intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kỹ thuật ương cua xanh bột lên cua giống từ nguồn cua giống nhân tạo

Chia sẻ: Codon_10 Codon_10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Kỹ thuật ương cua xanh bột lên cua giống từ nguồn cua giống nhân tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cua xanh là một trong những đối tượng nuôi nước lợ, mặn có giá trị kinh tế cao. Nhưng nguồn cua giống trước đây chủ yếu dựa vào tự nhiên nên không đáp ứng được nhu cầu của người nuôi cua. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Kỹ thuật ương cua xanh bột lên cua giống từ nguồn cua giống nhân tạo" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật ương cua xanh bột lên cua giống từ nguồn cua giống nhân tạo

 1. 9^ thudt Uc/ng cua ?canh bgt ten cuagidng Tir NGUON CUA GIONG NHAN TAO ^ TRAN TH! THAN (Trung tam Khuye'n nong - Khuyen ngU Quang Ngai) C ua xanh (Scylla paramamosain) la mdt trong nhiing dd'i tifdng nudi nu'dc Id, man cd gia tri kinh te cao. Nhu'ng quan 0,3kg/con. Vdi gia cua tuf 90.000 - 140.000 ddng/kg, ngifdi nudi cua se thu lai khoang 50 trieu ddng/ha/vu. cd cdng cap nufde, cd'ng thoat nifdc va chiu anh hu'dng ciia che dp thuy trieu, thuan tien cho viec thay nu'dc, kich thich SI? lot xae cua cua; dp De giiip ba con nang cao ngudn cua gid'ng trifdc day ty le sdng cua cua, chiing tdi man thich hdp ti? 15 - 25%o; chu ye'u di?a vao ti? nhien xin gidi thieu ky thuat u'dng nen day la cat bun hay cat; nen khdng dap iing dufdc nhu cua bdt cd kich cd 0,5 - 0,7cm bd ao can du'dc nen ky de cau cua ngu'di nudi cua. Hien ti? ngudn gid'ng nhan tao len khdng bi sat Id. nay cua xanh da difdc san cua gidng cd kich cd 1,2 - Tnfdc khi u'dng cua can xua't nhan tao thanh cdng d 1,5cm nhif sau: cai tao ao: Thao can nifdc, cac tinh nhif Binh Dinh, Phii 1. Chuan bi ao ufdng: vet bdt biin day, lap het 16 Yen, Khanh Hda... Cac tinh Ao ifdng cua cd dien tich mpi quanh bd. Bdn vdi ndng nay da chu ddng ve so'lu'dng ti? 200 - 500m' (ne'u khdng cd nghiep vdi lu'dng 10 kg /lOO cung cap va chat lu'dng dam ao nhd thi ta cd the diing lu'di m". Phdi day ao 3 - 5 ngay. bao, cua cd kich cd ddng deu. de ngan ao). Ao diing de Tha cha lam bang cay khd Nhifng cac tinh nay chi xuat Ifdng cua bpt phai nam d du'dc cam day d cac vi tri ban cua bpt cd kich cd 0,5 - viing bai trieu gan cufa sdng; trong ao. 0,7cm/con, chu'a dat tieu chuan cua gid'ng cd kich cd 1,2 - l,5cm/con. Ne'u chiing ta tha tnic tie'p cua bpt xud'ng ao nudi len thanh cua thifdng pham thi kha nang cua hao hut se rat ldn, anh hifdng de'n hieu qua kinh te' ciia ngu'di nudi. Tnfdc tinh hinh dd, Trung tam Khuyen ndng - Khuyen ngtf tinh da trien khai thiic hien md hinh ifdng cua xanh bpt len cua gid'ng bang ngudn gidng nhan tao va bufdc dau da dem lai ket qua. Sau 4 thang u'dng, tha nudi cua dat trpng lu'dng binh Cua bot mdi mua, cd 0,5 - 0,7cm/con 20 '> THONG TIN KHOA HQC VA CONG NGHE - So 05/2010
 2. Gay mau nu'dc: Diing - 2 qua tru'ng ga (lay long Tuan 1:0,6 kg/ngay phan ure va NPK vdi lu'dng 2 dd) Tuan 2:0,8 kg/ngay - 3 kg/1000 m', hda tan vdi Cac nguyen lieu tren Tuan 3:1,1 kg/ngay nifdc ngpt, tat xudng ao vao du'dc xay nhd rieng biet, sau Tuan 4:1,5-1,8 kg/ngay khoang thdi gian ti? 9 -10 gid dd trdn that deu cho vao td si? Kiem tra lu'dng thiic an sang. Sau 5 - 7 ngay nufde ldn dem ha'p each thuy, de chiing su' dung de dieu chinh len mau thi tien hanh tha ngudi va gii? trong tii lanh tang, giam, tranh thiic an bi gidng. cho an dan. dl? thifa lam d nhilm mdi 2. Chon va tha gio^ng: Sau 15 ngay: Suf dung cac trifdng nufde. Dae biet la Tha cua ciing cd, mau sac loai ca tap (ca phai tifdi, khdng de thie'u thiic an se tifdi sang ti? nhien, khde khdng ifdn thdi) dem xay tang nguy cd cua an thit lln manh, day du que cang, cua nhd, ha'p chin. nhau, ty le sd'ng rat tha'p, kha bpt cd kich cd 0,5 - 0,7 cm, Caeh cho an: nang phan dan cao. mat do tha 20-30 con/m'. Thu'c an du'dc ca qua ray. Che do thaynvi"dfc: - Hai tuan dau: Dinh ky 5 ngay thay nu'dc 1 lan, mdi lan thay ti? 30 - 50% lu'dng nu'dc trong ao. - Tuan tiep theo: Thay theo con nu'dc, mdi lan thay 50% lu'dng nu'dc trong ao. Trong qua trinh ufdng cua, dinh ky hang tuan diing men vi sinh mdt lan de cai thien mdi tnfdng ao nudi, phdng benhchocua. 4. Thu hoach: Sau 25 - 30 ngay u'dng Sau 25 - 30 ngdy uang, cua dgt kich cd cua gidng 1,2-1,5cm/con nudi, cua dat kich cd 1,2-1,5 cm/con, ta chuyen cua sang ao nudi thifdng pham. 3. Quan ly, cham soc lifdng cho an hang ngay difdc Trong nhiing ngay dau chia deu va cho an 4 - 7 - Thu bang nha: Cho thi?c cua Ifdng cdn nhd, do dd viec lan/ngay. Tang gap ddi an vao nha de nhu' cua vao chuan bi thu'c an d thdi gian lu'dng thiic an khi cho cua an sau dd keo len, chpn nhi?ng 15 ngay dau can diing vao chieu tdi. Khi cho cua con dat tieu chuan ve kich cd nguyen heu de che bie'n thi?c an, ta dung ca tat thi?c an deu de tha nudi. an nhif sau: khap hd de chiing khdi tranh - Thu toan bd: Thao can - Ca thu tifdi 80% (ldc lay thifc an vdi nhau. ao de bat toan bp cua gid'ng. thit, bd da, xu'dng) Ltfdng cho an dd^i vdi Ty le sd'ng thu du'dc ti? - Tdm, sd 20% (bdc bd vd) 10.000 cua bdt 40% - 60% • THONG TIN KHOA HQC VA CONG NGHE - So 05/2010 •!• 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản