intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Làm quen VB-6-6-Bai 02- Text box va Control box

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

225
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'làm quen vb-6-6-bai 02- text box va control box', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm quen VB-6-6-Bai 02- Text box va Control box

  1. Bài 2: Tìm hiểu thêm về TextBox và Label Controls Trong bài 1 quý vị đã làm quen với Label và TextBox controls.Bài này chúng tôi sẽ đi  sâu vào một số Methods và Events thông dụng của 2 controls trên.Bây giờ chúng ta  hãy thiết kế một form thường được gọi là form Log In cho phép người sử dụng đánh  tên và mật mã(Password) vào sau đó kiểm tra xem password có đúng với những chữ  đã được định trước không. 1. Mở một  project mới, Trên Properties Window double click vào caption và đánh vào  chữ Log In. Double Click vào Name và đặt tên form là frmLogIn. Property Name là tên  của control được sử dụng trong mã chương trình, còn caption là tên hiện ra trên thanh  tiêu đề (title bar)của form. 2.Ðặt  các controls với Properties như bảng1 dưới đây lên form LogIn  Control Name Caption Text Label LblUserName User Name Label LblPassword Password Label LblDisplay Display TextBox TxtUserName "" TextBox TxtPassword "" CommandButton CmdOk Ok CommandButton CmdCancel Cancel  Bảng 1.   Chú thích:     • Ô tô đậm: không có property tương ứng. • ký hiệu "": để khoảng trắng  3.Sắp xếp các controls như hình vẽ dưới đây:
  2. 4.Click vào TextBox TxtPassword chọn Password Character trên Property Window.  Ðánh vào dấu  "*"(Asterisk). Ðây là ký tự thay thế sẽ hiện ra khi chúng ta đánh  password. 5.Chúng ta đã xong phần thiết kế giao diện.Bây giờ double click vào TextBox  TxtUserName để hiện ra Code Window(hay click vào biểu tượng View Code trên  Project Window).Phía trên Code Window được chia làm 2 phần.Bên trái là danh sách  các Controls, bên phải là danh sách các Events của một control tương ứng. Muốn viết  mã chương trình cho Event nào chỉ cần click vào tên Control và tên Event, sau đó viết  code vào khoảng giữa Private sub .....End sub.Ðánh vào những dòng sau: Const Pwd = "hello" Private Sub CmdCancel_Click() End End Sub Private Sub CmdOk_Click() If TxtPassword.Text = Pwd Then MsgBox "Welcome" Else MsgBox "Invalid password" End If End Sub Private Sub TxtUserName_Change() LblDisplay.Caption = TxtUserName.Text End Sub Private Sub TxtUserName_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  3. If KeyAscii = vbKeyReturn Then TxtPassword.SetFocus End Sub Private Sub TxtUserName_LostFocus() If TxtUserName.Text = "" Then MsgBox "Please enter User Name" End Sub 6. ấn phím F5 để chạy chương trình.Lần lượt kiểm tra các bước sau: • Chưa đánh chữ vào user name textbox,ấn phím Tab­>hiện ra message box  nhắc ta đánh chữ vào. • Ðánh tên user­>LblDisplay sẽ thay đổi tương ứng. Sau đó ấn phím Enter­ >Cursor(con trỏ) sẽ chuyển sang textbox password. • Ðánh password­>Chỉ thấy dấu "*" hiện ra • Click Ok­>hiện ra message box cho ta biết password vừa đánh vào là đúng hay  sai.Password đúng là "hello" • Click Cancel­>dừng chương trình. Giải thích: Chúng ta đã sử dụng 3 Events của  textbox : • _KeyPress(KeyAscii As Integer): sự kiện xảy ra khi có phím được ấn.Mỗi ký tự  mà chúng ta đánh vào đều có tương ứng một mã Ascii(số từ 0..255) .Còn  Integer là một loại dữ liệu số học từ ­32,768 to 32,767. Chương trình của chúng  ta sẽ kiểm tra nếu (If)phím được ấn là Enter(VbKeyReturn) thì (Then)Cursor sẽ  chuyển sang textbox TxtPassword( SetFocus). VbKeyReturn là một hằng  số(constant)=13 tương đương với mã Ascii của phím Enter. Trong đó SetFocus  là một Method làm cho control nhận được sự chú ý của chương trình. • (Text) _Change(): sự kiện xảy ra khi nội dung trong textbox bị thay đổi.(nếu cả  hai sự kiện đều xảy ra thì KeyPress sẽ xảy ra trước). Khi nội dung trong text  box bị thay đổi thì  chúng ta thay đổi caption của LblDisplay  tương ứng với nội  dung mới. • _LostFocus(): Xảy ra khi control mất sự chú ý của chương trình. Chương trình  chúng ta kiểm tra xem nếu nội dung trong textbox rỗng(null) thì hiện ra thông  điệp nhắc nhở user đánh chữ vào cűng bằng cấu trúc (If...Then...).(Tương tự  Khi một control nhận được sự chú ý của chương trình thì xảy ra Event ngược lại  là GotFocus.) Khi xảy ra Event Click trên CmdCancel thì chúng ta chấm dứt chương trình bằng câu  lệnh End. Còn khi click vào CmdOk thì chương trình kiểm tra nếu password đánh vào 
  4. giống như Constant(tạm dịch là hằng số, là một số có giá trị không đổi, thật ra trong  trường hợp này không phải là số mà là những ký tự đã được định trước:Const Pwd =  "hello") thì hiện ra thông điệp "Welcome",còn nếu không phải (Else) thì hiện câu  "Invalid Password".Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi chữ "hello" bằng bất kỳ chữ  nào khác mà ta thích. Tóm lại qua bài này chúng ta đã tìm hiểu một số Events và Methods thông dụng của  TextBox Control cűng là những Events và Methods căn bản của hầu hết các controls  khác.Trong bài sau quý vị sẽ tìm hiểu thêm một số control thông dụng khác.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2