Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Làm đàn ông (Q4)

Chia sẻ: Ngoc Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

155
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Em có thấy không...- và bàn tay anh vẽ một đường vô hình lên không khí, con Kiến này có thể bằng phương pháp điện phân luyện nhôm ngay từ đất đá. Anh chọn nhôm vì nó là nguyên tố rất phổ biến, nó chiếm tới bảy phần trăm tòan bộ khối lượng của vỏ trái đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm đàn ông (Q4)

 1. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 1 MUÅC LUÅC NIENE NINXEN ÀAN MAÅCH........................................................................................................................... 2 CUÖÅC ÀUÖÍI BÙÆT BAN ÀÏM ...................................................................................................................... 2 PERVOMAIXKI LEONID NGA ......................................................................................................................15 HAÅNH PHUÁC NGÛÚÂI KHAÁC ....................................................................................................................15 PHERAYRA VECGILIO BÖÌ ÀAÂ O NHA ......................................................................................................21 TÊËT CAÃ ÀÏÌU LAÂ NGÛÚÂ I ............................................................................................................................21 PIEXUKH V. NGA ................................................................................................................................................31 TÊËM VEÁ XÖÍ SÖË ................................................................................................................................................31 PLATINOV ANDREI NGA ................................................................................................................................47 TRÚÃ VÏÌ ................................................................................................................................................................47 PREXNOVA DENPHIN PHILIPPIN............................................................................................................76 TANDOX .............................................................................................................................................................76 PUKHOV MIKHAIL NGA ................................................................................................................................87 ÀÖÅ C QUYÏÌ N TRÑ TUÏÅ.................................................................................................................................87 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nhiïìu taác giaã 2 NIENE NINXEN ÀAN MAÅ C H CUÖÅC ÀUÖÍI BÙÆT BAN ÀÏM Chuáng laâ nhûäng con kiïën theáp thöng minh vaâ cêìn cuâ! - Giaáo sû Macgat'ri söi nöíi noái. - Khi chuáng trúã nïn rêët nhiïìu thò khöng ai coá thïí àõch nöíi chuáng, kïí caã trong chiïën tranh lêîn trong lao àöång. Vò vêåy, anh àùåt tïn cho mêîu thûã cuãa mònh laâ "Kiïën". Noá seä sinh saãn ra haâng triïåu con giöëng hïåt nhû nhau, chuáng seä boâ ài khùæp traái àêët vò lúåi ñch cuãa con ngûúâi! Chuáng seä biïën nhûäng vuâng àöìi nuái ngaây nay thaânh caác àöìng bùçng maâu múä; seä àaâo than, tûúái nûúác cho caác sa maåc, chiïën thùæng trong caác cuöåc chiïën tranh, khai khêín nhûäng haânh tinh xa xöi cho con ngûúâi. Chuáng seä laâm nïn nhûäng chuyïån thûåc sûå kò diïåu! Mancon Macgat'ri, Giaáo sû àiïìu khiïín hoåc trûúâng Àaåi hoåc Edinber ài ài laåi laåi trong phoâng khaách, chiïëc buång àaä bùæt àêìu troân cuãa anh lùæc lû theo nhõp bûúác chên. Uaxula, vúå Giaáo sû, ngöìi trong ghïë baânh vaâ nhòn theo chöìng bùçng aánh mùæt dõu daâng vaâ húi lo lùæng: - Nhûng, anh Mancon... - Gioång cuãa chõ húi run, nhûng cêìn phaãi àûa chöìng tûâ trïn trúâi mêy trúã laåi mùåt àêët naây - ngoaâi nhûäng maáy moác cuãa mònh ra, anh khöng coân muöën biïët caái gò nûäa caã! - Chuáng coá thïí trúã thaânh nguy hiïím àöëi vúái con ngûúâi khöng? - Chõ noái tiïëp hïët cêu. - Em chó muöën noái rùçng... veã ngoaâi nhûäng con vêåt naây, nhûäng con úã dûúái hêìm cuãa anh êëy maâ, khöng dïî coi lùæm. - Khöng dïî coi aâ? - Húi caáu, anh lêëy baân tay xoa xoa chöî hoái trïn àêìu. Mùæt anh aánh lïn lêëp laánh. - Öi, caái baâ naây! " Kiïën" khöng thïí àeåp hay xêëu,thiïån hay aác àûúåc, veã ngoaâi cuãa noá noái chung khöng noái lïn àiïìu gò caã!Àoá chùèng qua chó laâ möåt caái maáy, möåt röböët tûå àiïìu khiïín, tûå sinh saãn vaâ tûå hoaân ng uyïn! http://ebooks.vdcmedia.com
 3. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 3 - Vêng, - Uaxula dõu daâng àaáp, mùåc duâ chõ chó hiïíu àûúåc möåt nûãa nhûäng gò chöìng noái, vaâ móm cûúâi khöí súã. Nhûng cún söi nöíi cuãa Giaáo sû àaä nguöåi ài. Anh lï chên bûúác àïën bïn cûãa söí vaâ àûa aánh mùæt trêìm tû nhòn ra àõa hònh teã ngùæt cuãa Xcotlen traãi röång dûúái aánh nùæng maâu àoã quaåch cuãa vêìng mùåt trúâi sùæp lùån - nhûäng àêìm lêìy buöìn thaãm, nhûäng baäi àêët hoang moåc àêìy caác buåi gai xú xaác nùçm giûäa nhaánh nuái àaá hoa cûúng cuãa daäy Ben Attu vaâ búâ biïín. Àêy laâ thïë giúái maâ têët caã moåi ngûúâi - nïëu khöng kïí nhûäng öng giaâ chùn suác vêåt muâ chûä, gêìy goâ nhûng gên guöëc - àïìu laãng traánh. Àöëi vúái hoå, nhûäng àiïìu kò diïåu cuãa nhûäng nùm 2010 naây laâ hoaân toaân khöng àaáng bêån têm, àïën nöîi hoå chùèng theâm ngêíng àêìu lïn caã khi nhûäng tïn lûãa haânh khaách bay tûâ möåt núi naâo àoá têån Thaái Bònh Dûúng àïën sên bay Hit'ro úã London vuåt qua àïí laåi möåt vïåt lûãa cùæt ngang bêìu trúâi trong boáng hoaâng hön àaä bùæt àêìu daây àùåc. Nhûng Giaáo sû Macgat'ri laåi thñch caãnh hoang vùæng khöng ngûúâi úã núi àêy. Hai nùm trûúác, theo yá muöën cuãa anh, möåt ngöi nhaâ giöëng nhû möåt gioåt nûúác mùæt khöíng löì àaä àûúåc mang túái àêy bùçng cêìn cêíu bay. Cuâng vúái noá, ngûúâi ta chuyïín àïën caã möåt traåm thñ nghiïåm vúái àêìy àuã caác thiïët bõ cêìn thiïët. Tûâ àoá àïën nay, anh vaâ Uaxula bònh yïn söëng úã àêy vúái caác con - cêåu beá Robert vaâ cö beá Lilian sinh àöi cuâng mûúâi möåt tuöíi. Vaâ haâng ngaây, chuái àêìu vaâo caác thiïët kïë tûå àöång hoåc rùæc röëi, Giaáo sû hò huåc tñnh toaán, lùæp raáp möåt caái gò àoá trong hêìm ngêìm cuãa mònh. Khùæp ngöi nhaâ yïn ùæng vang lïn tiïëng cûúâi treã con lanh laãnh. Hai vúå chöìng Giaáo sû nhòn nhau röìi cuâng móm cûúâi. Giaáo sû kheä ho, àêìu oác vêîn maãi mï vúái nhûäng suy nghô cuãa mònh: - Naây, em biïët khöng, chiïìu nay anh àõnh thûã noá úã baäi hoang ngoaâi kia àêëy! - Thûã caái gò? aâ, vêng, têët nhiïn! - Vaâ chõ gêåt àêìu ra böå àiïìu àoá laâm chõ rêët vui. - Nhûng caái.. caái vêåt naây seä laâm gò úã baäi hoang êëy? - Em coá thêëy khöng... - vaâ baân tay anh veä möåt àûúâng vö hònh lïn khöng khñ, - con "Kiïën” naây coá thïí bùçng phûúng phaáp àiïån phên luyïån nhöm ngay tûâ àêët àaá. Anh choån nhöm vò noá laâ nguyïn töë rêët phöí biïën, noá chiïëm túái baãy phêìn trùm toaân böå khöëi lûúång cuãa voã traái àêët! http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nhiïìu taác giaã 4 Rung nheâ nheå, ngöi nhaâ nhû böng hoa hûúáng dûúng xoay mònh theo hûúáng mùåt trúâi. Nhûäng àaám mêy trïn caác ngoån nuái sêîm maâu chaáy lïn àoã rûåc. Mancon noái tiïëp: -... Trong böå naäo àiïån tûã seä àûúåc àûa vaâo nhûäng mïånh lïånh cú baãn nhêët, vaâ caác rúle cuãa böå naäo naây seä taåo ra nhûäng kïët húåp múái, trong thûåc tïë nhûäng kïët húåp àoá laâ vö têån! Kïët quaã laâ ta coá àûúåc haâng triïåu nhûäng tuyïën haânh vi khaác nhau. Vaâ ngoaâi ra, "Kiïën" coá rêët nhiïìu caác cú quan caãm xuác: maáy àõnh võ vö tuyïën, tïë baâo quang àiïån, caác cú quan khûáu giaác nhên taåo, micröphön, caách mûúâi dùåm coá thïí bùæt àûúåc tiïëng coå caánh cuãa chêu chêëu. Böå phêån bùæt nhiïåt cuãa noá phaát hiïån ra úã möåt khoaãng caách lúán bêët cûá möåt cú thïí söëng naâo coá thên nhiïåt khaác vúái nhiïåt àöå khöng khñ duâ chó möåt phêìn mûúâi àöå. Bùçng caác böå xñch coá giaác huát, "Kiïën" coá thïí ài laåi bêët cûá úã àêu, duâ dûúái nûúác hay thêåm chñ theo nhûäng vaách àaá trún dûång àûáng. Coân nguöìn pin töri cung cêëp nùng lûúång cho noá duâng àuã caã mûúâi nùm. Hún nûäa, tori cuäng coá khùæp têët caã caác luåc àõa! - Nhûng, anh... Möåt caánh tay bùçng kim loaåi tûâ bûác tûúâng chòa ra àoán lêëy mêíu taân tro rúi xuöëng tûâ àêìu àiïëu thuöëc laá cuãa Mancon. Thêåt laâ tiïån lúåi, Uaxula nghô,mònh khöng phaãi lo viïåc queát doån nhaâ cûãa. Nhûng höm nay Mancon laâm sao thïë? Chûa bao giúâ chõ thêëy chöìng mònh bõ kñch àöång nhû vêåy. - Nhûäng cú bùæp bùçng kim loaåi cuãa noá khöng bao giúâ biïët mïåt! - Giaáo sû àaä gêìn nhû heát lïn. - Böå naäo cuãa noá khöng cêìn nguã! Phaãn ûáng cuãa noá ngay tûác khùæc! Sûác sinh saãn cuãa noá khöng thïí tûúãng tûúång nöíi! Noá chó cêìn hai giúâ àïí taåo ra möåt baãn sao giöëng hïåt nhû noá, vaâ àïí laâm chuyïån àoá, noá thûåc hiïån böën mûúi nghòn thao taác! Vaâ hai con "Kiïën" laåi seä lêåp tûác bùæt àêìu taåo ra hai con khaác! Böën con seä sinh ra tiïëp böën con nûäa! Em coá biïët sau hai mûúi böën tiïëng àöìng höì chuáng seä coá bao nhiïu khöng?! - AÂ - aâ... möåt trùm? Chõ àang tö möi àïí chuêín bõ ài mua thûåc phêím. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 5 - Böën nghòn chñn mûúi saáu con! - Anh kïu to àùæc thùæng. - Coân sau ba mûúi saáu giúâ laâ hai trùm saáu mûúi hai nghòn möåt trùm böën mûúi tû con! Coân sau hai ngaây àïm, haâng triïåu con! - Nhûng... nhûng nhû thïë coá nhiïìu quaá khöng? - Chõ húi lo lùæng hoãi, vaâ rúâi mùæt khoãi gûúng, nhòn sang phña chöìng. - Trong bêët kò luác naâo, chó cêìn ra lïånh laâ coá thïí dûâng ngay laåi quaá trònh sinh saãn àoá, - anh vui veã noái àïí vúå yïn têm. - Anh seä laâm àuáng nhû vêåy khi naâo "Kiïën" cuãa anh àaä qua xong giai àoaån thûã nghiïåm. Em thûã hònh dung xem,nhûäng chuá "Kiïën" cuãa anh coá thïí san bùçng daäy Himalaia hoùåc mang quêìn àaão Anh quöëc lïn cûåc Bùæc möåt caách nhanh vaâ reã nhû thïë naâo? Chõ cûúâi. - Anh noái gò vêåy, Mancon? úã àoá chuáng ta chïët coáng mêët. - Àêëy chó laâ thñ duå thöi, - anh àaáp, khöng chuá yá àïën tiïëng cûúâi cuãa vúå. - Vaâ noá laåi coân laâ möåt thûá vuä khñ... Chùæc em cuäng àaä nghe nhûäng lúâi kïu ca vö têån vïì caác khoaãn chi phñ quên sûå khöíng löì chûá? "Kiïën" coá thïí taåo ra quên àöåi tûâ möåt àöëng àêët àaá! Têët nhiïn, chó möåt con "Kiïën" vúái àöå vûäng chùæc cuãa noá nhû hiïån nay thò coá thïí dïî daâng duâng phaáo chöëng tùng àïí tiïu diïåt, nhûng nïëu möåt triïåu con, maâ sau hai giúâ àöìng höì seä thaânh hai triïåu, thò moåi cöë gùæng chöëng cûå laâ vö nghôa! Haâm rùng theáp cuãa "Kiïën" seä nghiïìn naát xe tùng, haâng sû àoaân xe tùng, vaâ laâm tan hoang laänh thöí quên àõch àïën têån göëc cuäng hïåt nhû nhûäng bêìy kiïën thêåt. Em haäy tûúãng tûúång seä ra sao nïëu nhû thaã duâ hai mûúi chuá "Kiïën" cuãa anh xuöëng sa maåc Gobi? Sau möåt ngaây àïm chuáng seä coá hún taám mûúi möët nghòn con! Coân nïëu nhû àûa vaâo cho chuáng baãn nùng di cû thò chùèng bao lêu chuáng seä boâ ài khùæp luåc àõa chêu aá! - Àûâng, àûâng coá chiïën tranh! - Vaâ chõ thúã daâi: - Öi, chùèng leä nhûäng cuöåc chiïën tranh trûúác àêy àöëi vúái chuáng ta haäy coân ñt hay sao? - Têët nhiïn, - anh húi böëi röëi, lêím bêím àaáp. - Nhûng maâ... bêët kò möåt thaânh tûåu khoa hoåc naâo cuäng coá thïí aáp duång vò lúåi ñch cho con ngûúâi cuäng nhû àïí laâm haåi chuáng ta. Têët caã phuå thuöåc vaâo viïåc nhûäng thaânh tûåu àoá rúi vaâo tay ai. Nhûng duâ sao cuäng cêìn phaãi nghiïn cûáu, thûã nghiïåm... http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nhiïìu taác giaã 6 Buöíi töëi, khi mùåt trùng hiïån ra tûâ sau nhûäng àónh nuái nùång nïì cuãa daäy Ben Attu, trong laân aánh saáng múâ múâ traãi trïn daãi àêët hoang moåc àêìy nhûäng buåi cêy nhoã, möåt vêåt hònh baán cêìu bùçng kim loaåi trùæng dïî daâng vaâ nhanh choáng tòm ra àûúâng ài giûäa nhûäng taãng àaá vaâ höì nûúác nhoã. Theo saát sau noá, cöë khöng tuåt laåi, möåt ngûúâi àaân öng àaä húi phuåc phõch vaâ coá àiïìu gò àoá xuác àöång, thúã höín hïín vûâa ài vûâa chaåy. "Kiïën" àaä àûúåc thaã ra. Phña trïn khöëi hònh baán cêìu, caách mùåt àêët taám "phuát" 1, nhûäng cêìn ùngten àõnh võ quay troân vaâ ngoån àeân chó baáo nhêëp nhaáy. Mancon tûå chuác mûâng mònh - nhûäng cûã àöång cuãa röböët do anh taåo ra múái chñnh xaác vaâ kheáo leáo laâm sao! Khöng gò coá thïí bùæt noá dûâng laåi àûúåc: caã boáng töëi, sûúng muâ, caã giaá laånh vaâ àõa hònh khöng bùçng phùèng. Àiïìu khiïín hoåc chûa bao giúâ saáng taåo ra möåt caái gò hoaân thiïån hún thïë! Nhû möåt con vêåt söëng, khöëi baán cêìu vêîn tiïëp tuåc boâ lïn phña trûúác. Vïåt boáng àen cuãa noá nhaãy muáa trïn nhûäng mö àêët nhoã moåc àêìy cêy daåi vaâ nhûäng höë àaá truäng. Caác giaác quan cuãa noá ngûãi, nghe vaâ nhòn... Noá phaát ra tiïëng vo vo khe kheä, con mùæt xanh nhêëp nhaáy liïn tuåc. Phña xa, úã möåt núi naâo àoá dûúái chên nuái Ben Attu maâu baåc thêîm, möåt con caáo ruác lïn naäo nuöåt, vaâ tiïëng voång maäi khöng tùæt trong vaách àaá. Bònh sún nguyïn Xcotlen vö têån vaâ àen thùèm traãi daâi ra tñt tùæp röìi biïën mêët trong maân àïm maát meã. Nhûng Mancon khöng nghe tiïëng caáo ruác, khöng tröng thêëy caãnh vêåt hoang vùæng xung quanh. Anh chó nhòn thêëy taác phêím cuãa mònh, say mï nhû nhòn möåt àûáa con àeã. Cuöëi cuâng, sau khi lang thang àïën gêìn möåt dùåm, khöëi baán cêìu dûâng laåi caånh àöëng soãi àaá lúã nùçm daâi bïn caác baäi lêìy raãi raác tûâ chên nhaánh nuái con úã ngay bïn caånh. Giaáo sû haâi loâng móm cûúâi trong àïm töëi. Àuáng, caái vêåt kò laå naây biïët àûúåc noá cêìn gò vaâ khöng lûúäng lûå ài thùèng àïën àñch àaä àûúåc vaåch sùén. Tiïëng vo ve àïìu àïìu khe kheä cuãa “Kiïën” àaä biïën thaânh tiïëng ruá nhiïìu gioång. Caác têëm theáp quay vúái töëc àöå khoá hònh dung nöíi, nhanh choáng xuyïn sêu vaâo khöëi àaá vaâ neám lïn trïn khöng lúáp àêët àaä bõ nghiïìn naát. Sau vaâi phuát, "Kiïën" àaâo àûúåc möåt caái höë sêu bùçng nûãa  1 http://ebooks.vdcmedia.com
 7. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 7 chiïìu cao cuãa noá, boâ xuöëng vaâ bùæt àêìu quaá trònh luyïån quùång. Phña trïn khöëi baán cêìu böëc lïn nhûäng àaám mêy húi nûúác nhoã. Röìi caác goång kòm úã àêìu nhûäng caánh tay theáp nhiïìu khúáp bùæt àêìu xïëp caác thoãi nhöm mêìu trùæng baåc thaânh nhûäng àöëng lúán. Trong thûåc tïë, "Kiïën" àang laâm cöng viïåc cuãa möåt nhaâ maáy tûå àöång lúán, chó coá àiïìu nhanh hún nhiïìu. Möåt tiïën trònh saãn xuêët tiïëp theo tiïën trònh khaác. Vaâ trong phuát chöëc, noá àaä hoaân thaânh lúáp giaáp che hònh baán cêìu úã phña trïn. Trong caác tïë baâo quang àiïån "Kiïën" duâng laâm mùæt, nhêëp nhaáy möåt thûá aánh saáng àuâng àuåc. Nhûäng ùngten xuác giaác rung rinh vaâ vûún daâi ra nhû nhûäng chiïëc voâi ruöìi. Giaáo sû ngöìi trïn möåt taãng àaá. Anh caãm thêëy laånh, hún nûäa trong khi chaåy theo "Kiïën" chên phaãi anh bõ trêìy da, nhûng nhûäng caái khoá chõu àoá coá yá nghôa gò khi anh àang àûúåc tröng thêëy trûúác mùæt mònh niïìm mú ûúác tûâ lêu nay àaä biïën thaânh hiïån thûåc. - Thïë, thïë, tuyïåt lùæm! - Anh thöët lïn, mùæt khöng rúâi "Kiïën". - Cûá thïë, anh baån, cûá thïë! Röböët khöng àaáp. Noá hoaåt àöång vúái möåt sûå têåp trung cao àöå, têët caã caác thao taác cuãa noá nhanh nheån vaâ chñnh xaác àïën mûác khoá hònh dung nöíi. Noá àaä bùæt àêìu lùæp raáp trong thên voã cuãa àûáa con àeã tûúng lai cuãa mònh hïå thöëng àiïån tûã cú baãn. Vaâ àêy, bùçng nhûäng àöång taác tó mó, thêån troång àïën buöìn cûúâi, noá haân nhûäng tïë baâo cuãa böå nhúá sau naây seä thaânh khöëi naäo àiïån tûã cuãa "àûáa con" sùæp sinh ra. Röböët nhúá têët caã caác thao taác, thêåm chñ noá coân coá khaã nùng hoaân chónh caác chûúng trònh vaåch sùén. Chó coân hún möåt giúâ nûäa laâ hai con "Kiïën" hoaân toaân giöëng nhau seä laåi bùæt àêìu chïë taåo hai con khaác cuäng y hïåt nhû thïë. Àïën saáng, trong nuái naây seä coá möåt caái hang lúán, coân trong hang laâ hún möåt trùm con "Kiïën". Sau àoá seä laâ hai trùm, röìi böën trùm... Chûa bao giúâ anh caãm thêëy haâi loâng àïën nhû vêåy kïí caã khi chïë taåo ra xe húi khöng àöång cú hay khi lùæp thaânh cöng mùæt àiïån tûã cho ngûúâi muâ. Nhûng trong möåt khoaãnh khùæc naâo àoá, anh khöng thïí noái àûúåc chñnh xaác laâ vaâo luác naâo, coá möåt caái gò àêëy phaá vúä doâng suy nghô thanh thaãn cuãa anh. Möåt sûå lo lùæng mú höì naâo àoá... aâ, àuáng röìi! Trong khi àang maãi mï laâm viïåc, "Kiïën" böîng quay nhûäng con mùæt nhúåt nhaåt http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nhiïìu taác giaã 8 cuãa mònh vïì phña anh. Caánh tay nhiïìu khúáp àang lùæp böå xñch cuãa "Kiïën" múái chúåt dûâng laåi trïn khöng. Àiïìu àoá chó keáo daâi mêëy giêy... Röìi chûúng trònh hoaåt àöång laåi bùæt "Kiïën"tiïëp tuåc cöng viïåc nhû cuä. Giaáo sû kheáp chùåt laåi taâ aáo. Hûâ, thò ra laâ thïë naây: coá leä vaách ngùn àiïån tûã giûäa hai hïå thöëng chûúng trònh laâm viïåc vaâ àaánh nhau quaá yïëu. Àiïìu àoá bêy giúâ anh múái phaát hiïån ra, khi caác hïå thöëng àiïån tûã àaä bõ noáng lïn. Nhûng àêy cuäng chó múái laâ dûå àoaán... Giaáo sû ngöìi lûúäng lûå, bõ nhûäng möëi nghi ngúâ chia xeã. Möåt mùåt, anh muöën tröng thêëy àûáa con àêìu tiïn cuãa "Kiïën" àûúåc hoaân chónh, nhûng mùåt khaác, möåt sûå lo lùæng khöng roä rïåt nhû thuác giuåc anh bùæt con quaái vêåt naây dûâng laåi. Quaái vêåt aâ? Vúá vêín! Àêy chó laâ maáy moác, laâ röböët khöng coá yá chñ riïng cuãa mònh! Trong luác àoá "Kiïën" vúái töëc àöå khuãng khiïëp tiïëp tuåc hoaân thiïån àûáa con àeã àêìu tiïn cuãa noá. Mêëy phuát liïìn noá hoaân toaân têåp trung thûåc hiïån chûúng trònh vaåch sùén, nhûng àöi mùæt troân nhúåt nhaåt giöëng nhû hai mùåt trùng laåi möåt lêìn nûäa chôa caái nhòn vïì phña ngûúâi saáng taåo ra noá. Nhûäng caánh tay nhiïìu khúáp bùçng kim loaåi ngûâng viïåc, vaâ cöî maáy bûúác ài hai meát vïì phña Giaáo sû. Hoaãng súå, anh vuåt àûáng dêåy. Caã lêìn naây nûäa, chûúng trònh cho sùén laåi bùæt röböët trúã vïì vúái cöng viïåc cuãa mònh, vaâ têët caã dûúâng nhû vêîn öín thoãa. Nhûng nïëu nhû "baãn nùng àaánh nhau" xuêët hiïån lêìn thûá ba, maâng ngùn coá thïí khöng chõu àûång nöíi, vaâ luác àoá... Giaáo sû toaát möì höi. Nhûäng caánh tay khoeã coá caác goång kòm. Nhûäng têëm theáp quay tñt. Nïëu nhû böå phêån bùæt nhiïåt cuãa noá hoaåt àöång, nïëu nhû cöî maáy àuöíi theo vaâ tuám lêëy anh, thò anh seä nhû chuöåt nùçm trong moáng vuöët cuãa meâo! Dûâng noá laåi? Nhûng àïí laâm viïåc àoá, cêìn phaãi àïën saát bïn noá. Anh lau möì höi mùåt. Muâi möì höi anh àang toaát ra, cuäng nhû caãm giaác súå haäi, chùæc seä bõ caác böå phêån xuác giaác cuãa maáy bùæt lêëy phoáng àaåi lïn vaâ sau àoá... Trong khi múái chó coá möåt röböët naây, coân coá thïí dûâng noá laåi àûúåc, vaâ anh laâ ngûúâi duy nhêët coá khaã nùng laâm viïåc àoá. Coân... nïëu nhû anh bõ giïët chïët thò sao? Luác àoá, saáng ngaây kia tónh àêåy, dên nûúác Anh seä thêëy àêët nûúác cuãa hoå àaä bõ möåt bêìy thuá bùçng kim loaåi saáng lêëp laánh http://ebooks.vdcmedia.com
 9. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 9 àöng vö kïí xêm chiïëm vaâ chuáng àiïn cuöìng biïën caác thaânh phöë thaânh nhûäng baäi hoang taân vaâ àuöíi dên chuáng chaåy daâi nhû àuöíi thoã. Röìi caác khöëi baán cêìu naây seä traân ngêåp àaão. Coân sau möåt tuêìn, sau möåt thaáng nûäa? Mûúâi tyã, möåt trùm tyã nhûäng con vêåt naây boâ ài khùæp haânh tinh, xuöëng àaáy sêu àaåi dûúng, traân ngêåp caác vuâng rûâng rêåm, nghiïìn naát têët caã caác chêu luåc! Trong àêìu anh loeá lïn nhû möåt tia chúáp: hêåu quaã cöng trònh cuãa anh laâ nhû thïë àêëy! Bùçng tûå chñnh tay mònh anh múã höåp cuãa Pandora1, thaã ra möåt con quaái vêåt cheám àêìu naây lêåp tûác laåi moåc ra àêìu khaác! Giaáo sû run lïn. Nhûäng viïîn caãnh khuãng khiïëp laâm tiïu tan chuát sûác lûåc cuöëi cuâng cuãa anh. Bõ thöi thuác búãi sûå say mï nghiïn cûáu muâ quaáng, anh àaä múã caánh cûãa ra trûúác möåt tûúng lai aãm àaåm nhû thïë àêëy, àaä gieo nhûäng mêìm möëng cuãa caái chïët khöng traánh khoãi cho caã loaâi ngûúâi! Têët caã laâ löîi úã anh, chó möåt mònh anh! Búãi vò Uaxula, vúái sûå nhaåy caãm cuãa phuå nûä, àaä nhiïìu lêìn ngùn caãn anh. Öi, nïëu nhû anh biïët nghe nhûäng lúâi khuyïn can àoá! Nhûng àêu coá! Caác ngûúâi thêëy khöng, "Kiïën" laâ möåt thaânh tûåu múái cuãa kyä thuêåt, maâ chùèng leä coá thïí dûâng laåi nûãa chûâng trïn con àûúâng tiïën böå kyä thuêåt hay sao? Anh quyïët têm ngùn chùån caái viïîn caãnh khuãng khiïëp àoá, liïìn chaåy àïën bïn röböët. Nïëu cêìn, anh seä hy sinh caã cuöåc àúâi riïng cuãa mònh! Nhûng chó vûâa chaåy àûúåc mêëy bûúác, àöi mùæt troân nhúåt nhaåt cuãa "Kiïën" lêìnthûá ba laåi quay vïì phña anh. Noá lêåp tûác boã àûáa con àêìu gêìn nhû àaä hoaân chónh cuãa mònh xuöëng vaâ chaåy ngûúåc laåi àoán anh. Giaáo sû nghe tiïëng quay vo vo cuãa nhûäng lûúäi dao theáp. Bêy giúâ laâ luác quyïët àõnh söëng chïët - maâng ngùn àiïån tûã àaä bõ phaá vúä! Chó àïën khi naâo traái tim àang àêåp thònh thõch trong ngûåc anh dûâng laåi vaâ thên thïí anh khöng coân húi thúã, trúã nïn laånh giaá, röböët múái laåi quay vïì vúái cöng viïåc boã dúã cuãa noá. Kinh hoaâng, anh quay àêìu boã chaåy, hoaân toaân khöng yá thûác, theo hûúáng vïì nhaâ. Cêìn phaãi tröën! Nhêët thiïët phaãi laâm sao cho giûäa  1 http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nhiïìu taác giaã 10 con vêåt bùçng theáp khöng hïì biïët àïën thûúng haåi naây vaâ anh àûúåc ngùn caánh bùçng caánh cûãa àoáng kñn cuãa nhaâ anh! Vaâ mùåc duâ Giaáo sû phoáng nhû möåt con thoã súå àïën chïët khiïëp, "Kiïën" vêîn àuöíi kõp anh. Tiïëng kïu vo vo möîi luác möåt tiïën laåi gêìn hún. Tiïëng giaác huát cuãa böå xñch bêåp trïn mùåt àêët nghe roä hún. Trong aánh saáng múâ múâ maâu trùæng xaám xung quanh anh àaä thêëp thoaáng nhûäng tia aánh saáng maâu xanh nhaåt cuãa ngoån àeân trïn àêìu röböët. Khi nghe luöìng khöng khñ cuãa nhûäng lûúäi dao theáp quay vuâ vuâ àaä thöíi vaâo gaáy anh, Giaáo sû liïìn nhaãy sang bïn, vaâo phña sau möåt khöëi àaá. Böå phêån àõnh võ vö tuyïën vaâ bùæt nhiïåt cuãa "Kiïën" bõ mêët dêëu vïët - khöëi àaá hoa cûúng àaä che khuêët anh. Giaáo sû neáp chùåt mònh vaâo vaách àaá, cöë gùæng khöng thúã. Ö cûãa söí vúái luöìng aánh saáng maâu vaâng êëm aáp cuãa ngöi nhaâ anh - ngöi sao hy voång - àaä úã gêìn ngay bïn caånh. Chó coân ba trùm meát nûäa laâ anh àaä úã nhaâ mònh! Röböët vûâa kïu vûâa quay troân möåt chöî. Nhûäng ngoån gioá àïm laâm cho noá khöng phaát hiïån àûúåc nguöìn nhiïåt toãa ra tûâ thên ngûúâi, nhûng noá vêîn nghe àûúåc tiïëng tim àêåp liïn höìi. "Kiïën" àang tòm con möìi cuãa mònh. Mancon böîng sûäng ngûúâi laåi vò kinh hoaâng. Vïì nhaâ aâ? Taåi sao anh laåi coá thïí laâm àûúåc nhû vêåy? Búãi vò úã nhaâ coân coá Uaxula vaâ caác con! "Kiïën" chó cêìn ngûãi thêëy húi ngûúâi vúå vaâ mêëy àûáa treã laâ noá seä àaâo tung caã ngöi nhaâ lïn ngay. Chùèng leä anh laåi àïí cho con quaái vêåt maâ anh àaä thaã ra naây giïët chïët vúå con mònh? Khöng, bùçng bêët cûá giaá naâo, anh cuäng phaãi dêîn con vêåt naây ài ra xa nhaâ, vaâo trong nuái chùèng haån. Coá thïí lûâa cho noá rúi xuöëng vûåc? Hay laâ tûâ trïn cao neám àaá xuöëng àêåp vúä noá ra? Bùçng moåi caách, anh phaãi laâm cho noá trúã thaânh vö haåi! Vêîn coân chûa biïët mònh phaãi laâm gò, anh rúâi mùæt khoãi luöìng aánh saáng êëm aáp trong cûãa söí vaâ nhòn vïì phña daäy nuái Ben Attu àen sêîm úã caách àêëy vaâi dùåm. Liïåu anh coá thoaát àûúåc con quaái vêåt àuöíi theo anh dai dùèng khöng biïët mïåt moãi vaâ khöng bao giúâ boã dêëu vïët naây khöng? Àuáng, khöng chó gia àònh anh, maâ têët caã caác gia àònh cuãa Xcotlen cuäng àïìu coá quyïìn àoâi hoãi anh phaãi àûúng àêìu vúái hêåu quaã naây cuãa nhûäng mú ûúác phaát minh taáo baåo cuãa chñnh anh. Anh khöng chó phaãi dêîn con quaái vêåt àaáng nguyïìn ruãa naây qua baäi àêët hoang moåc àêìy nhûäng buåi cêy daåi vaâo nuái, maâ coân cêìn phaãi tiïu diïåt noá. Anh khöng http://ebooks.vdcmedia.com
 11. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 11 coá quyïìn thêët baåi trong cuöåc chiïën àêëu khöng cên sûác naây. Búãi vò caái gò seä xaãy ra sau àoá? Àiïìu naây thò anh biïët rêët roä! Chùèng phaãi tûå tay anh àaä àùåt vaâo böå naäo àiïån tûã cuãa röböët chûúng trònh xaác àõnh caác haânh vi cuãa noá àoá sao? Mancon rúâi khoãi chöî nêëp vaâ nhû möåt ngûúâi mêët trñ chaåy böí vïì phña bònh sún nguyïn. Lêëp laánh dûúái aánh trùng, "Kiïën" cuäng quay ngûúâi laåi vaâ àuöíi theo Giaáo sû. * * * Möåt giúâ sau, möåt con ngûúâi thúã höín hïín nùång nïì chaåy luöìn laách giûäa nhûäng moäm àaá àen thêîm cuãa daäy Ben Attu, coân phña sau vûâa bêåp nhûäng giaác baám, vûâa nhêëp nhaáy àöi mùæt xanh, laâ möåt cöî maáy tûå àöång baám saát khöng rúâi nûãa bûúác. Sûác lûåc cuãa Giaáo sû àaä caån kiïåt, traái tim nhû sùæp nhaãy ra ngoaâi löìng ngûåc.Chó bùçng möåt sûå nöî lûåc phi thûúâng cuãa yá chñ, anh múái bùæt mònh cêët bûúác lïn àûúåc. Vaâ, thûåc ra Mancon àaä laâm àûúåc nhiïìu hún caái coá thïí chúâ àúåi úã anh. Tûâ trïn cao, anh neám tûâng hoân àaá taãng xuöëng thên röböët khi noá vûâa kïu vo vo, vûâa boâ lïn theo vaách àaá dûång àûáng, nhûng lêìn naâo cùåp kòm theáp cuãa noá cuäng gaåt ài àûúåc hïët. Àêìu göëi cuãa Giaáo sû khuyåu xuöëng vò mïåt, nhûng anh vêîn chaåy doåc theo meáp vûåc, maåo hiïím tñnh maång nhaãy qua nhaãy laåi giûäa caác khe àaá vúái hy voång rùçng röböët trong khi àuöíi theo anh seä rúi xuöëng vûåc vaâ vúä tan. Nhûng thêåt laâ quaá ngêy thú! Búãi vò chñnh anh àaä trang bõ cho cöî maáy naây caác cú quan caãm xuác àiïån tûã, àaä lùæp cho cöî maáy naây caác xñch vúái giaác baám maånh nhû úã loaâi baåch tuöåc! Vaâ bêy giúâ anh chó coân möåt caách laâ chaåy ngoùçn ngeâo, xuyïn qua caác buåi mêån gai. Nhûng duâ anh coá tröën úã àêu, tiïëng vo vo vaâ tiïëng giaác baám bêåp vaâo àêët vêîn nhanh choáng àuöíi kõp anh. Anh khöng coân coá thïí nghô gò hún, khöng coân coá thïí hy voång gò hún. Chên möîi luác möåt khoá nhêëc nöíi lïn khoãi mùåt àêët, töëc àöå chaåy giûäa nhûäng moãm àaá, buåi cêy möîi luác möåt chêåm laåi, coân phña sau tiïëng http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nhiïìu taác giaã 12 maáy vo vo möîi luác möåt gêìn thïm, nhûäng tia saáng xanh möîi luác möåt trúã nïn roä hún. Vaâ böîng nhiïn, vö cuâng kinh hoaâng, anh thêëy úã phña xa, giûäa nhûäng buåi cêy nhoã, coá möåt aánh lûãa maâu trùæng àang di àöång. aánh àeân bêëm. Uaxula ài tòm anh! Vò thêëy anh maäi vêîn khöng vïì. Nhûng coá leä chó trong vaâi phuát nûäa "Kiïën"seä giïët chïët anh vaâ luác àoá böå phêån bùæt nhiïåt cuãa röböët seä hûúáng sang caái nguöìn tia höìng ngoaåi múái kia... Nhûng liïìn luác àoá, möåt yá nghô vuåt loeá lïn: àêìm lêìy! Nhûäng baäi lêìy sêu, núi buân nûúác àùåc sïåt nöíi boáng àen. Laâm sao maâ anh khöng lêåp tûác nghô ra àiïìu àoá cú chûá?! Hy voång truyïìn thïm sûác maånh cho anh. Bêy giúâ anh khöng coân chaåy nûäa, maâ bay, nhû möåt con chim, xuöëng döëc, möîi khi chuâm saáng xanh chaåm àïën vai anh, Giaáo sû laåi nhanh choáng tòm chöî êín sau caác moãm àaá nhö ra. aánh àeân trong àaám cêy thêëp möîi luác möîi gêìn. Thúâi gian quyïët àõnh tñnh tûâng phuát. Anh caám ún trúâi àêët, vò nhûäng tiïëng tim àêåp rêët to vaâ tiïëng thúã höín hïín cuãa mònh - chuáng maånh hún nhiïìu so vúái nhûäng tñn hiïåu maâ caác giaác quan cuãa "Kiïën" nhêån àûúåc tûâ Uaxula. Buåi cêy con, goâ àêët, àöëng soãi, röìi laåi buåi cêy con, vaâ àêët úã dûúái chên anh böîng ruâng mònh luán xuöëng. Röìi anh àaä bûúác trïn baäi buân bïët dñnh oaâm oaåp dûúái àöi giêìy. Muâi buân àêët böëc lïn tûâ caác höë nûúác múái giöëng nhû nhûäng con mùæt àen phaãn chiïëu caác ngöi sao trúâi. Giaáo sû khöng tröng thêëy gò, anh khöng hïì nghô vïì mònh, nhûng möåt giaác quan thûá saáu naâo àoá dêîn anh ài theo àuáng nhûäng mö àêët moåc àêìy lau sêåy vaâ coã laác, núi coá thïí chõu àûång àûúåc troång lûúång cuãa con ngûúâi nhûng khöng chõu nöíi möåt cöî maáy nùång haâng têën. Trong khi chïë taåo röböët ài laåi àûúåc moåi àõa hònh, Giaáo sû khöng hiïíu sao khöng nghô vïì sûå cêìn thiïët cuãa noá úã trong caác vuâng àêìm lêìy, vaâ kïë hoaåch thoaát thên cuãa anh bêy giúâ chñnh laâ dûåa vaâo thiïëu soát naây. Trong luác àoá "Kiïën" vêîn kiïn trò boâ theo sau anh. Möåt vaâi phuát, böå xñch vêîn coân nïån trïn lúáp àêët cûáng phêåp phöìng. Röìi bïì mùåt baäi lêìy cuöån lïn, vaâ röböët bùæt àêìu tûâ tûâ luán xuöëng. Vuäng nûúác àen söi lïn, baäi lêìy kheáp kñn laåi phña trïn mònh "Kiïën". Cùåp kòm bùçng kim loaåi vuâng vêîy thïm möåt luác, muáa loaån xaå trïn bïì mùåt baäi lêìy, röìi vêåt phaát minh http://ebooks.vdcmedia.com
 13. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 13 kò diïåu cuãa Mancon Macgat'ri vônh viïîn biïën khoãi têìm mùæt ngûúâi chïë taåo ra noá. Mêët möåt luác lêu Giaáo sû múái leo lïn àûúåc chöî àêët khö. Uaxula àúåi anh bïn meáp baäi lêìy. Nhûng anh nhòn vúå bùçng àöi mùæt cuãa ngûúâi khöng höìn. - Mancon! Coá chuyïån gò thïë! Maáy cuãa anh àêu? - úã kia! Anh giú caánh tay run run chó vïì phña baäi lêìy. ÚÃ àoá nhû tuên theo möåt sûác maånh ghï gúám naâo úã sêu phña dûúái, mùåt buân cöìn lïn röìi laåi tuåt xuöëng. "Kiïën" haäy coân söëng, noá coân àang vêåt löån. Nhûäng con mùæt bùçng tïë baâo àiïån tûã nhòn trûâng trûâng vaâo khöëi buân àen. Böå xñch quay khöng nghó. Nhûng baäi lêìy àùåc sïåt àaä öm chùåt noá vaâo loâng. - Öi, thïë nghôa laâ toaân böå cöng sûác cuãa anh bõ mêët toi? - Uaxula thêët voång noái. Anh àaä múã miïång àõnh traã lúâi, nhûng böîng öm lêëy vúå vêåt ngaä ra àêët. Trong khoaãnh khùæc, möåt vêìng mùåt trúâi buâng lïn saáng rûåc trïn baäi lêìy. Tûâ dûúái àaáy sêu dûång lïn cöåt nûúác àen ngoâm giöëng nhû möåt cêy nêëm àöåc vaâ lêåp tûác biïën mêët. Nghe coá tiïëng nöí uâng uåc, mùåt àêët rung lïn. - Böå pin töri àaä nöí, bõ nûúác chaãy vaâo trong, - anh noái vúái möåt sûå nheå nhoäm sêu sùæc. - Bêy giúâ vúái noá... thïë laâ hïët! - Anh àûâng buöìn! - Vúå anh, vêîn chûa hiïíu viïåc gò xaãy ra, nhûng nhû thûúâng lïå quen an uãi ngûúâi khaác, nùæm lêëy khuyãu tay chöìng boáp chùåt. - Chùæc anh seä laåi laâm àûúåc caái múái thöi maâ! Laåi coân töët hún nûäa, àuáng khöng anh? - Öi, Uaxula! Anh móm cûúâi nhòn vúå vaâ àûa tay uïí oaãi vuöët nhûäng vïët buân baám trïn mùåt. Vaâ böîng nhiïn, trïn khùæp àêìm lêìy vaâ baäi àêët hoang vùæng veã moåc àêìy nhûäng buåi cêy daåi vang lïn tiïëng cûúâi to vaâ saãng khoaái cuãa anh. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nhiïìu taác giaã 14 - Uaxula, - cöë lêëy laåi húi thúã, anh noái, - em thên yïu! Anh àaä laâm ra möåt con quyã dûä khöng coá têm höìn nhûng àöìng thúâi laåi coá sûác söëng! Nhöm vaâ nhûäng cún löëc àiïån tûã, caác trûúâng àiïån tûã vaâ àiïåu nhaãy vônh cûãu cuãa caác haåt notron cêìn phaãi trúã thaânh möåt àiïìu töët àeåp vô àaåi nhêët cuãa loaâi ngûúâi. Anh àaä bao nhiïu nùm laâm viïåc khöng nghó, sûã duång têët caã caác kiïën thûác cuãa mònh, hún nûäa laåi coân töën bao nhiïu laâ tiïìn. Thïë nhûng... Anh ngûâng laåi lêëy húi. Mùåc duâ anh tiïëp tuåc cûúâi, àöi mùæt cuãa anh vêîn chûáa àêìy kinh hoaâng nhû cuä. - Thïë nhûng anh caám ún trúâi àêët rùçng cöng trònh cuãa anh àaä chïët! Têët caã, Uaxula aå, thïë laâ hïët. Em coá biïët bêy giúâ anh seä laâm gò khöng? - Khöng, anh aå, - vaâ chõ toâ moâ nhòn chöìng. - Mua möåt trang traåi vaâ bùæt àêìu tröìng mùng têy! - M...ùng têy? - Chõ ngú ngaác thò thêìm. - Nhûng taåi sao laåi laâ mùng têy? - Vò rùçng, - Giaáo sû chêåm raäi noái, - mùng têy laâ caái hoaân toaân vö haåi! http://ebooks.vdcmedia.com
 15. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 15 PERVOMAIXKI LEONID NGA HAÅNH PHUÁC NGÛÚÂI KHAÁC Coá nhûäng sûå vêåt khöng àoâi hoãi phaãi giaãi thñch, - úã chuáng, chuáng ta thêëy rêët roä möëi quan hïå giûäa nguyïn nhên vaâ kïët quaã, chuáng dïî daâng ài vaâo thïë giúái quen thuöåc cuãa caác khaái niïåm cuãa chuáng ta, vaâ bùçng tñnh coá cùn cûá sùæt àaá cuãa mònh, chuáng khöng cho pheáp ai coá thïí nghi ngúâ. Nhûng cuäng coá nhûäng trûúâng húåp khöng thïí naâo giaãi thñch àûúåc - coá thïí vò tñnh khaác thûúâng cuãa noá gêìn nhû giúái haån vúái sûå hoang àûúâng. Töi nghô rùçng vúái chêët thú àêìy bùn khoùn cuãa nhûäng trûúâng húåp nhû vêåy laâ úã chöî trong chuöîi daâi nhûäng möëi quan hïå nhên quaã, chuáng ta coân thiïëu möåt mùæt xñch naâo àoá àïí coá thïí nöëi liïìn hai búâ cuãa möåt daãi bùçng nhûäng êën tûúång thûúâng ngaây cuãa chuáng ta bõ cùæt ngang búãi möåt höë sêu bêët ngúâ - chó möåt mùæt xñch thöi, khöng hún, nhûng chûâng êëy cuäng àaä àuã àïí cho sûå lo lùæng, xaáo àöång xêm chiïëm lêëy traái tim cuãa chuáng ta rêët lêu, vaâ thêåm chñ nhiïìu nùm sau vêîn laâm cho chuáng ta höìi höåp, bùn khoùn. Chuáng t ài ötö rúâi möåt thaânh phöë nhoã Ba Lan khi trúâi àaä vïì öi chiïìu. Ài hïët mêëy daäy nhaâ nùm têìng àûáng úã cuöëi ròa thaânh phöë, phña con àûúâng reä hûúáng Têy, trûúác mùåt chuáng töi hiïån ra khoaãng khöng gian cuãa caác caánh àöìng thaáng Chñn vúái nhûäng ruöång raå àaä àûúåc àöët göëc, nhûäng cuöån caãi bùæp nùçm trong caác höë caån, vaâ àêy àoá raãi raác nhûäng cêy mêån gai moåc trïn búâ. Khöng khñ trong suöët lêëp laánh aánh haâo quang maâu vaâng êëm aáp. Àûúâng chên trúâi nùçm khuêët sau ngoån à öìi bùçng phùèng nhûng khaá cao bõ möåt daãi àûúâng nhûåa mêìu höìng pha xanh da trúâi cùæt ngang chia laâm hai nûãa. Mùåt trúâi trong suöët treo ngay trïn ngoån àöìi. Phña bïn traái àûúâng, trïn sûúân döëc, bûác tûúâng trùæng cuãa nghôa trang Thiïn Chuáa giaáo bõ nhûäng cêy nho daåi moåc che kñn, laá nho àaä http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nhiïìu taác giaã 16 bùæt àêìu ngaã sang maâu àoã thùæm. Phña bïn kia tûúâng raãi raác möåt rûâng nhûäng cêy thêåp tûå bùçng sùæt vaâ bùçng àaá, nhûäng têëm bia möå àaä bõ thúâi gian taân phaá. Bûác tûúång thiïn thêìn bùçng thaåch cao mõn àûáng trïn möåt ngöi möå, hai tay che mùåt, àöi caánh gêîy giûúng cao. Nhûäng dêy nho tûâ trïn tûúâng boâ sang phuã lïn thên tûúång möåt chuâm laá àoã tröng hïåt nhû chiïëc aáo khoaác ngoaâi nhuöåm maáu. Chuáng töi khöng kõp ùn trûa khi gheá qua thaânh phöë. Dûâng xe, chuáng töi ngöìi xuöëng caånh bûác tûúâng nghôa trang, baây baánh mò, àöì höåp lïn têëm vaãi baåt vêîn duâng àïí dûång lïìu. Bûác tûúång thiïn thêìn vûún trïn àêìu chuáng töi àöi caánh bùçng thaåch cao mõn, têëm aáo àoã xaåc xaâo lay àöång trong laân gioá nheå àïën nöîi gêìn nhû khöng nhêån thêëy. Anh laái xe chaåy vaâo lïìu canh vaâ mang ra möåt phñch nûúác. Sûå yïn tônh bao truâm lïn chuáng töi, mùåt trúâi sûúãi êëm bùçng nhûäng tia nùæng dõu daâng, xung quanh traân ngêåp möåt àaåi dûúng vö búâ cuãa caái àeåp thanh bònh. Khöng thïí khöng àau loâng khi nghô rùçng úã möåt núi naâo àoá rêët gêìn trïn maãnh àêët muâa thu mïåt moãi vaâ kiïìu diïîm naây, laåi àang coá nhûäng trêån chiïën àêëu tiïëp diïîn, maáu chaãy vaâ con ngûúâi vônh viïîn kheáp mùæt nùçm yïn. Töi coá caãm giaác nhû töi àaä àïën àêy möåt lêìn, cuäng àaä ngöìi nhû thïë naây trïn têëm vaãi baåt maâu nêu, dûúái chên bûác tûúâng trùæng, cuäng àaä lùæng nghe sûå yïn tônh chûáa àêìy aánh saáng vaâ nöîi buöìn naây, cuäng àaä ngöìi nhòn thaânh phöë xa laå kia nùçm trong aánh nùæng mùåt trúâi àang ngaã vïì Têy. Àiïìu àoá têët nhiïn laâ khöng thïí coá àûúåc - töi chûa bao giúâ àïën àêy; vaâ nïëu nhû khöng coá chiïën tranh thò coá leä töi cuäng seä khöng bao giúâ àûúåc tröng thêëy daãi àûúâng nhûåa naây, daãi nhûåa maâu höìng pha lêîn maâu xanh chaãy nhû möåt con söng tûâ àónh àöìi xuöëng röìi biïën thaânh möåt àûúâng phöë. Nhûäng ngöi nhaâ maâu xaám vaâ maâu trùæng, xinh xùæn nhû àûúåc tiïån duäa, àûáng trïn baäi bùçng, vaâ àêy àoá àùçng sau chuáng thêëp thoaáng nhûäng khu vûúân thaáng Chñn laá xanh chen lêîn laá vaâng. ÚÃ àêu àoá coá ngûúâi múã cûãa söí, mùåt gûúng phaãn chiïëu aánh mùåt trúâi loáe rûåc lïn nhû möåt cuåc than höìng. Töi ngöìi nhòn khöng rúâi mùæt lïn con àûúâng vaâ tûúãng nhû khöng thïí naâo boã qua àûúåc caái giêy phuát khi trïn àûúâng xuêët hiïån möåt cöî xe http://ebooks.vdcmedia.com
 17. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 17 song maä. Nhûng duâ sao töi cuäng àaä boã qua caái khoaãnh khùæc àoá, vaâ töi cuäng chó tröng thêëy cöî xe khi noá àaä úã caách chuáng töi khöng coân xa lùæm. Noá tûâ àêu coá thïí hiïån ra trïn con àûúâng naây? Vaâ cuäng bùæt àêìu tûâ àêëy maâ naãy sinh ra caái caãm giaác bùn khoùn lo lùæng xêm chiïëm têm höìn töi; vaâ cho àïën têån bêy giúâ, sau mûúâi lùm nùm, thónh thoaãng noá laåi bêët ngúâ tröîi dêåy trong töi. Àöi ngûåa höìng búâm trùæng nheå nhaâng goä moáng trïn mùåt àûúâng nhûåa. Coá möåt caái gò àoá bùæt töi phaãi kiïn nhêîn chúâ noá laåi gêìn; trong xe, töi àaä coá thïí phên biïåt àûúåc hai hònh ngûúâi: möåt àaân öng vaâ möåt àaân baâ. - Chuáng ta ài chûá? - Anh laái xe thu doån thûác ùn, ruä têëm vaãi baåt, hoãi. - Khoan àaä, ngöìi thïm möåt phuát nûäa, - töi àaáp, mùæt vêîn khöng rúâi khoãi con àûúâng. Chiïëc xe àaä àïën rêët gêìn. Àöi ngûåa nhõp nhaâng vaâ vui veã chaåy lïn döëc, dêåp dúân àöi búâm trùæng. Anh laái xe nhêëc nùæp maáy lïn vaâ chuái ngûúâi vaâo trong xe. Ngöìi trïn cöî xe ngûåa laâ möåt ngûúâi lñnh vúái huên chûúng vinh quang àeo trïn ngûåc aáo varúi, muä ca lö àöåi lïåch ngang taâng - anh chûâng ba lùm hoùåc cuäng coá thïí laâ böën chuåc tuöíi. Àiïëu thuöëc laá ngêåm trong goác miïång, dûúái böå ria mïìm rêët àeåp. Möåt tay anh cêìm húâ böå dêy cûúng, tay kia öm ngang vai möåt phuå nûä treã àang thúâi kò sùæc àeåp núã röå. Hoå ngöìi caånh nhau trïn chiïëc ghïë heåp, chên àùåt lïn thaânh trûúác cûãa xe, vaâ khöng nhòn nhau. Maái toác vaâng gúån soáng cuãa ngûúâi phuå nûä nheå nhaâng bay trong gioá. Chõ mùåc möåt chiïëc aáo vaáy bùçng luåa hoa to khöng coá tay. Àöi tay xinh àeåp, dûúâng nhû taåo bùçng saáp höìng vaâ êëm, àùåt trïn àêìu göëi, nhûäng ngoán tay daâi, khoãe, àan vaâo nhau. Àöi mùæt to maâu xaám nhòn truâm lïn caã thïë giúái chûáa àêìy tònh yïu vaâ êu yïëm. Khöng khñ trong suöët vaâ tûúi saáng àïën nöîi trong aánh chiïìu vêîn tröng roä tûâng àûúâng neát, tûâng sùæc thaái maâu trïn khuön mùåt cuãa chõ; thêåm chñ töi thêëy caã nhûäng àûúâng múâ dõu daâng núi khoáe miïång. Khuön mùåt ngûúâi phuå nûä thêåt tuyïåt vúâi, àïën nöîi töi khöng thïí naâo rúâi mùæt àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nhiïìu taác giaã 18 Anh laái xe laåi nhùæc töi àaä àïën luác lïn àûúâng. Töi khöng àaáp. Anh lêëy tûâ dûúái àïåm ghïë lïn chiïëc búm vaâ bùæt àêìu búm baánh xe. Àöi ngûåa àaä keáo chiïëc xe lïn àïën döëc àöìi. Hoå àaä àïën bûác tûúâng nghôa trang. Mùåt trúâi chiïëu saáng vaâ nhû giaát vaâng lïn ngûúâi hoå. Ngûúâi lñnh huát hïët àiïëu thuöëc. Bùçng möåt caái vung tay maånh, anh neám taân xuöëng chiïëc raänh bïn àûúâng vaâ nhòn vaâo mùæt ngûúâi phuå nûä. Chõ nheo nheo mùæt, kheáp mi laåi, dûúâng nhû muöën tùæt ài caã thïë giúái xung quanh. Cùåp möi kheä run run. Ngûúâi lñnh keáo chõ vïì phña mònh, reä böå ria vaâ hön chõ. Khi anh ngêíng àêìu lïn, nhû àaä uöëng no nûúác maát muác tûâ giïëng, àöi mùæt chõ vêîn nhùæm, coân trïn maá lung linh möåt mêìu höìng dõu daâng, phún phúát. Vaâ àöi ngûåa höìng búâm trùæng mang chõ ài ngang qua töi vúái cùåp mùæt vêîn àang nhùæm laåi ngêy ngêët. Bêy giúâ töi ngöìi nhòn theo cöî xe ngûåa, thêëy chiïëc aáo va rúi cuãa ngûúâi lñnh cùng phöìng lïn sau lûng, thêëy chiïëc cuâi nhoån cuãa caánh tay anh àang öm ngang vai ngûúâi phuå nûä vaâ nhûäng àúåt soáng cuãa maái toác chõ bay bay trong cún gioá nheå - maái toác vaâng trong suöët nhû àêîm aánh mùåt trúâi. Mùåt trúâi möîi luác möåt xuöëng thêëp, mùåc duâ haäy coân caách àûúâng chên trúâi khaá cao. Chiïëc xe ài xa dêìn, àaä khöng coân nghe thêëy tiïëng baánh xe lùn vaâ tiïëng voá ngûåa goä xuöëng mùåt àûúâng nhûåa. Vaâ thïë laâ, caã chiïëc xe, caã hai ngûúâi ngöìi trïn xe, caã àöi ngûåa höìng àaä nhoâa dêìn thaânh nhûäng hònh xanh thêîm trïn nïìn ngaã sang maâu vaâng cuãa bêìu trúâi. Chó möåt khoaãnh khùæc nûäa - vaâ têët caã seä biïën mêët sau ngoån àöìi, dûúâng nhû tan ài trong aánh chiïìu àang túái. Anh laái xe cuãa töi chó caãm thêëy mònh thoaãi maái khi baánh xe lao nhanh trïn àûúâng. Töi ngöìi xuöëng bïn caånh anh; anh múã maáy, vaâ chiïëc xe ngay lêåp tûác phoáng ài nhû chuáng töi àang bõ ai àuöíi theo. Bûác tûúâng nghôa trang tröi nhanh ngang qua, bûác tûúång thiïn thêìn vúái àöi caánh gêîy luâi laåi phña sau, chiïëc aáo khoaác bùçng laá cuãa noá rûåc lïn trong chöëc laát röìi múâ dêìn, dûúâng nhû àaä mïåt moãi, khöng coân àuã sûác chaáy nûäa. Mùåt trúâi àang tùæt dêìn treo úã phña trûúác, trïn àónh àöìi. Muäi tïn maâu tñm thêîm nhû maáu àoång laåi cuãa con àûúâng nhûåa àûa chuáng töi lïn àïën àónh àöìi - phña trûúác mùåt hiïån ra khoaãng khöng gian bao la http://ebooks.vdcmedia.com
 19. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 4) 19 cuãa caánh àöìng chiïìu, möåt bònh nguyïn röång lúán dûúâng nhû khöng coá bïën búâ. Töi ngöìi vaâo xe vúái möåt mong muöën khöng che giêëu: àûúåc thêëy laåi cöî xe song maä vûâa chaåy ngang bûác tûúâng nghôa trang vaâ hai con ngûúâi haånh phuác ngöìi trïn xe. Nhûng chùèng thêëy hoå àêu. Àaáng leä chuáng töi phaãi àuöíi kõp hoå tûâ lêu röìi. Möåt sûå lo lùæng bêët ngúâ vaâ möåt nöîi buöìn khoá hiïíu chúåt xêm chiïëm lêëy töi. Trong chuyïån naây coá möåt caái gò àoá bñ êín. Chùèng leä hoå laåi coá thïí chui xuöëng dûúái àêët hay sao?! Tia lo lùæng chúåt loáe lïn àoá maäi vêîn khöng tùæt ài. Àoá laâ caái gò vêåy? Möåt sûå say mï yïu thûúng bêët ngúâ nhû muäi tïn cùæm thùèng vaâo tim? Möåt nöîi buöìn tiïëc vïì caái àeåp àaä biïën mêët ngay trûúác mùæt vaâ töi seä khöng coân bao giúâ àûúåc gùåp laåi nûäa? Sûå ghen tõ vúái haånh phuác ngûúâi khaác, caái haånh phuác vûâa múái bay qua trïn àöi ngûåa höìng vaâ khöng àïí laåi möåt dêëu vïët gò trïn mùåt àêët? Töi cuäng khöng biïët nûäa. “Coá leä hoå àaä rúâi àûúâng nhûåa reä xuöëng möåt con àûúâng àêët nhoã naâo àoá chùng?” - töi nghô nhûng khöng tin tûúãng lùæm, búãi vò khöng thêëy möåt con àûúâng àêët nhoã naâo chaãy vaâo con söng nhûåa maâ chuáng töi àang phoáng rêët nhanh lïn phña trûúác. - Töi boã quïn con dao úã chöî nghôa trang, - töi noái vúái anh laái xe. - Töëi mêët röìi, - anh àaáp. - Bêy giúâ chuáng ta khöng tòm thêëy àêu. - Nhûng duâ sao cuäng cêìn phaãi tòm. Anh laái xe miïîn cûúäng quay xe, vaâ chuáng töi ài ngûúåc trúã laåi. Möåt laát sau thaânh phöë àaä hùæt vïì phña chuáng töi nhûäng cûãa söí choái aánh hoaâng hön àoã rûåc. Hoaâng hön nhuöåm nhûäng bûác tûúâng cuãa caác ngöi nhaâ maâu xaám vaâ maâu trùæng trong aánh lûãa vúái vö söë caác sùæc thaái huyïìn aão. ÚÃ bïn kia thaânh phöë, vïì hûúáng Àöng, maân àïm àaä buöng xuöëng vaâ àang tröi nhanh vïì phña chuáng töi. Töi khöng nhêìm - daãi àûúâng nhûåa bõ ngùn caách vúái caánh àöìng úã caã hai bïn bùçng nhûäng con haâo khaá sêu. Chiïëc xe ngûåa khöng thïí reä ài àêu àûúåc. Hay laâ hoaân toaân khöng coá chiïëc xe naâo caã? Hay laâ töi chó tûúãng tûúång ra noá? Hoãi anh laái xe cuäng chó vö ñch - bêån bõu vúái chiïëc http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nhiïìu taác giaã 20 xe cuãa mònh, anh chùèng tröng thêëy gò xung quanh; hún nûäa töi cuäng ngûúång, khöng daám thuá nhêån viïåc mònh theo àuöíi aão aãnh. Töi quanh quêín bïn chöî chuáng töi ngöìi luác naäy. Tûúång thiïn thêìn bùçng thaåch cao mõn àûáng trïn tûúâng, hai baân tay che mùåt - coá thïí noá cuäng xêëu höí khöng muöën nhòn töi chùng? - Mêët röìi maâ, - anh laái xe lêím bêím. - Thöi, anh àûâng tiïëc nûäa, ta seä tòm con dao khaác. Töi im lùång ngöìi vaâo xe, vaâ chuáng töi laåi ài. Mùåt trúâi àaä biïën mêët sau àûúâng chên trúâi saáng nhaåt. Möåt luác sau, boáng àïm lùång leä choaâng lïn ngûúâi chuáng töi. Töi maäi vêîn khöng thoaát khoãi nöîi buöìn khoá hiïíu cûá day dûát trong loâng... Röìi têët caã cuäng quïn ài. Chó thónh thoaãng töi laåi thêëy nhû mònh àang ngöìi dûúái bûác tûúâng trùæng cuãa möåt nghôa trang Ba Lan, trïn àêìu töi taán laá chuâm nho daåi vûún thùèng lïn bêìu trúâi xanh, vaâ möåt niïìm haånh phuác cuãa con ngûúâi, rêët àún giaãn vaâ rêët trong saáng, àang nheå nhaâng tröi ngang qua, khöng dûâng laåi; noá kïu goåi töi theo, vaâ biïën tan ài khöng àïí laåi möåt dêëu vïët naâo. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2