Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Làm đàn ông (Q5)

Chia sẻ: Ngoc Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

137
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Em trở nên không bình thường thế nào ấy. Khi tì tưởng như mọi chuyện đều ổn thỏa, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng bỗng nhiên nhớ đến thân phận của mình, thế là em khóc, khóc mãi. Khóc mãi chán rồi thì em lại thây đâu vào đấy cả"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm đàn ông (Q5)

 1. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 1 MUÅC LUÅC AXPUTIN VALENTIN NGA............................................................................................................................... 3 GÙÅP LAÅI ................................................................................................................................................................ 3 RODARI JANNI ITALIA...................................................................................................................................20 CARLINO, CARLO.........................................................................................................................................20 RÛBIN V. NGA .......................................................................................................................................................28 TRAÁI ÀÊËT GOÅI .................................................................................................................................................28 TOCAREVA. V NGA ............................................................................................................................................43 MÖÅ T BÑ MÊÅ T CUÃ A TRAÁI ÀÊËT ..................................................................................................................43 UMARBEKOV ULMAX UZBEKIXTAN......................................................................................................59 THÚÂI TIÏËT MUÂA THU .................................................................................................................................59 VAXILIEV BORIX NGA .....................................................................................................................................65 CHIÏËC MAÁY CHÛÄ OLIMPIA CUÄ .............................................................................................................65 XEGHEN I. NGA ...................................................................................................................................................89 HAI NGÛÚÂI VAÂ THÚÂI GIAN .....................................................................................................................89 XLUTXKIX MICOLAX LIT VA ........................................................................................................................98 CUTUZOV NOÁI GÒ ..........................................................................................................................................98 XOBOLIEV LEONID NGA ..............................................................................................................................107 HOAÅ MI..............................................................................................................................................................107 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nhiïìu taác giaã 2 XTADNIUK IVAN NGA ..................................................................................................................................111 TÛÅ CHÑNH TAY MÒNH ..............................................................................................................................111 XUDACOVA M. NGA .........................................................................................................................................131 KHÖNG GIAN SAÁ N G..................................................................................................................................131 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 3 AXPUTIN VALENTIN NGA GÙÅP LAÅI Thïë àêëy, - Anna nhùæc laåi. - Thïë laâ chuáng ta laåi gùåp nhau àêëy! Ai coá thïí ngúâ àûúåc kia chûá! Nicolai chó nhuán vai móm cûúâi. Trûúác àoá hoå àaä nhòn nhau rêët lêu, röìi Nicolai khöng kòm àûúåc mònh, bûúác àïën vaâ hoãi: “Coá phaãi chõ laâ ngûúâi êëy khöng?” - “Ngûúâi êëy àêëy, - chõ àaáp. - Coân anh thò laâm sao maâ biïët töi?” - “Thò töi cuäng laâ ngûúâi êëy àêëy, nïëu nhû chõ coân nhúá ngûúâi êëy, maâ àaä bao nhiïu nùm tröi qua röìi?” - “ÖËi, - chõ thöët lïn nhû sûåc tónh. - Em àaä biïët ngay tûâ trûúác maâ, em hoãi vaâ nhêån ra ngay, anh coân chûa kõp traã lúâi thò em àaä nhêån ra röìi”. Chõ chòa tay cho anh. “Thïë àêëy, - chõ ngaåc nhiïn noái, - thïë laâ chuáng ta laåi gùåp nhau àêëy, trïn àúâi naây coá biïët bao nhiïu laâ chuyïån laå luâng! Ai coá thïí ngúâ àûúåc kia chûá!” Tiïëng chuöng vang lïn goåi moåi ngûúâi vaâo phoâng hoåp, nhûng àêëy múái chó laâ höìi chuöng thûá nhêët, vaâ hoå dûúâng nhû khöng nghe thêëy noá. “Chõ vêîn söëng úã àêëy chûá?” - Anh hoãi. - “Vêîn úã àêëy, - chõ àaáp. - Em khöng chuyïín ài àêu caã, coân bêy giúâ coá chuyïín ài thò cuäng àaä quaá muöån röìi. Thïë anh söëng úã àêu?” “Töi úã trïn êëy - hïët chiïën tranh trúã vïì laâ àïën àêëy ngay, cuäng àaä hún hai mûúi nùm röìi.” - “Thïë maâ em khöng biïët, - chõ noái. - Chuáng ta cuâng úã trong möåt tónh, thïë maâ em khöng biïët”. Chuöng vang lïn lêìn thûá hai, vaâ chõ vûâa móm cûúâi vûâa ngoá nhòn vaâo phoâng hoåp. Bêy giúâ àaä àïën luác cêìn phaãi vaâo. Sau giúâ nghó giaãi lao trong phoâng nhiïìu chöî tröëng hún, vaâ hoå ngöìi vaâo daäy cuöëi cuâng, núi coá thïí noái chuyïån vúái nhau àûúåc. Laåi bùæt àêìu caác baâi phaát biïíu - àêy laâ àaåi höåi nhûäng ngûúâi lao àöång gioãi cuãa ngaânh nöng nghiïåp tónh, anh http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nhiïìu taác giaã 4 àïën àêy tûâ àêìu tónh, coân chõ àïën tûâ cuöëi tónh, vaâ giaá nhû khöng coá cuöåc àaåi höåi naây thò hoå khoá loâng maâ coá thïí gùåp laåi nhau àûúåc. Hai ngûúâi bùæt àêìu nghe ngûúâi àang phaát biïíu, nhûng nghe chùèng coá gò laâ thuá võ, nïn hoå chó nhòn ngûúâi àoá noái. Röìi Nicolai khöng kòm àûúåc, liïëc nhòn sang phña Anna, nhòn khuön mùåt chõ, vaâ chõ, caãm thêëy anh àang nhòn mònh, liïìn quay sang phña anh vaâ móm cûúâi bùçng nuå cûúâi trong bêët kò giêy phuát naâo cuäng sùén saâng tan biïën ài trïn khuön mùåt, noá gêìn nhû laâ chó möåt nûãa nuå cûúâi. - Anh ta cûá luáng buáng, cûá luáng buáng maäi. Coân luáng buáng caái gò thò thêåt khöng taâi naâo hiïíu nöíi, - anh noái cöët laâ àïí noái möåt caái gò àoá. - Àuáng thïë, - chõ àöìng yá. - Taåi sao ngûúâi ta khöng tòm ra möåt ngûúâi naâo àoá ùn noái doäng daåc hún nhó? Chùèng haån nhû öng chuã nhiïåm cuãa em maâ noái thò duâ coá muöën hay khöng cuäng phaãi nghe. Gioång öng êëy cûá nhû sêëm rïìn vêåy. Nghiïng àêìu, hoå kheä phaá ra cûúâi nheå nhoäm. - ÚÃ chöî chõ vêîn coân laâ nöng trang têåp thïí aâ? - Anh hoãi. - Vêng. Ba nùm trûúác ngûúâi ta baão rùçng seä töí chûác thaânh nöng trûúâng nhûng sau chùæc nghô laåi thïë naâo àoá, nïn khöng thêëy noái gò nûäa. - Thïë em laâm viïåc úã àêu? - Anh chuyïín sang goåi bùçng “em”. - Em laâm nghïì vùæt sûäa. Tûâ lêu lùæm röìi, àaä àïën mûúâi lùm nùm nay. Trong phoâng trúã nïn öìn aâo, hêìu nhû khöng nghe thêëy tiïëng ngûúâi àang phaát biïíu nûäa. Chuã toåa ngöìi trïn baân chuã tõch àoaân nhùn mùåt, tuám lêëy chiïëc chuöng vaâ lùæc lùæc. Caã phoâng chúåt lùång ài vaâ nhòn lïn öng chuã toåa, nhòn öng ta àùåt chuöng xuöëng baân nhû thïë naâo; caãm thêëy haâng trùm cùåp mùæt àang nhòn mònh, öng ta quay sang noái vúái ngûúâi bïn caånh möåt cêu gò àoá ngêîu nhiïn chúåt àïën trong àêìu. - Em úã khaách saån aâ? - Nicolai hoãi. - Khöng. - Anna liïëc nhòn lïn chuã tõch àoaân, thò thêìm. - ÚÃ àêy em coá möåt baâ cö, em úã nhaâ cö êëy! http://ebooks.vdcmedia.com
 5. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 5 Anh cûúâi: - Em àûâng súå. - Hoå mùæng chïët, - Anna böëi röëi noái. - Thïë anh úã àêu, khaách saån aâ? - ÛÂ. Hai ngûúâi ngöìi im lùång, thónh thoaãng nhòn tröåm sang nhau, röìi Nicolai nghiïng xuöëng bïn chõ, àïì nghõ: - Bêy giúâ chuáng ta seä laâm nhû thïë naây nheá. Hoåp xong, ta àïën chöî anh ài. - Àïí laâm gò? - Chõ thêån troång hoãi. - Noái chuyïån chûá coân àïí laâm gò nûäa? Àaä bêëy nhiïu nùm khöng gùåp nhau röìi! Ngöìi noái chuyïån möåt luác, khoãi bõ ai quêëy rêìy. - Em khöng biïët. - Thò úã àêy coá gò maâ biïët? - Em khöng biïët phaãi laâm gò nûäa. - Em trúã nïn... beän leän thïë naâo êëy! - Anh ngaåc nhiïn. - Nhû möåt cö beá con. Anh nhúá laâ hònh nhû höìi ñt tuöíi em coá nhuát nhaát thïë naây àêu. - Anh àûâng coá khiïu khñch, - chõ noái. - Thò em seä àïën. Anh chùèng ùn thõt àûúåc em àêu. - Hùèn röìi, anh seä chùèng ùn thõt àêu. Àïën giúâ nghó hoå khoaác aáo vaâo vaâ ài ra phöë. Ngoaâi trúâi aánh hoaâng hön cuãa buöíi chiïìu àöng vöåi vaä àaä bùæt àêìu buöng nhanh xuöëng, nhûng êëm aáp; vaâ sûå thay àöíi thúâi tiïët êëm lïn àoá xaãy ra trong mêëy tiïëng àöìng höì khi hoå àang ngöìi hoåp trong nhaâ coá veã thêåt laå luâng. Thêåt khoá tin laâ bêy giúâ àang vaâo cuöëi thaáng Chaåp, giûäa muâa àöng. Moåi ngûúâi ài laåi ngûúåc xuöi àïìu thong thaã, dûúâng nhû àang nghó ngúi sau nhûäng àúåt buöët giaá vaâ sûå vöåi vaä muâa àöng. Trong laân aánh saáng múâ àuåc cuãa nhûäng ngoån àeân vûâa bêåt lïn khi àïm xuöëng, nhûäng böng tuyïët thûa thúát coân soát laåi sau àúåt tuyïët rúi múái röìi treo lú lûãng trïn khöng, vaâ chùèng ai biïët rùçng röìi cuöëi cuâng chuáng coá rúi àïën àêët hay khöng. Xe cöå http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nhiïìu taác giaã 6 ài laåi hêìu nhû khöng tiïëng àöång, vaâ vò vêåy tröng chuáng coá veã chaåy rêët chêåm vaâ rêët thêån troång. ... Nicolai vaâ Anna ngöìi vaâo xe, hoùåc noái cho àuáng, khöng ngöìi maâ laâ àûáng: khöng coân ghïë tröëng nûäa, hoå buöåc phaãi àûáng. Anna, khom ngûúâi xuöëng, thónh thoaãng laåi nhòn qua cûãa söí ra ngoaâi - tûâ trong xe nhòn ra, àûúâng phöë tröng coá veã thêåt nhöån nhõp vaâ saáng lêëp laánh. - Em ngöìi xuöëng ài, - Nicolai kheä àêíy Anna ngöìi xuöëng chöî möåt ngûúâi phuå nûä vûâa àûáng lïn. - Khöng, em àûáng àêy thöi, - chõ tûâ chöëi. - Anh noái rùçng àïën chöî anh gêìn lùæm nïn coá thïí àûáng àûúåc maâ. - Ngöìi xuöëng, ngöìi xuöëng, àûâng coá laâm ra veã treã trung nûäa. Chõ ngöìi xuöëng ghïë, ngoaãnh mùåt laåi vúái anh vaâ phaá lïn cûúâi. - Chaâ, sùn soác ghï quaá nhó. - Chûá sao nûäa! - Anh nhaáy mùæt vúái chõ. - Hay laâ em laåi baão rùçng höìi treã anh laâ möåt thùçng khöng biïët caách sùn soác? - Em khöng biïët, - chõ tûâ phña dûúái ranh maänh ngûúác nhòn anh noái. - Em cêìn phaãi nhúá chûá. - Em khöng nhúá. Anh khöng tiïëp tuåc hûúãng ûáng troâ chúi cuãa chõ, maâ noái ra yá nghô cuãa mònh: - Vaâ bêy giúâ anh vúái em cuäng chûa phaãi laâ nhûäng öng baâ giaâ àêu. - Thò sûå àúâi cuäng àang ài àïën chöî êëy àêëy! Sau hai nùm nûäa em àaä nùm mûúi, hïët thúâi röìi. - Coân anh thò àaä àuã caã nùm mûúi, khöng thiïëu ài möåt nùm naâo caã, maâ anh coá than vaän gò àêu, - anh söi nöíi noái. - Anh vaâ em coân coá thïí lêëy chöìng lêëy vúå àûúåc àïën nùm lêìn nûäa êëy chûá. - Thöi ài. Anh cûá noái... http://ebooks.vdcmedia.com
 7. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 7 - Thò sao naâo? Àuáng thïë àêëy! Xe lùæc maånh, vaâ Nicolai bêët giaác tuám lêëy vai Anna, röìi anh khöng buöng tay ra ngay. Anna thu ngûúâi laåi, ngoaãnh nhòn anh chúâ àúåi. - Em súå aâ? - Khöng àêu. Laâm sao maâ phaãi súå kia chûá? - Em àûáng lïn ài, - anh noái. - Bêy giúâ chuáng ta seä xuöëng xe. Ngoaâi phöë àaä töëi hùèn, chó coá nhûäng böng tuyïët vûâa rúi, coân êëm vaâ trùæng tinh khiïët hùæt lïn trúâi nhûäng tia saáng biïng biïëc dòu dõu. Thúâi tiïët dûúâng nhû êëm hún, vaâ khöng hiïíu sao ai cuäng coá caãm giaác rùçng caái buöíi töëi muâa àöng àeåp trúâi àêìy haånh phuác naây coá àûúåc khöng phaãi laâ ngêîu nhiïn, maâ noá gùæn liïìn vúái cuöåc gùåp gúä cuãa hoå bùçng möåt möëi liïn hïå naâo àoá. Hai ngûúâi im lùång ài àïën caånh khaách saån. Nhûäng böng tuyïët nhoã bay lûúån bïn caác ö cûãa söí röång chiïëu saáng rûåc rúä. Anna, miïång móm cûúâi, duâng möåt chên gaåt tuyïët, àïí laåi phña sau möåt vïåt daâi ngoùçn ngoeâo. Nicolai nhòn chõ vaâ móm cûúâi hiïìn hêåu. Àïën bïn cûãa, Anna dûâng laåi vaâ noái möåt caách nghiïm trang: - Em súå lùæm. - Vaâo ài, em vaâo ài. ÚÃ àêy coá gò maâ phaãi súå? - Ngûúâi ta seä noái: Chõ khöng phaãi laâ em gaái, khöng phaãi laâ vúå cuãa anh êëy, thïë thò àïën laâm gò? - Röìi em seä thêëy laâ seä chùèng coá ai noái gò caã àêu. Em vaâo ài. Hoå leo lïn têìng hai, ài doåc theo daäy haânh lang daâi vaâ heåp àïën têån phña cuöëi. Anna ngoaái nhòn laåi vaâ chaåy lïn phña trûúác. Trong khi Nicolai múã cûãa phoâng mònh, chõ àûáng eáp ngûúâi vaâo tûúâng. Anh múã toang cûãa ra trûúác mùåt chõ. - Àêy laâ núi anh söëng àêëy! - Öi, xem kòa! - Chõ ngaåc nhiïn, mùæt nheo laåi vò aánh àeân quaá saáng. - Chùèng khaác gò phoâng cuãa möåt võ böå trûúãng. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nhiïìu taác giaã 8 Anh haâi loâng phaá ra cûúâi. - Thêåt àêëy maâ. Em chûa bao giúâ àûúåc úã trong möåt phoâng nhû thïë naây caã. Àiïån thoaåi naây, maân gioá naây, ghïë baânh naây. Chùèng leä anh úã àêëy möåt mònh aâ? - Möåt mònh chûá mêëy mònh. Vêîn coân ngaåc nhiïn, chõ lùæc àêìu. - Em cúãi aáo ngoaâi ra ài, - Nicolai noái. - Àúåi anh möåt laát anh trúã laåi ngay bêy giúâ. Anh boã ài àêu àoá. Anna cúãi aáo baânh tö ra, nhòn quanh, ngöìi xuöëng caånh baân, nhûng laåi àûáng ngay dêåy vaâ bûúác àïën bïn cûãa söí. Cûãa söí nhòn xuöëng möåt khu sên khöng hïì coá nhûäng chiïëc hoâm àûång haâng hoùåc caác thuâng rûúåu, bia, maâ trùæng muöët möåt maâu tuyïët mõn múái nguyïn nhû trïn baäi rûâng hoang khöng dêëu chên ngûúâi. Chõ nhòn rêët lêu ra ngoaâi sên tuyïët trùæng, röìi rúâi cûãa söí quay laåi, tröng thêëy caånh mònh chiïëc maáy àiïån thoaåi, àûa tay vuöët nheå lïn cêìn öëng nghe maâu xanh uöën cong cong nhû möåt dêëu ngoùåc àún. Ngoaâi cûãa coá tiïëng bûúác chên; Anna hoaãng höët vaâ vöåi vaä bûúác àïën ngöìi xuöëng chiïëc ghïë baânh. Nicolai bûúác vaâo. Thúã phò phoâ, anh àùåt lïn baân hai chai rûúåu vang vaâ ruát ra mêëy goái giêëy. - Anh àïí nhûäng thûá naây laâm gò thïë? - Anna cöë yá toã ra ngaåc nhiïn. - Chuáng ta seä say sûa möåt bûäa, Anna aå. - Anh àiïn röìi! Anh vui veã khõt muäi. - Thò em cuäng àiïn ài àïí ta cuâng nhau... - Nhûng àïí àêu cho hïët chûâng naây rûúåu vang cú chûá! - Röìi seä cêìn àïën noá àêëy. Chõ vûâa toâ moâ vûâa súå haäi nhòn anh cùæt baánh mò, laåp xûúâng ra thaânh khoanh, múã caác chai rûúåu vaâ àöì höåp, nhûng nöîi súå haäi àaä dêìn http://ebooks.vdcmedia.com
 9. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 9 dêìn qua ài. Chõ móm cûúâi, röìi nhû sûåc tónh, tùæt nuå cûúâi ài, nhûng laåi lêåp tûác móm cûúâi vaâ húi vúái veã thaách thûác: - Nghôa laâ chuáng ta seä say sûa? - Say sûa, Anna aâ, say sûa. - A, - chõ khoaát tay. - Cuäng àûúåc thöi. Ngûúâi ta noái rùçng chó söëng coá möåt lêìn. - Noái thïë laâ phaãi, thïë múái àuáng theo luêåt cuãa boån anh chûá! Anh roát rûúåu ra cöëc, lau tay, nhòn khùæp baân: - Hònh nhû àaä xong caã röìi. Naâo, ngöìi laåi gêìn àêy, Anna. Mûâng cuöåc gùåp gúä cuãa chuáng ta. Àaä bao nhiïu nùm khöng gùåp nhau röìi. - Mûâng chuáng ta gùåp nhau, - chõ tiïëp lúâi. Hoå chaåm cöëc vaâ uöëng caån. Anna nhùæm mùæt, röìi thêån troång múã mùæt ra, àùåt cöëc xuöëng baân. Nicolai laåi cêìm lêëy chai, Anna toan ngùn anh laåi, nhûng anh gaåt tay chõ ra. - Anh àõnh phuåc rûúåu cho em say thêåt àêëy aâ? - Chõ hoãi. Anh phaá lïn cûúâi: - Cuäng phaãi coá möåt luác naâo àoá traã thuâ cho caái chuyïån xûa chûá. - Chuyïån xûa naâo? - Caái chuyïån em khöng lêëy anh laâm chöìng êëy. Em quïn röìi aâ? - Coá thïí laâ em coân nhúá, maâ cuäng coá thïí khöng. - Thò anh nhùæc cho em nhúá. Anh im lùång veã bêët bònh. Chõ ngûúác mùæt lïn nhòn anh röìi laåi cuái xuöëng ngay. Caã hai àïìu caãm thêëy böëi röëi. - Naâo, ta uöëng ài, - anh noái. - Ta uöëng àïí quïn ài têët caã nhûäng gò ngaây xûa. Ta say sûa vaâ moåi viïåc seä chêëm dûát öín thoãa. - Naâ o thò say sûa, - chõ àöìng yá vaâ cêìm cöëc lïn tay. - Em muöën uöëng mûâng anh, mûâng anh coân söëng vaâ khoãe maånh. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nhiïìu taác giaã 10 - Caám ún em. - Vaâ chuác anh sau naây moåi viïåc àïìu seä töët àeåp hún. Nhû maãi nghô vïì möåt chuyïån gò àoá, chõ cêìm cöëc trong tay, àûáng lùång. Anh kheä ho. Chõ giêåt mònh, vaâ nhòn thùèng vaâo mùåt anh vöåi vaä uöëng caån. - Em quïn chûa hoãi anh, - chõ noái. - Bêy giúâ anh laâm gò? - Anh laâ kô sû cú khñ úã ban. - Thïë thò anh àuáng laâ thuã trûúãng röìi. - Thuã trûúãng quan troång nhêët àêëy, - anh àuâa àaáp laåi. - Coân em thò vùæt sûäa, laâm úã traåi chùn nuöi thïë laâ àaä gêìn mûúâi lùm nùm röìi. Khöng sao, em àaä quen, dûúâng nhû cêìn thïë laâ phaãi thïë. - Sau chiïën tranh em coá xêy dûång gia àònh khöng? - Anh hoãi. - Coá, - chõ àaáp röìi chúåt im lùång, àêìu cuái xuöëng trïn baân möåt caách trêìm ngêm, röìi chõ ûúän thùèng ngûúâi lïn, bùæt àêìu kïí. - Anh khöng biïët anh ta àêu, anh ta laâ ngûúâi núi khaác àïën. Coá thïí noái em thûúng anh ta, anh ta laâ thûúng binh, chó coân möåt chên, em thûúng anh ta vaâ àûa vïì nhaâ. Sau naây em höëi hêån àïën haâng nghòn lêìn. Luác àêìu hònh nhû moåi viïåc àïìu öín caã, khöng rûúåu cheâ gò caã, nhûng röìi anh ta bùæt àêìu uöëng, - chõ thúã daâi vaâ àêíy chiïëc cöëc ra xa. - Maâ àaä rûúåu vaâo röìi thò ai cuäng biïët laâ laåi sinh chuyïån, àaánh àêåp. Laåi coân ài ghen tuöng em nûäa. Maâ em thò coân húi sûác àêu àïí nghô àïën àaân öng nûäa. Cöng viïåc suöët ngaây àïm - anh cuäng biïët àêëy, höìi àoá vêët vaã lùæm, cûá töëi mùæt töëi muäi caã lïn. Coân àaân öng àaân ang naâo àûúåc, töëi vïì mïåt lûã khöng caãm thêëy chên tay àêu nûäa, vaâ saáng dêåy laåi ài. Nhûng maâ thöi bêy giúâ noái laâm gò vïì chuyïån àoá nûäa... - Em kïí ài, kïí tiïëp ài! - Anh ta gheát thùçng beá, - chõ nhúá laåi. - Con cuãa anh Ivan êëy maâ, coân vúái anh ta em khöng coá con. Caã hai viïåc àoá àïìu laâm cho anh ta khöng vûâa loâng. Haânh haå em àïën khöí súã. Em cûá chõu àûång, chõu àûång nhû möåt con ngöëc, nghô rùçng moåi viïåc seä dêìn qua ài, öín thoãa. Nhûng khöng, caâng ngaây caâng tïå hún. Coá thïí chõu àûång àûúåc bao lêu? Möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 11. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 11 lêìn anh ta àaánh em, vaâ em khöng chõu àûång àûúåc nûäa. Coá àûác öng chöìng nhû vêåy thò thaâ khöng coân hún, àuáng khöng anh? Nicolai gêåt àêìu. - Nhû thïë öín thoãa hún, - chõ noái tiïëp. - Vaâ tûâ àoá àïën nay em söëng möåt mònh. Nhiïìu ngûúâi àïën àùåt vêën àïì vúái em, nhûng em thò khöng muöën thûã thaách söë phêån möåt lêìn nûäa laâm gò - thïë cuäng laâ àuã röìi. Em àaä coá hai chöìng, maâ töët nhêët chó cêìn coá möåt thöi. Nïëu möåt lêìn àaä khöng gùåp may, thò sau àoá àûâng coá mong gùåp may lêìn nûäa. Coân em söëng möåt mònh cuäng khöng àïën nöîi töìi tïå lùæm, tûå mònh laâm chuã cuãa mònh, khöng phaãi nghe traách moác, khöng phaãi chõu àaánh àêåp gò hïët. Khöng möåt ai coá thïí noái àûúåc möåt lúâi xêëu naâo vïì em. Em nuöi con khön lúán, noá bêy giúâ àaä trûúãng thaânh, nùm ngoaái vûâa cûúái vúå. Àêëy, em àaä kïí cho anh nghe toaân böå cuöåc àúâi em röìi àêëy... - Vaâ em kïí cho anh nghe nhû thïë laâ àuáng. - ÖËi, maâ em àaä say, àaä say röìi. - Anna nheo mùæt, móm cûúâi lùæc àêìu. - Khöng kheáo em àöí úã nhaâ anh mêët. Em ñt khi uöëng maâ, chó thónh thoaãng vaâo caác ngaây höåi thöi. Mêëy muå àaân baâ ngöìi laåi vúái nhau, khoác loác than thúã, hoâ haát möåt luác. Coân anh thò sao? - Chõ hoãi. - Em cûá liïën thoùæng luön möìm, khöng àïí cho anh noái möåt lúâi naâo. Anh àaä coá gia àònh chûa, hay laâ vêîn söëng möåt mònh? - Coá gia àònh röìi. Caái àoá thò thoaát àêu cho khoãi. - Thïë chõ êëy ngûúâi úã quï àêy aâ? - Khöng, töi àûa cö êëy tûâ Ucraina vïì. - Thïë kia àêëy! Hoáa ra àaân baâ úã àêy anh khöng ûng ai aâ? - Coá möåt ngûúâi anh ûng nhûng ngûúâi àoá laåi tûâ chöëi anh. - Thöi ài anh. Bêy giúâ noái laåi chuyïån àoá laâm gò nûäa. - Tiïån miïång muöën noái thò noái thöi. - Anh vêîn àang coân giêån em àêëy sao? - Khöng, giêån àïí laâm gò? Anh laåi coân phaãi giêån em nûäa cú àêëy! http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nhiïìu taác giaã 12 - Anh cuäng thêëy cú sûå cuãa em röìi, - chõ noái. - ÛÂ. - Thò thïë àêëy. Hoå im lùång. Anna nhêëp nhaáy mùæt, khöng hiïíu sao laåi nhòn quanh trong phoâng möåt lêìn nûäa, röìi àùåt hai baân tay lïn traán, àêìu guåc xuöëng baân. Nicolai kheä chaåm vaâo vai chõ. - Em sao thïë? - Gò anh, - chõ ngêíng àêìu lïn. - Khöng sao caã. Nicolai dõch ghïë laåi gêìn chõ hún. - Anh Colia, - chõ noái, - anh roát rûúåu ra ài. Em cuâng anh uöëng àïí tûúãng nhúá anh Ivan. Anh nhòn chõ dûúâng nhû àang ngêîm nghô roát hay khöng roát. Nhûng röìi anh cuäng roát rûúåu ra cöëc. - Khöng chaåm cöëc àêu, - chõ noái trûúác vaâ uöëng caån möåt húi. Hoå im lùång möåt laát - àuáng khoaãng thúâi gian thûúâng phaãi im lùång trong nhûäng trûúâng húåp tûúng tûå. - Anh êëy laâ ngûúâi rêët töët, - röìi chõ noái rêët kheä: - Em seä nhúá anh êëy cho àïën luác chïët. - Khi nhêån àûúåc tin anh êëy, anh söët ruöåt möåt tuêìn nhû mêët höìn, - Nicolai noái. - Anh vaâ anh êëy laâ hai ngûúâi baån thên nhêët, em cuäng biïët àêëy. Thêåm chñ khi em vaâ anh êëy lêëy nhau, anh cuäng khöng giêån anh êëy. Anh giêån em, nhûng khöng giêån anh êëy. - Chuáng em söëng cûá nhû hai con chim cêu vêåy, - chõ noái. - Em khöng biïët röìi sau seä ra sao, nhûng cho àïën ngaây anh êëy bõ goåi, chuáng em söëng cûá nhû àöi chim cêu. - Em vaâ anh êëy söëng haånh phuác lùæm, anh coân nhúá. - Vúái anh êëy, em khöng muöën nhòn möåt ai khaác nûäa caã. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 13 - Vaâ em cuäng àaä khöng yïu anh, - Nicolai noái. - Àûâng thïë anh, - chõ khêín khoaãn. - Anh noái thïë àïí laâm gò? Anh cuäng biïët àêëy, trûúác khi gùåp anh êëy em àaä yïu anh. Vaâ em àaä chuêín bõ àïí lêëy anh. Nhûng luác àoá anh êëy xuêët hiïån. Anh àûâng giêån em. - Bêy giúâ thò coân gò àïí anh giêån em nûäa? - Anh àûâng giêån, àûâng thïë! Em coá aác yá gò àêu. - Thöi àuã röìi. - Em seä khöng noái nûäa, - chõ nhêîn nhuåc vêng lúâi vaâ phaá lïn cûúâi, lêëy tay bõt miïång. - Coân caái tay thûúng binh cuãa em, - chõ noái qua tiïëng cûúâi, - caái ngûúâi maâ em söëng vúái êëy maâ, anh ta laåi ghen em vúái Ivan. - Chõ thöi cûúâi. - Ghen vúái ngûúâi àaä chïët. Àuáng laâ kò! - Em vêîn hïåt nhû trûúác kia, - Nicolai noái. - Giaâ ài nhûng tñnh tònh thò vêîn thïë. - Vêåy àaä sao? - Thïë thöi, khöng sao caã. - Anh noái nhû vêåy coá nghôa gò? - Coá nghôa laâ... giaá nhû bêy giúâ anh àûúåc cûúái em laâm vúå nhó. - Thò cûúái ài, - chõ chõu àûång caái nhòn cuãa anh. - Em àöìng yá àêëy. - Anh seä cûúái. - Anh seä khöng cûúái em àêu, - chõ trêìm ngêm noái. - Em thò em àöìng yá, coân anh laåi seä chùèng lêëy em àêu. Àêëy, bêy giúâ thò coi nhû chuáng ta hoâa nheá, xoáa hïët núå xûa. - Anh seä lêëy em, - anh noái. - Ngay höm nay cuäng àûúåc. - Höm nay thò anh lêëy, - chõ cûúâi khêíy. - Anh lêëy möåt àïm, àïën saáng mai thò àuöíi ài. Chùèng leä em khöng biïët thïë sao? Khöng àêu, anh àûâng coá mú! - Xem kòa! Em ghï thïë àêëy! http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nhiïìu taác giaã 14 - Em thïë àêëy. Em nhû thïë naâo thò vêîn nhû thïë àêëy. Em say röìi, - lim dim mùæt, chõ noái. - Giaá nhû Ivan tröng thêëy em bêy giúâ, anh êëy àaä cho em möåt trêån. - Sao maâ em cûá Ivan vúái Ivan suöët thïë? Ivan bêy giúâ khöng thïí söëng laåi àûúåc, maâ em vò thïë cuäng seä khöng trúã nïn dïî chõu hún. - ÛÂ nhó, laâm sao maâ em cûá Ivan vúái Ivan maäi? Anh àûâng giêån em nheá. - Caái chñnh khöng phaãi laâ úã àoá, - anh buöìn bûåc àaáp. - Em trúã nïn khöng bònh thûúâng thïë naâo êëy. Khi thò tûúãng nhû moåi chuyïån àïìu öín thoãa, moåi chuyïån àïìu töët àeåp, nhûng böîng nhiïn nhúá àïën thên phêån cuãa mònh, thïë laâ em khoác, khoác maäi. Khoác chaán röìi em laåi caãm thêëy àêu vaâo àêëy caã. Em söëng maâ cûá nhû caách möåt ngaây bõ àem ngêm xuöëng nûúác, caách möåt ngaây laåi àûúåc vúát lïn phúi nùæng. Coân bêy giúâ em nghô: cuöåc àúâi cuãa em àaä qua röìi, töët hay xêëu gò thò cuäng àaä qua röìi, vaâ chùèng coân gò àïí maâ chúâ àúåi nûäa. Trûúác àêy em súå khöng daám nghô vïì àiïìu àoá, coân bêy giúâ thò khöng sao, em àaä quen röìi. Nhû thïë dïî chõu hún. Àúâi em chùèng coá gò àaáng àïí khoe khoang, nhûng than thúã em cuäng khöng muöën vaâ seä khöng goåi cuöåc àúâi laâ baâ dò gheã aác nghiïåt àêu. Caái gò àaä qua àïìu laâ cuãa em caã. - Coân nïëu nhû em lêëy anh thò sao? - Cuöëi cuâng anh vêîn cûá hoãi. Chõ ngöìi im, dûúâng nhû lùæng nghe möåt àiïìu gò àoá trong mònh, mú höì nhuán vai. - Em khöng biïët nûäa, anh Nicolai aå. Em khöng thïí àoaán àûúåc. Anh thò àang söëng khoãe maånh. - Chõ àûa tay ra chaåm vaâo vai anh. - Em khöng biïët gò hïët, anh Nicolai aå. Coá leä em vaâ anh vúái nhau cuäng chó söëng nhû thïë thöi. Bêy giúâ noái vïì àiïìu àoá laâm gò nûäa? - Coá bao giúâ em nhúá túái anh khöng? - Em caâng ngaây caâng nhúá àïën Ivan nhiïìu hún. Anh àûâng giêån, anh êëy laâ chöìng em. Coá thïí bêy giúâ röìi em seä nhúá túái anh sau caái ngaây höm nay. - Bêy giúâ thò em chûa coá gò àïí nhúá caã. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 15 - Chuyïån! Em rêët vui àûúåc gùåp anh maâ. Chuáng ta àêu phaãi laâ nhûäng ngûúâi xa laå gò nhau. - Àaä tûâng coá khi öm nhau úã trong sên sau, - anh noái. - Quaã coá thïë. - Chõ böëi röëi, nhûng coá leä viïåc nhùæc laåi àiïìu àoá laâm cho chõ thñch thuá. - Caái gò sûå thêåt vêîn laâ sûå thêåt. Nhiïìu lêìn àûáng cho àïën têån gaâ gaáy... Coân saáng dêåy... Chõ chúåt dûâng lúâi. Caánh cûãa bêët ngúâ múã ra, möåt maái àêìu ai àoá thoâ vaâo, luáng buáng möåt àiïìu gò àoá, röìi biïën ài àêu cuäng bêët ngúâ nhû vêåy. - Laåi coá ngûúâi nhêìm phoâng. - Caái quên vö laåi naây laâm anh chaán ngêëy lïn röìi, - Nicolai noái. - Múái múâ àêët àaä àêëm thònh thõch vaâo cûãa, anh ra múã, thò “Xin löîi, töi lêìm”. Khöng nhòn gò caã, cûá xöng bûâa vaâo. Anh laåi roát rûúåu ra. - Naâo, ta laâm möåt cöëc nûäa. Cuäng àaä sùæp hïët röìi àêy naây. - Anh vúái em àaä bùæt àêìu say sûa röìi àêëy, - Anna àûa caã hai tay ra cêìm lêëy cöëc rûúåu vaâ giú lïn cao àïí chaåm cöëc. - Àuáng laâ moåi vêåt quay troân caã lïn. - Anh vúái em thò coá thïí say sûa àûúåc. Anh vúái em caã nûãa cuöåc àúâi röìi khöng gùåp nhau, bêy giúâ chuáng ta coá thïí laâm gò cuäng àûúåc hïët. - Caã nûãa cuöåc àúâi khöng gùåp nhau, - chõ ngaåc nhiïn lùåp laåi. - Thïë àêëy! Vaâ cuöëi cuâng chuáng ta cuäng àaä gùåp nhau. Vaâ anh nhêån ra em trûúác. Duâ sao thò anh vêîn coân nhúá em àêëy nhó, àuáng khöng? - Öi, Anna, Anna! - Sao, Anna caái gò? - Chõ hoãi vúái veã khiïu khñch. - Em laâ möåt cö naâng rêët töët. - Em thò coá gò töët. Möåt ngûúâi àaân baâ bònh thûúâng. Loaåi nhû em nhiïìu lùæm. - Biïët àêu anh chó cêìn möåt ngûúâi nhû vêåy? http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nhiïìu taác giaã 16 - Chuyïån! Cêìn möåt ngûúâi nhû em! - Chõ cûúâi gioân giaä vaâ giú ngoán tay lïn àe anh. - Em àaä say, àaä say, nhûng duâ sao thò vêîn chûa thêåt say àêu, àûâng coá voâi vônh, khöng xûåc àûúåc àêu. - Ra thïë àêëy! - ÛÂ, thïë àêëy! Anh àûáng dêåy vaâ duâng chòa khoáa, khoáa traái cûãa laåi. - Anh khoáa laåi laâm gò? - Chõ thaãn nhiïn hoãi. - Àïí hoå khoãi xöåc vaâo. Chaán ngêëy lïn röìi. - Khön lùæm, khön lùæm, chaâng ngöîng aå. Anh bûúác àïën sau lûng, öm lêëy vai chõ. Chõ quay mùåt laåi. - Anh àõnh àêëy aâ? - ÛÂ, àõnh thïë àêëy. - Thò naâo, - chõ noái. - Àaä lêu röìi em khöng chúi vúái àaân öng. - Em khöng súå aâ? - Em súå gò múái àûúåc chûá? Mùæt nheo laåi, hoå nhòn thùèng vaâo mùåt nhau. - Thïë naâo, em seä lêëy anh chûá? - Anh hoãi. - Xem kòa, baåo gúám nhó! - Anna cûúâi to! - Lêëy anh... ÚÃ nhaâ thò vúå àang àúåi, maâ úã àêy anh ta laåi cêìu hön thïm möåt baâ nûäa. Ñt ra thò cuäng àûâng coá noái “lêëy anh”, maâ noái caách khaác thò coá hún khöng. Em àaä baão anh laâ àûâng coá voâi vônh, anh seä khöng xûåc àûúåc àêu. - Àiïìu àoá thò coân àïí xem. - Chùèng coá gò àïí xem caã. - Taåi sao em laåi nhû vêåy? - Anh noái, bùæt àêìu toã ra tûác giêån. Chõ laåi cûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 17 - Em àaä baão vúái anh laâ úã nhaâ thò vúå chúâ, maâ úã àêy anh laåi... - Thïë em thò úã nhaâ ai chúâ? - Khöng ai chúâ caã, - chõ dõu xuöëng. - Àuáng laâ nhû thïë àêëy. Giaá nhû coá Ivan... - Ivan, Ivan. - Anh laåi cùæt ngang lúâi chõ. - Cûá lùåp ài lùåp laåi maäi! Nïëu thïë thò em nïn biïët laâ Ivan cuäng chùèng phaãi laâ öng thaánh. Caác ngûúâi söëng vúái nhau röìi maâ anh vaâ anh êëy coân bao nhiïu lêìn àïën chöî tuåi con gaái... Bõ bêët ngúâ, chõ nhùn mùåt vaâ móm cûúâi möåt caách ngûúång nghõu. - Anh noái döëi, - chõ noái möåt caách thiïëu tin tûúãng. - Anh noái döëi àïí laâm gò. Em tûå nghô lêëy xem. - Anh noái döëi, anh Nicolai aå, - chõ nhùæc laåi, nhòn vaâo mùæt anh. Anh böëi röëi. - Àaáng leä anh khöng nïn noái àiïìu àoá, nhûng anh àaä troát noái mêët röìi. Maâ Ivan àaä khöng coân hai mûúi nùm nay, chùèng leä em bêy giúâ laåi ghen anh êëy? - Chûá sao! Chõ keáo tay tûâ trïn baân xuöëng chöëng lïn àêìu göëi, ngûúâi cuái vïì phña trûúác nhû muöën nhòn möåt caái gò àoá trïn baân nhûng khöng nhòn thêëy roä. Anh lo lùæng quan saát chõ. Anna khöng nhuác nhñch, chó coá cùåp löng maây kheä cûã àöång - dûúâng nhû chõ cöë ngûúác mùæt lïn maâ khöng àûúåc. - Anna! - Anh lïn tiïëng goåi. Chõ sûåc tónh. - Thöi, mùåc kïå, - chõ noái. - Duâ coá thïë hay khöng, em cuäng mùåc! - Nhòn thêëy coân rûúåu trong cöëc, chõ löå veã vui mûâng. - Maâ anh vúái em coân chûa uöëng hïët rûúåu kia. Sao ta laåi thïë àûúåc nhó? Khöng àúåi anh, chõ uöëng möåt húi caån cöëc rûúåu, àùåt maånh cöëc xuöëng baân vaâ laåi ngöìi lùång ài. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nhiïìu taác giaã 18 - Àuáng laâ àïíu thêåt! - Möåt luác sau chõ lïn tiïëng vaâ lùæc àêìu móm cûúâi cay àùæng. - Thïë maâ em khöng hïì biïët gò caã. Àuáng laâ àïíu, thêåt àïíu! - Em noái caái gò thïë? - AÂ, khöng coá gò caã. Em sûåc nhúá laåi möåt viïåc. - Anna cûúâi to, veã kñch àöång. - Nhû vêåy laâ anh noái seä cûúái em? Hay laâ àaä nghô laåi röìi? Coi chûâng, khöng thò em lêëy anh thêåt àêëy. Anh khöng àaáp. Chõ laåi cûúâi to hún nûäa. - Öi chuá rïí! Miïång anh baão cûúái, anh cûúái, coân tûå mònh thò luãi vaâo buåi. Thïë maâ em àaä mûâng! Röìi chõ àöåt ngöåt im bùåt. - Chuáng ta say sûa thêåt laâ tuyïåt, - chõ thong thaã noái, àêìu cuái xuöëng. - Tu-u-uyïåt. Vaâ cêu chuyïån cuäng thêåt thuá võ. Vïì chiïën tranh, vïì àaân baâ, vïì àaân öng, vïì caác cö gaái. - Chõ cûúâi gùçn. - Chuáng ta kïí cho nhau nghe nhûäng chuyïån thêåt thuá võ. - Im lùång möåt luác. - Chuáng ta àaä tûúãng nhúá àïën Ivan, luác àêìu bùçng cheán rûúåu, sau bùçng lúâi noái. - Laåi im lùång. - Àuáng laâ àïíu thêåt, phaãi khöng anh? - Em nghe anh noái naây, - Nicolai àûáng dêåy vaâ bûúác àïën saát bïn chõ. - Àêëy laâ anh bõa chuyïån vïì Ivan àêëy. Anh bûåc mònh thêëy em cûá nhùæc ài nhùæc laåi vïì anh êëy maäi, thïë laâ anh noái bûâa. Anh muöën khñch em maâ. Thûåc ra khöng hïì coá chuyïån àoá. - Anh noái döëi, - chõ mïåt moãi àaáp laåi. - Anh khöng noái döëi àêu. - Anh noái döëi. Em thêëy laâ bêy giúâ anh noái döëi chûá khöng phaãi luác naäy. Anh àõnh thûúng haåi em chûá gò! Khöng cêìn thûúng haåi em àêu. - Chõ thúã daâi nùång nïì. - Anh êëy cêìn caái gò múái àûúåc chûá? Thêåt àaáng giêån. Nïëu nhû anh chöìng thûúng binh cuãa em laâm thïë thò em khöng giêån, khöng kïu ca gò. Coân àùçng naây thò thêåt àaáng giêån. Anh êëy laâm em giêån quaá, khöng thïí chõu nhû thïë àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 5) 19 Chõ khoác. Khöng coá nûúác mùæt, nùång nïì, nhûäng tiïëng nêëc khan giöëng nhû tiïëng rïn, khöng che mùåt. Nicolai cùæn chùåt möi vaâo àiïëu thuöëc laá, rñt liïn höìi. Möåt laát sau Anna thöi khoác, nhûng möåt luác lêu sau, caã ngûúâi coân run lïn tûâng cún. Mùåt chõ khö, nhûng chõ vêîn ài vaâo buöìng tùæm àïí rûãa. Chõ bûúác ài chêåm chaåp, thêån troång, dûúâng nhû súå ngaä. Hoå cöë khöng nhòn nhau. Chõ tûâ phoâng tùæm bûúác ra, dûâng laåi caånh baân vaâ noái veã coá löîi. - Höm nay úã àêy em àaä uöëng quaá nhiïìu. Anh liïëc nhòn chõ khöng hiïíu sao vúái veã vuång tröåm vaâ khöng noái gò. - Em ài àêy, - chõ noái. - Hûúåm àaä, - anh ngùn chõ. - Em ngöìi thïm nùm phuát nûäa. Chó ngöìi thïë thöi. Chõ ngöìi xuöëng meáp chiïëc ghïë cuãa mònh. Hai ngûúâi im lùång. Nùm phuát qua, röìi thïm mêëy phuát nûäa. Chõ àûáng lïn. - Thöi, em ài àêy. Anh cuäng bùæt àêìu mùåc aáo ngoaâi àïí tiïîn chõ. ... Hoå ngöìi trïn taâu àiïån. Luác àoá àuáng vaâo giúâ nhûäng chaâng trai tiïîn caác baån gaái cuãa mònh vïì nhaâ. Nicolai vaâ Anna ngöìi saát vaâo nhau, anh cêìm tay chõ trong tay mònh. Nhûäng cùåp trai gaái yïu nhau toâ moâ nhòn hoå vaâ móm cûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nhiïìu taác giaã 20 RODARI JANNI ITALIA CARLINO, CARLO... - Noá àêy, Carlino cuãa anh àêy - chõ höå lñ noái vúái öng Anphio khi öng túái nhaâ höå sinh àïí àoán nhêån con trai múái sinh. - Laåi coân Carlino naâo nûäa?! Coá caái thoái àêu laåi ài goåi ngûúâi bùçng caái tïn treã con nhû thïë? Haäy goåi töi laâ Carlo, Paolo hoùåc Verxingietoritr, thêåm chñ laâ Leopardo cuäng àûúåc, miïîn laâ bùçng caái tïn àaâng hoaâng àêìy àuã. Moåi ngûúâi roä chûa? Öng Anphio hïët sûác kinh ngaåc nhòn àûáa con múái sinh, miïång noá thêåm chñ khöng múã ra. Maâ àuáng laâ noá àang nöíi giêån, chñnh nhûäng lúâi noá vûâa noái xuyïn thùèng vaâo böå naäo cuãa öng. Chõ höå lñ cuäng nghe àûúåc nhûäng tiïëng gùæt goãng cuãa àûáa treã sú sinh. - Öi, noá coân beá nhû thïë maâ àaä biïët thêìn giao caách caãm! - Chõ ta thöët lïn. - Thïë baâ nghô sao? - Gioång noái the theá laåi vang lïn. - Töi khöng thïí sûã duång hïå thöëng dêy thanh êm àûúåc, möåt khi töi khöng coá chuáng. - Chuáng ta cûá àùåt chaáu vaâo nöi àaä, röìi sau hùéng hay, - Anphio caâng ngú ngaác hún, noái. Hoå àùåt àûáa treã sú sinh vaâo nöi, caånh ngûúâi meå vûâa nùçm thiïëp ài. Öng Anphio ra cûãa sai cö con gaái lúán tùæt àaâi àïí khoãi quêëy rêìy àûáa beá. Song Carlino àaä thêìm gûãi tñn hiïåu khêín cêëp àïën cho böë: - Böë úi, böë cûá nghô caái gò luêín quêín thïë? Böë khöng àïí con cho con nghe baãn xönaát cuãa Subert viïët cho àaân thuå cêìm aâ? http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2