Kỹ thuật viên chuẩn đoán - Hệ thống treo và hệ thống lái

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
232
lượt xem
133
download

Kỹ thuật viên chuẩn đoán - Hệ thống treo và hệ thống lái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống treo liên kết thân xe với các bánh xe và thực hiện các chức năng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật viên chuẩn đoán - Hệ thống treo và hệ thống lái

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo HÖ thèng treo M« t¶ HÖ thèng treo liªn kÕt th©n xe víi c¸c b¸nh xe vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau ®©y: · Trong lóc xe ch¹y, hÖ thèng nµy cïng víi c¸c lèp xe sÏ tiÕp nhËn vµ lµm t¾t c¸c dao ®éng, rung ®éng vµ chÊn ®éng do mÆt ®­êng kh«ng b»ng ph¼ng, ®Ó b¶o vÖ hµnh kh¸ch vµ hµng hãa, lµm cho xe ch¹y æn ®Þnh h¬n. · TruyÒn lùc dÉn ®éng vµ lùc phanh do ma s¸t gi÷a lèp xe vµ mÆt ®­êng t¹o ra ®Õn khung xe vµ th©n xe · §ì th©n xe trªn c¸c cÇu xe vµ duy tr× quan hÖ h×nh häc gi÷a th©n xe vµ b¸nh xe. · HÖ thèng bao gåm c¸c bé phËn chñ yÕu sau ®©y: (1) C¸c lß xo Lµm trung hoµ c¸c chÊn ®éng tõ mÆt ®­êng. (2) Bé gi¶m chÊn Lµm cho xe ch¹y ªm h¬n b»ng c¸ch h¹n chÕ c¸c dao ®éng tù do cña lßxo (3) Thanh æn ®Þnh (dÇm chèng l¾c) Ng¨n c¶n sù l¾c ngang cña xe (4) C¸c thanh liªn kÕt §Þnh vÞ c¸c bé phËn nãi trªn vµ khèng chÕ c¸c chuyÓn ®éng theo chiÒu däc vµ ngang cña b¸nh xe. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo Sù dao ®éng vµ ®é ªm khi ch¹y xe 1. Khèi l­îng ®­îc treo vµ khèi l­îng kh«ng ®­îc treo Th©n xe ®­îc ®ì b»ng c¸c lß-xo. Khèi l­îng cña th©n xe... ®Æt trªn lß-xo ®­îc gäi lµ “khèi l­îng ®­îc treo” . B¸nh xe, c¸c cÇu xe vµ c¸c bé phËn kh¸c cña xe kh«ng ®­îc lß xo ®ì th× t¹o thµnh “khèi l­îng kh«ng ®­îc treo”. Nãi chung víi khèi l­îng ®­îc treo cµng lín th× xe ch¹y cµng ªm, v× víi khèi l­îng nµy lín th× kh¶ n¨ng th©n xe bÞ xãc nÈy lªn cµng thÊp. Ng­îc l¹i, nÕu khèi l­îng kh«ng ®­îc treo cµng lín th× cµng dÔ lµm cho th©n xe xãc nÈy lªn. Sù dao ®éng vµ xãc nÈy cña c¸c phÇn ®­îc treo, ®Æc biÖt lµ th©n xe, g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn ®é ªm cña xe. (1/3) 2. Sù dao ®éng cña khèi l­îng ®­îc treo Dao ®éng cña khèi l­îng ®­îc treo cã thÓ ph©n ra nh­ sau: (1) Sù L¾c däc L¾c däc lµ dao ®éng lªn xuèng cña ®Çu vµ ®u«i xe so víi träng t©m cña xe Xe bÞ l¾c däc khi ch¹y qua r·nh hoÆc m« hoÆc trªn ®­êng mÊp m«, cã nhiÒu æ gµ. Xe cã lß xo (nhÝp) mÒm dÔ bÞ l¾c däc h¬n xe cã lß xo cøng (2) Sù l¾c ngang Khi xe ch¹y vßng hoÆc ch¹y trªn ®­êng gå ghÒ th× c¸c lß xo cña mét bªn xe gi·n ra cßn c¸c lß-xo ë phÝa bªn kia th× co l¹i, lµm cho xe l¾c l­ theo chiÒu ngang (3) Sù nhón ChuyÓn ®éng lªn xuèng cña toµn bé th©n xe khi xe ch¹y tèc ®é cao trªn ®­êng gîn sãng. Xe cã lß xo (nhÝp) mÒm dÔ bÞ dËp d×nh h¬n. (4) Sù xoay ®øng §¶o h­íng lµ chuyÓn ®éng cña ®­êng t©m däc cña xe sang bªn tr¸i vµ ph¶i so víi träng t©m xe. Khi xe bÞ l¾c däc th× còng dÔ bÞ ®¶o h­íng. (2/3) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo 3. Sù dao ®éng cña khèi l­îng kh«ng ®­îc treo Dao ®éng cña khèi l­îng kh«ng ®­îc treo cã thÓ ph©n ra nh­ sau: (1) Sù dÞch ®øng Sù dÞch ®øng lµ chuyÓn ®éng lªn xuèng cña b¸nh xe, th­êng xuÊt hiÖn khi xe ch¹y víi tèc ®é trung b×nh vµ cao trªn ®­êng gîn sãng. (2) Sù xoay däc Sù xoay däc lµ dao ®éng lªn xuèng theo chiÒu ng­îc nhau cña b¸nh xe bªn ph¶i vµ bªn tr¸i, lµm cho b¸nh xe nh¶y lªn, bá b¸m mÆt ®­êng. HiÖn t­îng nµy th­êng dÔ x¶y ra ®èi víi xe cã hÖ thèng treo phô thuéc. (3) Sù uèn Lµ hiÖn t­îng x¶y ra khi m«men t¨ng tèc hoÆc m«men phanh t¸c ®éng lªn nhÝp, cã xu h­íng lµm quay nhÝp quanh trôc b¸nh xe. Dao ®éng uèn nµy cã ¶nh h­ëng lµm xe ch¹y kh«ng ªm. Gîi ý: BiÖn ph¸p ng¨n ngõa hiÖn t­îng cuén: · NhÝp kh«ng ®èi xøng Cã thÓ lµm gi¶m hiÖn t­îng uèn b»ng c¸ch ®Æt cÇu sau h¬i lÖch lªn phÝa tr­íc so víi t©m cña nhÝp. C¸ch ®Æt nh­ thÕ còng lµm gi¶m chuyÓn ®éng lªn xuèng cña th©n xe khi t¨ng, gi¶m tèc ®é. · VÞ trÝ l¾p bé gi¶m chÊn Cã thÓ lµm gi¶m sù uèn b»ng c¸ch l¾p c¸c bé gi¶m chÊn c¸ch xa t©m uèn vµ ®Æt nghiªng chóng. Tøc lµ l¾p mét bé gi¶m chÊn ë phÝa tr­íc vµ mét ë phÝa sau cÇu xe. (3/3) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo Ph©n lo¹i hÖ thèng treo vµ ®Æc tÝnh 1. Kh¸i qu¸t HÖ thèng treo cã thÓ chia ra thµnh hai lo¹i theo kÕt cÊu cña chóng. (1) HÖ thèng treo phô thuéc C¶ hai b¸nh xe ®­îc ®ì b»ng mét hép cÇu xe hoÆc dÇm cÇu xe. V× thÕ c¶ hai b¸nh cïng chuyÓn ®éng víi nhau. Lo¹i hÖ thèng treo nµy cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau: · CÊu t¹o ®¬n gi¶n, Ýt chi tiÕt, v× thÕ dÔ b¶o d­ìng. · Cã ®é cøng v÷ng ®Ó chÞu ®­îc t¶i nÆng · Khi xe vµo ®­êng vßng, th©n xe Ýt bÞ nghiªng · §Þnh vÞ cña c¸c b¸nh xe Ýt thay ®æi do chuyÓn ®éng lªn xuèng cña chóng, nhê thÕ lèp xe Ýt bÞ mßn. · Do phÇn khèi l­îng kh«ng ®­îc treo lín nªn ®é ªm cña xe kÐm. · V× chuyÓn ®éng cña b¸nh xe ph¶i vµ tr¸i cã ¶nh h­ëng lÉn nhau nªn dÔ xuÊt hiÖn dao ®éng vµ rung ®éng. (2) HÖ thèng treo ®éc lËp Mçi b¸nh xe ®­îc l¾p trªn mét tay ®ì riªng, g¾n vµo th©n xe. V× vËy b¸nh xe bªn tr¸i vµ bªn ph¶i chuyÓn ®éng ®éc lËp víi nhau. Lo¹i hÖ thèng treo ®éc lËp nµy cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau: · Khèi l­îng kh«ng ®­îc treo nhá nªn xe ch¹y ªm h¬n. · C¸c lß xo kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®Þnh vÞ b¸nh xe, v× thÕ cã thÓ sö dông c¸c lßxo mÒm · V× kh«ng cã trôc nèi gi÷a c¸c b¸nh xe bªn ph¶i vµ bªn tr¸i nªn sµn xe vµ ®éng c¬ cã thÓ h¹ thÊp xuèng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ träng t©m cña xe sÏ thÊp h¬n. · CÊu t¹o kh¸ phøc t¹p. · Kho¶ng c¸ch vµ ®Þnh vÞ cña b¸nh xe bÞ thay ®æi cïng víi chuyÓn ®éng lªn xuèng cña b¸nh xe · NhiÒu kiÓu xe cã trang bÞ thanh æn ®Þnh ®Ó gi¶m hiÖn t­îng xoay ®øng khi xe quay vßng vµ t¨ng ®é ªm cña xe. (1/3) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo Cã nhiÒu kiÓu hÖ thèng treo phô thu«c kh¸c nhau. PhÇn nµy chØ gi¶i thÝch c¸c kiÓu treo phô thuéc hiÖn ®ang sö dông cho xe Toyota vµ c¸c ®Æc tÝnh cña chóng. (1) KiÓu ®ßn kÐo cã dÇm xo¾n KiÓu nµy ®­îc sö dông chñ yÕu cho hÖ thèng treo sau cña c¸c xe cã ®éng c¬ ®Æt phÝa tr­íc vµ dÉn ®éng b»ng b¸nh tr­íc (FF). KÕt cÊu cña nã bao gåm mét ®ßn treo vµ mét thanh æn ®Þnh ®­îc hµn víi dÇm chÞu xo¾n (mét sè kiÓu xe kh«ng cã thanh æn ®Þnh). Nhê cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, gän nhÑ nªn cã thÓ gi¶m ®­îc khèi l­îng kh«ng ®­îc treo, t¨ng ®é ªm cho xe. Ngoµi ra nã cßn cho phÐp t¨ng kho¶ng kh«ng gian cña khoang hµnh lý. Khi cã hiÖn t­îng xoay ®øng do ch¹y vµo ®­êng vßng hoÆc trªn ®­êng mÊp m«, thanh æn ®Þnh sÏ bÞ xo¾n cïng víi dÇm trôc. Nhê thÕ hiÖn t­îng xoay ®øng ®­îc gi¶m xuèng, gióp cho xe ch¹y æn ®Þnh h¬n. Khi kÝch xe lªn, kh«ng ®­îc ®Æt kÝch hoÆc c¸c bé phËn t­¬ng tù vµo phÇn dÇm xo¾n. -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo (2) KiÓu nhÝp song song KiÓu nhÝp nµy ®­îc dïng cho hÖ thèng treo tr­íc cña c¸c xe t¶i vµ xe buýt v.v… vµ cho hÖ thèng treo sau cña c¸c xe th­¬ng m¹i. §Æc tÝnh: · CÊu t¹o ®¬n gi¶n nh­ng kh¸ v÷ng ch¾c · Khã sö dông c¸c lß xo rÊt mÒm nªn xe ch¹y kh«ng thËt ªm. (3) KiÓu ®ßn dÉn/®ßn kÐo cã thanh gi»ng ngang KiÓu nµy ®­îc sö dông cho hÖ thèng treo tr­íc vµ sau cña c¸c xe Land Cruiser, xe t¶i, ... §Æc tÝnh: · Xe ch¹y ªm · §é cøng v÷ng cao (2) KiÓu nhÝp song song CÇu sau NhÝp (3) KiÓu ®ßn dÉn cã thanh gi»ng ngang KiÓu ®ßn kÐo cã thanh gi»ng ngang HÖ thèng treo tr­íc HÖ thèng treo sau §ßn dÉn §ßn kÐo Thanh gi»ng ngang Thanh gi»ng ngang -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo (4) KiÓu 4 thanh liªn kÕt KiÓu nµy ®­îc sö dông cho hÖ thèng treo sau. KiÓu nµy gióp cho xe ch¹y ªm nhÊt trong c¸c kiÓu hÖ thèng treo phô thuéc (2/3) Cã nhiÒu kiÓu hÖ thèng treo ®éc lËp kh¸c nhau -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo (1) KiÓu thanh gi»ng MacPherson §©y lµ hÖ thèng treo ®éc lËp ®­îc sö dông réng r·i nhÊt cho hÖ thèng treo tr­íc cña c¸c xe cì nhá vµ võa. KiÓu nµy còng ®­îc sö dông cho hÖ thèng treo sau cña c¸c xe FF. §Æc tÝnh: · CÊu t¹o cña hÖ thèng treo nµy kh¸ ®¬n gi¶n · V× cã Ýt chi tiÕt, nhÑ nªn gi¶m ®­îc phÇn khèi l­îng kh«ng ®­îc treo. · Nhê cã kho¶ng chiÕm chç cña hÖ thèng treo nhá nªn kho¶ng sö dông trong khoang ®éng c¬ t¨ng lªn. · Nhê cã kho¶ng c¸ch lín gi÷a c¸c ®iÓm ®ì cña hÖ thèng treo nªn Ýt gÆp phiÒn phøc vÒ c¨n chØnh gãc ®Æt b¸nh tr­íc do l¾p ghÐp kh«ng ®óng hoÆc do sai sãt trong chÕ t¹o c¸c chi tiÕt. V× vËy, ngo¹i trõ ®é chôm (cña hai b¸nh xe tr­íc) viÖc ®iÒu chØnh gãc ®Æt b¸nh xe th­êng lµ kh«ng cÇn thiÕt. Tham kh¶o: §Æt lÖch lß xo Trong hÖ thèng treo kiÓu thanh gi»ng MacPherson, bé gi¶m chÊn cã t¸c dông nh­ mét bé phËn cña hÖ liªn kÕt treo, chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. Tuy vËy, v× c¸c bé gi¶m chÊn ph¶i chÞu t¶i träng tõ c¸c b¸nh xe nªn chóng h¬i bÞ uèn. §iÒu nµy lµm ph¸t sinh øng lùc ngang (A vµ B trªn h×nh minh ho¹), t¹o ra ma-s¸t gi÷a cÇn ®Èy pitt«ng vµ dÉn h­íng còng nh­ gi÷a pitt«ng vµ èng lãt xylanh, lµm ph¸t sinh tiÕng ån vµ ¶nh h­ëng ®Õn ®é ªm ch¹y xe. Nh÷ng hiÖn t­îng nµy cã thÓ ®­îc gi¶m thiÓu b»ng c¸ch ®Æt lÖch c¸c lß-xo khái ®­êng t©m cña thanh gi»ng hoÆc bé gi¶m chÊn, sao cho c¸c ph¶n lùc a vµ b xuÊt hiÖn theo chiÒu ng­îc l¹i c¸c lùc A vµ B. (1/1) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo (2) KiÓu h×nh thang víi ch¹c kÐp KiÓu nµy ®­îc sö dông réng r·i cho hÖ thèng treo tr­íc cña c¸c xe t¶i cì nhá vµ cho hÖ thèng treo tr­íc vµ sau cña c¸c xe du lÞch. §Æc tÝnh: · Trong c¸c kiÓu treo nµy, c¸c b¸nh xe ®­îc liªn kÕt víi th©n xe th«ng qua c¸c ®ßn treo d­íi vµ trªn. D¹ng h×nh häc cña hÖ thèng treo cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ tuú theo chiÒu dµi cña c¸c ®ßn treo trªn vµ d­íi còng nh­ gãc nghiªng cña chóng. VÝ dô, nÕu c¸c ®ßn treo song song víi nhau vµ dµi nh­ nhau th× kho¶ng c¸ch b¸nh xe vµ gãc camber lèp-mÆt ®­êng (®é quÆp cña b¸nh xe) sÏ thay ®æi. KÕt qu¶ lµ kh«ng thÓ cã ®­îc tÝnh n¨ng quay vßng tèt. Ngoµi ra, sù thay ®æi kho¶ng c¸ch b¸nh xe sÏ lµm cho lèp xe chãng mßn. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ng­êi ta th­êng chän mét kiÓu thiÕt kÕ trong ®ã ®ßn treo trªn ng¾n h¬n ®oÌn treo d­íi sao cho kho¶ng c¸ch b¸nh xe vµ ®é quÆp cña b¸nh xe Ýt dao ®éng. Tham kh¶o: · KiÓu ch¹c xiªn KiÓu nµy ®­îc sö dông cho hÖ thèng treo sau cña mét sè kiÓu xe. Víi kiÓu hÖ thèng treo nµy, l­îng thay ®æi gãc chôm vµ gãc quÆp cña b¸nh xe (do chuyÓn ®éng lªn xuèng cña b¸nh xe) cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh trong giai ®o¹n thiÕt kÕ nh»m x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh vËn hµnh cña xe. (3/3) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo Lß-xo §Æc tÝnh 1. TÝnh ®µn håi NÕu t¸c dông mét lùc (t¶i träng) lªn mét vËt thÓ lµm b»ng vËt liÖu nh­ cao su ch¼ng h¹n, nã sÏ t¹o ra øng lùc (biÕn d¹ng) trong vËt thÓ ®ã. Khi kh«ng t¸c dông lùc, vËt thÓ ®ã sÏ trë vÒ h×nh d¹ng ban ®Çu. Ta gäi ®Æc tÝnh ®ã lµ ®µn håi. C¸c lß xo cña xe sö dông nguyªn lý ®µn håi ®Ó gi¶m chÊn ®éng tõ mÆt ®­êng t¸c ®éng lªn th©n xe vµ ng­êi ngåi trong xe. C¸c lß xo thÐp sö dông tÝnh ®µn håi uèn vµ xo¾n Tham kh¶o: DÉu r»ng mét vËt thÓ ®· cã tÝnh ®µn håi nh­ng nÕu lùc t¸c dông lªn nã qu¸ lín, v­ît qu¸ giíi h¹n ®µn håi, lµm cho vËt thÓ ®ã kh«ng thÓ phôc håi hoµn toµn h×nh d¹ng ban ®Çu cña nã. TÝnh chÊt nµy ®­îc gäi lµ tÝnh dÎo 2. §é cøng lß xo Kho¶ng biÕn d¹ng cña lß xo tuú thuéc vµo lùc (t¶i träng) t¸c dông lªn nã. TrÞ sè thu ®­îc b»ng c¸ch chia trÞ sè lùc (w) cho kho¶ng biÕn d¹ng (a) lµ mét h»ng sè. H»ng sè (k) nµy ®­îc gäi lµ ®é cøng lß-xo hoÆc “h»ng sè lß xo” lßxo cã ®é cøng nhá ®­îc gäi lµ “mÒm”, cßn lß xo cã ®é cøng lín th× ®­îc gäi lµ “cøng” (1/2) 3. Sù dao ®éng cña lß xo Khi b¸nh xe vÊp vµo mét c¸i m« cao, c¸c lß xo cña xe nhanh chãng bÞ nÐn l¹i. V× mçi lß xo ®Òu cã khuynh h­íng gi·n ngay trë vÒ ®é dµi ban ®Çu cña nã, ®Ó gi¶i phãng n¨ng l­îng nÐn, lß xo cã khuynh h­íng gi·n v­ît qu¸ chiÒu dµi ban ®Çu. Sau ®ã lß-xo l¹i cã xu h­íng ng­îc l¹i, håi vÒ chiÒu dµi ban ®Çu, vµ l¹i co l¹i ng¾n h¬n chiÒu dµi ban ®Çu. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc gäi lµ dao ®éng cña lß xo, nã lÆp l¹i nhiÒu lÇn cho ®Õn khi lß xo trë vÒ chiÒu dµi ban ®Çu. NÕu kh«ng khèng chÕ sù dao ®éng cña lß xo, nã kh«ng nh÷ng lµm cho xe ch¹y kh«ng ªm mµ cßn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn vËn hµnh æn ®Þnh. §Ó ng¨n ngõa hiÖn t­îng nµy cÇn ph¶i sö dông bé gi¶m chÊn. (2/2) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo C¸c lo¹i lß-xo 1. Kh¸i qu¸t Trong c¸c hÖ thèng treo cña «t« th­êng sö dông c¸c lß xo kim lo¹i vµ phi kim lo¹i. · C¸c lß xo kim lo¹i · Lß xo l¸ (nhÝp) · Lß xo trô · Lß xo thanh xo¾n · C¸c lß xo phi kim lo¹i · Lß xo cao su · Lß xo kh«ng khÝ (1/6) §Çu cè ®Þnh cña thanh xo¾n M«men xo¾n t¸c dông lªn ®Çu thanh xo¾n qua tay ®ßn -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo 2. NhÝp NhÝp ®­îc lµm b»ng mét sè b¨ng thÐp lß xo uèn cong, ®­îc gäi lµ “l¸”, xÕp chång lªn nhau theo thø tù tõ ng¾n nhÊt ®Õn dµi nhÊt. TËp l¸ lß-xo nµy ®­îc Ðp víi nhau b»ng mét bul«ng hoÆc t¸n rivª ë gi÷a, vµ ®Ó cho c¸c l¸ kh«ng bÞ x« lÖch, chóng ®­îc kÑp gi÷ ë mét sè vÞ trÝ. Hai ®Çu l¸ dµi nhÊt (l¸ chÝnh) ®­îc uèn cong thµnh vßng ®Ó l¾p ghÐp víi khung xe hoÆc c¸c kÕt cÊu kh¸c. Nãi chung, nhÝp cµng dµi th× cµng mÒm. Sè l¸ nhÝp cµng nhiÒu th× nhÝp cµng chÞu t¶i träng lín h¬n, mÆt kh¸c, nhÝp sÏ cøng h¬n vµ ¶nh h­ëng ®Õn ®é ªm. §Æc tÝnh: · B¶n th©n nhÝp ®· cã ®ñ ®é cøng v÷ng ®Ó gi÷ cho cÇu xe ë ®óng vÞ trÝ nªn kh«ng cÇn sö dông c¸c liªn kÕt kh¸c. · NhÝp thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng tù khèng chÕ dao ®éng th«ng qua ma s¸t gi÷a c¸c l¸ nhÝp. · NhÝp cã ®ñ søc bÒn ®Ó chÞu t¶i träng nÆng. · V× cã ma s¸t gi÷a c¸c l¸ nhÝp nªn nhÝp khã hÊp thu c¸c rung ®éng nhá tõ mÆt ®­êng. Bëi vËy nhÝp th­êng ®­îc sö dông cho c¸c xe cì lín, vËn chuyÓn t¶i träng nÆng, nªn cÇn chó träng ®Õn ®é bÒn h¬n. §é uèn cong cña l¸ nhÝp ®­îc gäi lµ “®é vâng”. V× l¸ nhÝp cµng ng¾n th× ®é vâng cµng lín nªn l¸ nhÝp d­íi cong h¬n l¸ nhÝp trªn nã. Khi xiÕt chÆt bul«ng ë gi÷a, c¸c l¸ nhÝp h¬i duçi th¼ng ra (nh­ minh ho¹ bªn tr¸i ®©y), lµm cho c¸c ®Çu l¸ nhÝp Ðp lªn nhau rÊt chÆt. §é cong tæng thÓ cña nhÝp ®­îc gäi lµ “®é vång”. Tuy nhiªn, ma s¸t gi÷a c¸c l¸ nhÝp còng lµm gi¶m ®é ªm, v× nã lµm gi¶m tÝnh uèn cña nhÝp. (2/6) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo Môc ®Ých cña ®é vâng · Khi nhÝp bÞ uèn, ®é vâng lµm cho c¸c l¸ nhÝp cä vµo nhau, vµ ma s¸t xuÊt hiÖn gi÷a c¸c l¸ nhÝp sÏ nhanh chãng lµm t¾t dao ®éng cña nhÝp. Ma s¸t nµy ®­îc gäi lµ ma s¸t gi÷a c¸c l¸, vµ ®ã lµ mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh quan träng nhÊt cña nhÝp. Tuy nhiªn, ma s¸t nµy còng lµm gi¶m ®é ch¹y ªm cña xe, v× r»ng nã lµm cho nhÝp kÐm tÝnh uèn. V× vËy, nhÝp th­êng ®­îc sö dông cho c¸c xe th­¬ng m¹i. · Khi nhÝp nÈy lªn, ®é vâng gi÷ cho c¸c l¸ nhÝp khÝt víi nhau, ng¨n kh«ng cho ®Êt, c¸t... lät vµo gi÷a c¸c l¸ nhÝp vµ g©y mµi mßn. · BiÖn ph¸p gi¶m ma s¸t gi÷a c¸c l¸ nhÝp §Æt c¸c miÕng ®Öm gi¶m thanh vµo gi÷a c¸c l¸ nhÝp, ë phÇn ®Çu l¸, ®Ó chóng dÔ tr­ît lªn nhau. Mçi l¸ nhÝp còng ®­îc lµm v¸t hai ®Çu ®Ó chóng t¹o ra mét ¸p suÊt thÝch hîp khi tiÕp xóc víi nhau. NhÝp phô C¸c xe t¶i vµ xe kh¸c chÞu t¶i träng thay ®æi m¹nh cÇn dïng thªm nhÝp phô. NhÝp phô ®­îc l¾p trªn nhÝp chÝnh. Víi t¶i träng nhá th× chØ nhÝp chÝnh lµm viÖc, nh­ng khi t¶i träng v­ît qu¸ mét trÞ sè nµo ®ã th× c¶ hai nhÝp chÝnh vµ phô ®Òu lµm viÖc. (3/6) 3. Lß xo C¸c lß xo ®­îc lµm b»ng thanh thÐp lß xo ®Æc biÖt. Khi ®Æt t¶i träng lªn mét lß xo, toµn bé thanh thÐp bÞ xo¾n khi lß xo co l¹i. Nhê vËy n¨ng l­îng cña ngo¹i lùc ®­îc tÝch l¹i, vµ chÊn ®éng ®­îc gi¶m bít. §Æc tÝnh: · Tû lÖ hÊp thu n¨ng l­îng tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng cao h¬n so víi lo¹i lß xo l¸ (nhÝp) · Cã thÓ chÕ t¹o c¸c lß xo mÒm. · V× kh«ng cã ma s¸t gi÷a c¸c l¸ nh­ ë nhÝp nªn còng kh«ng cã kh¶ n¨ng tù khèng chÕ dao ®éng, v× vËy ph¶i sö dông thªm bé gi¶m chÊn. · V× kh«ng chÞu ®­îc lùc theo ph­¬ng n»m ngang nªn cÇn ph¶i cã c¸c c¬ cÊu liªn kÕt ®Ó ®ì trôc b¸nh xe (®ßn treo, thanh gi»ng ngang...) Lß xo phi tuyÕn tÝnh NÕu lß xo trô ®­îc lµm tõ mét thanh thÐp cã ®­êng kÝnh ®ång ®Òu th× toµn bé lß xo sÏ co l¹i ®ång ®Òu, tû lÖ víi t¶i träng. NghÜa lµ, nÕu sö dông lß xo mÒm th× nã kh«ng chÞu ®­îc t¶i träng nÆng, cßn nÕu sö dông lß xo cøng th× xe ch¹y kh«ng ªm víi t¶i träng nhá. Tuy nhiªn, nÕu sö dông mét thanh thÐp cã ®­êng kÝnh thay ®æi ®Òu, nh­ minh ho¹ bªn tr¸i ®©y, th× hai ®Çu cña lß xo sÏ cã ®é cøng thÊp h¬n phÇn gi÷a. Nhê thÕ, khi cã t¶i träng nhá th× hai ®Çu lß xo sÏ co l¹i vµ hÊp thu chuyÓn ®éng. MÆt kh¸c, phÇn gi÷a cña lß xo l¹i ®ñ cøng ®Ó chÞu ®­îc t¶i träng nÆng. C¸c lß xo cã b­íc kh«ng ®Òu, lß xo h×nh nãn ... còng cã t¸c dông nh­ vËy -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo 4. Lß xo thanh xo¾n Lß xo thanh xo¾n (gäi t¾t lµ thanh xo¾n) lµ mét thanh thÐp lß xo cã tÝnh ®µn håi xo¾n. Mét ®Çu cña thanh xo¾n ®­îc g¾n cøng víi khung hoÆc c¸c kÕt cÊu kh¸c cña th©n xe, cßn ®Çu kia ®­îc g¾n víi bé phËn chÞu t¶i träng xo¾n. Thanh xo¾n còng ®­îc sö dông ®Ó lµm thanh æn ®Þnh §Æc tÝnh: · Nhê tû lÖ hÊp thu n¨ng l­îng trªn mét ®¬n vÞ khèi l­îng lín h¬n so víi c¸c lo¹i lß xo kh¸c nªn hÖ thèng treo cã thÓ nhÑ h¬n. · KÕt cÊu cña hÖ thèng treo ®¬n gi¶n. · Còng nh­ lß xo cuén, thanh xo¾n kh«ng tù khèng chÕ dao ®éng, v× vËy ph¶i sö dông thªm bé gi¶m chÊn. 5. Lß xo cao su C¸c lß xo cao su hÊp thu dao ®éng th«ng qua néi ma s¸t ph¸t sinh khi chóng bÞ mét ngo¹i lùc lµm biÕn d¹ng. §Æc tÝnh: · Cã thÓ chÕ t¹o theo h×nh d¸ng bÊt kú. · Chóng kh«ng ph¸t tiÕng ån khi lµm viÖc. · Chóng kh«ng thÝch hîp ®Ó dïng cho t¶i träng nÆng. V× vËy c¸c lß xo cao su chñ yÕu sö dông lµm c¸c lß xo phô hoÆc c¸c b¹c lãt, ®Öm, c¬ cÊu chÆn vµ c¸c bé phËn hç trî kh¸c cho c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng treo. (5/6) 6. Lß xo kh«ng khÝ Lß xo kh«ng khÝ sö dông ®Æc tÝnh ®µn håi cña kh«ng khÝ khi bÞ nÐn. §Æc tÝnh: · Nh÷ng lß xo nµy rÊt mÒm khi xe ch­a cã t¶i, nh­ng hÖ sè lß xo cã thÓ t¨ng lªn khi t¨ng t¶i nhê t¨ng ¸p suÊt trong xy lanh. §Æc tÝnh nµy gióp cho xe ch¹y ªm c¶ khi t¶i nhÑ còng nh­ khi ®Çy t¶i. · ChiÒu cao cña xe cã thÓ gi÷ kh«ng ®æi ngay c¶ khi t¶i träng thay ®æi, b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ¸p suÊt kh«ng khÝ. Tuy nhiªn, hÖ thèng treo dïng lß xo kh«ng khÝ cÇn ph¶i cã trang bÞ ®iÒu chØnh ¸p suÊt kh«ng khÝ vµ m¸y nÐn khÝ ... nªn hÖ thèng treo sÏ phøc t¹p. HiÖn nay, hÖ thèng treo khÝ ®iÒu biÕn-®iÖn tö, còng ®­îc sö dông trong mét sè kiÓu xe. (6/6) -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo Bé gi¶m chÊn M« t¶ Khi xe bÞ xãc do mÆt ®­êng gå ghÒ, c¸c lß xo cña hÖ thèng treo sÏ hÊp thu c¸c chÊn ®éng ®ã. Tuy nhiªn, v× lß xo cã ®Æc tÝnh tiÕp tôc dao ®éng, vµ v× ph¶i sau mét thêi gian dµi th× dao ®éng nµy míi t¾t nªn xe ch¹y kh«ng ªm. NhiÖm vô cña bé gi¶m chÊn lµ hÊp thu dao ®éng nµy. Bé gi¶m chÊn kh«ng nh÷ng c¶i thiÖn ®é ch¹y ªm cña xe mµ cßn gióp cho lèp xe b¸m ®­êng tèt h¬n vµ ®iÒu khiÓn xe æn ®Þnh h¬n. 1. Nguyªn lý ho¹t ®éng Trong c¸c xe «t«, c¸c bé gi¶m chÊn kiÓu èng lång sö dông mét lo¹i dÇu ®Æc biÖt lµm m«i chÊt lµm viÖc, ®­îc gäi lµ dÇu gi¶m chÊn. Trong kiÓu gi¶m chÊn nµy, lùc lµm t¾t dao ®éng lµ søc c¶n thuû lùc ph¸t sinh do dÇu bÞ pitt«ng Ðp ch¶y qua mét lç nhá. (1) Lùc gi¶m chÊn Lùc gi¶m chÊn cµng lín th× dao ®éng cña th©n xe cµng ®­îc dËp t¾t nhanh, nh­ng chÊn ®éng do hiÖu øng lµm t¾t g©y ra l¹i lín h¬n. Lùc gi¶m chÊn cßn thay ®æi theo tèc ®é cña pitt«ng. Cã nhiÒu kiÓu bé gi¶m chÊn kh¸c nhau, tuú theo tÝnh chÊt thay ®æi cña lùc gi¶m chÊn: KiÓu lùc gi¶m chÊn tû lÖ thuËn víi tèc ®é pitt«ng. KiÓu cã hai møc lùc gi¶m chÊn, tuú theo tèc ®é cña pitt«ng KiÓu lùc gi¶m chÊn thay ®æi theo ph­¬ng thøc ch¹y xe HÖ thèng treo cã c¸c kiÓu lùc gi¶m chÊn vµ ®­îc sö dông trong hÇu hÐt c¸c kiÓu xe. hÖ thèng theo kiÓu ®­îc sö dông trong xe cã ESM (hÖ thèng treo ®iÒu biÕn-®iÖn tö) -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo 2. C¸c kiÓu bé gi¶m chÊn C¸c bé gi¶m chÊn ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: · Ph©n lo¹i theo vËn hµnh · KiÓu t¸c dông ®¬n · KiÓu ®a t¸c dông · Ph©n lo¹i theo cÊu t¹o · KiÓu èng ®¬n · KiÓu èng kÐp · Ph©n lo¹i theo m«i chÊt lµm viÖc · KiÓu thuû lùc · KiÓu n¹p khÝ C¸c bé gi¶m chÊn sö dông trong c¸c kiÓu xe hiÖn nay cã cÊu t¹o èng ®¬n vµ èng kÐp, vµ lµ kiÓu ®a t¸c dông. GÇn ®©y nhÊt, c¸c bé gi¶m chÊn n¹p khÝ thuéc c¸c kiÓu nãi trªn ®· ®­îc ®­a vµo sö dông. (1/1) CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng 1. KiÓu èng ®¬n LÊy mét kiÓu ®¹i diÖn lµ kiÓu bé gi¶m chÊn DuCarbon, nã ®­îc n¹p khÝ nit¬ ¸p suÊt cao (20 – 30 kgf/cm2) (1) CÊu t¹o Trong xy lanh, buång n¹p khÝ vµ buång chÊt láng ®­îc ng¨n c¸ch b»ng mét “pitt«ng tù do” (nã cã thÓ chuyÓn ®éng lªn xuèng tù do) (2) §Æc tÝnh cña bé gi¶m chÊn kiÓu DuCarbon · To¶ nhiÖt tèt v× èng ®¬n tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ · Mét ®Çu èng ®­îc n¹p khÝ ¸p suÊt cao, vµ hoµn toµn c¸ch ly víi chÊt láng nhê cã pitt«ng tù do. KÕt cÊu nµy ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh vËn hµnh sÏ kh«ng xuÊt hiÖn lç x©m thùc vµ bät khÝ, nhê vËy mµ cã thÓ lµm viÖc æn ®Þnh. · Gi¶m tiÕng ån rÊt nhiÒu (1/4) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo (3) Ho¹t ®éng Qu¸ tr×nh Ðp (nÐn) Trong hµnh tr×nh nÐn, cÇn pitt«ng chuyÓn ®éng xuèng lµm cho ¸p suÊt trong buång d­íi cao h¬n ¸p suÊt trong buång trªn. V× vËy chÊt láng trong buång d­íi bÞ Ðp lªn buång trªn qua van pitt«ng. Lóc nµy lùc gi¶m chÊn ®­îc sinh ra do søc c¶n dßng ch¶y cña van. KhÝ cao ¸p t¹o ra mét søc Ðp rÊt lín lªn chÊt láng trong buång d­íi vµ buéc nã ph¶i ch¶y nhanh vµ ªm lªn buång trªn trong hµnh tr×nh nÐn. §iÒu nµy ®¶m b¶o duy tr× æn ®Þnh lùc gi¶m chÊn. Qu¸ tr×nh bËt l¹i (gi·n në) Trong hµnh tr×nh gi·n, cÇn pitt«ng chuyÓn ®éng lªn lµm cho ¸p suÊt trong buång trªn cao h¬n ¸p suÊt trong buång d­íi. V× vËy chÊt láng trong buång trªn bÞ Ðp xuèng buång d­íi qua van pitt«ng, vµ søc c¶n dßng ch¶y cña van cã t¸c dông nh­ lùc gi¶m chÊn. V× cÇn pitt«ng chuyÓn ®éng lªn, mét phÇn cÇn dÞch chuyÓn ra khái xy-lanh nªn thÓ tÝch cho¸n chç trong chÊt láng cña nã gi¶m xuèng. §Ó bï cho kho¶ng hôt nµy, pitt«ng tù do ®­îc ®Èy lªn (nhê cã khÝ cao ¸p ë d­íi nã) mét kho¶ng t­¬ng ®­¬ng víi phµn hôt thÓ tÝch. C¸c bé gi¶m chÊn DuCarbon cã cÊu t¹o kiÓu èng ®¬n; èng nµy kh«ng cho phÐp bÞ biÕn d¹ng, v× biÕn d¹ng sÏ lµm cho pitt«ng vµ pitt«ng tù do kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tù do. Bé gi¶m chÊn ®­îc trang bÞ mét vá b¶o vÖ ®Ó ng¨n ®¸ b¾n vµo; khi l¾p r¸p bé gi¶m chÊn ph¶i ®Æt cho vá b¶o vÖ h­íng vÒ phÝa tr­íc cña xe. (2/4) -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo 2. KiÓu èng kÐp (1) CÊu t¹o Bªn trong vá (èng ngoµi) cã mét xy-lanh (èng nÐn), vµ trong xy-lanh cã mét pitt«ng chuyÓn ®éng lªn xuèng. §Çu d­íi cña cÇn pitt«ng cã mét van ®Ó t¹o ra lùc c¶n khi bé gi¶m chÊn gi·n ra. §¸y xy-lanh cã van ®¸y ®Ó t¹o ra lùc c¶n khi bé gi¶m chÊn bÞ nÐn l¹i. Bªn trong xy-lanh ®­îc n¹p chÊt láng hÊp thu chÊn ®éng, nh­ng buång chøa chØ ®­îc n¹p ®Çy ®Õn 2/3 thÓ tÝch, phÇn cßn l¹i th× n¹p kh«ng khÝ víi ¸p suÊt khÝ quyÓn hoÆc n¹p khÝ ¸p suÊt thÊp. Buång chøa lµ n¬i chøa chÊt láng ®i vµo vµ ®i ra khái xy lanh. Trong kiÓu buång khÝ ¸p suÊt thÊp, khÝ ®­îc n¹p víi ¸p suÊt thÊp (3 – 6 kgf/cm2). Lµm nh­ thÕ ®Ó chèng ph¸t sinh tiÕng ån do hiÖn t­îng t¹o bät vµ x©m thùc, th­ìng x¶y ra trong c¸c bé gi¶m chÊn chØ sö dông chÊt láng. Gi¶m thiÓu hiÖn t­îng x©m thùc vµ t¹o bät cßn gióp t¹o ra lùc c¶n æn ®Þnh, nhê thÕ mµ t¨ng ®é ªm vµ vËn hµnh æn ®Þnh cña xe. Trong mét sè bé gi¶m chÊn kiÓu n¹p khÝ ¸p suÊt thÊp, ng­êi ta kh«ng sö dông van ®¸y, vµ lùc ho·n xung ®­îc t¹o ra nhê van pitt«ng trong c¶ hai hµnh tr×nh nÐn vµ gi·n. Gîi ý: · HiÖn t­îng sôc khÝ: Khi chÊt láng ch¶y víi tèc ®é cao trong bé gi¶m chÊn, ¸p suÊt ë mét sè vïng sÏ gi¶m xuèng, t¹o nªn c¸c tói khÝ hoÆc bät rçng trong chÊt láng. HiÖn t­îng nµy ®­îc gäi lµ x©m thùc. C¸c bät khÝ nµy sÏ bÞ vì khi di chuyÓn ®Õn vïng ¸p suÊt cao, t¹o ra ¸p suÊt va ®Ëp. HiÖn t­îng nµy ph¸t sinh tiÕng ån, lµm ¸p suÊt dao ®éng, vµ cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ huû bé gi¶m chÊn. · T¹o bät khÝ: T¹o bät lµ lµm trén lÉn kh«ng khÝ víi chÊt láng trong bé gi¶m chÊn. HiÖn t­îng nµy t¹o ra tiÕng ån, lµm ¸p suÊt dao ®éng, vµ g©y tæn thÊt ¸p suÊt. (3/4) -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo (2) Ho¹t ®éng Qu¸ tr×nh Ðp (nÐn) · Tèc ®é chuyÓn ®éng cña cÇn pitt«ng cao Khi pitt«ng chuyÓn ®éng xuèng, ¸p suÊt trong buång A (d­íi pitt«ng) sÏ t¨ng cao. DÇu sÏ ®Èy më van mét chiÒu (cña van pitt«ng) vµ ch¶y vµo buång B mµ kh«ng bÞ søc c¶n nµo ®¸ng kÓ (kh«ng ph¸t sinh lùc gi¶m chÊn). §ång thêi, mét l­îng dÇu t­¬ng ®­¬ng víi thÓ tÝch cho¸n chç cña cÇn pitt«ng (khi nã ®i vµo trong xy lanh) sÏ bÞ Ðp qua van l¸ cña van ®¸y vµ ch¶y vµo buång chøa. §©y lµ lóc mµ lùc gi¶m chÊn ®­îc søc c¶n dßng ch¶y t¹o ra. · Tèc ®é chuyÓn ®éng cña cÇn pitt«ng thÊp NÕu tèc ®é cña cÇn pitt«ng rÊt thÊp th× van mét chiÒu cña van pitt«ng vµ van l¸ cña van ®¸y sÏ kh«ng më v× ¸p suÊt trong buång A nhá. Tuy nhiªn, v× cã c¸c lç nhá trong van pitt«ng vµ van ®¸y nªn dÇu vÉn ch¶y vµo buång B vµ buång chøa, v× vËy chØ t¹o ra mét lùc c¶n nhá. Qu¸ tr×nh bËt l¹i (gi·n në) · Tèc ®é chuyÓn ®éng cña cÇn pitt«ng cao Khi pitt«ng chuyÓn ®éng lªn, ¸p suÊt trong buång B (trªn pitt«ng) sÏ t¨ng cao. DÇu sÏ ®Èy më van l¸ (cña van pitt«ng) vµ ch¶y vµo buång A. Vµo lóc nµy, søc c¶n dßng ch¶y ®ãng vai trß lùc gi¶m chÊn. V× cÇn pitt«ng chuyÓn ®éng lªn, mét phÇn cÇn tho¸t ra khái xy-lanh nªn thÓ tÝch cho¸n chç cña nã gi¶m xuèng. §Ó bï vµo kho¶ng hôt nµy dÇu tõ buång chøa sÏ ch¶y qua van mét chiÒu vµ vµo buång A mµ kh«ng bÞ søc c¶n ®¸ng kÓ. · Tèc ®é chuyÓn ®éng cña cÇn pitt«ng thÊp Khi c¸n pitt«ng chuyÓn ®éng víi tèc ®é thÊp, c¶ van l¸ vµ van mét chiÒu ®Òu vÉn ®ãng v× ¸p suÊt trong buång B ë trªn pitt«ng thÊp. V× vËy, dÇu trong buång B ch¶y qua c¸c lç nhá trong van pitt«ng vµo buång A. DÇu trong buång chøa còng ch¶y qua lç nhá trong van ®¸y vµo buång A, v× vËy chØ t¹o ra mét lùc c¶n nhá. (4/4) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo C¸c chó ý khi b¶o d­ìng 1. B¶o d­ìng c¸c bé gi¶m chÊn V× phít ch¾n dÇu, cÇn pitt«ng, vµ c¸c chi tiÕt kh¸c cña bé gi¶m chÊn ®­îc chÕ t¹o víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao nªn khi sö dông, b¶o d­ìng nã cÇn ph¶i chó ý nh÷ng ®iÓm sau ®©y: · Kh«ng ®­îc ®Ó phÇn cÇn pitt«ng n»m ngoµi xy lanh bÞ cµo x­íc ®Ó chèng rß rØ dÇu trong xy lanh. Ngoµi ra, cÇn pitt«ng kh«ng ®­îc dÝnh s¬n, dÇu. · §Ó tr¸nh lµm háng phít ch¾n dÇu do tiÕp xóc víi van pitt«ng, kh«ng ®­îc quay cÇn pitt«ng vµ xy-lanh khi bé gi¶m chÊn gi·n ra hÕt cì. CÇn ®Æc biÖt thËn träng ®èi víi c¸c bé gi¶m chÊn n¹p khÝ, v× cÇn pitt«ng lu«n lu«n bÞ ¸p lùc khÝ ®Èy lªn. 2. B¶o d­ìng c¸c bé gi¶m chÊn n¹p khÝ V× bªn trong c¸c bé gi¶m chÊn n¹p khÝ lu«n cã ¸p suÊt nªn ngoµi c¸c ®iÓm nãi trªn, cÇn chó ý thªm c¸c ®iÓm sau ®©y: · Kh«ng t×m c¸ch th¸o c¸c bé gi¶m chÊn kiÓu kh«ng th¸o (bao gåm c¸c kiÓu gi¶m chÊn DuCarbon còng nh­ kiÓu n¹p khÝ ¸p suÊt thÊp, trong ®ã ®ai èc h·m ®· ®­îc g¾n chÆt) · Khi lo¹i bá c¸c bé gi¶m chÊn n¹p khÝ, tr­íc hÕt ph¶i x¶ khÝ ra. (1/3) 3. X¶ khÝ (1) KiÓu DuCarbon Khoan mét lç ®­êng kÝnh 2 – 3 mm, c¸ch ®¸y cña xy lanh kho¶ng 10 mm ®Ó x¶ khÝ nÐn ra tr­íc khi lo¹i bá bé gi¶m chÊn. (KhÝ nµy kh«ng ®éc h¹i, kh«ng mµu, kh«ng mïi, nh­ng mïn kim lo¹i cã thÓ b¾n ra trong khi khoan, v× thÕ cÇn ph¶i thËn träng. Cã mét c¸ch ®Ó ®¶m b¶o an toµn ®· ®­îc ¸p dông trong thùc tÕ lµ: trïm mét tói nil«ng lªn ®Çu xy-lanh ®Þnh khoan, dïng d©y cao su ®Ó ch»ng gi÷ tói trªn xy-lanh) (2) KiÓu MacPherson kh«ng th¸o ®­îc Trong kiÓu nµy ®ai èc h·m kh«ng thÓ th¸o ®­îc, ®Æt bé gi¶m chÊn n»m ngang, khoan mét lç ®­êng kÝnh 2 – 3 mm ë phÇn trªn cña vá bé gi¶m chÊn. (3) KiÓu MacPherson th¸o ®­îc KÑp bé gi¶m chÊn trªn ª-t« Níi dÇn ®ai èc h·m 3 – 4 vßng cho ®Õn khi khÝ b¾t ®Çu tho¸t ra ngoµi. NÕu ®Ó khÝ tho¸t ra nhanh qu¸ th× dÇu còng cã thÓ tho¸t ra theo. KiÓm tra ®Ó tin ch¾c r»ng khÝ ®· ®­îc x¶ ra hÕt tr­íc khi lo¹i bá. Cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch kÐo cÇn pitt«ng lªn vÞ trÝ trªn cïng råi th¶ ra. NÕu pitt«ng tù r¬i xuèng trong xy-lanh th× cã nghÜa lµ khÝ ®· ®­îc x· hÕt ra ngoµi. (2/3) -20-
Đồng bộ tài khoản