LẮNG NƯỚC TRONG XỬ LÝ

Chia sẻ: Tran Tan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
186
lượt xem
110
download

LẮNG NƯỚC TRONG XỬ LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lắng nứơc là giai đoạn làm sạch nứơc sơ bộ trước khi đưa vào bể lọc. Quá trình lắng xảy ra rất phức tạp, có thể tóm tắt là: –Lắng ở trạng thái động ( nứơc luôn chuyển động). – Các hạt cặn không tan không đồng nhất ( có hình dạng kích thước khác nhau…) – Không ổn định (luôn thay đổi).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẮNG NƯỚC TRONG XỬ LÝ

 1. CHƯƠNG 3 LẮNG NƯỚC TRONG XỬ LÝ
 2. Lắng nước • Lắng nứơc là giai đoạn làm sạch nứơc sơ bộ trước khi đưa vào bể lọc. Quá trình lắng xảy ra rất phức tạp, có thể tóm tắt là: – Lắng ở trạng thái động ( nứơc luôn chuyển động). – Các hạt cặn không tan không đồng nhất ( có hình dạng kích thước khác nhau…) – Không ổn định (luôn thay đổi).
 3. Phân loại • Lắng tự do của một tập hợp hạt đồng nhất, ổ định ở trạng thái tĩnh: đây là quá trình lắng các hạt không va chạm vào nhau có độ lớn thuỷ lực khác nhau. • Lắng tự do của một tập hợp không đồng nhất, ổn định • Lắng một tập hợp hạt không đồng nhất và không ổn định
 4. Phân loại bể lắng Lắng ngang – bể lắng ngang: + H/u0 = L/v B u0 < v B v u0 > v uo L
 5. Phân loại bể lắng • Tuỳ thuộc vào kích thước các hạt cặn ta có tốc độ lắng khác nhau. • Tấc cả các hạt cặn lắng đựơc đều nằm trên quĩ đạo dưới đường quĩ đạo u = uo. • Thêm vào đó tuỳ thuộc vào điểm xuất phát của hạt cặn mà ta có u >uo.
 6. Phân loại bể lắng • Bể lắng ngang: là loại bể nước chảy theo chiều ngang. • Bể lắng ngang có kích thước hính chữ nhật, làm bằng bê tông cốt thép. • Bể lắng ngang sử dụng khi công suất lớn hơn 3000 m3/ngày- đêm. • Cấu tạo bể lắng ngang : – Bộ phận phân phối nước vào trong bể. – Vùng lắng cặn. – Hệ thống thu nước đã lắng. – Hệ thống thu xả cặn.
 7. Phân loại bể lắng • Có hai loại bể lắng ngang: – Bể lắng ngang thu nước ở cuối ( thường kết hợp với bể phản ứng có vách ngăn hoặc bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng). – Bể lắng ngang thu nước đều trên mặt (thường kết hợp với bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng). • Để phân phối nên đục lổ ở tấm chắn đầu bể: > 0.3m 1 –2 m
 8. Phân loại bể lắng • Tổng diện tích lỗ lấy sao cho : vl = 0.2 – 0.3 m/s • Đối với hệ thống thu cặn có thể lấy bằng ống hoặc máng. • Đáy bể lắng có i > 0.02 (0.005 – 0.05).
 9. CHI TIEÁT BEÅ LAÉNG NGANG MAËT CAÉT A-A MAËT CAÉT B-B 200 15000 200 1000 39800 200 1 900 900 ∅100 164 167 167 167 167 1900 1900 167 167 i=0.02 167 167 250 250 555 400 200 200 200 200 200200 14600 200200200 41000 15800 CHI TIEÁT 1 164 167 167 B 167 167 167 3010 167 2 167 300 167 1070 400 2860 300 TL 1:17 2860 A A 300 CHI TIEÁT 2 2860 300 3010 TL 1:17 B ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC MAËT BAÈNG NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ NAÂNG COÂNG SUAÁT NHAØ MAÙY CAÁP NÖÔÙC SOÁ 1 THÒ XAÕ BAÏC LIEÂU TL 1 : 85 GVHD TH.S.LAÂM VÓNH SÔN iv CHI TIEÁT BEÅ LAÉNG NGANG SOÁ BAÛN VEÕ: 07 SVTH LEÂ TRUNG CÖÔØNG BAÛ N VEÕ SOÁ : 04
 10. Tính toán bể lắng ngang Chiều dài vùng lắng: L =α vtb .H o (m ) Trong đó : uo + α: hệ số kể đến ảnh uo uo hưởng của thành phẩn α= = vận tốc rối của dòng uo − ω u − vtb o nước theo phương trình: 30 Ta có: uo v tb L= . .H o v tb uo uo − 30
 11. Tính toán bể lắng ngang L Ho vtb = .u = k .uo • Vận tốc trung bình 1+ L 1 o . H o 30 1 + Trong đó : K và phụ thuộc vào ⇒ α= K L/Ho 1− 30 Vậy K và α phụ thuộc vào tỷ lệ L/Ho L/HO 10 15 20 25 K 7.5 10 12 13.5 α 1.33 1.5 1.67 1.82
 12. Tính toán bể lắng ngang - Để tính toán sơ bộ ta có thể lấy uo: Ñaëc ñieåm nöôùc nguoàn vaø phöông phaùp Toác ñoä rôi (mm/s) xöû lyù 1. Xöû lyù nöôùc coù duøng pheøn  SS < 50 mg/l 0.35 – 0.45  50 < SS < 250 0.45 – 0.5  250 < SS< 2500 0.5 – 0.6 2. xöû lyù nöôùc khoâng duøng pheøn 0.12 – 0.15
 13. Tính toán bể lắng ngang Q B = • Chiều rộng 3 . 6 v tb H o • Tổng diện v F = L x B = α tb Ho Q F =α Q tích bề mặt uo 3.6vtb.Ho 3 .6 u o • Thể tích vùng TQ (C max − C ) chứa cặn W = Nδ c
 14. Tính toán bể lắng ngang • T : thời gian giữa hai lần xả cặn (h); 6 – 24 (h) – Q: lưu lượng nước vào bể (m3/h). – N : số lượng bể lắng ngang. – C: hàm lượng cặn cò lại trong nước sau khi lắng (10 – 12 mg/l) – δ: nồng độ trung bình cặn đã nén chặt theo bảng δ SS(mg/l) 6h 8h 12h 24h 1) xöû lyù duøng pheøn  SS ≤ 50 6000 6500 7500 8000  50 < SS ≤ 100 8000 8500 9300 10000  100 < SS ≤ 400 24000 25000 27000 30000  400 < SS ≤ 1000 27000 29000 31000 35000  1000 < SS ≤ 2500 34000 36000 3800 41000 1) xöû lyù nöôùc khoâng duøng pheøn - - - 150000
 15. Tính toán bể lắng ngang • Cmax : hàm lượng cặn trong nước đưa vào bể lắng: • Cmax = Cn + KP + 0.25 M + v ; (mg/l) – Cn: hàm lượng nước nguồn. – P : liều lượng phèn tính theo sản phẩm không ngậm nước (g/m3). – K: phụ thuộc vào độ tinh khiết phèn: • * K = 0.55 : phèn nhôm sạch. • * K = 1.0 : phèn nhôm không sạch. • * K = 0.8 : phèn sắt Clorua – M: Độ màu của nước – v: liều lượng kiềm hoá.
 16. Tính toán bể lắng ngang • Lượng nước dùng cho việc xả cặn: K pWc .N • + Kp : hệ số pha P= .100 Q.T ` loãng (1.5) • + P: tính theo phần trăm lưu lượng xử lý.
 17. Bể Lắng Đứng Nước chảy từ dưới lên • Cặn lắng xuống • Bể lắng đứng áp dụng khi công suất nhỏ hơn 3000 m3/ngđ • Bể lắng đứng kết hợp bể phản ứng xoáy hình trụ (ống trung tâm).
 18. MAËT BAÈNG BEÅ LAÉNG ÑÖÙNG MAËT ÑÖÙNG BEÅ LAÉNG B -B TÆ LEÄ 1 : 10 8 4 TÆ LEÄ 1 : 15 HAØN H LANG SAØ N COÂNG TAÙC OÁ NG DAÅN NÖÔÙC VAØO ∅ OÁ NG THU NÖÔÙC MAÙ NG RAÊNG CÖA B B 500 SAØN COÂNG TAÙC 000 0 R1 30 MAÙNG THU NÖÔÙC Â M SAØ N COÂN G TAÙC BAÈNG THEÙP G TA 4 OÁ NG THU NÖÔÙC ∅ OÁNG LOE TÆ LEÄ 1 :5 TR UN 8 NG OÁ 2001 9 A A OÁNG TRUNG TAÂM ∅ 2000 MAÙ NG THU NÖÔÙC DAÂY TREO TAÁM CHAËN 1 260 30° 2 600 800 41 THEÙ P TROØN ∅ HAØN CHAËT VÔÙI KHUNG KHUNG THEÙP L 50 X 50 X 5 OÁ NG TRUNG TAÂM HAØN CHAËT VÔÙI SAØN COÂNG TAÙC 3 CHI TIEÁT SAØN COÂNG TAÙC TÆ LEÄ 1 : 10 A-A THAØN H BEÅ KHE DÒCH CHÆNH 12 mm 11 10 TAÁM CHAËN OÁN G LOE THEÙP , THEÙP , ∅ 800 ∅ 600 0.25 m 0.25 m 0.2 9 8 OÁN G TRUNG TAÂM OÁN G DAÅN NÖÔÙC THEÙP , THEÙP ∅ 300 ∅ 60 1,5 m 1m 0.3 0.1 7 BU LOÂN G NOÁI MAÙNG M10, THEÙP 13 5 6 MAÙ NG THU NÖÔÙC THEÙ P CT3 1 7 0.50 5 MAÙ NG RAÊNG CÖA THEÙ P CT3 6,5 m CHI TIEÁT MAÙNG RAÊNG CÖA 4 SAØ N COÂN G TAÙC 500 x 1100 CT3 1 3 CHAÂN ÑÔÛ H 1500 ,CT3 3 CAÙI 0.30 LÔÙP ÑEÄM CAO SU 2 ÑAÙY NOÙN H1700 x 3, α =30 1 TÆ LEÄ 1: 2 THAÂN THIEÁT BÒ ∅ 1 1 0.2(Maõ hieäu :8) STT TEÂN THIEÁT BÒ ÑAËC ÑIEÅ M KYÕ THUAÄT SOÁ LÖÔÏNG 6 TRÖÔØ NG ÑH BAÙCH KHOA KHOA MOÂI TRÖÔØNG TP. HOÀ CHÍ MINH LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁ NG XÖÛ LÍ NÖÔÙC CAÁP XÖÔÛNG BIA NAÊNG SUAÁT10000 LÍT / NGAØY TÆ LEÄ : 1/ 15 Soá baû n veõ: 0.15 0.05 SV THÖÏC HIEÄN ÑAËNG TRAÀN TUAÁN Baûn veõ soá: HÖÔÙN G DAÃN TS. TRÒNH VAÊN DUÕNG CHI TIEÁT BEÅ LAÉNG ÑÖÙNG 23 - 6 - 2001

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản