 3 em và th c - Nút ch ư ng hi n thao tác k thu t m t trái khâu, l t v i, sau ó lu n kim qua mũi khâu và rút ch t nút ch D/ C ng c - d n dò : - Yêu c u HS tr l i câu h i
  7. - Em hãy nêu qui trình khâu t thưa ? - Yêu c u HS c ghi nh * Lưu ý : - HS c ghi nh + Khâu t thưa theo chi u t ph i sang trái. + Khâu t thưa ư c th c hi n theo qui t c, “ lùi 1, ti n 3” + Không rút ch ch t quá ho c l ng qu + Khâu k t thúc thì xu ng kim k t thúc ư ng khâu như k t thúc ư ng khâu thư ng. * Bài sau : Th c hành ti p
Đồng bộ tài khoản