Làm quen với lập trình hướng đối tượng

Chia sẻ: Havuong Buu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
112
lượt xem
33
download

Làm quen với lập trình hướng đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Làm quen với lập trình hướng đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm quen với lập trình hướng đối tượng

 1. Giới thiệu và Ôn tập Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn Minh Huy 1
 2. Nội dung  Đề cương môn học.  Chuẩn và quy ước lập trình.  Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.  Bài tập. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 2
 3. Nội dung  Đề cương môn học.  Chuẩn và quy ước lập trình.  Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.  Bài tập. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 3
 4. Đề cương môn học  Mục tiêu môn học:  Định nghĩa được các khái niệm cơ bản của OOP.  Áp dụng được các tính chất của OOP để giải quyết vấn đề bằng C++.  Môi trường thực hành:  Microsoft Visual C++ 6.0.  Microsoft Visual C++.NET 2003/2005/2008. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 4
 5. Đề cương môn học  Hệ thống điểm: Bài t ập 10% Lý thuy ết Lý thuy ết 40% Giữ a kỳ Thự c hành 30% Hoạt động nhóm Thự c hành Bài t ập Hoạt động nhóm Giữ a kỳ 10% 10% Điểm cộng!!! Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 5
 6. Đề cương môn học  Tổ chức lớp học:  Xem slides bài giảng trước buổi học.  Thảo luận bài học tại lớp.  Làm bài tập hàng tuần.  Đọc thêm các tài liệu tham khảo.  Trao đổi thảo luận:  Diễn đàn: http://courses.cs.hcmus.edu.vn  Giáo viên:  Email: nmhuy@fit.hcmus.edu.vn.  Phòng làm việc: Phòng I82, BM CNPM, Khoa CNTT, Trường ĐH KHTN TP.HCM (hẹn trước). Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 6
 7. Đề cương môn học  Tài liệu tham khảo: C++ và Lập trình hướng đối tượng, Phạm Văn Ất, NXB Khoa Học Kỹ Thuật. Lập trình hướng đối tượng C++, Trần Văn Lăng, NXB Thống Kê. C++ From The Ground Up, 3th Edition. Herbert Schildt, McGraw-Hill/Osborne. C++ Primer Plus 4th Edition, Stephen Prata, SAMS. C++ FAQ Lite, Marshall Cline, http://parashift.com/c++-faq-lite/ Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 7
 8. Đề cương môn học  Nội dung môn học: Đối tượng (cơ bản) Kế thừa Bài tập 1 Bài tập 3 Đối tượng (nâng cao) Đa hình Bài tập 2 Bài tập 4 Ôn tập giữa kỳ Ôn tập cuối kỳ Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 8
 9. Đề cương môn học  Seminar môn học: Exception Handling Thư viện C++ Nhóm nhỏ Nhóm lớn Đa kế thừa So sánh C++, Java, C# Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 9
 10. Nội dung  Đề cương môn học.  Chuẩn và quy ước lập trình.  Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.  Bài tập. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 10
 11. Chuẩn và quy ước lập trình  Vì sao phải có chuẩn và quy ước?  Làm việc một mình:  Tự làm tự hiểu.  Mình luôn hiểu mình?  Làm việc nhóm:  Mỗi người một việc.  Ráp nối công việc.  Mọi người luôn hiểu nhau? Phối hợp công việc hiệu quả Áp đặt kỷ luật!! Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 11
 12. Chuẩn và quy ước lập trình  Không có chuẩn chung toàn thế giới!!  Quy ước đặt tên (Naming Convention):  Quy tắc vàng: tên phải thể hiện ý nghĩa.  x, y, f, g, … ?!  total, rate, create, run, … !!  Quy tắc đặt tên theo kiểu “lạc đà” (Camel Case)  Dùng để viết các từ dính liền nhau.  Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ.  UpperCamelCase.  lowerCamelCase. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 12
 13. Chuẩn và quy ước lập trình  Quy ước viết câu lệnh:  Quy tắc vàng: viết câu lệnh rộng rãi, rõ ràng.  x=a+b-c*d; for(int i=0;i
 14. Nội dung  Đề cương môn học.  Chuẩn và quy ước lập trình.  Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.  Bài tập. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 14
 15. Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ  Chương trình là gì?  Biến và Hằng là gì? Cách khai báo?  Hàm là gì? Có mấy cách truyền tham số?  Cấu trúc là gì? Cách sử dụng?  Con trỏ là gì? Cách sử dụng?  Header File để làm gì?  Nhập xuất trong C++? Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 15
 16. Tóm tắt  Đề cương môn học:  Mục tiêu: định nghĩa và áp dụng OOP bằng C++.  Cách thức: học tập chăm chỉ và chủ động.  Chuẩn và quy ước lập trình:  Chuẩn và quy ước để phối hợp công việc hiệu quả.  Áp đặt kỷ luật lên việc lập trình.  Quy tắc đặt tên: tên thể hiện ý nghĩa.  Quy tắc viết câu lệnh: rộng rãi, rõ ràng.  Quy tắc viết chú thích: đầy đủ, dễ hiểu. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 16
 17. Tóm tắt  Hàm, cấu trúc, con trỏ:  Hàm chứa xử lý của chương trình.  Cấu trúc chứa dữ liệu của chương trình.  Cấu trúc dùng để đóng gói dữ liệu.  Con trỏ chứa địa chỉ của biến hoặc vùng nh ớ.  Dùng con trỏ để thao tác linh động. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 17
 18. Nội dung  Đề cương môn học.  Chuẩn và quy ước lập trình.  Ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ.  Bài tập. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 18
 19. Bài tập  Bài tập 1.1: Viết chương trình cho phép thực hiện các thao tác trên kiểu phân số:  Nhập, xuất phân số.  Nghịch đảo, rút gọn phân số.  Cộng, trừ, nhân, chia, so sánh hai phân số. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 19
 20. Bài tập  Bài tập 1.2: Viết chương trình cho phép thực hiện các thao tác trên kiểu số phức:  Nhập, xuất số phức.  Tính module số phức.  Cộng, trừ, nhân, chia, so sánh hai số ph ức. Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn 20
Đồng bộ tài khoản