Làm quen với Wincc

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

2
694
lượt xem
451
download

Làm quen với Wincc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

winCC (windows control center) là phần mền ích hợp giao diện người máy IHMI (Integrated Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mền điều khiển với quá trình tự động hóa. Những thành phần dễ sử dụng của WinCC giúp tích hợp những ứng dụng mới hoặc có sẵn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm quen với Wincc

 1. SIMATIC HMI Laøm quen vôùi WinCC (the Windows Control Center)
 2. MUÏC LUÏC Trang 1 Höôùng daãn caøi ñaët ...................................................................................... 7 1.1 Caáu hình ñoøi hoûi (hardware) ..................................................................... 7 1.2 Moâi tröôøng hoaït ñoäng ................................................................................ 7 1.3 Caøi ñaët WinCC (Installation)..................................................................... 7 1.3.1 Caøi ñaët WinCC: Ñaêng kí (Registration) ........................................ 8 1.3.2 Caøi ñaët WinCC : Löïa choïn ngoân ngöõ (Language).......................... 9 1.3.3 Caøi ñaët WinCC : Löïa choïn thaønh phaàn (Components)................. 10 1.3.4 Caøi ñaët WinCC : Söï caáp pheùp (Authorization) ............................. 12 1.4 Caøi ñaët WinCC: Moâ phoûng Tag (Tag Simulator) .................................... 12 1.5 Gôõ boû WinCC (Deinstallation) ................................................................ 13 1.6 Xöû lyù söï coá vaø söûa loãi .............................................................................. 14 2 Döï aùn WinCC (Wi nCC project) ........................................................... 15 2.1 Böôùc 1: Khôûi ñoäng WinCC...................................................................... 15 2.2 Böôùc 2: Taïo döï aùn (Project) môùi ............................................................ 15 2.3 Böôùc 3: Caøi ñaët boä ñieàu khieån cho PLC ................................................. 17 2.4 Tags vaø caùc nhoùm Tags ........................................................................... 19 2.4.1 Böôùc 4 : Taïo Tags noäi (Internal Tags) ......................................... 19 2.4.2 Böôùc 4a: Taïo nhoùm Tag (Tag Group) .......................................... 21 2.4.3 Böôùc 4b: Taïo Tag quaù trình (Process Tags) ................................. 23 2.5 Hieäu chænh hình aûnh quaù trình (Process Picture) ..................................... 26 2.5.1 Böôùc 5.1 : Taïo hình aûnh quaù trình .............................................. 26 2.5.2 Cöûa soå Graphics Designer ........................................................... 27 2.5.3 Hình aûnh quaù trình ....................................................................... 29 2.5.4 Böôùc 5.2: Taïo nuùt nhaán (Button) ................................................. 30 2.5.5 Böôùc 5.3: Ñònh daïng hình aûnh quaù trình ...................................... 31 2.5.6 Böôùc 5.4: Kích hoaït cheá ñoä hieån thò Fill Level ........................... 33 2.5.7 Böôùc 5.5: Taïo vaø thöïc thi vuøng xuaát/nhaäp döõ lieäu........................ 36 2.6 Böôùc 6: Thieát laäp thuoâc tính Runtime .................................................... 38 2.7 Böôùc 7: Kích hoaït Project ....................................................................... 38 2.8 Böôùc 8: Duøng boä moâ phoûng (Simulator).................................................. 39 3 Hieån thò caùc giaù trò cuûa quaù trình ............................................................ 41 3.1 Böôùc 1: Môû Tag Logging ........................................................................ 41 3.2 Böôùc 2: Caáu hình boä ñònh thôøi (timer)..................................................... 42 3.3 Böôùc 3: Taïo vuøng löu tröõ (Archive) ........................................................ 43 3.4 Böôùc 4: Taïo Trend Window .................................................................... 45 3.5 Böôùc 5: Taïo cöûa soå baûng bieåu (Table) ................................................... 48 Trang 2
 3. 3.6 Böôùc 6: Thieát laäp thuoäc tính Runtime ................................................... 50 3.7 Böôùc 7: Kích hoaït Project ....................................................................... 50 4 Caáu hình thoâng baùo (messages) ............................................................. 52 4.1 Böôùc 1: Môû Alarm Logging..................................................................... 52 4.2 Böôùc 2: Khôûi ñoäng System Wizard ......................................................... 52 4.3 Böôùc 3: Thieát laäp maøu saéc cho thoâng baùo ............................................... 55 4.4 Böôùc 4: Ñònh daïng maøu cho thoâng baùo .................................................. 57 4.5 Giaùm saùt caùc giaù trò giôùi haïn (Limit Value) ........................................... 59 4.5.1 Böôùc 5.1: Thieát laäp vieäc giaùm saùt caùc giaù trò giôùi haïn ................ 59 4.5.2 Böôùc 5.2: Thieát laäp caùc giaù trò giôùi haïn ....................................... 62 4.6 Böôùc 6: Taïo thoâng baùo hình aûnh (Picture)............................................... 65 4.7 Böôùc 7: Thieát laäp thuoäc tính Runtime ..................................................... 68 4.8 Böôùc 8: Kính hoaït Project ..................................................................... 69 5 In chuoãi thoâng baùo (Message Sequence Report) ................................. 71 5.1 Böôùc 1: Kích hoaït chuoãi thoâng baùo ......................................................... 71 5.2 Hieäu chænh Layout .................................................................................. 72 5.2.1 Böôùc 2.1: Môû Layout ................................................................... 72 5.2.2 Thieát keá baùo caùo (Report Designe) .............................................. 72 5.2.3 Böôùc 2.2: Hieäu chænh Layout ....................................................... 74 5.3 Böôùc 3: Caøi ñaët thoâng soá in (Print Job) .................................................. 78 5.4 Böôùc 4: Thieát laäp thuoäc tính Runtime .................................................. 79 5.5 Böôùc 5: Kích hoaït Project....................................................................... 80 6 In thoâng baùo chaïy thöïc Tag logging ...................................................... 82 6.1 Böôùc 1: Taïo Layout ................................................................................. 82 6.2 Hieäu chænh Layout .................................................................................. 83 6.2.1 Böôùc 2.1: Hieäu chænh phaàn tónh (Static Portion) .......................... 83 6.2.2 Böôùc 2.1: Hieäu chænh phaàn ñoäng (Dynamic Portion) ................... 83 6.3 Böôùc 3: Thieát laäp thoâng soá in ................................................................ 86 6.4 Böôùc 4: Kích hoaït Project ...................................................................... 87 7 Hoaït ñoäng client / server ........................................................................ 89 7.1 Heä thoáng Client / Server ........................................................................ 89 7.2 Böôùc 1: Taïo heä thoáng ña ngöôøi duøng (Multi - User) .............................. 89 7.3 Böôùc 2: Keát noái vôùi maùy Client............................................................... 90 7.4 Böôùc 3: Thieát laäp thuoäc tính Runtime cho maùy Client ........................... 92 7.5 Böôùc 4: Môû moät Project treân maùy Client ................................................ 93 7.6 Böôùc 5: Söï khaùc nhau veà hình aûnh khôûi ñoäng giöõa Server / Client......... 94 Trang 3
 4. 7.7 Böôùc 6: Kích hoaït Project ...................................................................... 95 Danh muïc töø tra cöùu 97 Trang 4
 5. Giôùi thieäu WinCC (Windows Control Center) laø phaàn meàm tích hôïp giao dieän ngöôøi maùy IHMI (Integrated Human Machine Interface) ñaàu tieân cho pheùp keát hôïp phaàn meàm ñieàu khieån vôùi quaù trình töï ñoäng hoaù. Nhöõng thaønh phaàn deã söõ duïng cuûa WinCC giuùp tích hôïp nhöõng öùng duïng môùi hoaëc coù saün maø khoâng gaëp baát kì trôû ngaïi naøo. Ñaëc bieät, vôùi WinCC, ngöôøi söû duïng coù theå taïo ra moät giao dieän ñieàu khieån giuùp quan saùt moïi hoaït ñoäng cuûa quaù trình töï ñoäng hoaù moät caùch deã daøng. Phaàn meàm naøy coù theå trao ñoåi döõ lieäu tröïc tieáp vôùi nhieàu loaïi PLC cuûa caùc haõng khaùc nhau nhö Siemens, Mitsubishi, Allen Bradley, v.v..., nhöng noù ñaëc bieät truyeàn thoâng raát toát vôùi PLC cuûa haõng Siemens. Noù ñöôïc caøi ñaët treân maùy tính vaø giao tieáp vôùi PLC thoâng qua coång COM1 hoaëc COM2 (chuaån RS-232) cuûa maùy tính. Do ñoù, caàn phaûi coù moät boä chuyeån ñoåi töø chuaån RS- 232 sang chuaån RS 485 cuûa PLC. WinCC coøn coù ñaëc ñieåm laø ñaëc tính môû. Noù coù theå söû duïng moät caùch deã daøng vôùi caùc phaàn meàm chuaån vaø phaàn meàm cuûa ngöôøi söû duïng, taïo neân giao dieän ngöôøi-maùy ñaùp öùng nhu caàu thöïc teá moät caùch chính xaùc. Nhöõng nhaø cung caáp heä thoáng coù theå phaùt trieån öùng duïng cuûa hoï thoâng qua giao dieän môû cuûa WinCC nhö moät neàn taûng ñeå môû roäng heä thoáng. Ngoaøi khaû naêng thích öùng cho vieäc xaây döïng caùc heä thoáng coù qui moâ lôùn nhoû khaùc nhau, WinCC coøn coù theå deã daøng tích hôïp vôùi nhöõng öùng duïng coù qui moâ toaøn coâng ty nhö vieäc tích hôïp vôùi nhöõng heä thoáng caáp cao nhö MES (Manufacturing Excution System – Heä thoáng quaûn lyù vieäc thöïc hieän saûn xuaát) vaø ERP (Enterprise Resource Planning). WinCC cuõng coù theå söû duïng treân cô sôû qui moâ toaøn caàu nhôø heä thoáng trôï giuùp cuûa Siemens coù maët treân khaép theá giôùi. Trang 5
 6. Kí hieäu Moät soá kí hieäu ñöôïc söû duïng trong taøi lieäu naøy: Bieåu töôïng YÙ nghóa Nhaáp chuoät traùi Nhaáp chuoät phaûi Nhaáp ñuùp chuoät Nhaán vaø giöõ chuoät traùi Nhaäp baèng baøn phím (keyboard) Lieät keâ ra nhöõng thöïc ñôn (menu) “File” -> ”New” ñöôïc choïn Trong thoâng baùo ñi keøm vôùi hình veõ, #1 “#n” chæ roõ böôùc thöïc hieän Trang 6
 7. 2.Thao taùc vôùi WinCC 1 Höôùng daãn caøi ñaët Chöông naøy trình baøy nhöõng yeâu caàu cuï theå veà caáu hình maùy, moâi tröôøng hoaït ñoäng, thuû tuïc caøi ñaët baèng CD-ROM vaø ñònh caáu hình moâi tröôøng laøm vieäc cho WinCC. 1.1 Caáu hình ñoøi hoûi (hardware) WinCC ñöôïc hoã trôï töông thích vôùi taát caû caùc maùy tính (PC) treân neàn taûng IBM/AT. WinCC coù theå chaïy vôùi caáu hình toái thieåu. Tuy nhieân ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát, chuùng toâi khuyeân caùc baïn neân chaïy vôùi caáu hình ñeà nghò . Toái thieåu Ñeà nghò INTEL Pentium II 266 INTEL Pentium II 400 CPU MHz MHz RAM 96 MB 126 MB Graphic controller SVGA (4 MB) XGA (8 MB) (card maøn hình) Resolution 800*600 1024*768 (ñoä phaân giaûi ) Hard disk 500 MB coøn troáng >500 MB coøn troáng (Ñóa cöùng) CD-ROM drive CD-ROM drive Ghi chuù Khaû naêng thöïc hieän cuûa heä thoáng phuï thuoäc vaøo soá Tags söû duïng vaø boä nhôù. Chuù yù, neáu moät chöông trình khaùc ñöôïc kích hoaït, noù seõ laøm giaûm khaû naêng thöïc hieän cuûa WinCC. 1.2 Moâi tröôøng hoaït ñoäng WinCC phieân baûn Service Pack 5 chæ hoaït ñoäng ñuôïc vôùi heä ñieàu haønh Windows NT 4.0 (Workstation hoaëc Server) trôû leân. 1.3 Caøi ñaët WinCC (Installation) WinCC ñöôïc caøi ñaët töø ñóa CD. Cho ñóa CD WinCC vaøo oå CD-ROM, quaù trình caøi ñaët seõ töï ñoäng baét ñaàu, xuaát hieän cöûa soå Autorun . Trang 7
 8. Hình 1.1 : Cöûa soå caøi ñaët WinCC Ñeå bieát theâm thoâng tin veà WinCC hoaëc caøi ñaët nhöõng tieän ích khaùc cuûa WinCC, nhaáp chuoät traùi leân nhöõng ñeà muïc trong cöûa soå ñieàu khieån. Read First : xem File höôùng daãn Display CD-ROM contents : xem noäi dung chöùa trong CD Install SIMATIC WinCC : caøi ñaët WinCC vaøo maùy tính Tools and Drivers : caøi ñaët tieän ích Language Selection : löïa choïn ngoân ngöõ söû duïng Nhaáp chuoät traùi leân ñeà muïc “Install SIMATIC WinCC” ñeå baét ñaàu caøi ñaët, quaù trình caøi ñaët seõ dieãn ra theo töøng böôùc. Trong cöûa soå tieáp theo, nhaáp chuoät traùi vaøo nuùt “Next” ñeå tieán haønh böôùc tieáp theo. Xem ñieàu kieän baûn quyeàn (license), sau ñoù nhaáp “Yes” ñeå xaùc nhaän chaáp nhaän ñieàu kieän. 1.3.1 Caøi ñaët WinCC: Ñaêng kí (Registration) Xuaát hieän hoäp thoaïi “User information”, ñieàn thoâng tin caàn thieát vaøo nhöõng oâ “text box” beân trong. Sau ñoù nhaán “Next” ñeå sang böôùc tieáp theo. Trang 8
 9. 2.Thao taùc vôùi WinCC Hình 1.2 : Hoäp thoaïi User information Hoäp thoaïi “Registration Confirmation” xuaát hieän, nhaán “Confirm” ñeå xaùc nhaän. 1.3.2 Caøi ñaët WinCC : Löïa choïn ngoân ngöõ (Language) Tieáp theo, baïn seõ löïa choïn ngoân ngöõ söû duïng trong WinCC . Ngoaøi ngoân ngöõ maëc ñònh laø “English”, baïn coù theå choïn hai ngoân ngöõ khaùc laø “German” vaø “French” (baïn nhaán traùi chuoät vaøo nuùt tuøy choïn töông öùng). Trong vuøng “Choose destination directory”, baïn choïn thö muïc caøi ñaët cho WinCC (maëc ñònh laø C:\Siemens\WinCC). Ban coù theå choïn laïi thö muïc caøi ñaët baèng caùch nhaán “Browse” vaø choïn thö muïc ñeå caøi ñaët. Cuoái cuøng, baïn choïn thö muïc cho caùc tieän ích cuûa WinCC (maëc ñònh laø C:\Siemens\WinCC). Nhaán “Next” ñeå chuyeån sang böôùc tieáp theo. Trang 9
 10. Hình 1.3 : Hoäp thoaïi Löïa choïn ngoân ngöõ vaø thö muïc caøi ñaët 1.3.3 Caøi ñaët WinCC: Löïa choïn thaønh phaàn (Components) Chöông trình caøi ñaët WinCC seõ cung caáp cho ngöôøi duøng 3 tuøy choïn caøi ñaët: typical, minimum, user-defined (hình 1.4) Typical : Caøi ñaët nhöõng thaønh phaàn cô baûn Minimum : Caøi ñaët ôû möùc toái thieåu User-defined : Cho pheùp ngöôøi duøng choïn löïa thaønh phaàn caøi ñaët Trang 10
 11. 2.Thao taùc vôùi WinCC Hình 1.4 : Hoäp thoaïi tuøy choïn caøi ñaët Ñeå löïa choïn thaønh phaàn caøi ñaët, nhaáp chuoät vaøo nuùt “User-Defined Intallation” , hoäp thoaïi “Select Component” xuaát hieän. Trong cöûa soå nhoû beân traùi, nhaán chuoät vaøo caùc oâ tuøy choïn ñeå löïa choïn thaønh phaàn maø baïn muoán caøi ñaët. Cöûa soå beân phaûi seõ hieån thò nhöõng tieän ích töông öùng vôùi töøng thaønh phaàn. Beân döôùi laø dung löôïng boä nhôù yeâu caàu. Hình 1.5 : Hoäp thoaïi löïa choïn thaønh phaàn caøi ñaët Trang 11
 12. Sau ñoù, nhaáp “Next” 1.3.4 Caøi ñaët WinCC : Caáp pheùp (Authorization) Hoäp thoaïi “Authorization” seõ hieån thò danh saùch yeâu caàu caáp pheùp cho nhöõng thaønh phaàn caøi ñaët. Baïn nhaán chuoät vaøo nuùt tuyø choïn “Yes, authorization …” ñeå caáp pheùp vaø löïa choïn oå ñóa ñoå baûn quyeàn trong vuøng “licence”. Neáu baïn khoâng coù baûn quyeàn caáp pheùp hoaëc seõ caáp pheùp sau, choïn”No, the authorization …”. Tuy nhieân, neáu khoâng ñöôïc caáp pheùp, WinCC chæ coù theå hoaït ñoäng ôû cheá ñoä Demo vaø seõ töï ñoäng taét sau 1 giôø. Hình 1.6 : Hoäp thoaïi caáp pheùp Nhaán “Next” ñeå chuyeån sang hoäp thoaïi tieáp theo. Baïn ñaõ hoaøn taát vieäc choïn thoâng soá caøi ñaët. Ñeå thay ñoåi thoâng soá, choïn “Back” hoaëc nhaán “Next” ñeå baét ñaàu caøi ñaët. Sau khi chöông trình caøi ñaët xong, baïn khôûi ñoäng laïi maùy tính (Restart) ñeå hoaøn taát quaù trình caøi ñaët WinCC. 1.4 Caøi ñaët WinCC: Moâ phoûng Tags (Tags Simulator) Ñeå quan saùt söï thay ñoåi giaù trò cuûa Tags theo thôøi gian thöïc thi, WinCC cung caáp cho chuùng ta coâng cuï “Tags Simulator”. Ñeå caøi ñaët “Tags Simulator”, Trang 12
 13. 2.Thao taùc vôùi WinCC baïn nhaán chuoät vaøo ñeà muïc “Tools and Drivers” trong cöûa soå caøi ñaët WinCC hoaëc tìm kieám tröïc tieáp trong ñóa CD-ROM. Hình 1.7 : Cöûa soå caøi ñaët WinCC Trong cöûa soå tieáp theo, nhaán chuoät vaøo ”WinCC – Simulator”. Quaù trình caøi ñaët baét ñaàu. Trong hoäp thoaïi keá tieáp, nhaán “Next” ñeå tieáp tuïc. Xem yeâu caàu baûn quyeàn vaø nhaán “Yes” ñeå xaùc nhaän. Tieáp theo, baïn seõ choïn thö muïc caøi ñaët cho “Simulator”. Neáu khoâng, chöông trình seõ töï ñoäng caøi ñaët vaøo thö muïc “C:\Siemens\WinCC\SmarTools\Simulator”. Nhaán “Next”, chöông trình baét ñaàu caøi ñaët. Baïn phaûi khôûi ñoäng laïi maùy tính (Restart) tröôùc khi muoán chaïy chöông trình. Khôûi ñoäng laïi maùy ñeå hoaøn taát quaù trình caøi ñaët. 1.5 Gôõ boû WinCC (Deinstallation) Trong Windows, baïn coù theå gôõ boû WinCC baèng tieän ích “Add/Remove Programs” trong “Control Panel”. Nhaán “Start” menu, choïn “Control Panel”.Trong cöûa soå “Control Panel”, nhaán ñuùp chuoät leân bieåu töôïng “Add/Remove Program”. Choïn “SIMATIC WinCC”, sau ñoù nhaán nuùt “Change/Remove”. Nhaán “Yes” ñeå tieáp tuïc. Trong hoäp thoaïi gôõ boû WinCC, baïn coù theå choïn gôõ boû toaøn boä WinCC, gôõ boû (hoaëc caøi ñaët) töøng thaønh phaàn hoaëc gôõ boû ngoân ngöõ. Sau khi choïn löïa, Trang 13
 14. nhaán “Start” ñeå baét ñaàu gôõ boû. Sau khi hoaøn taát, nhaán “OK” ñeå khôûi ñoäng laïi maùy. Ghi chuù Nhöõng Project coù saün trong maùy seõ khoâng bò xoaù khi gôõ boû WinCC. Caùc ñoái töôïng “Active X” ñöôïc cung caáp cuøng vôùi WinCC (WinCC Slider, WinCC Push Button, WinCC D/A clock) cuõng khoâng bò xoùa khi gôõ boû WinCC. 1.6 Xöû lí söï coá vaø söûa loãi Neáu WinCC khoâng theå thieát laäp moät keát noái vôùi cô sôõ döõ lieäu SQL (Structured Query Language). Cô sôû döõ lieäu “SQL Anywhere” ñöôïc khôûi ñoäng cuøng vôùi WinCC. Teân khai baùo trong NetBIOS cuûa maùy tính ñuôïc söû duïng nhö teân kích hoaït cô sôû döõ lieäu. Neáu noäi dung teân coù chöùa daáu caùch (-) hoaëc khoaûng traéng thì chöông trình khoâng theå thieát laäp lieân keát giöõa WinCC vaø cô sôû döõ lieäu. Ñeå thay ñoåi teân trong NetBIOS, vaøo cöûa soå “Control Panel” vaø nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng “Network”. Baïn ñaùnh teân môùi vaøo baûng “Identification”. Ví duï : -Teân phuø hôïp : James_Bond , MyMachine2,… -Teân khoâng phuø hôïp : James Bond , my-server,… Neáu Cô sôõ döõ lieäu SQL (Structured Query Laguage) khoâng theå kích hoaït ñöôïc. Trong quaù trình caøi ñaët , WinCC ñaõ khai baùo ñöôøng daãn (Path) cho maùy tính vaø cheøn ñöôøng daãn ñeán thö muïc caøi ñaët. Nhöng trong moät soá tröôøng hôïp, thao taùc naøy coù theå thaát baïi. Ñeå kieåm tra ñöôøng daãn coù ñöôïc nhaäp chính xaùc hay khoâng, baïn môû cöûa soå “MS-DOS prompt” vaø ñaùnh leänh “SET” taïi daáu nhaéc cuûa DOS, doøng thoâng baùo sau phaûi xuaát hieän : "\BIN" vaø "\SQLANY", "SQLANY=\SQLANY". Ñoâi khi xuaát hieän hai haøng thoâng baùo ñuôøng daãn. Trong tröôøng hôïp naøy , doøng thöù hai phaûi bao goàm macro “%PATH%”. Bôûi vì neáu khoâng coù thì ñöôøng daãn thöù hai seõ cheùp ñeø leân ñöôøng daãn ñaàu tieân. Neáu Khoâng hieån thò bieåu töôïng (Icon) cuûa chöông trình WinCC söû duïng boä quaûn lí chöông trình (Program Manager) tuøy thuoäc ngöôøi söû duïng ñeå hieån thò bieåu töôïng. Neáu trong khi “log-in”, baïn söû duïng teân khaùc vôùi khi khai baùo caøi ñaët, bieåu töôïng WinCC seõ khoâng hieån thò. Trang 14
 15. 2.Thao taùc vôùi WinCC 2 Döï aùn WinCC (WinCC project) Chöông naøy seõ trình baøy nhöõng thaønh phaàn cô baûn cuûa WinCC vaø cung caáp moät caùi nhìn toång quan vôùi nhöõng ví duï ñôn giaûn. Ñeå taïo moät döï aùn trong WinCC, baïn phaûi tieán haønh theo caùc böôùc sau : 1. Khôûi ñoäng WinCC. 2. Khôûi taïo döï aùn. 3. Choïn vaø caøi ñaët PLC hoaëc boä ñieàu khieån. 4. Ñònh nghóa Tags. 5. Taïo vaø hieäu chænh hình aûnh cuûa quaù trình. 6. Thieát laäp thuoäc tính thôøi gian thöïc thi WinCC Runtime. 7. Kích hoaït hình aûnh cuûa quaù trình trong WinCC Runtime. 8. Söû duïng Simulator ñeå kieåm tra hình aûnh cuûa quaù trình. 2.1 Böôùc 1: Khôûi ñoäng WinCC Ñeå khôûi ñoäng WinCC, nhaán nuùt “Start” treân thanh taùc vuï cuûa Windows. Choïn “SIMATIC” -> “WinCC” -> “Window Control Center” Hình 2..1 : Khôûi ñoäng WinCC 2.2 Böôùc 2: Taïo döï aùn (Project) môùi Ngay sau khi khôûi ñoäng WinCC, hoäp thoaïi taïo döï aùn xuaát hieän. Baïn coù ba löïa choïn ñeå taïo moät döï aùn môùi : “Single-User project” , “Multi-User project”, “Multi-Client project” hoaëc choïn “Open an Available project” ñeå môû moät döï aùn ñaõ coù saün. Taïo moät döï aùn môùi Choïn “Single-User project” vaø nhaán OK ñeå xaùc nhaän Trang 15
 16. Νhaäp teân döï aùn (VD : Qckstart) vaø choïn ñöôøng daãn. Baïn cuõng coù theå ñoåi teân cho thö muïc con. Neáu khoâng chöông trình seõ gaùn teân cuûa döï aùn cho thö muïc con. Ñeå môû moät döï aùn coù saün, trong hoäp thoaïi “Open”, baïn tìm kieám nhöõng taäp tin coù ñuoâi môû roäng laø “.mcp”. Neáu moät döï aùn ñöôïc thöïc thi khi baïn thoaùt khoûi WinCC, noù seõ töï ñoäng môû laïi khi baïn kích hoaït WinCC laàn tieáp theo. Hình 2.2 laø cöûa soå tìm kieám cuûa WinCC “WinCC Explorer”. Noù cho pheùp baïn quan saùt toaøn boä caùc thaønh phaàn cuûa döï aùn. Hình 2..2: Cöûa soå WinCC Explorer Cöûa soå con beân traùi cho thaáy caây caáu truùc cuûa döï aùn. Nhaán vaøo kí hieäu ñeå xem nhöõng phaàn aån cuûa taùc vuï. Cöûa soå beân phaûi seõ hieän noäi dung cuûa taùc vuï ñöôïc choïn. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng “Computer” trong cöûa soå con beân traùi. Trong cöûa soå con beân phaûi, baïn seõ thaáy moät Server (maùy chuû) vôùi teân laø teân maùy tính cuûa baïn (teân NetBIOS).Nhaáp phaûi chuoät vaøo bieåu töôïng Server vaø choïn “Properties”. Trong hoäp thoai tieáp theo, baïn thieát laäp thuoäc tính thôøi gian thöïc thi cho heä thoáng (bao goàm : nhöõng chöông trình seõ ñöôïc thöïc thi, ngoân ngöõ söû duïng, nhöõng thaønh phaàn khoâng hoaït ñoäng (deactivated)). Ghi chuù Neáu maùy tính cuûa baïn khoâng coù teân NetBIOS, chöông trinh seõ laáy teân laø “DEFAULT” Trang 16
 17. 2.Thao taùc vôùi WinCC 2.3 Böôùc 3: Caøi ñaët boä ñieàu khieån cho PLC Trong böôùc tieáp theo, chuùng ta seõ ñònh caáu hình cho heä thoáng ñeå heä thoáng töï ñoäng (AS) coù theå giao tieáp vôùi WinCC thoâng qua boä ñieàu khieån giao tieáp. Vieäc choïn boä ñieàu kieån (Driver) phuï thuoäc vaøo loaïi PLC söû duïng. Vôùi doøng SIMATIC PLC cuûa Siemens, coù khoaûng vaøi traêm ñeán vaøi nghìn ñieåm nhaäp/xuaát (I/O). Trong cöûa soå con beân traùi cuûa “WinCC Explorer”, nhaáp phaûi leân bieåu töôïng “TagManager” vaø choïn “Add New Driver” Hình 2..2 : Choïn Driver keát noái Τrong hoäp thoaïi “Add New Driver”, choïn Driver thích hôïp (VD : “SIMATIC S7 Protocol Suite”) vaø nhaán “Open” ñeå xaùc nhaän. Baïn seõ thaáy bieåu töôïng cuûa Driver seõ xuaát hieän beân döôùi bieåu töôïng “TagManager”. Ñeå taïo moät keát noái, nhaáp chuoät leân kí hieäu phía tröôùc Driver, taát caû caùc keânh coù theå keát noái ñöôïc seõ hieån thò. Nhaáp phaûi chuoät leân keânh MPI vaø choïn “New Connection”. Trang 17
 18. Hình 2.3.2 : Döï aùn WinCC “Qckstart”, Taïo keát noái môùi. Trong hoäp thoaïi “Connection properties” xuaát hieän sau ñoù, ñaùnh “PLC 1” vaøo oâ ñieàn teân. Sau ñoù nhaán “OK”. Hình 2.3.3 : Döï aùn WinCC “Qckstart”, Taïo keát noái môùi. Trang 18
 19. 2.Thao taùc vôùi WinCC 2.4 Tags vaø caùc nhoùm Tag : Tags ñöôïc duøng trong WinCC bieåu thò hoaëc laø caùc giaù trò thöïc, ví duï nhö möïc nöôùc cuûa 1 hoà nöôùc, hoaëc caùc giaù trò beân trong ñöôïc tính toaùn hay moâ phoûng beân trong WinCC. Caùc tag cuûa quaù trình (“tag ngoaøi”, “tag coâng suaát”) laø caùc vò trí boä nhôù beân trong PLC hay moät thieát bò töông töï. Vì theá, ví duï nhö möïc nöôùc cuûa hoà nöôùc seõ ñöôïc ño bôûi caùc caûm bieán möùc vaø ñöôïc löu vaøo PLC. Thoâng qua moät keát noái, caùc keânh truyeàn seõ truyeàn giaù trò cuûa möïc nöôùc vaøo trong WinCC. Caùc tag noäi(internal tag) laø caùc vò trí cuûa boä nhôù trong WinCC, coù caùc chöùc naêng nhö laø moät PLC. Chuùng coù theå ñöôïc tính toùan vaø söûa ñoåi trong WinCC. Caùc nhoùm tag ñöôïc duøng ñeå saép xeáp caùc tag theo caùc caáu truùc naøo ñoù. Taát caû caùc tag coù theå ñöôïc saép xeáp thaønh caùc nhoùm tag ñeå taêng tính roõ raøng. Ghi chuù Maëc duø chuùng ta chæ duøng tag noäi trong döï aùn cuûa chuùng ta, baïn khoâng caàn phaûi thöïc hieän böôùc 4a vaø 4b. Caáu taïo cuûa caùc nhoùm tag vaø tag quaù trình ñöôïc bieåu dieãn baèng nhöõng böôùc sau. Caây quaûn lyù tag baèng caùc tag quaù trình : quaûn lyù tag SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE MPI PLC1 Nhoùm tag Tag Caây quaûn lyù tag baèng caùc tag noäi : quaûn lyù tag Nhoùm tag Tag 2.4.1 Böôùc 4 : Taïo Tag noäi : Neáu nuùt “Tag management “ trong WinCC Explorer vaãn ñoùng, baïn phaûi môû noù tröôùc baèng caùch nhaán ñuùp vaøo noù. Sau ñoù, nhaáp phaûi chuoät vaøo doøng “Internal Tags” Trang 19
 20. Trong cöûa soå vöøa hieän leân, nhaán vaøo “New Tag” Hì Hình 2.4.1 : Döï aùn WinCC “Qckstart”, taïo moät tag noäi. Trong hoäp thoaïi “Tag properties”, ñaùnh teân tag “TankLevel” vaøo oâ ñieàn teân. Töø danh saùch caùc daïng döõ lieäu, choïn “Unsigned 16-bit value” Nhaán “OK”. Trang 20
Đồng bộ tài khoản