intTypePromotion=3

Kỹ thuật trồng nấm ở hộ gia đình - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
21
lượt xem
6
download

Kỹ thuật trồng nấm ở hộ gia đình - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp những người đang và sẽ tham gia nghề trồng nấm, đặc biệt trong mô hình nông hộ, gia trại hoặc trang trại ở nông thôn, Kỹ thuật trồng nấm ở hộ gia đình - Sổ tay hỏi và đáp: phần 1 được biên soạn nhằm giúp bà con hiểu biết những kỹ thuật cần thiết trong việc trồng nấm thông qua các nội dung cụ thể sau: Nấm ăn - một loại thực phẩm sạch và giàu dinh dưỡng, phát triển nghề trồng nấm để xóa nghèo và làm giàu, chuẩn bị các điều kiện để trồng nấm. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng nấm ở hộ gia đình - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

Illllllll<br /> <br /> ímpcTỬNỌ<br /> u<br /> <br /> NHAXUẶT BẢNKHOẠHỌC Tự NHIÊNyÀ.CỔNG.NGHỆ<br /> <br /> KS. TRƯƠNG QUỐC TÙNG<br /> <br /> HỎI ĐÁP KỸ THUẬT<br /> <br /> TB Ồ N S N Ấ M<br /> Ở Hộ GIA ĐÌNH<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC T ự NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ<br /> HÀ NỘI - 2 0 0 8<br /> <br /> Ẩ è i n ấ c (tá cc<br /> <br /> N ghề trồng nấm ngày càng p h á t triển trên th ế<br /> giới và ở nước ta, vi nấm ăn là loại thực p h ẩm<br /> sạch có g iá trị dinh dưỡng cao, m ột s ố loại nấm<br /> còn có tác dụng ph òn g chữa bệnh, tăng cường sức<br /> k h ỏe con người.<br /> Ở Việt Nam, trồng nấm là m ột nghề có nhiều<br /> tiềm năng p h á t triển: nguyên liệu và lao động d ồi<br /> dào, sẵn có; k h í h ậu phù hợp; đầu tư thấp, kỹ<br /> thuật khôn g phức tạp, ít rủi ro, đầu ra thuận lợi<br /> và lợi nhuận cao. Trồng nấm ở nông thôn góp<br /> p h ầ n chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp p h ầ n xóa<br /> đói giảm nghèo và làm giàu.<br /> Muốn trồng nấm có h iệu qu ả - năng suất cao,<br /> ổn định, lợi nhuận nhiều, người lao động nhất<br /> th iết p h ả i nắm được quy trình kỹ thu ật sản xuất<br /> sơ c h ế các loại nấm chủ yếu, Đ ể giúp những<br /> người đang và sẽ tham g ia nghề trồng nấm , đ ặc<br /> biệt trong mô hìn h nông hộ, g ia trại h oặc trang<br /> trại ở nông thôn, chú ng tôi biên soạn cuốn sách<br /> "Hỏi đ á p kỹ t h u ậ t t r ồ n g n ấ m ở h ộ g i a đ ì n h ”<br /> <br /> này nhầm giúp bà con h iểu b iết những kỹ thuật<br /> <br /> cần th iết trong việc trồng nấm cũng như giới<br /> thiệu m ột s ố mô hìn h sản xuất nấm có h iệu quả<br /> ở nước ta h iện nay. Cuốn sách được biên soạn<br /> trên cơ sở tham k h ả o các tài liệu nghiên cứu về<br /> nấm ở nước ta, tài liệu hướng d ẫn kỹ thu ật trồng<br /> nấm của m ột s ố cơ quan, đ ịa phương cũng như<br /> kin h nghiệm thực t ế củ a tác giả.<br /> Chúng tôi đ ặc b iệt cảm ơn Trung tâm công<br /> nghệ sinh học Thực vật - Viện Di truyền nông<br /> nghiệp Việt N am và Ồng Đinh Xuân Linh, Giám<br /> đốc Trung tâm đ ã cung cấp cho chúng tôi nhiều tư<br /> liệu, tài liệu quý về công nghệ trổng nấm ở nước ta.<br /> Cảm ơn N hà xuất bản K hoa học Tự nhiên và Công<br /> nghệ và Công ty c ổ p h ần H à Chúc đ ã tạo điều kiện<br /> thuận lợi đ ể cuốn sách sớm ra m ắt bạn đọc.<br /> Chúng tôi mong muốn và rất trân trọng m ọi ý<br /> kiến tham gia, đóng góp của bạn đọc, các đồng<br /> nghiệp và đông đ ảo bà con trồng nấm.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> M ùa thu 2008.<br /> T á c giả<br /> <br /> □III<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản