Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Làm đàn ông (Q1)

Chia sẻ: Ngoc Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

131
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bước Ricado yêu Lina, con gái của Teronio, một chủ hiệu buôn. Dodon, con trai người thợ cắt tóc, một thanh niên gầy gò, là kẻ tình địch của anh. Ricardo tán tỉnh, săn đón Lina đã lâu, và theo anh nghĩ, không phải không có kết quả. Nhưng từ khi Lina làm quen vóiw Dodon, Ricardo thấy cô gái bỗng trở nên lạnh nhạt với anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm đàn ông (Q1)

 1. Laâm àaân öng 1 MỤC LỤC ACGHELEC MIGHEN K. (PHILIPPIN) ................................................................................... 5 LAÂM ÀAÂN ÖNG.............................................................................................5 ANATOLI AFANAXIEV (NGA)................................................................................................ 10 LAÂM QUEN .................................................................................................10 AILIXLI ACRAM (AZERBAIJAN) ........................................................................................... 26 BIÏÍN XANH ................................................................................................26 ATANAXOV GHERXO (BULGARIA) ..................................................................................... 32 SANG TRAÁI BÛÚÁC .....................................................................................32 BACLANOV GRIGORI (NGA).................................................................................................. 39 MÖÅT CÚN ÀAU KHÖÍ GIAÁ BAO NHIÏU ..................................................39 BAUTIXTA PAVLO N (PHILIPPIN)........................................................................................ 56 LAÁ BUÂA........................................................................................................56 BOGOMOLOV VLADIMIR (NGA) ........................................................................................... 67 MÖËI TÒNH ÀÊÌU ..........................................................................................67 BONDAREV IURI (NGA) ......................................................................................................... 72 NHÛÄNG KHOAÃNH KHÙÆC .........................................................................72 BULGACOV MIKHAIL (NGA)................................................................................................. 81 VÛÚNG MIÏÅN ÚÃ HISTORIA MORBI .......................................................81 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nhiïìu taác giaã 2 BUZZATI DINO (ITALIA) ........................................................................................................ 89 BÑ MÊÅT NHAÂ VÙN......................................................................................89 DINO BUZATTI (ITALIA) ........................................................................................................ 94 CÖ GAÁI BAY XUÖËNG DÛÚÁI ......................................................................94 BUZZATI DINO (ITALIA) ........................................................................................................ 99 CUÖÅC QUYÏËT ÀÊËU ...................................................................................99 DINO BUZATTI (ITALIA) ...................................................................................................... 103 GÙÅP GÚÄ EINSTEIN..................................................................................103 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Laâm àaân öng 3 LÚÂI NGÛÚÂI DÕCH Nhûäng ö cûãa... Coá ngûúâi vñ taác phêím vùn hoåc dõch nhû ö cûãa söí nhòn ra thïë giúái bïn ngoaâi. Laâ möåt ngûúâi dõch, trong nhiïìu nùm lao àöång, töi àaä gùæng goãi goáp phêìn taåo ra nhûäng ö cûãa söí nhû vêåy. Vaâ trong söë caác dõch phêím cuãa töi, bïn caånh vaâi ba chuåc truyïån vûâa, tiïíu thuyïët, coân coá möåt ñt truyïån ngùæn àaä àùng trïn caác trang baáo, taåp chñ vaâ caác têåp saách chung - söë lûúång so vúái caác dõch giaã khaác khöng nhiïìu nhûng thu nhùåt laåi cuäng àûúåc möåt têåp saách - möåt ö cûãa nûäa - nay xin trònh baån beâ vaâ àöåc giaã coi nhû möåt kó niïåm giao thúâi thïë kó. Nhûäng truyïån ngùæn naây töi dõch raãi raác trong nhiïìu nùm, viïåc lûåa choån hoaân toaân ngêîu nhiïn, khöng theo möåt tiïu chñ thöëng nhêët naâo, qua nhiïìu nguöìn saách baáo, cuãa caác taác giaã thuöåc caác chêu luåc, quöëc gia khaác nhau - tûâ Bùæc Êu àïën Àöng Nam AÁ, tûâ êën Àöå àïën Trung - Nam Mô. Tuy nhiïn, bêy giúâ têåp húåp vaâ nhòn laåi nhûäng caái khöng hïå thöëng àoá cuäng thêëy thuá võ, thêåm chñ laâ böí ñch - giaá trõ cuãa thöëng kï, xaác suêët chñnh laâ úã nhûäng têåp húåp ngêîu nhiïn - noá cho biïët mònh muöën tòm àïën nhûäng khöng gian naâo, àaä nhòn ra nhûäng khung caãnh naâo. Vaâ nïëu xïëp töi laâ möåt ngêîu nhiïn vaâo trong hïå thöëng, thò úã chûâng mûåc nhoã nhoi naâo àoá töi thêëy phêìn viïåc töi laâm cuäng phaãn aánh têm thïë con ngûúâi vaâ xaä höåi cuãa giai àoaån lõch sûã chuáng töi töìn taåi vaâ hoaåt àöång. Nhû vêåy, nhûäng taác phêím vùn hoåc dõch coân laâ nhûäng ö cûãa nhoã àïí ngûúâi ta nhòn vaâo mònh vaâ hiïíu biïët mònh. Töi chó biïët möåt ngoaåi ngûä - laâ tiïëng Nga - nïn têìm nhòn qua caác ö cûãa söí cuãa töi tröí ra hiïín nhiïn laâ haån chïë nhiïìu. Töi choån tïn möåt thiïn truyïån cuãa nhaâ vùn Nga àùåt tûåa cho têåp saách naây - Nhûäng ö cûãa maâu xanh. Ûúác mong cho nhûäng ö cûãa ta nhòn vaâo - ra nhau mang maâu xanh - yïn bònh, thên thiïån. Àoaân Tûã huyïën Haâ Nöåi, cuöëi nùm àêìu thiïn niïn kó http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nhiïìu taác giaã 4 http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Laâm àaân öng 5 ACGHELEC MIGHEN K. PHILIPPIN LAÂM ÀAÂN ÖNG Ricardo àûáng trûúác chiïëc tuã gûúng vaâ thúã àïìu, sêu. Anh ûúän vai, nùæm chùåt tay vung ra böën phña, lïn gên co duöîi vaâ móm cûúâi haâi loâng vúái nhûäng bùæp thõt deão dai nöíi hùçn lïn trïn caánh tay cuãa mònh... Möåt luác sau, Ricardo àaä ài trïn àûúâng. Anh bûúác rêët nhanh, quaã quyïët, nïån goát chên lïn nhûäng hoân àaá laát. Mùæt tröng thùèng vïì phña trûúác, anh khöng nhòn thêëy gò hïët, thêåm chñ caã mùåt trùng àang roåi saáng con àûúâng anh ài. Têët caã suy nghô cuãa anh àïìu hûúáng vïì Lina vaâ Dodon. Ricardo yïu Lina, con gaái cuãa Teronio, möåt chuã hiïåu buön. Dodon, con trai ngûúâi thúå cùæt toác, möåt thanh niïn gêìy goâ, laâ keã tònh àõch cuãa anh. Ricardo taán tónh, sùn àoán Lina àaä lêu, vaâ theo anh nghô, khöng phaãi khöng coá kïët quaã. Nhûng tûâ khi Lina laâm quen vúái Dodon, Ricardo thêëy cö gaái böîng trúã nïn laånh nhaåt vúái anh. Söi suåc cùm thuâ Dodon, Ricardo quyïët àõnh bùçng moåi caách loaåi trûâ àõch thuã. Anh khöng thïí àïí cho Dodon chiïëm àûúåc Lina. Cö phaãi thuöåc vïì anh, Ricardo, vaâ chó thuöåc vïì anh maâ thöi! Ricardo khöng nghi ngúâ rùçng Dodon súå anh vaâ khöng daám àaánh nhau vúái anh - hùæn ta leão khoeão, sûác voác chùèng àûúåc bao lùm. Nïëu goåi Dodon ra quyïët àêëu, chùæc hùæn ta phaãi hoaãng lùæm, khöng daám nhêån lúâi. Luác àoá seä chùèng coân ai àûáng chùæn ngang àûúâng cuãa Ricardo nûäa! Vaâ traái tim Lina seä thuöåc vïì möåt mònh anh! Chiïìu höm àoá, Ricardo àaä suy tñnh rêët kô caâng. Anh cêìn phaãi loaåi trûâ àõch thuã bùçng bêët cûá giaá naâo! http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nhiïìu taác giaã 6 Àïën gêìn nhaâ Lina, anh bûúác chêåm laåi. Nùæm chùåt tay, lïn gên, möåt lêìn nûäa nùæn thûã cú bùæp. Töët lùæm, têët caã àïìu tuyïåt diïåu! Dûâng laåi nhòn lïn ngöi nhaâ, anh thêëy Lina àang àûáng trong cûãa söí múã röång. Trûúác mùåt cö, quay lûng laåi phña Ricardo, laâ Dodon. Mùæt Ricardo töëi sêìm laåi. Möåt phuát, hai phuát tröi qua... Lùæc maånh àêìu xua àuöíi cún choaáng vaáng, thêìm nghô rùçng mònh coân coá thò giúâ, chûa vöåi, Ricardo quay goát ài ngûúåc laåi àûúâng cuä. Anh vaâo quaán goåi cöëc rûúåu rum. Uöëng caån möåt húi, anh traã tiïìn vaâ bûúác ra, ài thùèng vïì phña nhaâ Lina. Tònh yïu, loâng cùm thuâ vaâ giêån dûä cöìn caâo trong ngûåc anh, coân trûúác mùæt laâ hònh aãnh Lina vaâ thùçng Dodon àaáng gheát. Chûa àûúåc mûúâi bûúác, anh àaä thêëy Dodon àang chêìm chêåm ài ngûúåc laåi phña anh, miïång huyát saáo möåt baâi haát vui. Chñnh baâi haát naây àaä thûåc sûå laâm Ricardo phaát àiïn lïn. Nghiïën rùng, xiïët chùåt nùæm àêëm, anh àûáng laåi bïn meáp heâ phöë chúâ àõch thuã. - Túá cêìn gùåp cêåu möåt tñ. Naâo, ta seä noái chuyïån àaân öng vúái nhau. - Vûâa noái, Ricardo vûâa tuám lêëy cöí aáo Dodon. - Boã ra, Cardin1, túá khöng àaánh nhau vúái cêåu àêu. - Dodon bònh tônh àaáp. - Taåi sao laåi khöng? Àûâng hoâng, túá bùæt cêåu phaãi àaánh nhau! - Vaâ tiïëp theo lúâi àe doåa laâ möåt caái taát. - Vö ñch thöi, Cardin aå. Cêåu laâm thïë chùèng àûúåc caái gò àêu. - Dodon laånh luâng noái. Ricardo vung tay traái taát maånh, nhûng Dodon kõp traánh àûúåc. Ricardo laåi vung tay, nhûng anh khöng kõp àaánh tiïëp: nùæm àêëm cuãa Dodon àaä àêåp vaâo cùçm anh vaâ hêët anh lùn xuöëng àêët. Ricardo lêåp tûác chöìm dêåy, nhûng chó vûâa kõp àïí nhêån ra Dodon àang tiïën laåi gêìn: àoân tiïëp theo truáng vaâo tai - vaâ anh ngaä vêåt xuöëng àêët, khöng coân caãm thêëy gò nûäa hïët... Àïën gêìn cöíng nhaâ mònh, Ricardo múái tónh laåi vaâ ngaåc nhiïn thêëy ngûúâi àúä anh ài khöng phaãi ai khaác maâ chñnh laâ Dodon. Anh nghe tiïëng Dodon noái:  1 http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Laâm àaân öng 7 - Chñnh cêåu, Cardin aå, laâ ngûúâi coá löîi. Vò vêåy múái ra nöng nöîi naây. Túá coá muöën thïë àêu... Vaâo buöíi chiïìu höm àoá, Ricardo khöng coân coá thïí laâm gò àûúåc nûäa. Caã ngûúâi àau nhûâ vò nhûäng cuá àêëm, coân àêìu thò nöí tung ra vúái bao nhiïu yá nghô. Caái thùçng veã ngoaâi gêìy goâ yïëu àuöëi kia lêëy àêu ra bêëy nhiïu laâ sûác maånh nhó? - Ricardo nghô. Anh bõ giaây voâ búãi yá nghô rùçng Dodon àaä thùæng anh. Xêëu höí, thêåt laâ xêëu höí! Maâ khöng chó vúái Dodon - vúái caã chñnh mònh! Vaâ Lina seä noái gò khi biïët chuyïån naây!? Nhûäng yá nghô quay cuöìng trong àêìu, anh caãm thêëy mïåt moãi vö cuâng. Loâng tûå tin trûúác àêy àaä biïën ài àêu mêët. * * * Möîi lêìn Tacpi ngoe nguêíy àuöi àïën bïn caånh Ricardo, anh laåi chaán ngaán lùæc àêìu: sao maâ noá gêìy àïën thïë, chó coá àuöi vúái mêëy tuám löng! Vaâ nhû khöng coân söëng nûäa, suöët ngaây nùçm daâi úã nhaâ nguã gêåt. Laåi gêìn nhû khöng bao giúâ suãa lêëy möåt tiïëng. Maâ nïëu coá suãa thò cuäng hoaân toaân chùèng doåa àûúåc ai. Àïën keã tröåm cuäng khöng súå. Chó cêìn thêëy ngoaâi àûúâng möåt con choá con naâo hoùåc nghe thêëy bêìy choá nhaâ bïn cùæn nhau, noá àaä cuåp àuöi chaåy nhû tïn bùæn vaâo nhaâ tröën tñt dûúái gêåm baân! Àaä bao lêìn Ricardo noái vúái mònh: “Àïí con choá naây laåi laâm gò nûäa? Àûúåc ñch lúåi gò? Chó coá biïët ùn! Möåt con vêåt lûúâi biïëng, nhaát nhû caáy. Thïë maâ cuäng laâ giöëng àûåc!” Ricardo àõnh àem noá cho ngûúâi khaác, nhûng khöng ai muöën nhêån caã. Tacpi gêìy àïën nöîi Ricardo phaãi xêëu höí. Khi coá ngûúâi hoãi con choá naây laâ cuãa ai, anh traã lúâi traánh ài rùçng chùæc laâ con choá hoang naâo àoá laåc àïën, khöng biïët ai laâ chuã, vaâ anh noái thïm: chùèng leä vûát noá ra àûúâng aâ, töåi nghiïåp! Thûåc ra con choá naây laâ cuãa chñnh Ricardo. Anh hoãi xin noá úã nhaâ ngûúâi anh hoå khi noá coân beá tñ. Ricardo chùm soác noá rêët cêín thêån, mú ûúác seä nuöi thaânh möåt con choá sùn gan daå, khoãe àeåp. Nhûng hi voång cuãa anh khöng thaânh. Tacpi lúán lïn öëm yïëu. Coá leä vò vêåy maâ Ricardo http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nhiïìu taác giaã 8 ruãa noá laâ lûúâi biïëng vaâ nhuát nhaát, anh caãm thêëy khoá chõu caã nhûäng khi noá thên thiïån ve vuöët anh. Ngaây höm àoá, Tacpi chùèng hiïíu sao khöng úã nhaâ. Khöng thêëy noá caã úã caånh thuâng àûång caá höåp, caã dûúái haâng dêåu göî, caã úã ngoaâi àûúâng phña trûúác nhaâ. Tuy vêåy, Ricardo vêîn àöí phêìn ùn cho noá vaâo baát vaâ nghô rùçng nïëu con choá coá laåc mêët ài nûäa thò anh cuäng seä chùèng tiïëc... Anh muöën coá möåt con choá giöëng töët, khoãe, khön, vaâ caái chñnh laâ gan daå. Tacpi thò chùèng coá àûúåc möåt àûác tñnh naâo caã. Nïëu Tacpi khöng nhaát gan lùæm, coá leä anh àaä boã qua àûúåc têët caã nhûäng caái khaác. Nhûng Tacpi, than öi, laåi khöng thoãa maän àûúåc nhûäng mong muöën cuãa anh. Vaâ vò vêåy hoaân toaân khöng coá gò àaáng ngaåc nhiïn laâ khi ài tòm gùåp Lina vaâ Dodon, Ricardo thêåm chñ khöng nghô àïën con choá. Tacpi thò coá quan hïå gò àïën söë phêån cuãa anh? * * * Saáng höm sau, khi ài xuöëng bïëp, Ricardo caãm thêëy ngûúâi khoá chõu. Cùçm nhûác nhöëi, thónh thoaãng anh laåi phaãi àûa tay xoa àïí laâm dõu cún àau. Khi àïën caånh voâi nûúác rûãa mùåt, anh tröng thêëy Tacpi àang thaãn nhiïn nùçm caånh chiïëc thuâng göî àûång caá höåp, nhû khöng coá chuyïån gò xaãy ra. Ricardo thêëy con choá nhû gêìy hún thûúâng ngaây. Ricardo coân chûa kõp ùn saáng thò chuá Caxtoc, ngûúâi baån cuä cuãa meå anh, bûúác vaâo. Vûâa chaâo hoãi xong, öng àaä hoãi ngay Tacpi úã àêu. Ricardo dûúán löng maây ngaåc nhiïn. Coân võ khaách, trêìm tröì, thaán phuåc, bùæt àêìu kïí: - Öi! Cardin aå, con choá nhaâ chaáu múái gan daå laâm sao! Chiïìu höm qua chuáng noá àaánh nhau ngoaâi àûúâng àêëy. Con choá àûåc to àuâng cuãa ngaâi Putin xöng vaâo trûúác. Thïë maâ, chaáu tûúãng tûúång xem, con vêåt to xaác àïën thïë maâ phaãi chõu thua caái thùçng oùæt tñ xñu nhaâ chaáu àêëy nheá. Tacpi cho noá möåt ngoaåm laâm noá ruá lïn khùæp caã phöë nghe tiïëng. Bêy giúâ chuá mï con choá cuãa chaáu àêëy, Cardin aå. Noá tuy húi gêìy möåt tñ, nhûng thêåt duäng caãm. Vaâ chaáu coá biïët vò sao maâ chuáng àaánh nhau http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Laâm àaân öng 9 khöng? Vò con choá caái Mextixa nhaâ chuá àêëy. Maâ noá thò, chaáu thêëy àêëy, naâo coá thiïët gò àïën luä choá àûåc! Ricardo àûáng im lùång. Anh coân coá thïí noái gò?! - Vò vêåy maâ chuá àïën gùåp chaáu, Cardin aå, cho chuá mûúån con Tacpi ñt lêu. Chuá muöën ài sùn lúån loâi möåt chuyïën. Chùèng loaâi thuá naâo coá thïí chaåy thoaát khoãi con choá khön ngoan vaâ gan daå naây àêu. Maâ Tacpi khöng súå haäi möåt chuát naâo - höm qua chuá tûå mùæt chûáng kiïën röìi. Chaáu cho chuá mûúån nheá? Chuá seä chùèng àïí chaáu phaãi thiïåt àêu. Sùn àûúåc lúån loâi röìi, chaáu seä coá phêìn. - Vêng, vêng, têët nhiïn, chuá cûá lêëy ài, - Ricardo àaáp, nhûng àêìu coân maãi nghô vïì chuyïån khaác. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nhiïìu taác giaã 10 ANATOLI AFANAXIEV NGA LAÂM QUEN Haäi huâng trûúác nhûäng yá nghô cuãa chñnh mònh vïì caái chïët, mïåt moãi búãi cuöåc söëng gia àònh vaâ bïånh têåt, kiïåt lûåc vò thûúâng xuyïn phaãi quyïët àõnh möåt àiïìu gò àoá, àïën tuöíi tûá tuêìn töi nhiïîm phaãi möåt thoái quen töìi tïå laâ chöëc chöëc cûá quay àêìu nhòn laåi, hïåt nhû phña sau coá möåt ngûúâi naâo àoá goåi. Àang bûúác trïn àûúâng böîng quay phùæt laåi, àöåt ngöåt. Ngöìi trong phoâng cuäng bêët ngúâ ngoaái laåi nhòn. Chùèng bao lêu nhûäng ngûúâi gêìn guäi töi àaä nhêån ra àiïìu àoá. Àêìu tiïn laâ vúå töi: - Sao anh cûá quay quay nhû möåt con boå hung thïë? - cö ta hoãi. - Chùèng leä boå hung laåi quay quay aâ? - Têm àõa anh khöng àûúåc trong saåch, nïn anh múái quay quay nhû vêåy. Xasa Pet'rovxki, ngöìi uöëng bia vúái töi úã vûúân hoa Ermitaj, thêëy töi suyát nûäa thò bõ saái cöí khi àöåt ngöåt quay laåi nhòn vïì phña quêìy, liïìn giaãi thñch: - Cêåu bõ thêìn kinh àêëy, Victor aå. Ài khaám ài. Töi khöng ài khaám. Maåo hiïím. Vêîn tiïëp tuåc quay laåi nhòn. Töi hi voång röìi tûå noá seä khoãi. Trûúác àêy töi cuäng àaä coá lêìn bõ àau maång sûúân phaãi mêët nûãa nùm, tûúãng laâ mònh sùæp ài chêìu öng vaãi. Nhûng khöng, nhûác nhoái ñt lêu röìi khoãi. Lêìn naây, quay laåi nhòn, töi tröng thêëy möåt cö gaái vúái maái toác röëi buâ; cö ta àang khoác. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Laâm àaân öng 11 * * * Cö bûúác thêët thïíu, àêìu cuái gùçm ài ngay sau lûng töi; vaâ khi töi dûâng laåi, suyát nûäa cö xö vaâo töi. Rêët treã, chûâng hai mûúi tuöíi, quêìn jean, nhûäng tia nùæng mùåt trúâi chiïëu qua lêìn vaãi bõ khuác xaå möåt caách laå luâng. - Öi, öi! - töi kïu lïn. - Lúán thïë röìi maâ coân vûâa ài vûâa nheâ. Ai trïu em thïë? Cö gaái khöng àaáp, ngaåc nhiïn nhòn töi. Töi cuäng nhòn mònh bùçng cùåp mùæt cuãa cö ta vaâ khöng caãm thêëy vui veã lùæm. - Coá viïåc gò thïë? - töi hoãi. - Ngaây nùæng àeåp, chim hoát lñu lo thïë kia maâ taåi sao em laåi khoác? Hoaân toaân khöng thïí coá lñ do naâo àïí khoác caã. Cö gaái móm cûúâi, lêëy öëng tay aáo daâi lau hai maá. Nhûäng cûã àöång rêët duyïn daáng, hïåt nhû caánh chim vêîy sùæp bay lïn. - Chim naâo hoát? Em khöng nghe thêëy. - Àêëy laâ anh noái möåt caách hònh aãnh. ÚÃ àêy thò khöng, nhûng chuáng àang hoát úã möåt núi naâo àoá. - Trong rûâng êëy aâ? - Thò cûá cho laâ úã trong rûâng. Cö gaái thúã daâi vaâ bùæt àêìu ài voâng sang phña bïn traái töi. Àïí ài qua maâ khöng chaåm vaâo ngûúâi töi, cö phaãi bûúác xuöëng khoãi vóa heâ. "Nïëu cö ta boã ài mêët, - töi nghô, - nïëu cö ta boã ài mêët thò...". - Hay laâ, anh coá thïí giuáp em àiïìu gò àûúåc khöng? - töi chúåt hoaãng höët vò nhûäng lúâi naây buöåt ra khoãi miïång töi nhû möåt tiïëng kïu. - Khoá lùæm, - cö gaái àaáp. - Anh khoá coá thïí giuáp gò em àûúåc... Töi khöng phaãi vöåi ài àêu caã, vaâ töi àuöíi theo cö. - Anh coá thïí tiïîn em möåt quaäng àûúåc khöng? - Tuây. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nhiïìu taác giaã 12 - Em àûâng nghô anh laâ möåt thùçng nhùng nhñt ngoaâi phöë àêëy nheá. Nhûng em buöìn vaâ cö àún quaá! Hay laâ anh tûúãng tûúãng ra thïë? - Khöng cêìn àêu, - cö cûúâi khêíy hoaân toaân khöng nhû kiïíu caác cö gaái. Bêy giúâ töi àaä kõp nhòn kô cö. Cö thuöåc loaåi ngûúâi khöng phaãi súå gò trong cuöåc àúâi. Thiïn nhiïn àaä phuá cho cö têët caã nhûäng gò coá thïí, khöng hïì keo bêín vúái cö. Xung quanh nhûäng bûúác chên cö ài vang lïn tiïëng chuöng ïm aái, chuáng lêåp tûác laâm cho töi ngêy ngêët. Têët nhiïn, cuäng àaáng cöng quay laåi nhòn möåt caách thûúâng xuyïn àïí khöng boã qua möåt cö gaái nhû vêåy. - A, tiïåm kem àêy röìi! - töi söi nöíi hùèn lïn. - Ta gheá vaâo möåt phuát chûá? - Ö! - cö gaái noái. - Caái naây thò em àaä biïët hïët röìi. - Nhûng anh laåi chûa biïët. - Thïë thò ai cêìn giuáp àúä ai: anh giuáp àúä em hay laâ em giuáp àúä anh? - Ta vaâo ùn möîi ngûúâi möåt suêët kem, thïë thöi. - Coân sau àoá? - Chia tay nhau, nhû nhûäng con taâu trïn mùåt biïín. - Thöi àûúåc, àöìng yá. Em laâ Marina. Töi biïët rêët roä rùçng nïëu nhû cö boã ài mêët thò töi seä chïët. Àêy khöng phaãi laâ quêìy kem, maâ laâ tiïåm ùn "Söcöla". Tûâ phoâng ùn baánh raán vaâ sûäa àùåc, töi keáo cö sang quêìy rûúåu bïn caånh. ÚÃ àêy chêåt chöåi, ngöåt ngaåt, àêìy khoái thuöëc. Vö söë con trai con gaái ngöìi chêåt nñch, àang mï maãi trïn nhûäng chiïëc cöëc lúán tûúáng cuãa mònh, vúái veã mùåt siïu thoaát vûâa huát cêìn vûâa trao àöíi vúái nhau nhûäng cêu ngùæn. Toám laåi laâ hoå àang say sûa, vui veã. Töi lêåp tûác caãm thêëy mònh bõ laåc loäng; coân Marina, ngûúåc laåi, söi nöíi, hoaåt baát hùèn lïn. aánh mùæt cuãa nhûäng cêåu con trai búâm daâi cûá baám chùåt lêëy cö nhû nhûäng voâi moác. Töi caãm thêëy tiïëc laâ àêìu toác töi laåi cùæt ngùæn theo möët cuä, vaâ http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Laâm àaân öng 13 khöng coá caã rêu lêîn ria. Maâ têët caã nhûäng caái àoá cöång laåi vúái nhau àaä gêìn nhû laâ bïì ngoaâi cuãa möåt con ngûúâi. Möåt cêåu con trai - khöng hiïíu laâ vö tònh hay cöë yá - thuác vaâo khuyãu tay töi, vaâ töi suyát nûäa laâm àöí mêët vaåi cocktail. Töi khöng noái gò, laâm nhû khöng nhêån thêëy. ÚÃ bïn quêìy ùn, töi vúái Marina noái chuyïån vúái nhau thêåt thoaãi maái, coân úã àêy thò khöng thïí naâo noái àûúåc. Vúái möåt sûå cùng thùèng vaâ höìi höåp, töi lo lùæng nhòn cö huát caái chêët loãng maâu xanh nhaåt qua cêìn huát, mùæt cö lú àaäng lûúát phña trïn àêìu moåi ngûúâi. Thónh thoaãng, aánh nhòn cuãa chuáng töi gùåp nhau, vaâ Marina móm cûúâi thên mêåt, an uãi... Cêåu con trai bïn caånh töi laåi hñch vaâo ngûúâi töi vaâ cûúâi hö höë. - Thïë naâo, anh cöë yá thuác vaâo ngûúâi töi àêëy aâ? - töi hoãi. Cêåu ta khöng phaãi möåt mònh - hoå göìm ba tay thanh niïn lûåc lûúäng, vaâ caã boån tröë mùæt nhòn töi nhû nhòn möåt thùçng àiïn. - Böë giaâ aå, böë ngöìi choaán hïët chöî nhû möåt àûác öng êëy, - cêåu ta àaáp. - Böë dõch sang möåt tñ. - Töi coân dõch vaâo àêu nûäa? - Maâ quaã thêåt, töi khöng thïí dõch ài àêu àûúåc; hoåa chùng laâ lïn àêìu göëi cuãa Marina. - Caái böë giaâ naây ài àêu thïë naây nhó? - cêåu thanh niïn thûá hai noái to veã trêìm ngêm. - Hoå àaáng ra phaãi nùçm trûúác ti vi maâ àoåc baáo, àùçng naây laåi cûá ài khùæp núi, tranh hïët luä con gaái treã cuãa boån naây. Thêåt quaá quùæt. - Töi khöng tranh caác cö gaái cuãa caác anh. - Ta ài thöi! - Khöng uöëng hïët, àùåt cöëc xuöëng baân, Marina goåi. Töi boã öëng huát sang möåt bïn, uöëng möåt húi caån cöëc cuãa mònh. Àaám thanh niïn tiïîn töi bùçng möåt traâng cûúâi hi hñ. - Anh thêëy chûa, - Marina noái, - anh laâm vïå sô thïë naâo àûúåc? Súå caã boån treã ranh. - Anh coá súå àêu. - Ra thïë! - gioång cö húi coá veã khinh thûúâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nhiïìu taác giaã 14 Töi nghe möåt chiïëc rùng bùæt àêìu nhûác buöët, chiïëc rùng maâ thaáng trûúác vûâa bõ troác mêët miïëng haân. - Thûåc ra maâ noái, anh khöng thñch nhûäng chuyïån caäi löån, àùåc biïåt laâ úã núi cöng cöång. Marina aå, em hiïíu khöng, anh khöng súå, nhûng cöë traánh chuáng. Khöng gò thò thêìn kinh moåi ngûúâi cuäng àaä cùng thùèng lùæm röìi, haânh haå mònh vö ñch laâm gò nûäa. Búãi vò coá chûáng minh àûúåc gò cho ai àêu. Khöng cho ai caã. Cö toã veã nghi ngúâ: - Coá thêåt laâ khöng chûáng minh àûúåc cho ai khöng? - Con ngûúâi bêy giúâ khöng coân biïët nghe nhau nûäa. Möîi ngûúâi cûá phaán theo yá cuãa mònh. - Möåt thûá triïët lñ cuãa öng giaâ. - Àoá laâ kïët quaã cuãa nhûäng quan saát àaáng buöìn, - töi noái. Chuáng töi àaä àïën bïën àöî taâu àiïån ngêìm. - Thöi, em phaãi ài àêy, chaâo àöìng chñ bi quan, - cö chòa tay ra cho töi. "Nïëu cö êëy boã ài mêët...", - töi nghô thêìm. - Hay laâ ta ài daåo thïm möåt laát nûäa? - Em phaãi ài àïën chöî baâ. - Thò anh ài cuâng em. Marina böëi röëi, töi thêëy laâ cö rêët böëi röëi. Cö khöng muöën laâm töi giêån. Khoaãng caách vïì tuöíi taác, gioång noái lõch sûå cuãa töi, vaâ nhiïìu àiïìu khaác nûäa, - töi thêëy hïët. - Chùèng leä anh khöng vöåi vïì nhaâ sao? Anh khöng coá vúå aâ? - Coá chûá. Möåt vúå, hai con. Nhûng hoå khöng àúåi anh. - Taåi sao? - Àoá laâ möåt vêën àïì phûác taåp. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Laâm àaân öng 15 Töi àaä noái döëi. Moåi ngûúâi úã nhaâ rêët àúåi töi laâ khaác. Töi cêìn phaãi mua baánh mò vaâ sûäa mang vïì trûúác bûäa töëi... - Thöi àûúåc, - cö gaái gêåt àêìu. - Thò ta ài thöi. Baâ seä cho chuáng ta uöëng traâ. Khöng xa àêu, úã àaåi löå Hoaâ Bònh. * * * Baâ cuãa cö gaái àaä möåt trùm tuöíi. Laâm sao baâ coá thïí söëng, xoay xúã àûúåc möåt mònh? Khi chuáng töi bûúác vaâo (Marina múã cûãa bùçng chòa khoaá riïng), baâ nùçm trïn giûúâng, quêën kñn chùn, tröng giöëng nhû möåt chiïëc keán coá soåc. Nhòn thêëy chuáng töi, baâ phaát ra tiïëng rñt sung sûúáng vaâ nhoãm lïn àoán gùåp chuáng töi, tiïu phñ caã möåt khöëi nùng lûúång àïí ngöìi dêåy. Marina öm hön baâ röìi êën baâ nùçm laåi xuöëng giûúâng. - Ai àêëy? - baâ giaâ hoãi, cùåp mùæt cêån thõ nheo nheo nhòn vïì phña töi. - Ngûúâi quen cuãa chaáu baâ aå. Möåt ngûúâi rêët töët buång. - Chuáng ta thò ai maâ chùèng töët buång... Tïn laâ gò? - Chaáu laâ Victor PetOÂrovitr aå. - Chaáu con ai, húã Victor Petorovitr? Coá phaãi laâ chaáu cuãa nhaâ Xamokhin khöng àêëy? - Khöng aå. - Mùåt tröng coá veã giöng giöëng. Thïë chaáu àõnh laâm gò vúái Marina cuãa giaâ àêëy? Marina khoaái traá phaá ra cûúâi, cö rêët thñch cêu hoãi cuãa baâ laäo. - Anh êëy chùèng laâm gò vúái con àêu, baâ aå. Anh êëy uöëng traâ röìi ài thöi. Nhûng baâ laäo hònh nhû nghi ngaåi töi möåt àiïìu gò àoá khöng giaãi thñch nöíi, vaâ trong khi ngöìi uöëng traâ möîi lêìn töi chòa tay ra àïí lêëy àûúâng hay baánh bñch qui laâ baâ laåi súå haäi neá ngûúâi sang bïn. Marina cûúâi àïën àûát húi, thêåm chñ toaát caã möì höi. Töi caãm thêëy nhû àaä quen http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nhiïìu taác giaã 16 biïët cö tûâ lêu, vaâ coá caãm tûúãng rùçng mònh àaä coá lêìn ngöìi trong cùn phoâng vúái nhûäng bûác tûúâng daán giêëy maâu höìng nhaåt naây. Chó coá khöng nhúá laâ bao giúâ vaâ vúái lñ do gò. Nhûäng chuyïån nhû thïë cuäng àaä tûâng xaãy ra vúái töi trûúác àêy. Nïëu nhû töi àûúåc êëm aáp vaâ yïn tônh, thò töi laåi coá caãm giaác nhû àêëy laâ sûå lùåp laåi möåt àiïìu gò trûúác àoá, coân nïëu nhû gùåp phaãi chuyïån ruãi ro mïåt moãi, thò bao giúâ töi cuäng nghô rùçng àêëy laâ lêìn àêìu xaãy ra vaâ khoá loâng coá thïí töìi tïå hún. Khi chuáng töi àaä uöëng hïët hai cheán cheâ hûúng, baâ laäo böîng sûåc nhúá ra: - Marina, thïë chaáu coá mang thuöëc àïën khöng? - Öi, chaáu quïn mêët röìi, baâ aå. Trñ nhúá chaáu töìi tïå quaá chûâng. Nhûng anh Victor seä chaåy mua giuáp ngay bêy giúâ maâ. Àûúåc khöng, anh Victor? Hiïåu thuöëc úã gêìn àêy thöi. Anh ài höå nheá? - aánh mùæt vûâa thêåt thaâ vûâa tinh nghõch, cùåp löng maây nhûúán cao tin cêåy. Töi cêìm lêëy àún vaâ ài tòm hiïåu thuöëc. Töi vaâo traåm àiïån thoaåi tûå àöång, goåi vïì cho vúå thöng baáo rùçng seä vïì nhaâ khöng súám hún sau hai ba tiïëng àöìng höì nûäa. - Laåi say sûa röìi! - tiïëng vúå töi heát lïn àöåc àõa xuyïn qua suöët caã thaânh phöë. - Khöng, anh khöng say sûa àêu, - töi trõnh troång àaáp vaâ treo öëng nghe lïn. Töi khöng say sûa thêåt, nhûng laåi say möåt cún say giöëng nhû giêëc mú. Vaâ úã möåt núi naâo àoá rêët sêu trong thêm têm cuãa töi àang cûåa quêåy nöîi súå haäi vaâ xêëu höí, nhûng töi khöng muöën tónh giêëc. Taåi quêìy thuöëc, baâ dûúåc sô xem xeát túâ àún thuöëc cuãa töi rêët lêu röìi bêët ngúâ hoãi: - Hoå tïn? - Hoå tïn cuãa ai? Cuãa töi êëy aâ? - Cuãa ngûúâi duâng thuöëc. Baâ dûúåc sô nhòn töi vúái veã giïîu cúåt khöng che dêëu, coân trong haâng coá ngûúâi naâo àoá hêìm hûâ khö khöëc. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Laâm àaân öng 17 - Anh nhùåt àûúåc túâ àún naây úã àêu aâ? Anh coá biïët thuöëc gò àêy khöng? - Thuöëc tim, - töi àaáp, cöë giûä veã bònh thaãn. Töi biïët rùçng mònh coá thïí rúi vaâo chuöîi nhûäng chuyïån ruãi ro maâ àïí thoaát ra khöng àún giaãn, nhanh choáng. Nhûng may sao khöng phaãi laâ höm nay. Töët nhêët laâ khöng phaãi höm nay. - Möåt baâ haâng xoám giaâ vaâ àau öëm nhúâ töi ài mua maâ. Baâ dûúåc sô, khöng ngêíng nhòn lïn, kheä lùæc àêìu vúái veã traách moác, im lùång duâng buát chò gaåch lïn túâ àún. - Nhûng sao laåi thïë... - Anh laåi quêìy giaã tiïìn... Töi giaã nùm ruáp böën mûúi cöpïch, nhêån àûúåc ba höåp nhoã rêët àeåp vaâ noái: "Caám ún chõ". * * * Bûúác ra àïën phöë caånh hiïåu thuöëc, töi bùæt àêìu tónh laåi. Bêët ngúâ nhû tuyïët lúã trïn nuái xuöëng. Töi tröng thêëy mònh nhû möåt keã khaác, vúái nhûäng goái thuöëc thaãm haåi, ngûúâi ngúåm cuäng thaãm haåi, vö nghôa, baám lêëy cö gaái chûa quen biïët, khöng biïët, khöng hiïíu àïí laâm gò. Töi tröng thêëy khuön mùåt nhúåt nhaåt, uã ruä cuãa mònh trong boáng töëi. Vaâ töi coân nhúá laåi vö söë nhûäng haânh àöång nhuåc nhaä vaâ vö nghôa cuãa töi vûâa xaãy ra múái àêy; trong söë àoá thò caái haânh àöång höm nay cuãa töi coân lêu múái laâ thaãm haåi vaâ vö nghôa nhêët. Vaâ khöng hiïíu bùçng caách naâo àoá trong möåt khoaãnh khùæc töi kõp nhòn thoaáng thêëy têët caã nhûäng nùm thaáng tröëng röîng àang àúåi töi úã phña trûúác, coân úã cuöëi laâ caái àiïím choát khuãng khiïëp khi töi möåt lêìn truát húi thúã nhùæm mùæt vônh viïîn - öi, laâm sao coá thïí diïîn àaåt bùçng lúâi caái nöîi buöìn xêm chiïëm loâng töi vaâ àeâ guåc töi xuöëng àêët! Àöi chên trúã nïn mïìm nhuän, dûúâng nhû chuáng àaä bõ ruát hïët xûúng cöët, vaâ töi buöåc phaãi lï àïën bïn möåt chiïëc ghïë daâi ngöìi xuöëng. "Caái gò thïë naây nhó, - töi nghô, lùæc maånh http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nhiïìu taác giaã 18 àêìu, nhû möåt con ngûåa xua bêìy moâng bêu quanh. - Luá lêëp mêët röìi. Baâ laäo töåi nghiïåp àang àúåi thuöëc, maâ maây... àöì heân". Töi àûáng dêåy vaâ bûúác ài. Marina ra múã cûãa, cö cûúâi vúái töi. Gûúng mùåt cö, vúái nhûäng luám àöìng tiïìn dõu daâng trïn maá, àöi mùæt chaáy boãng, trong saáng, - cö xinh àeåp hún têët caã nhûäng gò töi àaä gùåp trïn àúâi. - Thuöëc àêy, - töi chòa mêëy chiïëc höåp ra. - Anh vaâo nhaâ ài chûá! - Anh phaãi ài àêy, xin löîi em. Cö ngaåc nhiïn. Sûå ngaåc nhiïn cuãa cö gúåi töi nhúá àïën möåt àiïìu gò àoá àaä bõ mêët ài cuãa tuöíi thú, möåt àiïìu gò àaä rêët quyá giaá, khöng trúã thaânh hiïån thûåc. Buöíi chiïìu höm nay töi traãi qua nhûäng sûå thay àöíi têm traång rêët nhanh choáng. Vaâo àuáng caái khoaãnh khùæc khi töi tröng thêëy gûúng mùåt cö cuâng vúái nuå cûúâi vaâ sûå ngaåc nhiïn cuãa cö, lêåp tûác têët caã nhûäng gò àen àuãi, nhûäng gò ró àöåc trong ngûåc töi liïìn tan biïën, têm höìn nghe vûâa êëm nöìng vûâa raång rúä. Cúá gò maâ rïn ró, tuöíi taác cuãa ta thò coá laâm sao, bao nhiïu àiïìu coân coá thïí xaãy ra vaâ lêëp laánh huy hoaâng àêìy múái meã. - Anh kò cuåc thïë naâo êëy, - Marina trêìm ngêm noái. - Sao laåi thïë? Bêy giúâ chuáng ta seä chaâo baâ röìi ài vïì cuâng nhau. - Thïë em coá muöën cuâng nhau khöng? - Muöën, - cö khöng böëi röëi. Sûå chên thaânh cuãa cö nhû möåt caái taát. Baâ laäo àaä laåi nùçm trïn giûúâng, chùn quêën kñn ngûúâi. - Chaáu àaä mang thuöëc vïì àêëy aâ? - baâ laäo böîng bêët ngúâ hoãi rêët to, gioång trêìm. - Vêng aå. - Öi, caám ún chaáu. Caám ún chaáu nheá! Khi töi cuâng Marina àaä ra àïën cûãa, baâ laäo böîng laåi lïn tiïëng: http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Laâm àaân öng 19 - Öi, Marina, coân tiïìn, tiïìn! Tiïìn thuöëc êëy! Öi, chaán quaá! Àêëy chaáu kòa, trïn tuã êëy, chaáu cêìm lêëy. - Chuyïån vùåt thöi maâ, - töi noái vaâ khöng nhêån tiïìn. Maâ Marina cuäng khöng vêåt naâi lùæm. * * * - Baâ yïëu nhû vêåy, laâm sao coá thïí söëng möåt mònh àûúåc? - töi hoãi. Chuáng töi bûúác trïn àûúâng phöë chaåy doåc theo búâ söng löång gioá chiïìu êím ûúát, nhûng töi khöng daám àûa chiïëc aáo veát cuãa mònh cho cö. - Söëng nhû thïë àêëy. Baâ gaân lùæm. Khöng chõu ài khoãi ngöi nhaâ êëy. Öng vûâa múái mêët muâa xuên nùm ngoaái. Baâ cuäng muöën àûúåc chïët úã trong cùn nhaâ naây, anh hiïíu khöng? Àiïìu àoá thò töi hiïíu. - Nhûng duâ sao... - Em thûúâng nguã laåi vúái baâ, nhiïìu khi söëng úã àoá caã tuêìn lïî. Chó coá bêy giúâ em àang bêån thi. - Em thi vaâo trûúâng naâo? - Trûúâng y. Thi lêìn thûá tû. Höm nay vúá phaãi àiïím ba. Coá leä laåi trûúåt lêìn nûäa. Thêåt khöng may, bûåc muöën chïët. - Vò vêåy maâ em khoác àêëy aâ? - Vêng. Töi kheä huáng hùæng veã giïîu cúåt. - Thïë nghôa laâ thïë naâo? - Marina nghiïm khùæc hoãi. - Anh cho laâ kò cuåc. Chó möåt àiïím ba vúá vêín naâo àoá maâ cuäng nûúác mùæt, cuäng àau khöíi! Bao nhiïu chuyïån vùåt vaänh cûá haânh haå, khöng cho ta söëng. Àïën luác nhòn laåi - hûâ, quyã quaái thêåt. - Vò caái gò maâ ta vêåt vaä, tiïu phñ mònh! Trong luác àoá cuöåc àúâi cûá tröi qua lùång leä, khöng http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nhiïìu taác giaã 20 nhêån thêëy. Nhûng vïì àiïìu àoá thò khöng hiïíu sao chuáng ta laåi khöng ai khoác caã. Trong chuyïån naây khöng hiïíu sao chuáng ta laåi thaãn nhiïn möåt caách àêìn àöån. - Anh bao nhiïu tuöíi röìi, anh Victor? - Gêìn böën mûúi. Hïët thúâi röìi. Giai àoaån khuãng hoaãng cuãa ngûúâi vûúån Nïandertan. - Anh noái nhû möåt öng giaâ. - Thò anh àuáng laâ möåt öng giaâ maâ. Chó coá àiïìu coân ñt nhiïìu hiïëu àöång. Töi böîng caãm thêëy thûúng haåi baãn thên mònh, thûúng haåi àïën mûác khöng thïí naâo thûúng haåi hún àûúåc nûäa. Khöng biïët àaä laâ lêìn thûá mêëy töi caãm thêëy mònh bõ mùæc keåt trong caåm coâ ke, noá cûá keáo lï theo sau töi trïn mùåt phöë nhûåa vaâ khua êìm ô. "Marina khöng phaãi laâ löëi thoaát, - töi nghô. - Àêy laâ möåt aão tûúãng múái. Thïë coân löëi thoaát úã àêu? Löëi thoaát tûâ caái gò?". Töi cúãi aáo veát vaâ khoaác lïn vai cö. Marina co ruám ngûúâi laåi vaâ noái: "Merci". Khöng boã tay ra, töi keáo cö laåi gêìn mònh vaâ hön lïn möåt núi naâo àoá caånh muäi. - Taáo túåm gúám! - cö noái. - Rêët theo kiïíu àaân öng. - Suöët àúâi anh mú ûúác àûúåc hön möåt cö gaái nhû thïë. - Anh àaä hön röìi àêëy. Bêy giúâ thò sao? Khöng hiïíu àûúåc laâ cö coá giêån hay khöng? ñt ra thò cö cuäng khöng coá yá muöën hön hñt vúái töi. Töi cuäng khöng coá yá muöën hön cö. Chó laâ khöng chuã têm vêåy thöi. - Bêy giúâ coá leä àaä àïën luác phaãi vïì nhaâ. Gêìn mûúâi hai giúâ röìi. Cö gêåt àêìu, khöng nhòn töi. Coá thïí cö nghô rùçng töi seä chaåy böí ài tòm tùæc xi, nhûng töi khöng coân tiïìn. Bùçng taâu àiïån ngêìm vaâ ö tö buyát, chuáng töi àaä ài àïën àûúåc nhaâ cö sau böën mûúi phuát, trong suöët böën mûúi phuát àoá chuáng töi àöìng loâng im lùång. Sûå im lùång khöng laâm cho töi caãm thêëy nùång nïì, töi nghô rùçng thïë laâ laåi thïm möåt ngaây nûäa àaä qua, àaä rúi vaâo doâng quïn laäng, vaâ nïëu noá àïí laåi àûúåc duâ chó laâ möåt mêíu höìi ûác coãn con thò cuäng àaä laâ töët lùæm röìi. Nghô vïì àiïìu àoá töi http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2