intTypePromotion=3

LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 3

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
151
lượt xem
55
download

LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'làm giàu nhanh chóng trở thành triệu phú đô-la trong 3 năm part 3', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÀM GIÀU NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ ĐÔ-LA TRONG 3 NĂM part 3

  1. Quay tr l i câu chuy n v anh chàng h c viên bán băng video c a tôi. Anh ta ã bán ư c 100.000 băng và ki m l i ư c 100.000 ô-la. Nhưng câu chuy n không d ng t i y. Hôm sau, khi ang h c n ph n “c p phép” (licensing), lúc gi i lao anh ta l i ra ngoài và g i i n tho i. Sau ó, anh ta quay l i v i n cư i tươi hơn l n trư c. Anh ta v a th a thu n xong vi c thay ih p ng v i nhà s n xu t sơn. Thay vì cung c p băng video cho nhà s n xu t, anh ta cho phép nhà s n xu t quy n nhân b n băng video này, và nhà s n xu t ã ng ý mua 250.000 b n. T i sao nhà s n xu t ng ý phương án này? Vì h ư c linh ng hơn trong vi c ch n nhà cung c p s n xu t băng cho h , cho phép h có quy n quy t nh v ch t lư ng băng và gi m chi phí. Ti p ó, anh chàng khôn ngoan này còn nghĩ cách ki m thêm ti n t băng video c a mình: anh ta làm ti p băng th 2 v cách sơn bàn gh , v t d ng ngoài tr i… NGUYÊN T C TH 24: TRONG KINH DOANH, PH N “ AU U” N M “TI N PHƯƠNG”, NHƯNG TI N N M “H U PHƯƠNG” (IN BUSINESS, THE HEADACHES ARE IN THE FRONT END, BUT THE MONEY’S IN THE BACK END) Ngư i ta phân chia ho t ng c a doanh nghi p ra thành hai ph n “Front-End” và “Back-End”. “Front-End” có th hi u là “Ti n phương” g m nh ng b ph n liên quan n khách hàng như marketing, bán hàng, h tr khách hàng… B ph n này ph i g m nh ng con ngư i ư c hu n luy n k , thích giao ti p, hi u khách hàng, th m nhu n tư tư ng “khách hàng là thư ng ”. T i sao “Front-End” l i au u? -- 23 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  2. Vì không có công th c có s n trong marketing, trong giao ti p v i khách hàng, vì ph i c nh tranh, và khách hàng không ph i ai cũng d ch u… “Back-End” có th hi u là “H u phương” g m nh ng b ph n không tr c ti p làm vi c v i khách hàng, như là S n xu t, Hành chánh, Nhân s , Tài chính… Tuy nhiên, trong “Làm giàu nhanh chóng”, quan i m “Back-End” ch vi c ph i t n d ng danh sách khách hàng s n có cung c p ti p cho h nh ng s n ph m / d ch v c ng thêm, tăng doanh s . Nhi u vi c ph i làm quá nh ? M t mình b n có làm ư c h t không? N u b n nói “hãy cho tôi th i gian, tôi s d n d n làm h t ư c” thì b n l i quên m t y u t t c trong “Làm giàu nhanh chóng”: b l th i i m thì s b m t cơ h i ki m ti n. Vì th : NGUYÊN T C TH 25: N U KHÔNG H P TÁC, B N S LÀM VI C QUÁ T I MÀ L I KI M QUÁ ÍT TI N (IF YOU’RE NOT USING LEVERAGE, YOU’RE WORKING TOO HARD AND EARNING TOO LITLE) H p tác là m t v n r ng l n. Tôi s cho b n m t vài ví d v l i ích c a h p tác: - H p tác (leverage – có th hi u là c ng tác) giúp b n kh i s kinh doanh v i ít ho c th m chí không c n ti n. - H p tác t n d ng tài năng, k năng, m i quan h , tài nguyên c a ngư i khác. - H p tác cho phép t n d ng công ngh m i nh t tăng hi u qu và t c kinh doanh. - H p tác b ng cách thuê mư n nhân viên, hu n luy n h t t h làm vi c, ki m ti n cho b n. - … -- 24 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  3. H p tác r t quan tr ng, vì không ai có th t mình làm h t m i vi c m t cách hi u qu và t c c n thi t. NGUYÊN T C TH 26: DOANH NHÂN “LÀM GIÀU NHANH CHÓNG” KH I S V I T M NHÌN V “K T C C” (THE SPEEDWEALTH ENTREPRENEUR STARTS WITH THE END IN MIND) i m khác bi t gi a doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng” và các doanh nhân khác là doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng” kh i s v i t m nhìn v k t c c. B ng cách áp d ng h th ng “Làm giàu nhanh chóng”, trong vòng 3 hay 5 năm, b n s có b n s ch n l a sau: 1. B n có th ti p t c v n hành, làm ch doanh nghi p và ki m ư c nhi u ti n m i ngày. ho c 2. B n có th ti p t c s h u doanh nghi p, nhưng không tr c ti p làm vi c n a, t do v th i gian mà v n có m t ngu n thu nh p th ng u n. ho c 3. B n có th bán m t ph n doanh nghi p và ngay l p t c tr thành tri u phú. ho c 4. B n có th áp d ng k t h p 3 cách trên. tôi nói cho b n nghe m t “bí m t” này nhé: -- 25 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  4. NGUYÊN T C TH 27: BÁN CÔNG TY S MANG L I NHI U TI N HƠN CHO B N (YOU WILL NEVER MAKE AS MUCH MONEY RUNNING A BUSINESS AS SELLING A BUSINESS) Khi b n ã kh i s doanh nghi p ư c vài năm, b n ã xây d ng h th ng t t, hi u qu , và nó th c s mang l i l i nhu n cho b n, lúc ó s có nhi u “ i gia” có ý mu n mua l i doanh nghi p c a b n, mua m t ph n hay mua toàn b . Thì tôi khuyên b n hãy bán nó i. Vì sao? - Vì doanh nghi p nào cũng nên có v n m nh d dàng hơn trong ho t ng, m r ng, và phát tri n. N u b n bán m t ph n thì doanh nghi p c a b n có thêm v n. N u b n bán toàn b thì b n l y ti n u tư cho doanh nghi p khác c a b n. - Vì có thêm s góp m t c a “ i gia” (trong trư ng h p b n bán m t ph n doanh nghi p), doanh nghi p c a b n s hư ng l i t vi c h p tác này, s có thêm nh ng cơ h i ti p thu công ngh m i, phương pháp qu n lý m i… Và b n v n là ch , ho c là Ch t ch Công ty - m t công ty y ti m năng hơn sau khi có thêm ngư i s h u m i. - Khi doanh nghi p c a b n ư c lên sàn giao d ch ch ng khoán thì giá tr c a công ty c a b n có th tăng lên g p nhi u l n, d a trên nh n nh c a công chúng, nhà u tư v ti m năng c a công ty, và b n s có cơ h i giàu lên nhanh chóng, giàu g p nhi u l n trư c khi bán m t ph n công ty. CƠ H I QU NG CÁO MI N PHÍ h tr các doanh nghi p và cá nhân có nhu c u qu ng cáo, và cung c p thêm thông tin h u ích cho bn c, VITANCO hi n h tr qu ng cáo mi n phí trên các ebook mi n phí c a VITANCO. Doanh nghi p và cá nhân có nhu c u, vui lòng liên l c VITANCO bi t thêm chi ti t. -- 26 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  5. NGUYÊN T C TH 28: LÀM ĂN V I CÁC “ I GIA” TÊN TU I NƠI XEM M T HAI TRI U Ô-LA NHƯ VÀI GI T NƯ C TRONG THÙNG (DEAL WITH LARGE, SUCCESSFUL CORPORATIONS WHERE A MILLION OR TWO IS A DROP IN THE BUCKET) Ai s ng ý tr cho b n hàng tri u ô-la mua l i m t ph n ho c toàn b công ty c a b n? ó là các “ i gia” trong ngành liên quan ho c các “ i gia” chuyên u tư vào các công ty ang ăn nên làm ra. V i các i gia này, h có h n nh ng phòng ban chuyên nghiên c u vi c mua l i m t ph n ho c toàn b các công ty khác. B n có tin hay không, giá 1,6 tri u ô-la mà T p oàn Heinz tr cho Fitnessland c a tôi là m t trong nh ng giá th p nh t mà h ã t ng mua l i. Chính vi c bán công ty Fitnessland này sau khi kh i s ho t ng HAI NĂM RƯ I ã giúp tôi tr thành tri u phú ô-la. Và b n cũng hoàn toàn có th h c h i tôi và bi n i u này thành hi n th c cho b n! NGUYÊN T C TH 29: GIÀU CÓ KHÔNG CH LÀ TI N (WEALTH IS NOT JUST MONEY) Giàu có không ch là ti n, mà còn là nhi u i u khác. -- 27 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  6. Trư c m t s ki n quan tr ng trong i tôi – là m t l n tôi b ch n oán là m c b nh nan y – thì tôi m i mê ki m ti n, dành h u h t th i gian c a mình vào vi c ki m ti n. Khi s ki n này x y ra, bác sĩ làm nhi u cu c xét nghi m, gi i ph u… và tôi cũng th c s suy s p. Tôi không mu n k t thúc cu c i mình như th , tôi mu n s ng thêm th t nhi u năm n a. Th i gian b nh vi n, tôi m i th y mình ham s ng như th nào. Tôi m i th y tôi c n và yêu quý gia ình như th nào. Tôi c u nguy n th t nhi u, ư c mình ư c s ng thêm, và n u ư c, tôi s s ng cho gia ình nhi u hơn, cho c ng ng nhi u hơn. Th t may m n, cu i cùng k t qu xét nghi m cho th y b nh c a tôi không ph i nan y, và tôi ã ư c ch a kh i. T ó, tôi r t bi t ơn s ki n này ã làm tôi thay i quan ni m v giàu có, ki m ti n… Cu c s ng còn có r t nhi u th còn quan tr ng hơn ti n g p nhi u l n. NGUYÊN T C TH 30: HÃY TH C HÀNH NGAY BÂY GI NH NG I U B N MU N TRONG TƯƠNG LAI (PRACTICE WHATEVER YOU WANT TO BE IN THE FUTURE, NOW) Cu c s ng này th t ng n ng i, vì th , b n hãy làm nh ng gì b n mu n ngay bây gi ! Hãy ph n ut ngay bây gi có th có ư c nh ng gì b n mu n trong tương lai. ng ch n ch , ng trì hoãn, ng ch n ngày mai. B n hãy th c t p, th c hành i, t o d ng thói quen cho mình, thói quen c a ngư i “Làm giàu nhanh chóng”. Vn m u ch t là b n ph i yêu thích quá trình th c t p này, b n ph i áp d ng h th ng “Làm giàu nhanh chóng” v i s say mê, v i nhi t huy t tràn y trong tim. Cu i cùng… -- 28 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  7. NGUYÊN T C TH 31: H C, H C, VÀ H C (LEARN, LEARN, LEARN) i u cu i cùng tôi mu n nh n nh các b n là: h c, h c, và h c. Tôi cũng ã ph i h c r t nhi u, và h c liên t c cho n nay, có th thành công trong s nghi p kinh doanh, ào t o c a tôi. Tuy nhiên, h c ây không òi h i b n ph i t t nghi p i h c, Cao h c, Ti n sĩ… mà h c theo cách c a b n, theo i u ki n c a b n, mi n là b n th c s ti p thu ư c tri th c. u tư cho vi c h c là s u tư khôn ngoan nh t mà tôi và các b n có th làm. Có 3 lo i ki n th c b n c n n m n u mu n thành công trong kinh doanh: 1. Ki n th c kinh doanh chung: bao g m marketing, thương lư ng, tài chính… 2. Ki n th c chuyên môn trong kinh doanh: g m nh ng bí quy t trong ngành kinh doanh c a b n. Và quan tr ng nh t là: 3. Ki n th c phát tri n cá nhân: ki n th c, k năng này s giúp b n h c h i t t nh t, phát huy cao nh t s trư ng c a b n, kh c ph c t t nh t s o n c a b n. Thương m i i n t & Kinh doanh tr c tuy n Cơ h i h c Ki n th c không bao gi là , không bao gi là th a, c bi t là nh ng ki n th c b n c n v n d ng vào kinh doanh! M t $ u tư cho h c t p, khi v n d ng vào kinh doanh s sinh ra $$$ và giúp b n ti t ki m chi phí, th i gian, và tránh các sai l m áng ti c! Xem chi ti t t i www.vitanco.com! Ho c i n tho i (08)9626730, 0918.245688. -- 29 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  8. Thương m i i n t mang l i TÓM T T 8 NGUYÊN T C C A r t nhi u cơ h i làm giàu cho “LÀM GIÀU NHANH CHÓNG”: m i ngư i (Yahoo!, Google, 1. XÂY D NG QUAN I M “LÀM GIÀU YouTube…), giúp doanh nghi p NHANH CHÓNG” TRONG UB N kinh doanh hi u qu , ti t ki m chi phí… 2. MANG L I GIÁ TR QUY MÔ L N LÀM GIÀU, 3. CH N LĨNH V C KINH DOANH ÚNG B N C N PH I H C! TH I I M ÚNG Hãy tham gia các l p h c 4. H TH NG HÓA Thương m i i n t và Kinh 5. NHÂN B N doanh tr c tuy n (l p cơ b n, và 6. H P TÁC l p nâng cao) do VITANCO t ch c! Xem chi ti t t i 7. KI M TI N www.vitanco.com 8. HÃY LÀM NGAY BÂY GI -- 30 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp
  9. Chuyên: Thi t k Website: giá c nh tranh, chú tr ng tính th c t và hi u qu c a website, d ch v h u - mãi uy tín mang l i s an tâm và hài lòng cao cho khách hàng. m ào t o ki n th c + k năng th c hành Thương m i i n t và Kinh doanh tr c tuy n: - b o “H c nhanh – Hành gi i”, linh ng v i các l p h c offline và online Cung c p d ch v Qu ng cáo tr c tuy n: chú tr ng hi u qu dành cho khách hàng - Vào www.vitanco.com xem chi ti t v các d ch v nói trên và xem khách hàng nh n xét v VITANCO m b o r ng b n ã tìm úng i tác! CƠ H I QU NG CÁO MI N PHÍ h tr các doanh nghi p và cá nhân có nhu c u qu ng cáo, và cung c p thêm thông tin h u ích cho bn c, VITANCO hi n h tr qu ng cáo mi n phí trên các ebook mi n phí c a VITANCO. Doanh nghi p và cá nhân có nhu c u, vui lòng liên l c VITANCO bi t thêm chi ti t. B n quy n ebook này thu c v Công ty Thương m i i n t Vĩ Tân (VITANCO) B n có quy n g i t ng ebook này cho ngư i khác ho c ăng t i mi n phí ebook này trên website c a b n v i i u ki n không thay i b t kỳ chi ti t nào c a ebook này. M i trích d n n i dung t ebook này ph i ghi “Theo www.vitanco.com” Nghiêm c m m i hình th c bán l i ebook này mà không ư c s cho phép b ng văn b n c a VITANCO ho c c a tác gi Dương T Dung. -- 31 -- VITANCO – 133C Bình Th i, Q.11, Tp.HCM – Tel: (08)9626730 – HP: 0918.245688 Chuyên: ào t o Thương m i i n t - Thi t k Website – Qu ng cáo tr c tuy n Email: support@vitanco.com – YIM: vitancohelp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản