intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lãnh đạo theo tình huống trong kinh doanh sản phẩm

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

133
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người lãnh đạo có hiệu quả có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách: 1. Làm cho người dưới quyền nhận thức rõ các mục tiêu của công việc. 2. Gắn chặt các phần thưởng có ý nghĩa với việc đạt được các mục tiêu ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lãnh đạo theo tình huống trong kinh doanh sản phẩm

  1. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o LÃNH O THEO TÌNH HU NG Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Qu n tr (CEMD) i h c Kinh T TP. HCM Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Email: lam@ueh.edu.vn LÃNH O THEO TÌNH HU NG Miên a chon liên tuc h nh nh ao Thuyêt ng d n n muc tiêu Mô nh nh ao c a Hersey & Blanchard Mô nh ng u nhiên a Fiedler Mô nh ra quyêt inh a H. Vroom / Yetton Nguy n H u Lam, Ph. D 1
  2. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Miên a chon liên tuc h nh nh ao Thuyêt ng d n n muc tiêu Ng i l nh ao c hiêu q thê âng cao ông c a i i quyên ng ch: 1. m ! i i quyên quyên nhân nhân " c ro# ro# c muc muc tiêu a công viêc viêc 2. G n t c c phân phân " ng $nghi $nghi#a# % i viêc viêc at c c c muc muc tiêu 3. &'i thich thich môt môt c ch ro# ro# rang rang,, c ch th c m c muc muc tiêu, tiêu, va phân phân " ng mong i c thê at c Nguy n H u Lam, Ph. D 2
  3. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Thuy t ng d n n m c tiêu Thuy t ng d n n m c tiêu !c tính ng "i d i quy#n: Phong cách: • Ch o K t c c: • H tr • Tham gia • nh h ng thành t u !c tính môi tr "ng: Nguy n H u Lam, Ph. D 3
  4. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Mô nh nh ao c a Hersey & Blanchard Chu ky vê $ c % &' ng ( ng thanh thanh a )* i +, ông ông 4 3 2 1 C C T T C BD T C Mô nh nh ao c a Hersey & Blanchard 4 3 2 1 C C T T C BD T C Nguy n H u Lam, Ph. D 4
  5. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Mô nh ng u nhiên a Fiedler Mô nh ng u nhiên cua Fiedler ! "! !# $ % ! &' ( )" )" ! * + % , ! ! ) Nguy n H u Lam, Ph. D 5
  6. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Mô nh ng u nhiên cua Fiedler . / . / ! - ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 T T T T X X X X " C C T T C C T T ! M Y M Y M Y M Y Mô nh ra quyêt inh a Vroom & Yetton % ! "#$ " %# &'()* +,- " ( ) % #$ 0 ! ) $ " % 1($ (/ 2 / 234 & "' # $$ 0 ! / % ! ! # $ % 52 $ * * " $ " %46 / ! !# $ % 5 ! 7 18 / " %!5 " (! !# $ % / 9! ! * / 4 Nguy n H u Lam, Ph. D 6
  7. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Mô nh ra quyêt inh a Vroom & Yetton % ! "#$ " %# &'()* +,- " ( ) $ 0 ! ( 7" % " ! / /$ 5 : % "! 8 52 8 / * $$ !) )4 ; ! ($ )! 7 * 18 / * ! # $ %4 0 ! ( 7" ) !# $ % 5: % 5 8 , * 74; ($ 7 * 18 / * ! # $ %4 Mô nh ra quyêt inh a Vroom & Yetton % ! "#$ " %# &'()* +,- " ( ) & " * $$ 0 ! ( 7" ) !# $ % ! ( * *"! < 2 (, "% * * 4 = (! ! / 40 ! 8 / : ) 7 * * * ) )!23 ! * "! 8! * * ! ) 4 Nguy n H u Lam, Ph. D 7
  8. Ch ng 7 Ngh thu t Lãnh o Mô nh ra quyêt inh a Vroom & Yetton c câu i xac xac inh tinh tinh huông huông : A. Vân Vân phaiphai giai giai quyêt quyêt c oi h i môtmôt quyêt quyêt inh v i chât chât ng cao hay không B. Tôi u thông tin ra quyêt quyêt inh v i chât chât ng cao hay không C. Vân Vân phaiphai giai giai quyêt quyêt l câu câu truc truc hay phi câu câu truc truc ( thê, thê, ro rang rang hay m hô, hô, không ro rang rang)) D. Viêc Viêc châp châp nhân nhân quyêt quyêt inh b i i i quyên quyên c quan trong trong cho viêc viêc c hiên hiên c hiêu hiêu q quyêt quyêt inh hay không E. Nêu Nêu ôi t nh ra quyêt quyêt inh, nh, c s c n ng quyêt quyêt inh c châp châp nhân nhân i i i quyên quyên hay không F. ! ng ng i i quyên quyên c "ng chung muc muc #êu v i tô c trong viêc viêc giai giai quyêt quyêt vân vân hay không G. $#i phap phap c chon chon c tao tao % âu thuaãn gi gi a ng ng i i quyên quyên hay không Mô nh ra quyêt inh a Vroom & Yetton Nguy n H u Lam, Ph. D 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2