Lan Network

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
57
lượt xem
24
download

Lan Network

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi hai hay nhiều máy tính được nối với nhau , chúng sử dụng các phần mềm để giao tiếp với nhau.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lan Network

 1.   7vLOLŽXN¯WKX„W      9HUVLRQUHY    +ÖQ¯L 4. 4 #0; 
 2. 
 3.  
 4.  .K‘LQL¯PY«P’QJ  W¬QJTXDQYœPŒQJP‹\W¤QK .K˜LQL¶PY²P™QJP˜\W½QK .KLKDLKD\QKL«XP‘\W¶QK‡†ÇFQÁLYÆLQKDX WK†ÃQJE”QJF‘S
 5. FKÌQJVÏ GÍQJF‘FSK QP«P‡¬JLDRWL®SWK„QJWLQ1KÐQJQJ†ÃLVÏGÍQJP’QJF¼WK¬FÈQJ FKLDV§F‘FWŽLQJX\ƒQP’QJEDRJ¾P‡µDFÑQJ¿&'520P‘\LQPRGHP 0™QJ/$1 .KL F‘F P‘\ W¶QK ‡†ÇF QÁL YÆL QKDX WURQJ PÂW P’QJ YŽ FKÌQJÄNK‘J Q QKDXY¶GÍQK†WURQJFÈQJPÂWWRŽQKŽKD\WU†ÃQJK½FWK°P’QJP‘\W¶QK‡¼‡†ÇF J½LOŽP’QJFÍFEÂKD\P’QJ/$1 /RFDO$UHD1HWZRUN
 6.   +°QK,0„K°QKP’QJ/$1 
 7.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0™QJ:$1 .KLP’QJP‘\W¶QKVÏGÍQJQKÐQJN®WQÁLYL­QWK„QJÄSK’PYLOÆQK…QQ¼ FKRSK©SF‘FP‘\W¶QKF¼WK¬‡†ÇF‡ŸWÄQKÐQJY·WU¶U£W[DQKDXY¶GÍÄQKÐQJ TXÁFJLDNK‘FQKDXWK°NKL‡¼WDF¼P’QJGL¯QUÂQJ:$1 :LGH$UHD1HWZRUN
 8.  +°QK,0„K°QKP’QJ:$1  &˜FWK•QKSK§QFªXWUÓFQŠQP™QJ €¬F¼PÂWF‘LQK°QFÍWK¬YŽWRŽQGL¯QK…QY«P’QJP‘\W¶QKWDQJKLƒQFÑX K°QK,VDX‡‚\  +°QK,&‘FWKŽQKSK QWURQJP’QJP‘\W¶QK 
 9.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0ÂWP’QJP‘\W¶QKEDRJ¾PF‘FWKŽQKSK QF…EQVDX • 1HWZRUN$GDSWHU&DUGP’QJOŽPÂWWKL®WE·SKÁLJK©SJLÐDP‘\W¶QKYŽ F‘SP’QJ€¬JLDRWL®SWK„QJWLQ‡†ÇFWURQJP’QJWK°PÀLP‘\W¶QKF Q SKLF¼PÂWFDUGP’QJ • :RUNVWDWLRQ 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK QK£W WKL®W SKL F¼ PÂW P‘\ W¶QK F‘ QK‚Q KD\ F¸Q J½L OŽ P‘\ WU’P ZRUNVWDWLRQ
 10. F¼ WK¬ VÏ GÍQJ F‘F WŽL QJX\ƒQFKXQJWUƒQP’QJ • 1HWZRUNDGDSWHUFDEOH7K„QJWK†ÃQJF‘FQHWZRUNDGDSWHU‡†ÇFQÁLYÆL QKDXEÄLQHWZRUNDGDSWHUFDEOH7X\QKLƒQY¢QF¼NKQQJF‘FP‘\W¶QK ‡†ÇFQÁLYÆLQKDXE”QJY„WX\®Q • 6HUYHU0‘\FKÊPÂWP’QJP‘\W¶QKF QF¼PÂWP‘\FKʇ¬F¼WK¬FKLD V§F‘FWŽLQJX\ƒQFÊDQ¼FKRF‘FP‘\NK‘FWURQJP’QJ • 'LVNILOHV 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK F¼ WK¬ F¼ PÂW¿‡µDOÆQ‡¬FXQJF£SWŽL QJX\ƒQFKRP’QJ7X\QKLƒQGLVNILOHNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—WEXÂF ‡¬[‚\GÒQJP’QJ • :RUNVWDWLRQYŽ6HUYHU0ÂWP‘\W¶QKF¼WK¬YÎD‡†ÇFGÈQJOŽPP‘\FKÊ YÎDGÈQJOŽPP‘\WU’P7ÑFOŽYÎDFKLD[§WŽLQJX\ƒQYÎDVÏGÍQJWŽL QJX\ƒQ • 3ULQWHU7URQJPÂWP’QJWDF¼WK¬GÈQJFKXQJWŽLQJX\ƒQP‘\LQFKRW£W FF‘FP‘\WURQJP’QJ7X\QKLƒQP‘\LQNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—W EXÂFFÊDP’QJ • 0RGHP0RGHPFËQJOŽPÂWWŽLQJX\ƒQF¼WK¬GÈQJFKXQJWURQJP’QJ  0‹K·QKP™QJ &‘FP„K°QKP’QJP‘\W¶QK‡†ÇFF‘FW¿FKÑFFKX¡QKR‘QK†W¿FKÑFFKX¡Q KR‘TXÁFW®,62 ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGL]H2UJDQL]DWLRQ
 11. KD\YL¯QNÕWKX¤W‡L¯Q YŽ‡L¯QWÏ,((( ,QVWLWXWHRI(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(QJLQHHUV
 12. ‡†DUD‡†ÇF EL®W‡®QQK†PÂWWLƒXFKX¡QFKRYL¯FWKL®WN®P’QJP‘\W¶QK  
 13.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0‹K·QKFKX¨Q26, 1PW¿FKÑFFKX¡QKR‘,62‡‡†DUDPÂWP„K°QKFKX¡QY«N®WQÁL PÄ 26, 2SHQ 6\VWHPV ,QWHUFRQQHFWLRQ UHIHUHQFH PRGHO
 14. 0„K°QK26,VÏGÍQJ P„K°QKOÆS‡¬P„WTX‘WU°QKWUDR‡¿LG¸QJGÐOL¯X  +°QK,0„K°QKOÆS26, - 3K\VLFDO/D\HUOÆSY¤WOÖKD\OÆS‡L«XNKL¬QVÒWUX\«QWLF‘FE¶WGÐOL¯X WUƒQSK†…QJWL¯QWUX\«QG¢QWURQJP’QJQK†F‘SWUX\«QG¢QV¼QJ‡L¯QWÎ - 'DWDOLQN/D\HUOÆSOLƒQN®WGÐOL¯XKD\OÆSQ¼FKX\¬QWLF‘FNKXQJ IUDPH
 15. GÐ OL¯X O£\ WÎ OÆS P’QJ YŽR F‘F SK†…QJ WL¯Q WUX\«Q G¢Q Y¤W OÖ &¼ QKL¯P YÍ FXQJ F£S PÂW WX\®Q WUX\«Q G¢Q NK„QJ OÀL FKR F‘F NKXQJ GÐ OL¯X QK¤Q‡†ÇFWÎOÆSP’QJ 1HWZRUN/D\HU
 16. JLÐDF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJWK„QJ TXDOÆSY¤WOÖ .KXQJWUX\«QG¢QQK¤Q‡†ÇFWÎOÆSP’QJF¼G’QJQK†VDX  +°QK,&£XWUÌFFÊDPÂWNKXQJWUX\«QG¢Q 
 17.  .K‘LQL¯PY«P’QJ • 'HVWLQDWLRQ,'VÁQK¤QG’QJGX\QK£WFKRP‘\WU’PV¨QK¤QNKXQJ GÐOL¯XQŽ\ • 6HQGHU,'VÁQK¤QG’QJGX\QK£WFKRP‘\WU’P‡JÏLNKXQJGÐOL¯X QŽ\ • &RQWUROWU†ÃQJQŽ\‡†ÇFGÈQJ‡¬[‘F‡·QKOR’LNKXQJWK„QJWLQ‡·QK WX\®QYŽSK‚Q‡R’Q • 'DWD'ÐOL¯XF QWUX\«Q • &5&WU†ÃQJNL¬PWUDOÀLQ¼‡PERGÐOL¯XQK¤Q‡†ÇFOŽWLQF¤\  1HWZRUN/D\HU/ÆSP’QJKD\OÆSF¼QKL¯PYÍJ‘Q‡·DFK±FKRF‘FEQWLQ YŽFKX\¬Q‡¿L‡·DFK±ORJLFKD\F‘FWƒQWKŽQKF‘F‡·DFK±Y¤WOÖ/ÆSQŽ\FK±UD GÐ OL¯X WÎ QJX¾Q WÆL ‡¶FK V¨ ‡L WKHR WX\®Q QŽR WUƒQ F… VÄ F‘F ‡L«X NL¯Q FÊD P’QJ‡Â†XWLƒQG·FKYÍYŽF‘FQK‚QWÁNK‘F 7UDQVSRUW/D\HU/ÆSWUX\«QWLKD\OÆS‡PERU”QJF‘FEQWLQOŽNK„QJ F¼OÀLNK„QJE·OŸSYŽ‡ÌQJWKÑWÒ1¼F¼QKL¯PY͇¼QJJ¼LF‘FEQWLQSK‚Q W‘FKF‘FEQWLQGŽLWKŽQKF‘FEQWLQQJ—QYŽW¿KÇSF‘FEQWLQQJ—Q‡¬FXQJ F£SVÒWUX\«QG¢QKL¯XTXWURQJP’QJ 6HFWLRQ/D\HUOÆSSKLƒQKD\OÆSFKRSK©SF‘FÑQJGÍQJWUƒQF‘FP‘\W¶QK NK‘FQKDXF¼WK¬WKL®WO¤SGX\WU°KXÔEºN®WQÁLKD\F¸QJ½LOŽSKLƒQOŽPYL¯F /ÆSQŽ\F¼QKL¯PYÍQK¤QG’QJWƒQYŽWKÊWÍFF QWKL®WFËQJQK†OŽF‘FW‘FYÍ ERP¤W‡¬KDLÑQJGÍQJF¼WK¬JLDRWL®SYÆLQKDXWUƒQP’QJ 3UHVHQWDWLRQ/D\HUOÆSWU°QKEŽ\KD\OÆS[‘F‡·QKG’QJ‡†ÇFGÈQJ‡¬WUDR ‡¿LGÐOL¯XJLÐDF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJ±OÆSQŽ\F¼PÂWWU°QKWL¯Q¶FKJ½LOŽ W‘L‡·QK K†ÆQJ UHGLUHFWRU
 18.  KR’W ‡ÂQJF¼ W‘F GÍQJ ‡·QKK†ÆQJ O’L F‘F KR’W ‡ÂQJYŽRUDWÆLF‘FWŽLQJX\ƒQEƒQQJRŽLFÊDP‘\W¶QK‡¼ $SSOLFDWLRQ/D\HUOÆSÑQJGÍQJKD\OÆSFXQJF£SF‘FWU°QKÑQJGÍQJ‡¬WUX\ QK¤SYŽRG·FKYÍP’QJ 7URQJP„K°QK26,WK°FKÑFQQJFÊDPÀLOÆSOŽFXQJF£SG·FKYÍFKROÆS FDRK…QYŽFKHG£X‡LTX‘WU°QK[ÏOÖÄF‘FOÆSWK£SK…Q 
 19.  .K‘LQL¯PY«P’QJ  0ÈLTXDQK¶JL×DF˜FOÍSWURQJP‹K·QK26, 0ÀLPÂWOÆS‡†ÇFWKL®WO¤SWKHRF‘FKPŽG†ÃQJQK†Q¼FK±JLDRWL®SWK„QJ WLQYÆLOÆSFÈQJPÑFYÆLQ¼ÄP‘\W¶QKNK‘F€L«XQŽ\J½LOŽWK„QJWLQORJLFWKHR SK‚QOÆSFÈQJF£S +°QK,4X‘WU°QKWUX\«QGÐOL¯XTXDP„K°QK26, 7KÒFW®VÒJLDRWL®SWK„QJWLQ[\UDÄJLÐDF‘FOÆSOL«QN«QKDXWURQJPÂW P‘\W¶QKFK±F¼OÆSWK£SQK£WWURQJP„K°QKP’QJOŽF¼WK¬FKX\¬QWK„QJWLQFÊD Q¼WUÒFWL®S‡®QOÆSFÈQJPÑFYÆLQ¼ÄP‘\W¶QKNK‘F 'Ð OL¯X WÎ P‘\ JÏL V¨ ‡L TXD W£W F F‘F OÆS WK£S K…Q U¾L WUX\«Q TXD F‘S P’QJWÆLP‘\QK¤QFKX\¬QOƒQF‘FOÆSFDRK…Q‡®QNKLWÆL‡†ÇFOÆSFÈQJPÑFYÆL EƒQJÏL 4X˜WU·QKFKX\³QG×OL¶XTXDF˜FOÍSFÑDP‹K·QK26, .KLGÐOL¯XFKX\¬QTXDF‘FOÆSPÀLOÆSV¨J—QWKƒPF‘FWK„QJWLQULƒQJFÊD OÆS‡¼YŽRNKÁLGÐOL¯X&‘FWK„QJWLQQŽ\F¼WK¬OŽSK QPŽR‡ X KHDGHU
 20. KD\ J¾PFSK QN®WFXÁL WUDLOHU
Đồng bộ tài khoản