intTypePromotion=3

LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
184
lượt xem
75
download

LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'làm giàu nhanh chóng trở thành triệu phú đô-la trong 3 năm part 2', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 2

 1. NGUYÊN T C TH 11: N U B N MU N NH N Ư C TI N, B N PH I CHUY N GIAO GIÁ TR CHO NGƯ I MUA. N U B N MU N GIÀU CÓ, B N PH I CHUY N GIAO GIÁ TR CHO NHI U NGƯ I. (IF YOU WANT TO GET PAID, YOU MUST DELIVER YOUR VALUE TO PEOPLE. IF YOU WANT TO GET RICH, YOU MUST DELIVER YOUR VALUE TO A LOT OF PEOPLE) B t k b n kinh doanh cái gì, m t ph n l n thu nh p n t vi c bán hàng hóa hay d ch v c a b n. N u b n có m t s lư ng không h n ch s n ph m bán, thì thu nh p c a b n cũng s không có gi i h n. N u b n cung c p d ch v và b n c n con ngư i tr c ti p th c hi n d ch v , ví d như d ch v chăm sóc sc p, thì thu nh p hàng tháng c a b n t d ch v này s có gi i h n, ví d m i ngày b n có th chăm sóc s c p cho 10 ngư i, m i tháng 300 ngư i, m i ngư i 100.000 ng / l n, như v y thu nh p c a b n m i tháng t i a là 30.000.000 ng. V y làm th nào thu nh p c a b n không b gi i h n như th ? M t cách b n phá v gi i h n này là: bán s n ph m kèm theo. Ví d b n bán s n ph m kem dư ng da cho khách hàng n mua d ch v chăm sóc s c p c a b n. B n bán ư c càng nhi u s n ph m thì thu nh p c a b n càng tăng. Ho c b n s thuê ngư i khác làm vi c cho b n, v y m i tháng b n không ph i ch có th cung c p d ch v cho 300 lư t ngư i mà là có th cung c p cho 3000 ngư i ho c hơn. -- 12 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 2. ó là nh ng cách ơn gi n làm tăng thu nh p c a b n b ng cách bán nhi u s n ph m / d ch v hơn ra th trư ng. Tuy nhiên, còn m t y u t khác cũng r t quan tr ng… NGUYÊN T C TH 12: TH I I M LÀ T T C (TIMING IS EVERYTHING) Có bao gi b n nghe câu này chưa “th i i m là t t c ”? V y th i i m là gì? ơn gi n là s phù h p c a s n ph m / d ch v c a b n v i nhu c u c a th trư ng hi n t i – ch n s n ph m hay d ch v úng, vào th i i m úng, th trư ng úng. i u này r t quan tr ng. N u b n làm ư c i u này, b n ã có 50% thành công trong tay. NGUYÊN T C TH 13: K NĂNG CH N PHƯƠNG TI N ÚNG TH I I M THÍCH H P LÀ K NĂNG HI M CÓ, VÀ SINH L I VÀ CÓ TH H C Ư C. (CHOOSING THE RIGHT VEHICLE AT THE RIGHT TIME IS A RARE AND HIGHLY PROFITABLE SKILL THAT CAN BE LEARN) -- 13 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 3. Tuy nhiên, không may là a s ngư i ta “nh y” vào m t cơ h i, xu hư ng nào ó khi ã quá mu n, và vì th ã có ai ó làm giàu t cơ h i này r i. Ngư c l i, “nh y” vào cơ h i s m quá cũng không t t hơn gì. N u tôi m c a hàng Fitnessland s m hơn ba năm thì ch c tôi cũng không thành công, ơn gi n vì lúc ó th trư ng chưa s n sàng cho lo i s n ph m này. Do ó, b n ph i bi t ánh giá th trư ng, bi t ư c khi nào là th i i m thích h p kh i s . NGUYÊN T C TH 14: B N PH I BI T ÁNH GIÁ TH TRƯ NG BI T KHI NÀO NÊN “NH Y VÀO” VÀ KHI NÀO NÊN “NH Y RA” (YOU HAVE TO LEARN HOW TO GAUGE AND TIME THE MARKET. YOU HAVE TO KNOW WHEN TO GET IN, AND WHEN TO GET OUT) Trong h th ng “Làm giàu nhanh chóng”, b n ph i chu n b nh y vào th trư ng khi C u cao và Cung th p. Lúc này cơ h i kinh doanh r t t t, là th i i m nh y vào. Sau ó, Cung t t tăng lên, vư t qua C u, và cơ h i không còn t t n a, ó là th i i m b n nh y ra kh i th trư ng. Ví d chàng thanh niên 22 tu i Marc Andreessen ã phát tri n chương trình duy t web Navigator trong 2 năm ã có thu nh p t s không lên 50 tri u ô-la M nh vào Navigator. M t cách d dàng và nhanh chóng làm giàu là… -- 14 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 4. NGUYÊN T C TH 15: HÃY “B T CHƯ C” NH NG NGƯ I ANG LÀM RA NHI U TI N (COPY SOMEONE WHO IS MAKING A MINT RIGHT NOW) B n s th y thú v v i nguyên t c “th i gian ch m tr ”, t c là th i gian c n thi t cho m t ý tư ng m i tr i t ph m vi a lý này sang các ph m vi a lý khác. Ví d “th i gian ch m tr ” c a s bùng n Internet Vi t Nam so v i M là kho ng 6 – 7 năm. Hi n t i có r t nhi u doanh nhân ang làm giàu v i nhi u ý tư ng kinh doanh các nư c, nh t là M , và c bi t là ki m ti n qua m ng Internet. B n có th b t chư c mô hình và áp d ng vào Vi t Nam. Hoàn toàn có th ! Ví d website www.alibaba.com là website sàn giao d ch B2B (gi a doanh nghi p và doanh nghi p) n i ti ng th gi i và t p trung chính vào th trư ng Trung Qu c. B n cũng có th xây d ng m t mô hình tương t dành cho Vi t Nam. Nhưng có l thành công s n v i b n d dàng hơn n u b n c ng tác v i “ i gia” Alibaba này thay vì c nh tranh v i Alibaba. Nguyên t c mà các doanh nghi p l n trên th gi i hay áp d ng là “n u ta không ánh b i ư c i th c nh tranh thì hãy c ng tác / sáp nh p v i h ”. Thương m i i n t & Kinh doanh tr c tuy n Cơ h i h c Ki n th c không bao gi là , không bao gi là th a, c bi t là nh ng ki n th c b n c n v n d ng vào kinh doanh! M t $ u tư cho h c t p, khi v n d ng vào kinh doanh s sinh ra $$$ và giúp b n ti t ki m chi phí, th i gian, và tránh các sai l m áng ti c! Xem chi ti t t i www.vitanco.com! Ho c i n tho i (08)9626730, 0918.245688. -- 15 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 5. NGUYÊN T C TH 16: S NHANH HƠN VÀ D DÀNG HƠN KHI H P TÁC V I M T CÔNG TY ANG HO T NG HƠN LÀ T O D NG T U (IT’S OFTEN FASTER AND EASIER TO AFFILIATE WITH A COMPANY THAT’S UP AND RUNNING THAN TO START FROM SCRATCH) Vì sao th ? Vì các công ty này ã có s n công ngh , s n ph m, th trư ng, thương hi u… Ví d g n ây th trư ng Vi t Nam xu t hi n nh ng thi t b gi m béo, gia d ng… công ngh cao nh p t nư c ngoài… ó cũng là hình th c c ng tác phân ph i m t m t hàng s n có c a m t công ty s n có. Là m t doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng”, b n ph i t n d ng cơ h i c a TH TRƯ NG TOÀN C U. R t nhi u m t hàng có bán M mà không có bán Vi t Nam, và ngư c l i. ây chính là cơ h i cho b n làm giàu. có th bán ư c nh ng m t hàng này b n ph i h c cách marketing chúng cho hi u qu . Hãy nh k r ng th i i m là t t c . N u b n ch n s n ph m úng vào th i i m úng, con ư ng “Làm giàu nhanh chóng” c a b n nh t nh s d dàng hơn và nhanh hơn. -- 16 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 6. NGUYÊN T C TH 17: H TH NG KINH DOANH LÀ QUY TRÌNH L P L I MANG L I L I NHU N (A BUSINESS SYSTEM IS A REPEATABLE PROCESS THAT PRODUCES A PROFIT) Chuy n gì s x y ra n u b n xây m t căn nhà trong m t tu n? Ch c ch n r ng căn nhà này s nhanh chóng b n t, lún… Càng quan tr ng hơn khi b n mu n xây căn nhà to l n, nhi u t ng… thì móng n n càng ph i ư c xây d ng kiên c . Trong kinh doanh, khái ni m tương t là xây d ng h th ng. Ý tư ng xây d ng h th ng ho t ng trong kinh doanh nh m giúp b n có th bán s n ph m / d ch v s lư ng l n m t cách hi u qu . N u vi c kinh doanh t t p và ư c m r ng mà các ho t ng kinh doanh chưa ư c xây d ng thành h th ng thì toàn b ho t ng kinh doanh s tr nên h n lo n và b n s m t ki m soát, d n n m t hi u qu . ã có nhi u trư ng h p th c t công ty th t b i khi m r ng ch vì m i vi c tr nên quá t m ki m soát c a ngư i lãnh o. V y ta nên xây d ng h th ng kinh doanh hi u qu như th nào? Quy lu t s m t là: “làm cho m i vi c ơn gi n”. Quan i m c a tôi là: vi c kinh doanh là ơn gi n, con ngư i m i ph c t p. M i vi c kinh doanh u g m ba ph n: marketing, s n xu t, và qu n tr . B n ph i thi t k quy trình c th cho t ng ph n vi c này chúng có th v n hành trơn tru, và h u như t ng. Ý tư ng này nh m t o ra m t doanh nghi p v n hành như m t cái máy ư c châm d u y - máy t o ra ti n. -- 17 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 7. H th ng c a b n ph i ư c t ch c khéo, ph i s n sinh l i nhu n và ph i h tr s phát tri n nhanh chóng. Và quan tr ng hơn h t trong “Làm giàu nhanh chóng” là h th ng này ph i là quy trình l p i l p l i và có th v n hành t t MÀ KHÔNG C N CÓ B N. T i sao không c n có b n? B i vì phá v gi i h n thu nh p, b n không th là ngư i tr c ti p làm vi c mà ph i là… NGUYÊN T C TH 18: DOANH NHÂN “LÀM GIÀU NHANH CHÓNG” LÀ NGƯ I I U PH I, LÀ NH C TRƯ NG C A DÀN NH C (A “SPEEDWEALTH” ENTREPRENEUR IS A CO-ORDINATOR. HE OR SHE IS THE CONDUCTOR OF THE ORCHESTRA) Th m chí ngay c khi b n là chuyên gia trong lĩnh v c b n ang kinh doanh, b n cũng không nên tr c ti p làm công vi c chuyên môn, vì như th b n s không còn th i gian, tâm trí dành cho vi c lãnh o toàn b công ty c a b n. Vi c lãnh o công ty này không d dàng chút nào, nhưng ó là i u b n ph i tr c ti p làm n u mu n làm giàu nhanh chóng. Nên nh r ng các công ty l n có Ch t ch hay T ng Giám c v i nhi m v chính là nh hư ng công ty, i u ph i m i b ph n, t o ra cơ h i phát tri n cho công ty, tìm cách gia tăng l i nhu n… nh ng ngư i này ư c tr lương r t cao và không bao gi làm nh ng công vi c chuyên môn, k thu t… Cho nên, v i vai trò ch doanh nghi p, b n ph i… -- 18 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 8. NGUYÊN T C TH 19: LÀM VI C “TRÊN” THAY VÌ “TRONG” CÔNG VI C (WORK ON THE BUSINESS, INSTEAD OF IN THE BUSINESS) M t trong nh ng y u t quan tr ng c a h th ng “Làm giàu nhanh chóng” là vi c kinh doanh c a b n không th b l thu c vào M T NGƯ I, c bi t ó là b n. Trong sáu tháng u Fitnessland, tôi ít khi bư c chân ra kh i c a hàng vì tôi ph i chu n b , xây d ng h th ng ho t ng cho c a hàng. Sau ó, ít khi tôi bư c chân vào c a hàng vì tôi ã hu n luy n nhân viên qu n lý công vi c hàng ngày c a hàng, trong khi tôi ph i t p trung vào vi c phát tri n c a hàng. Nên nh , h th ng mang l i cho b n s t do. Trư c h t, ó là t do v th i gian. V i m t h th ng, b n có th ngh ngơi, vui chơi, dành th i gian cho gia ình, b n bè… trong khi công vi c kinh doanh c a b n v n ch y t t, phát tri n, và sinh l i. Hãy h th ng làm vi c thay cho b n. Th hai, t do v phương di n ti n b c. V i m t h th ng t t, b n có hai kh năng: - M t là b n v n cho h th ng ho t ng dư i s s h u c a b n, và vì th b n có m t ngu n thu nh p th ng trong khi b n không c n làm vi c. - Hai là b n bán h th ng c a b n cho ai khác và l y ư c m t món ti n k t sù và tr thành tri u phú. Cách nào i n a, vì b n là ngư i t o ra h th ng, b n cũng chi n th ng và tr nên giàu có. Và b n c ti p t c t o ra h th ng khác… Thương m i i n t & Kinh doanh tr c tuy n Cơ h i h c Ki n th c không bao gi là , không bao gi là th a, c bi t là nh ng ki n th c b n c n v n d ng vào kinh doanh! M t $ u tư cho h c t p, khi v n d ng vào kinh doanh s sinh ra $$$ và giúp b n ti t ki m chi phí, th i gian, và tránh các sai l m áng ti c! Xem chi ti t t i www.vitanco.com! Ho c i n tho i (08)9626730, 0918.245688. -- 19 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 9. NGUYÊN T C TH 20: KHI M T MÔ HÌNH Ã HO T NG T T, HÃY NHÂN B N NÓ (ONCE YOU HAVE SOMETHING THAT WORKS, YOU CONCENTRATE ON DUPLICATING IT) Khi b n ã có mô hình ho t ng t t, hãy t p trung nhân b n nó. ây là lý do t i sao vi c xây d ng m t h th ng có t ch c h tr vi c bán hàng hóa hay d ch v s lư ng l n mà không c n s có m t tham gia c a b n là r t quan tr ng. Vì h th ng này cho phép b n nhân b n nó. Doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng” ph i hi u r ng n u mình ki m ư c ti n mt a phương thì mình cũng có th ki m ư c ti n v i mô hình này a phương khác. Câu h i t ra là bao nhiêu a phương. Cho nên, v n ch ch t là “làm th nào s n ph m / d ch v c a tôi n ư c v i ông o khách hàng nh t?” B n có bi t Wal-Mart không? Wal-Mart là ý tư ng c a Sam Walton. Sam Walton kh i s v i m t c a hàng nh m t th tr n nh mà ki m ư c ít ti n. Sau ó Sam ã h th ng hóa ho t ng c a c a hàng nó có th ho t ng t t mà không c n ông. D n d n, ông nhân b n nó thành 1500 c a hàng hàng trăm thành ph , th tr n M , và sau này là c các qu c gia khác. Sam Walton ích th c là m u doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng”. Ông m t vài năm trư c và là m t trong nh ng ngư i giàu nh t th gi i v i tài s n cá nhân hơn 7 t ô-la. T , ch không ph i tri u n a. Ai cũng bi t Mac Donald’s. Vào nh ng năm 50 c a th k trư c, Ray Kroc phát hi n ra m t khái ni m m i: th c ăn nhanh, burgers, khoai tây chiên… Sau ó Ray h th ng hóa ho t ng marketing, s n xu t và ho t ng cho c a hàng th c ăn nhanh này ho t ng hi u qu và mang l i l i nhu n. Và khi ã có h th ng, Ray nhân b n h th ng này và cho phép ngư i khác s d ng h th ng c a mình. Cách th c này chính là phương pháp như ng quy n kinh doanh (franchising). Ngày nay hàng ngàn c a hàng Mac Donald’s có m t kh p nơi trên th gi i, bán th c ăn nhanh cho hàng tri u ngư i m i ngày. Ray Kroc là -- 20 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 10. m t m u doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng” khác, cũng áp d ng thành công vi c nhân b n. Khi ông m t, tài s n c a ông hơn 4 t ô, l i là t ch không ph i là tri u. Nên nh r ng ý tư ng nhân b n là nh m mang giá tr b n cung c p n v i ư c nhi u khách hàng hơn và nhanh hơn. Tuy nhiên, không ph i ai cũng có th m ra nhi u c a hàng nhi u nơi, ơn gi n vì không tài chính, không gi i v marketing… Trư ng h p này, “Làm giàu nhanh chóng” còn có m t gi i pháp cho b n… NGUYÊN T C TH 21: AI CÓ TH MUA HO C BÁN M T L N HO C THƯ NG XUYÊN S LƯ NG L N S N PH M HAY D CH V C A TÔI? (WHO COULD BUY OR SELL A HUGE QUANTITY OF MY PRODUCT OR SERVICE AT ONCE OR ON AN ON-GOING BASIS?) Tôi còn nh khi trong l p hu n luy n v “Làm giàu nhanh chóng”, khi tôi gi ng n ph n này, m t h c viên c a tôi ã tri t áp d ng và áp d ng thành công. Anh ta ã t o ra m t băng video d y cách sơn nhà c a và ang tìm cách bán ư c băng video này nh ng c a hàng bán l . Khi h c ph n này, gi gi i lao anh ta bư c ra ngoài và g i i n tho i, sau ó anh ta quay tr l i l p v i gương m t r ng r và n cư i ph n kh i trên gương m t. Anh ta v a g i cho công ty s n xu t sơn l n nh t th gi i và bán băng video c a anh ta cho h . H s dùng băng video c a anh ta như m t món quà t ng cho khách hàng mua sơn t 5 lít tr lên. Nhà s n xu t mua l n u tiên là 100.000 b n video, l i nhu n dành cho anh h c viên này là kho ng 1 ô-la / cu n video. Như v y, “phi v ” bán hàng này ã mang l i cho anh ta 100.000 ô-la. Tuy nhiên, câu chuy n không d ng l i 100.000 ô-la… -- 21 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
 11. NGUYÊN T C TH 22: LÀM VI C KHÔN NGOAN HƠN THAY VÌ CHĂM CH HƠN (WORK SMARTER INSTEAD OF HARDER) M t nguyên t c quan tr ng là h p tác, có nghĩa r ng b n s làm ư c nhi u hơn v i ít công s c, th i gian c a b n hơn. Và vi c b n làm cái gì cũng không ph i là quan tr ng so v i CÁCH TH C b n làm. Vi c h p tác m t cách chi n lư c và khôn ngoan s giúp b n làm vi c khôn ngoan hơn, thay vì chăm ch hơn. Phương châm c a tôi là: n u b n không h p tác, b n ang ph i làm vi c quá s c, mà l i ki m ư c quá ít ti n. H p tác b t u b ng vi c b n ng t tay làm nh ng vi c mà ngư i khác ho c h th ng có th làm ư c. B n ph i h i mình câu h i này: NGUYÊN T C TH 23: LÀM TH NÀO CUNG C P S N PH M HAY D CH V CHO KHÁCH HÀNG NGAY C KHI TÔI ANG NG ? (HOW CAN I PROVIDE PEOPLE WITH MY PRODUCTS OR SERVICES WHILE I SLEEP?) -- 22 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản