KỸ THUẬT TRỒNG -CHĂM SÓC DÂU

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
10
download

KỸ THUẬT TRỒNG -CHĂM SÓC DÂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KỸ THUẬT TRỒNG -CHĂM SÓC DÂU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT TRỒNG -CHĂM SÓC DÂU

  1. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc d©u I. Kü thuËt trång d©u 1. ChuÈn bÞ gièng d©u Mét sè gièng d©u chÝnh ®ang sö dông ë ViÖt Nam. §Æc ®iÓm Th©n Cµnh L¸ Nhãm d©u D©u bÇu ( bÇu tr¾ng, Cao 2 mÐt, vá nh½n Cµnh cÊp 1 nhá lãng L¸ xanh nh¸p, dßn dÔ h¸i, chÞu tÝa, ®en) mµu tr¾ng x¸m. ®èt dµi 1,7 cm. §é cao h¹n. ph©n cµnh 15-20cm. Nhãm d©u ®a (Hµ C©y to mµu tr¾ng Cµnh cÊp 1 to mäc tËp L¸ to, dµy, nh¸p, dßn dÔ h¸i, B¾c, Th¸i B×nh, Hµ mèc cao kho¶ng 2m trung gãc ph©n cµnh n¨ng suÊt cao, kh¸ng bÖnh tèt §«ng) 30-430, lãng ®èt 1,5cm D©u ng¸i C©y to, th©n mÒm §é cao ph©n cµnh thÊp. L¸ to dµy, thêi gian thµnh thôc dµi Gãc ph©n cµnh lín trªn khi h¸i hay x−íc cuèng l¸. Hµm 450 l−îng n−íc cao nu«i t»m nhá tèt. Nhãm d©u tam béi Cao 2,6-3,9 m, th©n Cµnh mäc tËp trung L¸ rÊt to vµ dµy, n¨ng suÊt cao (Sè 7,11,12,28,34) mÒm, xèp tõ 20-40 tÊn/ ha, l¸ chãng giµ. Ngoµi ra c¸c gièng d©u h¹t cña Trung quèc vµ gièng V.H.9 cña ViÖt nam ®ang ®−îc trång thö nghiÖm còng cho n¨ng suÊt cao. ! ChuÈn bÞ hom - Chän ruéng d©u ®· thu l¸ n¨m thø nhÊt trë lªn . - Chän c©y kh«ng s©u bÖnh - Chän cµnh b¸nh tÎ tõ 8 -10 th¸ng tuæi ,cµnh kh«ng giµ, kh«ng non. L−îng hom trªn 1 sµo tõ 100-130 kg cµnh d©u 20-25cm - Chän hom cã ®−êng kÝnh 0,8 - 1cm, hoÆc c©y con cao 30-40 cm. ! ChÆt hom: - §Êt b·i: chÆt hom dµi 30-35cm. 0.8 -1cm - §Êt ruéng, ®åi: chÆt dµi 20-25 cm. ! ChÆt v¸t kh«ng ®Ó dËp hom, c¸ch m¾t d©u 1- 1,2cm. ! B¶o qu¶n hom - Cµnh hom vµ hom ®· chÆt: Bã gän xÕp n¬i r©m m¸t, phñ r¬m t−íi n−íc gi÷ Èm. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 1
  2. 2. Thêi vô trång d©u ! Trång d©u hom vµo cuèi n¨m, tr−íc hoÆc sau tiÕt §«ng chÝ 1 tuÇn (15 - 25/12 d−¬ng lÞch). ! Trång c©y con: Vô xu©n (th¸ng 2), vô hÌ (th¸ng 6). 3. ChuÈn bÞ ®Êt ! Chän ®Êt: Ruéng cã ®ñ ¸nh s¸ng, san ph¼ng, t−íi tiªu chñ ®éng - §Êt c¸t pha hoÆc ®Êt thÞt nhÑ. - Kh«ng bÞ ¶nh h−ëng chÊt th¶i c«ng nghiÖp. ! Lµm ®Êt: yªu cÇu cµy bõa kü, t¬i xèp - §Êt ®åi dèc (d−íi 20 ®é): " §µo r·nh theo ®−êng ®ång møc ®Ó chèng xãi mßn, kÝch th−íc r·nh 40 x 40cm, ®µo ®Êt mÆt ®æ 1 bªn ®Êt ®¸y ®æ mét bªn. " Sau khi bãn lãt (ph©n chuång + N.P.K) lÊp ®Êt mÆt xuèng d−íi ®Êt ®¸y ®æ lªn trªn. - §Êt b·i: " R¹ch hµng s©u 25 cm, réng 40 cm. Hµng c¸ch hµng 1,2 - 1,5 mÐt. " §Êt trong ®ång thiÕt kÕ r·nh tho¸t n−íc chèng óng, ®µo r¹ch s©u 40 cm, réng 40 cm, hµng c¸ch hµng 80 - 100cm, c©y c¸ch c©y 30cm 4. Trång d©u b»ng hom §èi víi mçi c¸ch trång cã kü thuËt kh¸c nhau: ! Hom trång n»m : - T¹o r·nh s©u 25cm. D©u trång theo luèng, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 luèng tõ 1- 1,2m. Trång 3 hµng hom/1 luèng, hµng 10 cm c¸ch hµng 10 cm. c¸c hom ®Æt n»m nèi tiÕp nhau. - LÊp mét líp ®Êt máng trªn ph©n bãn lãt, råi 10 cm ®Æt hom, xong lÊp hom b»ng mét líp ®Êt nhá t¬i 2cm, cã thÓ phñ lªn trªn mét líp r¹ ®Ó gi÷ Èm. • Hom trång xiªn: - Lµm r·nh s©u 40cm , bãn ph©n lãt råi lÊp ®Êt nhá ®Çy r·nh sao cho mÆt ®Êt trong r·nh cao h¬n phÝa ngoµi ®Ó dÔ tho¸t n−íc. C¾m hom xiªn gãc 30-450 , sao cho ®Çu hom kh«ng bÞ dËp, x−íc, kh«ng g·y mÇm. - Kho¶ng c¸ch luèng vµ hµng nh− ®èi víi hom trång n»m, kho¶ng c¸ch hom c¾m xiªn c¸ch ®Òu nhau 35 - 40cm. - Tay ph¶i dïng ®Çu ngãn c¸i Ên vµo vÕt hom chÆt v¸t, tay tr¸i gi÷ hom tõ tõ c¾m xuèng ®Êt cho ®óng h−íng Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 2
  3. 10cm 10cm 35-40cm 35-40cm C¾m hom so le: T¹o 3 hom/khãm C¾m hom song song: T¹o 3 hom/khãm Chó ý: ! §Êt ruéng: cÇn lµm r·nh tho¸t n−íc hoÆc lªn luèng chèng óng. ! C¾m ®Çu hom phÝa trªn lón s©u d−íi mÆt ®Êt 1,5cm . 5. Trång d©u b»ng c©y con ! C©y con trong v−ên −¬m ®ñ tuæi th× Èm ®Êt råi nhæ ®em trång. ! Tr−íc khi trång bãn ph©n lãt, nÕu rÔ cäc qu¸ dµi cã thÓ bÊm bít ®Ó dÔ trång. ! Khi trång vÆt bá l¸ giµ, bÊm ngän ! MËt ®é trång nh− d©u trång b»ng hom. 6. Bãn ph©n cho d©u L−îng ph©n bãn lãt vµ c¸ch bãn C¸ch bãn Bãn lãt Sau ®èn vô hÌ C¶ n¨m Lo¹i ph©n (kg/sµo) (kg/sµo) (kg/sµo) Ph©n chuång 250 - 400 250 - 400 500 - 800 NPK 25 - 35 25 -35 50-70 L−îng ph©n bãn thóc vµ c¸ch bãn Bãn thóc Urª (kg)/lÇn L©nSupe Kali C¸ch bãn (kg)/lÇn (kg)/lÇn LÇn 1 2 0 0 T−íi khi c©y cao 15 - 20cm LÇn 2 3 2 1 T−íi kÕt hîp vun síi LÇn 3; 4; 5; 3 2 1 T−íi ngay sau løa h¸i tr−íc 6; 7; 8 Céng 23 14 7 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 3
  4. II. Ch¨m sãc, thu h¸i vµ ®èn d©u 1. Ch¨m sãc ! Sau trång 1 th¸ng r−ìi khi c©y d©u cã chiÒu cao tõ 15-20cm tiÕn hµnh lµm cá, xíi nhÑ vµ t−íi ph©n (bãn thóc lÇn 1) . ! Khi c©y cao 25cm th× bãn thóc lÇn 2 vµ vun nhÑ vµo gèc ®Ó gi÷ Èm vµ gi÷ ph©n. ! TØa mÇm, ®Þnh c©y vµ trång dÆm kÞp thêi. ! NÕu gÆp m−a mÇm d©u kh«ng lªn ®−îc th× xíi ph¸ v¸ng. ! TØa cµnh t¨m, bá bít l¸ giµ gÇn gèc. Chó ý : Sau ®èn d©u, lµm cá vun gèc vµ bãn ph©n nh− l−îng ph©n bãn lãt. 2. H¸i l¸ ! T»m tuæi nhá h¸i l¸ d©u non, t»m lín h¸i l¸ d©u giµ. ! Tuæi 1, tuæi 2 h¸i l¸ thø ba tõ ngän xuèng, tuæi 3 h¸i l¸ thø 4 thø 5; tuæi 4 h¸i l¸ thø 5, tuæi 5 h¸i toµn bé sè l¸ cßn l¹i ë gèc. ! Nªn b¾t ®Çu h¸i khi c©y d©u cã tõ 16 - 18 l¸. ! H¸i l¸ ®óng kü thuËt cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy sù ra l¸ míi cña c©y d©u. 3. §èn d©u ! Cã nhiÒu c¸ch ®èn d©u nh− ®èn t¹o h×nh thÊp, t¹o h×nh trung, t¹o h×nh cao, ®èn hµng n¨m hoÆc gum d©u... nh−ng phæ biÕn nhÊt lµ c¸ch ®èn hµng n¨m (®èn hÌ, ®èn ®«ng). - §èn hÌ vµo gi÷a th¸ng 6 ©m lÞch, 30 cm lóc nµy ®· nu«i ®−îc hai løa t»m xu©n vµ hai løa t»m hÌ. §èn c¸ch mÆt ®Êt tõ 30-40cm. - §èn ®«ng vµo gi÷a th¸ng 11 ©m §èn hÌ §èn ®«ng lÞch, sau ba løa t»m thu. §èn s¸t ®Êt ®Ó cho d©u trÎ l¹i vµ cã søc ph¸t triÓn m¹nh trong vô xu©n n¨m sau. ! Kü thuËt ®èn d©u: - §èn d©u vµo nh÷ng ngµy kh«ng m−a. - Dïng dao s¾c ph¸t ng−îc, chÆt døt kho¸t kh«ng ®Ó th©n c©y dËp n¸t ¶nh h−ëng ®Õn sù n¶y mÇm. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản