Làm Webmaster part 2

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
6
download

Làm Webmaster part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đếm WEB Bạn muốn biết tại một thời điểm có bao nhiêu người đang truy cập website của mình? Việc này không thể thực hiện được với mã lệnh HTML thuần túy hay JavaScript

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Webmaster part 2

  1. Bộ đếm WEB Bạn muốn biết tại một thời điểm có bao nhiêu người đang truy cập website của mình? Việc này không thể thực hiện được với mã lệnh HTML thuần túy hay JavaScript mà phải dùng đến ngôn ngữ kịch bản chạy trên server (server-side scripting language) như ASP, PHP hay JSP. Bài viết này giới thiệu cách hiển thị thông tin thống kê về số người đang truy cập (online), số lượt truy cập, số lần duyệt xem các trang trong website bằng ngôn ngữ ASP thông dụng của Microsoft. Những thông tin về số lượt truy cập được gọi là bộ đếm cho website - một trong những ứng dụng cơ bản mà các website chuyên nghiệp thường dùng đến. Bộ đếm giúp cho chính bạn và khách truy cập biết được website hoạt động hiệu quả như thế nào, “đông khách” hay “vắng khách”. 1.Hiển thị số người đang truy cập website: Mỗi ứng dụng web ASP đều có thể có một file cấu hình chung là GLOBAL.ASA. File GLOBAL.ASA được server đọc và thực thi khi ứng dụng web bắt đầu chạy mỗi khi có một yêu cầu tải trang web từ client (phía người dùng). Trong file GLOBAL.ASA thường có các thủ tục sau: Application_OnStart: Được gọi khi ứng dụng web bắt đầu chạy. Như vậy thủ tục này chỉ được gọi duy nhất một lần khi website của bạn có yêu cầu truy cập đầu tiên cho tới khi ứng dụng web kết thúc hoặc file GLOBAL.ASA có thay đổi. Chúng ta sẽ khởi tạo biến đếm số người đang truy cập website tại đây: Application(“So_Nguoi_Online”) = 0 Biến Application có ảnh hưởng tới toàn bộ ứng dụng web, tức là tất cả các trang của website đều dùng chung biến này. Session_OnStart: Được gọi khi có một yêu cầu kết nối của client tới server được thiết lập, tức là khi người dùng gõ vào địa chỉ của website trong trình duyệt để truy cập. Khi đó, chúng ta sẽ tăng biến đếm số người online: Application(“So_Nguoi_Online”) = Application(“So_Nguoi_Online”) + 1 Session_OnEnd: Được gọi khi client ngắt kết nối với server, tức là khi người dùng chuyển qua trang web khác hoặc đóng trình duyệt lại. Khi đó chúng ta sẽ giảm biến đếm số người online: Application(“So_Nguoi_Online”) = Application(“So_Nguoi_Online”) -1 Nội dung của file GLOBAL.ASA như sau:
  2. Sub Application_OnStart() Khởi tạo giá trị ban đầu cho biến = 0 Application(“So_Nguoi_Online”) = 0 End Sub Sub Session_OnStart() Mỗi khi có một yêu cầu truy cập khác thì tăng số người truy cập lên 1 Khóa biến Application để tránh trường hợp có nhiều yêu cầu truy cập cùng một lúc Application.Lock Application(“So_Nguoi_Online”) = Application(“So_Nguoi_Online”) + 1 Mở khóa biến Application để yêu cầu truy cập sau sẽ thay đổi được giá trị của biến Application.UnLock End Sub Sub Session_OnEnd() Mỗi khi có một có một kết nối bị ngắt thì giảm số người truy cập đi 1 Application.Lock Application(“So_Nguoi_Online”) = Application(“So_Nguoi_Online”) - 1 Application.UnLock End Sub Bạn phải đặt file GLOBAL.ASA trong thư mục gốc của website của mình, sau đó để hiển thị số người đang truy cập website bạn thực hiện như sau:
  3. Số người đang xem website: 2.Hiển thị số lượt truy cập website: Số lượt truy cập website được tính bằng số lần yêu cầu truy cập website trên server của bạn. Số lượt truy cập website luôn tăng, do đó chúng ta chỉ cần khai báo biến trong thủ tục Application_OnStart: Application(“So_Luot_Truy_Cap”) = 0 Và tăng biến này lên 1 trong thủ tục Session_OnStart: Application(“So_Luot_Truy_Cap”) = Application(“So_Luot_Truy_Cap”) + 1 Và hiển thị trong website: Số lượt truy cập:
  4. Biến ghi số lần duyệt xem các trang trong website Dim SoLanXem Chứa chuỗi lệnh SQL cần thực hiện Dim strSQL Chuỗi kết nối với CSDL Dim strConnection Biến thiết lập kết nối Dim myConnection Đầu tiên xác định chuỗi kết nối với CSDL, thay đổi đường dẫn tới CSDL cho phù hợp với đường dẫn và tên CSDL của website của bạn strConnection = “provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source = “ & Server.MapPath(“../db/DATA.MDB”) Câu lệnh SQL dùng để truy xuất CSDL strSQL = “SELECT * FROM DUYETXEM WHERE SO_LAN_XEM > 0” Khởi tạo kết nối Set myConnection = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) Mở kết nối và thực hiện câu lệnh SQL myConnection.Open strConnection Set rs = myConnection.Execute(strSQL) Nếu số lần xem > 0 thì tăng biến đếm lên 1 If Not rs.EOF Then SoLanXem = rs(“SO_LAN_XEM”) SoLanXem = (SoLanXem + 1)
  5. Cập nhật vào CSDL strSQL = “UPDATE DUYETXEM SET SO_LAN_XEM = “ & SoLanXem Set rs = myConnection.Execute(strSQL) Else Nếu chưa có lần xem nào SoLanXem = 1 Thêm vào CSDL strSQL = “INSERT INTO DUYETXEM (SO_LAN_XEM) VALUES (“ & SoLanXem & “);” Set rs = myConnection.Execute(strSQL) End If Đóng kết nối Set myConnection = Nothing Set rs = Nothing %> Trong đầu mỗi trang ASP bạn include file bodem.asp vào và hiển thị như sau: Chúc các bạn thành công!  
Đồng bộ tài khoản