Lập kế hoạch và tiến độ dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
1.407
lượt xem
756
download

Lập kế hoạch và tiến độ dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu với nội dung chính nhằm nêu vai trò và chức năng của việc lập kế hoạch dự án, các kỹ thuật và công cụ cơ bản để lập kế hoạch và tiến độ dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để lập cho mình một dự án với các mục tiêu và trình tự công việc hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập kế hoạch và tiến độ dự án

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN 1 NOÄI DUNG Vai troø vaø chöùc naêng cuûa vieäc laäp keá hoaïch döï aùn Caùc kyõ thuaät vaø coâng cuï cô baûn ñeå laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä döï aùn 2 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN Ñeå döï aùn thaønh coâng chuùng ta coù nhaát thieát phaûi laäp keá hoaïch khoâng? Taïi sao? 3 TAÏI SAO PHAÛI LAÄP KEÁ HOAÏCH? Ñaûm baûo ñaït ñöôïc muïc tieâu Ñaûm baûo trình töï coâng vieäc Xaùc ñònh thôøi gian, chi phí, yeâu caàu chaát löôïng Naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn löïc Giuùp vieäc kieåm soaùt vaø theo doõi Taêng cöôøng giao tieáp/ phoái hôïp Khuyeán khích, ñoäng vieân Huy ñoäng voán Cung caáp döõ lieäu Haàu heát caùc khoù khaên cuûa döï aùn gaëp phaûi laø do thieáu keá hoaïch hoaëc laäp keá hoaïch khoâng ñuùng 4 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án CAÙC BÖÔÙC LAÄP KEÁ HOAÏCH DÖÏ AÙN Xaùc ñònh Laøm chi tieát muïc tieâu thieát keá döï aùn Xaùc ñònh coâng vieäc Toå chöùc Keá hoaïch taøi chính & nguoàn löïc Laäp tieán ñoä Keá hoaïch kieåm soaùt 5 CAÁU TRUÙC PHAÂN VIEÄC (WBS) WBS laø coâng cuï QLDA quan troïng nhaát vaø laø cô sôû cho taát caû caùc böôùc laäp keá hoaïch vaø kieåm soaùt. WBS laø phöông phaùp xaùc ñònh coù heä thoáng caùc coâng vieäc cuûa moät döï aùn baèng caùch chia nhoû döï aùn thaønh caùc coâng vieäc nhoû daàn vôùi muïc ñích: ñích: – Taùch döï aùn thaønh caùc coâng vieäc vôùi möùc ñoä chi tieát, cuï theå hôn. hôn. – Xaùc ñònh taát caû caùc coâng vieäc. – Öôùc tính nguoàn löïc, thôøi gian, chi phí vaø caùc yeâu gian, caàu kyõ thuaät khaùc 1 caùch heä thoáng. g. – Phaân chia traùch nhieäm cuï theå vaø hôïp lyù. 6 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án WBS DAÏNG SÔ ÑOÀ KHOÁI Caáp 1 TPTWSSP Caáp 2 PHAP Caáp nöôùc Thoaùt nöôùc Caáp 3 A B C D E F 7 WBS DAÏNG LIEÄT KEÂ 1.0.0 DA THÖÙ BA CAÁP NÖÔÙC VAØ VEÄ SINH CAÙC THÒ XAÕ, THÒ TRAÁN (TPTWSSP) 1.1.0 Caùc coâng taùc khôûi ñaàu 1.1.1 Thaønh laäp PCU vaø PPMU 1.1.2 Thöông löôïng vay voán 1.1.3 Löïa choïn vaø chæ ñònh tö vaán giaùm saùt vaø thieát keá 1.1.4 Hoã trôï vaø ñònh höôùng DA 1.2.0 Chöông trình nhaän thöùc veà söùc khoûe cuûa tænh (PHAP) 1.2.1 Thaønh laäp vaø thieát keá PHAP 1.2.2 Chuyeån giao PHAP 1.2.3 Chöông trình tín duïng veä sinh 1.3.0 Caáp nöôùc 1.3.1 Thu hoài ñaát 1.3.2 Khaûo saùt (ñòa hình, ñòa chaát, kieåm ñònh nöôùc … 1.3.3 Chöông trình UFW 1.3.4 Ñieàu tra/kieåm ñònh maïng caáp nöôùc 1.3.5 Thieát keá chi tieát heä thoáng caáp nöôùc 1.3.6 Hôïp ñoàng ñaáu thaàu caïnh tranh quoác teá ICB 1.3.7 Hôïp ñoàng ñaáu thaàu caáp nöôùc caïnh tranh8 trong nöôùc LCB 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án WBS DAÏNG LIEÄT KEÂ 1.0.0 DA THÖÙ BA CAÁP NÖÔÙC VAØ VEÄ SINH CAÙC THÒ XAÕ, THÒ TRAÁN (TPTWSSP) 1.4.0 Thoaùt nöôùc vaø veä sinh (D & S) 1.4.1 Thieát keá chi tieát caùc coâng trình D & S 1.4.2 Hôïp ñoàng ñaáu thaàu caïnh tranh trong nöôùc LCB 1.4.3 Caûi thieän D & S 1.4.4 Caùc hoaït ñoäng veä sinh khu vöïc tö vaø coâng trong nöôùc 1.5.0 Xaây döïng naêng löï vaø hoã trôï thöïc hieän 1.5.1 Thieát keá chöông trình ñaøo taïo vaø ñaøo taïo chính thöùc 1.5.2 Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc 9 NHAÄN DAÏNG MOÄT WBS TOÁT Moät goùi coâng vieäc ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng coù caùc ñaëc ñieåm sau: sau: – Chaát löôïng vaø möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa noù coù theå ño ñöôïc moät caùch deã daøng. g. – Noù coù söï kieän baét ñaàu vaø keát thuùc. – Noù quen thuoäc ñoái vôùi nhoùm döï aùn; thôøi gian, chi phí vaø gian, caùc nguoàn nhaân löïc coù theå ñöôïc döï tính moät caùch deã daøng. g. – Noù bao goàm caùc coâng vieäc coù theå quaûn lyù, coù theå ño ñöôïc vaø caùc coâng vieäc naøy ñoäc laäp vôùi caùc coâng vieäc cuûa hoaït ñoäng khaùc. – Noù thöôøng goàm moät chuoãi caùc coâng vieäc lieân tuïc töø khi baét ñaàu ñeán khi keát thuùc. 10 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án TOÅ CHÖÙC Xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï. Tuyeån choïn giaùm ñoác vaø caùn boä döï aùn. Toå chöùc Ban QLDA. Phaân coâng coâng vieäc/ traùch nhieäm/ quyeàn löïc cho caùc thaønh vieân trong Ban QLDA. Keá hoaïch toå chöùc ñeå phoái hôïp vaø giao tieáp vôùi caùc beân lieân quan khaùc. Coâng cuï: Bieåu ñoà traùch nhieäm, bieåu ñoà toå chöùc, sô ñoà doøng thoâng tin (bieåu ñoà baùo caùo). 11 TOÅ CHÖÙC BIEÅU ÑOÀ TRAÙCH NHIEÄM Giaùm ñoác phaàn meàm Giaùm ñoác ñieàu haønh Giaùm ñoác Marketing Giaùm ñoác saûn xuaát Giaùm ñoác kyõ thuaät Giaùm ñoác döï aùn Phoù chuû tòch Thieát laäp keá hoaïch döï aùn 6 2 1 3 3 3 3 Xaây döïng caáu truùc phaân vieäc 5 1 3 3 3 3 Thieát keá phaàn cöùng 2 3 1 4 4 4 Thieát keá phaàn meàm 2 3 4 1 4 Thieát keá giao dieän 2 3 1 4 4 4 Thieát keá kyõ thuaät saûn xuaát 2 3 4 4 1 4 Ñònh roõ caùc taøi lieäu lieân quan 2 1 4 4 4 4 Thieát laäp keá hoaïch giôùi thieäu SP 5 3 5 4 4 4 1 Chuaån bò nguoàn nhaân söï 3 1 1 1 Chuaån bò chi phí cho thieát bò 3 1 1 1 Chuaån bò chi phí cho NVL 3 1 1 1 Phaân coâng coâng vieäc 3 1 1 1 Thieát laäp tieán ñoä thöïc hieän 5 3 1 1 1 3 1 Traùch nhieäm thöïc hieän chính 4 Coù theåã ñöôïc tham khaûo 2 Giaùm saùt chung 5 Phaûi ñöôïc thoâng baùo 3 Phaûi ñöôïc tham khaûo 6 Thoâng qua cuoái cuøng 12 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án THAÛO LUAÄN Anh/ Chò haõy gôïi nhôù laïi moät döï aùn gaàn ñaây maø anh/chò ñaõ tham gia, töø ñoù xaây döïng laïi caáu truùc phaân vieäc cuûa döï aùn naøy vaø sô ñoà traùch nhieäm cuûa döï aùn 13 LAÄP KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH & NGUOÀN LÖÏC Döï kieán nguoàn löïc caàn thieát cho moïi hoaït ñoäng vaø loàng gheùp vaøo ngaân saùch döï aùn. Laäp heä thoáng kieåm soaùt taøi chính (nguyeân taéc, traùch nhieäm,…) döïa vaøo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc/ coâng ty/ nhaø taøi trôï. Laäp keá hoaïch taøi chính (ôû ñaâu, khi naøo, bao nhieâu, vaø cho vieäc gì) Chuaån bò döï toaùn veà doøng tieàn keå caû nhöõng chi tieâu baát ngôø. Coâng cuï: phaân tích doøng tieàn, phaân tích ruûi ro. 14 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án LAÄP TIEÁN ÑOÄ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Döï kieán thôøi gian caàn thieát ñeå hoaøn thaønh moãi hoaït ñoäng. X.ñònh thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc cho moãi hoaït ñoäng. Kieåm tra lieäu caùc nguoàn löïc coù ñuû ñeå keát thuùc coâng vieäc nhö ñaõ laäp keá hoaïch khoâng? Xaùc ñònh caùc moác quan troïng cho döï aùn. X.ñònh trình töï caàn thieát cuûa caùc hoaït ñoäng. X.ñònh caùc hoaït ñoäng quan troïng vaø döï kieán caùc ruûi ro. X.ñònh söï caân ñoái giöõa thôøi gian vaø chi phí. Coâng cuï: bieåu ñoà thanh ngang (sô ñoà Gantt), CPM, PERT. 15 LAÄP KEÁ HOAÏCH KIEÅM SOAÙT Xaùc ñònh caùc caùch ño tieán ñoä theo giai ñoaïn. Xaùc ñònh cô cheá kieåm soaùt: ai, khi naøo vaø laøm theá naøo ñeå kieåm soaùt tieán ñoä thöïc hieän. Xaùc ñònh caùc tieâu chuaån chaát löôïng. Thöïc hieän vieäc quaûn lyù ruûi ro: xaùc ñònh, phaân tích caùc ruûi ro lieân quan vaø phaùc thaûo ñoái saùch caùc ruûi ro. Ñaây laø phaàn hay bò thieáu trong keá hoaïch döï aùn, do ñoù seõ gaây ra nhieàu “côn ñau ñaàu” cho caùc giaùm ñoác döï aùn ôû giai ñoaïn thöïc hieän sau naøy. 16 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án LAÄP KEÁ HOAÏCH KIEÅM SOAÙT Muïc Caùc möùc ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ruûi ro ñoái vôùi caùc muïc tieâu cuûa döï aùn tieâu döï aùn Raát thaáp Thaáp Trung bình Cao Raát cao (0,05) (0,1) (0,2) (0,4) (0,8) Chi Chi phí Chi phí Chi phí taêng Chi phí taêng Chi phí taêng phí taêng khoâng taêng < 5% 5-7% 10 -20% > 20% ñaùng keå Tieán Tieán ñoä treã Tieán ñoä treã Tieán ñoä treã Tieán ñoä treã Toång theå ñoä khoâng < 5% 5-7% 10 -20% tieán ñoä treã > ñaùng keå 20% Phaïm Phaïm vi Phaïm vi Phaïm vi cuûa Vieäc giaûm Haïng muïc vi giaûm khoâng cuûa nhöõng nhöõng khu phaïm vi cuûa keát thuùc döï ñaùng keå khu vöïc vöïc chính bò döï aùn coù theå aùn khoâng söû phuï bò aûnh aûnh höôûng khoâng ñöôïc duïng hieäu höôûng khaùch haøng quaû chaáp nhaän Chaát Chaát löôïng Moät soá ñaëc Vieäc giaûm Vieäc giaûm Haïng muïc löôïng giaûm khoâng tính khoâng chaát löôïng ñoøi chaát löôïng keát thuùc döï ñaùng keå quan troïng hoûi phaûi ñöôïc khoâng ñöôïc aùn khoâng bò aûnh khaùch haøng khaùch haøng theå söû duïng höôûng thoâng qua chaáp nhaän hieäu quaû 17 LAÄP KEÁ HOAÏCH KIEÅM SOAÙT MA TRAÄN XAÙC SUAÁT XAÛY RA - MÖÙC AÛNH HÖÔÛNG CUÛA RUÛI RO Xaùc suaát xaûy ra (P) Ñieåm soá ruûi ro = P x I 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 Möùc aûnh höôûng cuûa ruûi ro ñoái vôùi muïc tieâu döï aùn (I) Caùc ñoái saùch - Chaáp nhaän - Phaân boå ruûi ro - Ngaên ngöøa - Thay ñoåi g.phaùp, c.ngheä - Giaûm thieåu haäu quaû - Döøng döï aùn 18 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án CAÙC KYÕ THUAÄT LAÄP TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN Ñaàu Ñaàu vaøo Xöû lyù ra Nhöõng thoâng Nhöõng thoâng tin tin caàn thieát nhaän ñöôïc Danh saùch caùc Thôøi gian hoaøn coâng taùc (WBS) thaønh döï aùn Moái quan heä Xöû lyù Xaùc ñònh ñöôïc caùc tröôùc sau giöõa caùc baèng coâng taùc gaêng coâng taùc sô ñoà Thôøi gian döï tröõ cuûa Thôøi gian, nguoàn Gantt, caùc coâng taùc khoâng löïc thöïc hieän cuûa CPM, gaêng moãi coâng taùc PERT Nguoàn löïc ñöôïc ñieàu hoøa Tieán trieån cuûa DA 19 SÔ ÑOÀ THANH NGANG Thôøi gian (tuaàn) TT Coâng taùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 XD boä phaân beân trong 2 Söûa chöõa maùi vaø saøn 3 Xaây oáng gom khoùi 4 Ñoå beâ toâng vaø xaây khung 5 Xaây cöûa loø chòu nhieät 6 Laép ñaët HT kieåm soaùt 7 Laép ñaët thieát bò loïc khí 8 Kieåm tra vaø thöû nghieäm 20 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án SÔ ÑOÀ THANH NGANG % hoaøn thaøn h Thôøi gian (tuaàn ) TT Coân g taùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Xaây döïn g boä 1 phaân beân trong Söûa chöõa m aùi 2 vaø saøn Xaây oán g gom 3 khoùi Ñoå beâ toân g vaø 4 xaây khung Xaây cöûa loø chòu 5 nhieät Laép ñaët heä 6 thoán g kieåm soaùt Laép ñaët thieát bò 7 loïc khí Kieåm tra vaø thöû 8 nghieäm Khoái löôïn g coân g vieäc hoaøn thaøn h Thôøi gian ñaùn h giaù 21 SÔ ÑOÀ THANH NGANG T ua àn TT C o ân g taùc Tro ïn g so á 1 2 3 4 5 6 7 100 1 Ñ aøo m o ùn g 10 5 5 90 2 Ñ o å m o ùn g 15 7.5 7.5 75 3 X aây töôøn g 5 2.5 2.5 60 4 M aùi 30 15 15 45 5 S aøn nha ø 30 15 15 30 6 H o a øn thieän 10 10 15 100 0 Th ô øi gian (tu aàn ) th e o keá h oaïc h 5.0 12.5 10.0 17.5 30.0 15.0 10.0 Tích luõy 5.0 17.5 27.5 45.0 75.0 90.0 100 Th ô øi gian (tu aàn ) th e o th ö ïc te á 4.0 10.0 10.0 Tích luõy 4.0 14.0 24.0 B ieåu ño à tieán trieån döï a ùn theo giôø la o ño än g co ù tro ïn g so á 22 11
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án SÔ ÑOÀ THANH NGANG Xaây döïng sô ñoà thanh ngang cho döï aùn sau: Coâng taùc Coâng taùc tröôùc Thôøi gian (tuaàn) A - 5 B - 3 C A 8 D A, B 7 E - 7 F C, D, E 4 G F 5 Haõy xaùc ñònh thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn vaø thôøi gian döï tröõ cuûa moãi coâng taùc. 23 SÔ ÑOÀ THANH NGANG Öu ñieåm: – Deã xaây döïng vaø laøm cho ngöôøi ñoïc deã nhaän bieát coâng vieäc vaø thôøi gian thöïc hieän cuûa caùc coâng taùc – Thaáy roõ toång thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc Nhöôïc ñieåm: – Khoâng theå hieän ñöôïc moái quan heä giöõa caùc coâng taùc, khoâng ghi roõ quy trình coâng ngheä. Trong döï aùn coù nhieàu coâng taùc thì ñieàu naøy theå hieän raát roõ neùt. – Chæ aùp duïng cho nhöõng döï aùn coù quy moâ nhoû, khoâng phöùc taïp. 24 12
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án PHÖÔNG PHAÙP CPM VAØ PERT PHÖÔNG PHAÙP CPM HAY “ÑÖÔØNG GAÊNG” – 1957 – Caùc DA baûo trì nhaø maùy cho c.ty DuPont – Nhaèm caân ñoái giöõa chi phí vaø thôøi gian – Phöông phaùp taát ñònh KYÕ THUAÄT ÑAÙNH GIAÙ VAØ XEM XEÙT LAÏI DA (PERT) – 1958 – Chöông trình Teân löûa ñaïn ñaïo cuûa Haûi quaân Myõ – Nhaèm döï baùo thôøi gian hoaøn thaønh cho caùc DA nhieàu ruûi ro – Phöông phaùp xaùc suaát 25 QUAN HEÄ GIÖÕA THÔØI GIAN VAØ CHI PHÍ Chi phí (1000 USD) 330 Ruùt ngaén 328 toaøn boä 326 324 322 320 318 316 314 312 310 Bình thöôøng 308 Tuaàn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Laäp bieåu ñoà quan heä giöõa thôøi gian (D) vaø chi phí (CP) D (tuaàn) (tuaà 15 14 13 12 11 10 9 8 7 CP 308 309 311 313 315 317 320 323 326,5 (1000 $) 26 13
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án LAÄP LÒCH TRÌNH DA BAÈNG MS PROJECT 27 LAÄP LÒCH TRÌNH DA BAÈNG MS PROJECT 28 14
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án CAÙC THOÂNG SOÁ CHÍNH CUÛA CPM/PERT ES EF 2 6 8 8 3 11 2. Ñaøo 3. Saøn 2 C 8 8 C 11 EOi LOi LS LF A, tij 8 2 10 i j 4. Neàn H. KS LSij 23 15 25 DAÏNG AON DAÏNG AOA Thôøi gian döï tröõ cuûa caùc coâng taùc (TF) Coâng taùc gaêng vaø coâng taùc khoâng gaêng 29 THAÛO LUAÄN Moät döï aùn xaây döïng traïm bôm goàm caùc coâng vieäc caàn phaûi thöïc hieän nhö sau: T Coâng taùc Coâng taùc tröôùc Thôøi gian (ngaøy) T 1 Ñoùng coïc - 2 2 Ñaøo 1 6 3 Laøm saøn 2 3 4 Laøm neàn cuûa hoäp kieåm soaùt 2 2 5 Xaây töôøng 3 6 6 Xaây maùi 5 4 7 Laáp ñaát laàn 1 5 1 8 Laép ñaët HT oáng daãn 7 8 9 Laép ñaët bôm 6 3 10 Laáp ñaát laàn 2 6,8 2 11 Laép ñaët hoäp kieåm soaùt 4,9 3 12 Haøng raøo baûo veä 10,11 4 Haõy veõ sô ñoà maïng (CPM) cho döï aùn naøy 30 15
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC COÂNG TAÙC FS (Finish to Start) 0 2 2 8 10 18 FS = 6 1. Ñoå b.toâng 2. Xaây 0 C 2 8 C 18 SS (Start to Start) 0 6 6 4 4 8 SS = 4 1. Ñaøo moùng 2. Ñoå b.toâng 0 C 6 4 C 8 FF (Finish to Finish) 0 6 6 FF = 5 7 4 11 A B 0 C 6 7 C 11 SF (Start to Finish) 0 6 6 26 4 30 SF = 30 A B 31 0 C 6 26 C 30 THAÛO LUAÄN Döïa treân caùc coâng taùc ñöôïc hình thaønh töø WBS ôû phaàn thaûo luaän tröôùc, anh/chò haõy öôùc tính thôøi gian hoaøn thaønh cuûa moãi coâng taùc vaø moái quan heä tröôùc sau giöõa caùc coâng taùc vôùi nhau. Töø ñoù haõy xaây döïng sô ñoà thanh ngang vaø sô ñoà maïng (CPM/ PERT) cho döï aùn naøy. 32 16
 17. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án XAÙC SUAÁT HOAØN THAØNH DÖÏ AÙN (PERT) 3 loaïi thôøi gian öôùc tính: – Thôøi gian laïc quan: a – Thôøi gian thöôøng xaûy ra nhaát: m – Thôøi gian bi quan: b Thôøi gian kyø voïng: te = (a+4m+b)/6 Phöông sai: σ2 = (b-a)2/36 Xaùc suaát hoaøn thaønh döï aùn 33 THAÛO LUAÄN Ví duï: Haõy xaây döïng sô ñoà maïng daïng AOA cho döï aùn sau: Coâng taùc Coâ ng taù c Thôøi gian (tuaàn) Ñoä leäch tröôùc a m b te chuaån (σ) A – Löïa choïn phaàn cöùng 5 6 8 6,17 0,50 B – Thieát keá phaàn meàm 3 4 5 4,00 0,33 C – Caøi ñaët phaàn cöùng A 2 3 3 2,83 0,17 D – Maõ hoùa vaø kieåm tra phaàn meàm B 3,5 4 5 4,08 0,25 E – Hoaøn thaønh caùc file B 1 3 4 2,83 0,50 F – Vieát taøi lieäu höôùng daãn söû duïng 8 10 15 10,5 1,17 G – Ñaøo taïo söû duïng E,F 2 3 4 3,00 0,33 H - Caøi ñaët vaø kieåm tra heä thoáng C,D 2 2 2,5 2,08 0,08 Hoûi: Taïi söï kieän sau khi coâng taùc C vaø D hoaøn thaønh, thôøi gian mong muoán laø 10 tuaàn thì xaùc suaát hoaøn thaønh cuûa söï kieän naøy laø bao nhieâu %? Taïi söï kieän keát thuùc döï aùn, thôøi gian mong muoán laø 12 tuaàn thì xaùc suaát hoaøn thaønh cuûa döï aùn laø bao nhieâu %? 34 17
 18. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án THAÛO LUAÄN Khi thöïc hieän döï aùn, Anh/ Chò coù quan taâm ñeán: – Vieäc caân ñoái giöõa thôøi gian vaø chi phí khoâng? – Vieäc phaân boå nguoàn löïc khoâng? Neáu coù thì haõy trình baøy taïi sao laïi quan taâm vaø chia seû nhöõng kinh nghieäm maø anh/ chò ñaõ thöïc hieän ñieàu naøy nhö theá naøo? 35 RUÙT NGAÉN TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN Ruùt ngaén tieán ñoä chi phí taêng leân Vaán ñeà ñaët ra: Laøm theá naøo ruùt ngaén tieán ñoä vôùi chi phí taêng leân laø nhoû nhaát Xaùc ñònh quan heä giöõa thôøi gian vaø chi phí Caùc böôùc thöïc hieän ruùt ngaén döï aùn 1.Öôùc tính thôøi gian vaø chi phí trong ñieàu kieän bình thöôøng cuûa caùc coâng taùc. Öôùc tính thôøi gian vaø chi phí trong ñieàu kieän ruùt ngaén cuûa caùc coâng taùc. 2.Tìm ñöôøng gaêng trong ñieàu kieän bình thöôøng. Tính toång chi phí cuûa taát caû caùc coâng taùc trong36 ñieàu kieän bình thöôøng 18
 19. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án RUÙT NGAÉN TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN 3.Tính chi phí ruùt ngaén ñôn vò cho taát caû caùc coâng taùc. 4.Ruùt ngaén coâng taùc naèm treân ñöôøng gaêng coù chi phí ruùt ngaén ñôn vò nhoû nhaát. 5.Xaùc ñònh laïi ñöôøng gaêng vaø tieáp tuïc laëp laïi böôùc 4 cho ñeán khi ñaït ñöôïc mong muoán ruùt ngaén ñeà ra. 37 VÍ DUÏ RUÙT NGAÉN TIEÁN ÑOÄ Coâng Coâng T.gian (tuaàn) Chi phí ($) Chi phí ruùt Ñöôøng vieäc Taùc Bình Ruùt Bình Ruùt ngaén ñôn vò Gaêng? tröôùc thöôøng ngaén thöôøng ngaén ($) A - 2 1 22,000 23,000 1,000 Ñuùng B - 3 1 30,000 34,000 2,000 Khoâng C A 2 1 26,000 27,000 1,000 Ñuùng D B 4 3 48,000 49,000 1,000 Khoâng E C 4 2 56,000 58,000 1,000 Ñuùng F C 3 2 30,000 30,500 500 Khoâng G D,E 5 2 80,000 86,000 2,000 Ñuùng H F,G 2 1 16,000 19,000 3,000 Ñuùng 38 19
 20. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Lập kế hoạch và tiến độ dự án THAÛO LUAÄN Xem xeùt moät döï aùn sau: Coâng Coâng vieäc TG bình TG ruùt Chi phí trong Toång chi phí vieäc tröôùc thöôøng ngaén ñk bình trong ñk ruùt (ngaøy) (ngaøy) thöôøng ($) ngaén ($) A - 7 4 500 800 B A 3 2 200 350 C - 6 4 500 900 D C 3 1 200 500 E B,D 2 1 300 550 Hoûi: 1. Tính chi phí ruùt ngaén ñôn vò? 2. Nhöõng coâng vieäc naøo neân ñöôïc ruùt ngaén ñeå ñaùp öùng thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn laø 10 ngaøy vôùi chi phí taêng leân laø thaáp nhaát? 3. Tính toång chi phí hoaøn thaønh döï aùn trong 10 ngaøy? 39 PHAÂN BOÅ NGUOÀN LÖÏC Khoái löôïng nguoàn löïc Khoâng ñeàu Khoâng toát Ñeàu Toát Khoái Khoái löôïng löôïng nguoàn nguoàn löïc A löïc A Thôøi Thôøi gian gian 40 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản