intTypePromotion=3

Kỹ thuật Vi xử lý

Chia sẻ: Hoang Lam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
103
lượt xem
36
download

Kỹ thuật Vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý, trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển, trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển, trình bày về tập lệnh hợp ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật Vi xử lý

 1. GIAo TRiNH ?, VIXULY ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111I _~E "" G T 0 2 8 6 2 4 8 ""
 2. BO GIA.O D1}C v A nAo T ~o TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~ T THANH PHO HO CRI MINH ******************* NGUYEN DINH PHU TRUONG NGQC ANH GIAOTRINH , , TG" \J1~\r ~!fiNf! f'IJSPKT TT,d ,,{.l\,-v.l.iul 1 ••• -- --.----------t 0T' {)28b2~R NHA XUAT BAN D~I HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH
 3. LOINOI£)Au BQ vi xu 19 ngay cang phat trien hoan tili~n va duoc su dung hfru h~t trong cac h~ thong dieu khien trong cong nghiep cling nhu trong cac thiet bi dan dung. Chfnh vai tro, chirc nang cua vi xu 19 da dem lai nhieu uu diem, nhi€u tfnh nang d~c biet cho cac h~ thong di€u khi~n. Cac nha nghien CUu khong ngimg nghien ciru cac h~ thong dieu khi~n va sir dung vi xu 19 d~ thay the, va cling chfnh VI th~ da thiic d~y linh VlJC vi xu 19 phat trien ngay cang hoan hao thfch nghi voi yeu du di€u khien. £)~ don gian bat SlJ phirc tap cua ph~n cirng khi dung vi xu 19, cac nha nghien ciru da tich hop h~ vi xu 19 thanh mQt IC goi la vi di€u khi~n. NQi dung giao trinh nay trinh bay cac khai niem co ban cua vi xu 19, sau d6 di vao nghien ciru cac kien thirc co ban cua vi di€u khi~n. Do c6 nhi€u ho vi di€u khi~n khac nhau mire dQ tfch hop nr don gian d~n phirc tap nen trong giao trinh nay trinh bay ho vi di€u khien nrong d6i don gian la AT89S52 cua hang ATMEL. Giao trinh bien soan chia thanh 10 chuang: Chuang 1: Gioi thieu v€ lich sir phat trien cua cac th~ M vi xu 19. Chuang 2: Trinh bay d~c tfnh, du tnic, chirc nang cac port cua vi di€u khien. Chuang 3: Trinh bay v€ t6 chirc bQ nho tfch hop ben trong vi di€u khi~n. Chuang 4: Trinh bay v€ t~p lenh hop ngir. Chuang 5: Trinh bay v€ ngon ngfr l~p trinh C cua vi dieu khi~n. Chuang 6: Trinh bay cau true cac port va irng dung port. Chuang 7: Trinh bay du true hoat dong cua timer/counter. Chuang 8: Trinh bay du tnic hoat dong chuyen d6i ADC, LM35 va cac irng dung. Chuang 9: Trinh bay cau tnic hoat dong ngat cua vi di€u khi~n. Chuang 10: Trinh bay du tnic hoat dQng truyen dit lieu cua vi di€u khi~n. Trong nrng chuang sau khi trinh bay cac kien thirc co ban va vi~t cac trng dung co ban d~ nguoi doc d~ ti~p can, c6 cau hoi on t~p, cau hoi trac nghiem va bai t~p d~ cling c6 kien thirc, d~ c6 nhieu chuang trinh irng dung va bai t~p ban doc c6 th~ doc them tai li~u thuc hanh trong d6 c6 r~t nhieu bai thirc hanh m~u va bai t~p di kern voi bQ thf nghiem do cluing toi thiet k~. 3
 4. Trang qua trinh bien soan khong th~ tranh diroc cac sai s6t nen r~t rnong cac ban doc dong g6p xay dung va xin hay goi v€ tac gia theo dia chi phu nd@vahoo.com. Tac gia xin earn an cac ban be d6ng nghiep da dong g6p nhieu y kien, xin earn an ngiroi than trong gia dinh cho phep tac gia c6 nhieu thai gian thuc hien bien soan giao trinh nay. Tac gifl 4
 5. GIAo TRINH KY THU~T so TAl LIeu THAM KHAo TAl LII;U THAM KHAo [1]. AVTAR SINGH - WALTER A TRIEBEL, "The 8088 Microprocessor - Programming, interfacing, software, hardware, and Applications", Prentice Hall International Editions. [2]. DOUGLAS V. HALL, "Microprocessor and Interfacing Programming, and hardware", McGraw - Hill International Editions. [3]. John Uffenbeck, "The 808818086 family: Designing,programming andinterfacing",PrenticeHall, 1987 [4]. James L. Antonakos, "The 68000 Microprocessor: hardware and software principles and applications", Prentice Hall fifth edition 2004. [5]. Jack L. Davies, "The Innovative 80x86 - Volume I: the 80286 Microprocessor, architecture", Prentice Hall. [6]. Jack L. Davies, "Z80 Family CPU user manual", www.zilog.com. [7]. MetaLink Corporation Chandler - Arizona, "8051 Cross Assembler User's Manual", 1996 [8]. "MCS51 Microcontroller Family User's Manual", 1994 323
 6. MVC LVC I ()i '\()II) \l 3 xu ( 1.1 ( .............................•.....•....•.•.••.•.•.••...•..•.•.........................•............• 5 ., , CI-IUONG 1. VI XU LY 13 I. cAc KHAI NIBM 15 1. Vi xu 19 - h~ thong vi xu 19 15 2. Kha nang irng dung vi xu 19 15 3. Lich su phat trien cua cac h~ vi xu 19 15 4. Clnrc nang cua vi xu 19 17 5. Chirc nang chuang trinh, be> nho va ngoai vi 18 6. May vi tinh (microcomputer) 18 7. Chi~u dai nr du lieu 20 8. Kha nang truy xufit be> nho 21 9. Toc dAQ I' VIyC cua VI. xu'I' y.. J- am .A " 2') _ 10. Cac thanh ghi cua vi xu 19 22 II. !CHAo SAT VI XU'LY 8 BIT 23 1. Sa db khoi 23 2. Kh6i ALU 24 3. Cac thanh ghi 25 4. Chirc nang cac thanh ghi 26 III. LBNH CUA VI xtr LY 31 1. Tap lenh cua vi xu 19 31 2. Tir goi nho (mnemonics) 32 3. Cac nhom lenh co ban cua vi xu 19 33 4. Cac ki€u truy xu~t dia chi cua mot vi xu 19 34 IV. CAU HOI ON TAp - TRAc NGHIBM - BAI TAp 34 5
 7. 1. Cau hoi on t~p 34 2. Cau hoi mo rong 35 3. Cau hoi trac nghiem 35 4. Bai t~p 37 CHlJONG 2. VI DIEU KHIEN 8 BIT - D~C TINH, cAu TRUC, CHUC NANG cAc PORT ................••...............39 I. Old I THISU 40 II. KHAo sAT VI DIEU KHIEN ATMEL. 41 1. C~u hinh cua vi di~u khi~n ATMEL AT89S52 41 2. Sa db cftu tnic cua vi di~u khi~n AT89S52 41 3. Khao sat sa db chan vi di~u khi~n AT89S52 43 III. cAu HOI ON TAp - TRAc NOHIBM - BAI TAP : 48 1. Cau hoi on t~p 48 2. Cau hoi mo rong 48 3. Cau hoi'trac nghiem 48 4. Bai t~p 50 CHlJONG 3. VI DIEU KHIEN 8 BIT - TO CHUC BO NHO THANH GHI 51 I. oror THIBu 52 II. KIEN TRUC BQ NHd 52 III. TO CmJC BQ NHd CUA VI DIEU KRIEN ATMEL AT89S52 53 1. re chirc be;>nho 53 2. Khao sat be;>nho ram ' 54 3. Khao sat cac thanh ghi co chirc nang d~c biet.. 57 IV. cAu HOI ON TAp - TRAc NOHIBM - BAI TAp 64 1. Cau hoi on t~p 64 6
 8. 2. Cau hoi mo r(>ng 64 3. Cau hoi trite nghiern ; 65 4. Bai t~p ..........................................................•.......................................... ,. 66 CHlfONG 4. VI DlEU KIllEN 8 BIT - L~NH H(1P NGU 67 1. old I TH$U 68 II. LJ;NH HOP NOU CUA VI DIEU KIllEN MCS-52 69 1. Gioi thieu 69 2. Cac kiSu dinh dia chi cua vi di~u khiSn MCS-52 69 3. Khao sat t~p l~nh vi di~u khien MCS-52 72 III. cAu HOlaN TAP - TRAc NOHIEM - BAI TAP ~ 97 1. Cau hoi on t~p 97 2. Cau hoi mo rong 97 3. Cau hoi trite nghiem 97 4. Bai t~p 98 CHlfONG 5. VI DIEU KIllEN 8 BIT - NGON NGU L~P , TRINH C 99 1. oror THIEu 100 II. cAc THANH pHAN co BAN CUA NOON NOU C 100 1. Cac kiSu dfr lieu cua bien 100 2. Cac toan nr 101 3. Cac l~nh C co ban 106 III. TRINH BrEN DICH C51.. 110 1. Ph§.n me rong cua trinh bien dich C51 110 2. Khai baa bien va hang s6 112 3. Cac bit chirc nang d{le bi~t 112 4. Dinh nghia cac bien ~ 113 5. Can tro dfr lieu 113 7
 9. 6. Khai bao mang 113 7. Khai bao chuang trinh con phuc vu ng~t 113 8. Cau tnic chuang trinh C 114 9. Cac thanh phan cua chuang trinh C 115 10. File thir vi~n cho ho AT89X52 116 IV. cAu HOI ON TAp - TRAc NOill"$M - BAI TAp 123 1. Cau hoi on t?P 123 2. CaN hoi me rong 124 3. Cau hoi tr~c nghiem 124 4. Bai t?P 126 CHUONG 6. VI DIEU KHIEN 8 BIT - PORT XUAT NH~P 127 1. old I THI"$U 128 II. entre NANO cAc PORT CUA VI DIEU KHIEN 128 III. PORT CUA VI DIEU KillEN ATMEL AT89S52 128 1. Dinh c~u hinh cho port 128 2. Lap trinh truy xu~t port dung ngon ngir Assembly 129 3. Lap trinh truy xu~t port dung ngon ngir Keil-C 129 IV. cAc UNO DVNO PORT CUA VI DIEU KHIEN AT89S52 130 1. lrng dung AT89S52 di€u khien led don 130 2. (r ng dung AT89S52 di€u khien led 7 doan tnrc tiep 136 3. (rng dung AT89S52 di€u khi~n led 7 dean quet., 144 4. Oiao ti~p AT89S52 voi nut nhan, ban phfm 150 V. OIAO TIEP VI DIEU KillEN AT89S52 V61 LCD 173 1. Gioi thieu LCD : 173 2. So' db chan cua LCD 174 3. So' db mach giao tiep vi dieu khien voi LCD 175 4. Cac lenh di€u khien LCD 175 8
 10. 5. Dia chi cua tirng kf nr tren LCD 178 6. Cac chuang trinh hien thi tren LCD 179 VI. cAu HOI ON TAP - TRAc NOHIBM - BAI TAp 185 1. Cau hoi on t~p 185 2. Cau hoi mer rong 185 3. Cau hoi tr~c nghiem ' 185 4. Bai t~p 188 CHUONG 7. VI DIEU KHIEN 8 BIT - TIMER-COUNTER 189 I. OIdI THIBU 190 II. TIMER/COUNTER CUA VI DIEU KHIEN ATMEL AT89S52 190 1. Khao sat timer TO, Tl cua AT89S52 190 2. Khao sat timer T2 cua AT89S52 195 3. Cac thanh ghi, cac bit cua timer trong ngon ngtr Keil-C 200 . III. UNO Dl)NO TIMER/COUNTER CUA VI DIEU KHffiN ATMEL AT89S52 200 1. Dinh thai dung timer cua AT89S52 200 2. D~m xung ngoai dung counter cua AT89S52 203 IV. cAu HOI ON TAp - TRAc NOHIBM - BAI TAp 221 1. Cau hoi on t~p 221 2. Cau hoi mer rong 222 3. Cau hoi tr~c nghiem 222 4. Bai t~p : : 224 CHUONG 8. VI DIEU KHIEN 8 BIT - CHUYEN DOl TUONG TV SANG so 225 I. OIdI THIBu ~226 ;I. .a. ,4 •• II. VI DIEU KHIEN ATMEL AT89S52 OIAO TIEP ADC 0809 226 1. Khao sat vi mach ADC 0809 226 9
 11. 2. V ng dung do nhiet d9 dung AT89S52 va ADC 0809 230 III. cAu HOlaN TN> - TRAc NGHIBM - BAI TAp 244 1. Cau hoi on t~p 244 2. Cau hoi mer rong 244 3. Cau hoi tf~e nghiem 244 4. Bai t~p 246 CHlfONG 9. VI DIEU KHIEN 8 BIT - NGAT 247 I. oror THIBu 248 II. TONG QUAN VE NGAT 248 III. NGkr CUA VI DIEU KHIEN ATMEL AT89S52 249 1. Cac nguon ng~t cua AT89S52 249 2. Cac thanh ghi ngat cua AT89S52 250 3. Khai bao ng~t cua AT89S52 trong l~p trinh Keil-C. 255 4. Vng dung ngat cua AT89S52 ; 255 IV. cAu HOlaN TAp - TRAc NGHIBM - BAI TAp 277 1. Cau hoi on t~p 277 2. Cau hoi mer rong 277 3. Call' hoi tf~e nghiem 277 4. Bai t~p 279 CHlfONG 10. VI DIEU KHIEN 8 BIT - TRUYEN DU LI:E:U DART 281 I. oror THIBu 283 II. TONG QUAN VE cAc KIEU TRUYEN DO' LIBu 283 III. TRUYEN DO' LIBu NOI TIEP DONG BO VA KHONG DONG BO 283 IV. TRUYEN DULIBu NOI TIEP CUA AT89S52 284 1. Truyen dfr lieu khong d6ng b9 cua AT89S52 284 10
 12. 2. Chirc nang cac thanh ghi truyen dfr li~u cua at89s5 285 3. Cac kieu truyen dfr li~u cua AT89S52 286 4. U'ng dung truyen dfr lieu cua AT89S52 L 291 V. TRUYEN DO' LIEu NOI TIEP SPI CUA AT89S8252 299 . l. Truyen dfr lieu SPI cua AT89S8252 299 2. Chirc nang cac thanh ghi truyen dfr lieu SPI cua AT89S8252 300 3. Dang song truyen dfr lieu SPI.. 302 4. U'ng dung truyen dfr li~u SPI cua AT89S8252 304 VI. TRUYEN DO' LIEu NOI TIEP 12C 307 1. Gioi thieu 307 2. Tfmg quan v~ truyen dfr lieu 12C 307 3. Quy trinh truyen dfr lieu chuan 12C. 308 4. Dang song truyen dfr lieu chuan 12C 309 5. Khao sat realtime DS13B07 310 6. Ung dung realtime 313 VII. cAu HOI ON TAP - TRAc NGHIBM - BAI TAp 320 1. Cau hoi on t~p 320 2. Cau hoi mo rong 320 3. Cau hoi tr~c nghiem ............•................................................................. 320 4. Bai t~p 323 TAl LIEu THAM KIIAo 325 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản