intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP / MySQL - phần 1

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1.461
lượt xem
707
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta hãy thực hiện một chuyến đi thần thoại, trong chuyến đi này chúng ta sẽ khám phá ngoại hình cũng như nội tại của MySQL và PHP một cách thật tỉ mỉ. Đây là một cuộc hành trình đầy những thú vị và bất ngờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP / MySQL - phần 1

 1. LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI PHP / MySQL GUESTBOOK CATALOG FORUM SHOPPING CART PHAÀN 1 Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp& bieân dòch)
 2. Giôùi thieäu Chuùng ta haõy thöïc hieän moät chuyeán ñi thaàn thoaïi, trong chuyeán ñi naøy chuùng ta seõ khaùm phaù ngoaïi hình cuõng nhö noäi taïi cuûa MySQL vaø PHP moät caùch thaät tæ mæ. Ñaây laø moät cuoäc haønh trình ñaày nhöõng thuù vò vaø baát ngôø. Okie, coù leõ toâi coù veû hôi laïc quan phaûi khoâng caùc baïn. Neáu nhö baïn ñoàng quan ñieåm vôùi toâi treân moät phöông dieän naøo ñoù, trong cuoäc haønh trình naøy baïn seõ coù ngay söï giuùp ñôõ moãi khi gaëp phaûi nhöõng söï nhaøm chaùn. Haõy ñoái maët söï thaät ngay nheù: Troø chôi laäp trình öùng duïng khoâng phaûi luùc naøo cuõng deã nuoát ñaâu. Trong baát kyø cuoäc thaùm hieåm naøo thì chaéc chaén caùc baïn seõ phaûi coù nhöõng giaây phuùt naûn loøng, ñoù laø luùc gaëp phaûi söï coá loãi cuù phaùp hoaëc ñoâi khi laø nhöõng ñoaïn maõ khoâng cho keát quaû nhö mong muoán. Nhöng ngoaøi nhöõng vieäc ñoù ra, toâi nghó laø coù moät lyù do thaät chính ñaùng ñeán caùc baïn ñeán vôùi chuùng toâi ôû ñaây. Laäp trình Web ñang laø moät cuoäc chôi ñaày höùa heïn hieän nay cuõng nhö töông lai. Baát keå baïn coù kieán thöùc cô sôû laäp trình cho baát kyø loaïi ngoân ngöõ naøo nhö Visual Basic, Cobol, hay baïn chæ bieát veà HTML vaø JavaScript, thì hoâm nay baïn vaãn coù cô hoäi ñeå naém baét caùc kinh nghieäm môùi meû veà laäp trình öùng duïng Web. Toâi nghó laø khoâng coù söï keát hôïp naøo toát hôn giöõa PHP vaø MySQL. Soá löôïng ngöôøi söû
 3. duïng ngoân ngöõ naøy caøng gia taêng, PHP vaø MySQL ñaõ trôû thaønh raát thoâng duïng, nhöõng ñoøi hoûi löôïng ngöôøi bieát caùc coâng cuï laäp trình naøy cuõng taêng theo. Moät chuùt xíu nöõa toâi seõ noùi roõ cho baïn bieát taïi sao laïi phaûi söû duïng PHP vaø MySQL. Nhöng tröôùc heát toâi muoán baïn haõy khaûo saùt qua kieán truùc sô boä cuûa öùng duïng Web. Vì chæ khi baïn naém baét ñöôïc ñieàu naøy thì toâi môùi coù theå tieáp tuïc trình baøy chi tieát raèng taïi sao PHP vaø MySQL laø trung taâm cuûa moâi tröôøng phaùt trieån öùng duïng Web. Tröôùc khi tieáp tuïc, toâi nghó raèng baïn ñaõ ñoïc nhöõng gì toâi ñaõ giôùi thieäu vaø hieåu noù. Chuùng ta tieáp tuïc ñi thoâi! Kieán truùc cô baûn Kieán truùc caên baûn nhaát ñeå trang Dynamic Web hoaït ñoäng ñöôïc laø noù phaûi laøm vieäc treân moâ hình client/server. Noâm na laø moãi thöù client hay server ñeàu ñaûm ñöông moät chöùc naêng rieâng ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc chung ñoù laø cho ra moät trang Web ñoäng. Caùc baïn coù leõ ñaõ quen thuoäc vôùi chöông trình WinWord ñeå soaïn vaên baûn, noù coù theå hoaït ñoäng ñoäc laäp treân baát kyø maùy tính naøo chaúng caàn quan taâm tôùi caùi gì laø client hay caùi gì laø server. ÖÙng duïng Web thì khaùc haún, phaûi coù moät moâ hình server coù theå laø
 4. moät maùy tính laøm server thoâi, nhaèm taäp trung hoaù vieäc xöû lyù döõ lieäu. Coøn caùc client, coøn ñöôïc hieåu noâm na laø maùy tính cuûa ngöôøi söû duïng phaûi ñöôïc noái maïng vôùi server, giaû söû caùc maùy naøy truy caäp vaøo moät Website chaúng haïn, thì coù nghóa hoï ñaõ truy caäp vaøo server, sau ñoù laáy döõ lieäu töø server veà theå hieän leân maùy mình. Cuøng moät luùc coù theå coù haøng traêm ngöôøi (client) truy caäp vaøo cuøng moät Website ñöôïc xöû lyù taäp trung treân server, töông töï nhö moät ñaùm treû xuùm nhau giaønh phaàn cuûa mình töø moät caùi baùnh. Client (ngöôøi Vieät taïm ñoïc laø klai-ôøn) Caùc öùng duïng maø baïn phaùt trieåân treân neàn MySQL vaø PHP söû duïng tính naêng single client ñoù laø trình duyeät Web. Tuy nhieân, khoâng phaûi ñaây chæ laø ngoân ngöõ duy nhaát ñeå phaùt trieån öùng duïng Web. Ñoái vôùi nhöõng öùng duïng phöùc taïp ñoøi hoûi multi-client hoaëc caàn caùc tính naêng baûo trì (chuùng ta seõ baøn tính naêng naøy sau), thì öùng duïng Java applet seõ höõu duïng cho vieäc naøy. Chæ tröø tröôøng hôïp baïn caàn söû duïng öùng duïng thôøi gian thöïc nhö öùng duïng chat chaúng haïn, thì baïn Java Applet môùi caàn thieát. ÔÛ ñaây chuùng ta khoâng baøn tôùi laäp öùng duïng cho chuyeän taùn gaãu maø chæ taäp trung vaøo öùng duïng duyeät Web neân khoâng ñuïng chaïm gì tôùi Java Applet caû.
 5. Nhö baïn ñaõ bieát ngoân ngöõ khôûi thuyû cho vieäc duyeät Web laø HTML. HTML cung caáp haøng taù nhöõng theû leänh (Tag) cho pheùp theå hieän trang Web theo nhieàu kieåu caùch khaùc nhau. Neáu baïn chöa coù kieán thöùc cô sôû veà HTML thì coù theå chaïy ra ngoaøi mua ngay moät quyeån saùch hoaëc download treân internet xuoáng caùc baøi hoïc höôùng daãn. Baïn khoâng neân boû ra quaù nhieàu thôøi gian ñeå hoïc veà HTML. Ngoaøi HTML ra caùc trình duyeät Web coøn cho pheùp caùc add-in hoã trôï nhieàu thöù khaùc nhö RealPlayer, Flash, Shockwave, hoaëc hoã trôï veà Javascript hoaëc XML. Nhöng ôû ñaây chuùng toâi chæ taäp trung treân nhöõng gì caàn thieát cho söï hoäi nhaäp cuûa baïn – ñoù laø HTML. Server (ngöôøi Vieät taïm ñoïc laø sô-vô) Haàu heát caùc öùng döïng Web ñeàu hoaït ñoäng taäp trung treân Server. Moät öùng duïng ñaëc tröng goïi laø Web Server seõ ñaûm traùch vieäc giao tieáp vôùi caùc trình duyeät. Moät Cô sôû döõ lieäu (CSDL) treân Server seõ löu tröõ taát caû nhöõng thoâng tin ñaùp öùng yeâu caàu cho coâng vieäc cuûa öùng duïng Web. Keá tieáp, baïn caàn phaûi coù moät ngoân ngöõ laøm vai troø "chuù beù lieân laïc" giöõa Web Server vaø CSDL treân server. Ngoân ngöõ naøy cuõng thöïc hieän caùc coâng vieäc xöû lyù thoâng tin ñeán vaø ñi töø Web Server.
 6. WEB DATABASE MIDDLE WARE SERVER (PHP, ASP, JSP) SERVER (Apache, IIS) (MySQL, SQLserver..) INTERNET WEB BROWSER (Internet Explorer, Netscape) Vaø dó nhieân laø caùc thöù naøy seõ chaúng hoaït ñoäng ñöôïc neáu nhö khoâng chaïy treân moät Heä Ñieàu Haønh (HÑH). Caùc thöù nhö Web Server, Ngoân ngöõ laäp trình, CSDL phaûi hoaït ñoäng toát treân moät HÑH naøo ñoù.
 7. Heä ñieàu haønh Coù raát nhieàu chuûng loaïi HÑH. Windows 98/XP vaø Linux coù leõ raát phoå bieán vôùi taát caû moïi ngöôøi. Coù tröôøng hôïp baïn laøm vieäc treân HÑH maø ít ai bieát tôùi vaø baïn chæ coù aán töôïng thích söû duïng noù maø thoâi. Haõy gaùc qua nhöõng yù töôûng ñoù neáu nhö baïn thaät söï muoán ñi treân con ñöôøng thieát keá web. Haõy trang bò cho mình kieán thöùc veà HÑH WinNT /2000 /2003 vaø Unix ñi. Vieäc laøm naøy seõ raát coù ích hôn laø chuyeän baûo moïi ngöôøi neân ñi hoïc moät khoaù veà AS/400. Baïn seõ söû duïng loaïi naøo trong caùc thöù noùi treân ñaây? Okie, ñaây laø moät caâu hoûi hôn raéc roái ñaáy. Caâu traû lôøi ôû ñaây laø tuyø thuoäc baïn laø "tín ñoà" cuûa HÑH naøo. Neáu nhö baïn vaãn chöa roõ raøng veà ñieàu naøy, haõy ñeå toâi noùi cho baïn nghe veà "chieán tranh giaùo phaùi HÑH". Neáu baïn chöa hieåu ñöôïc toâi ñang noùi gì, thì ñaây laø caùc kieán thöùc cô baûn: PHP vaø MySQL thuoäc nhoùm phaàn meàm öùng duïng coù teân goïi laø open source (nguoàn môû). Vieäc naøy coù nghóa laø ngöôøi duøng seõ xem ñöôïc maõ nguoàn cuûa caùc öùng duïng söû duïng PHP/MySQL. Chuùng taän duïng ñöôïc moâ hình phaùt trieån döïa vaøo nguoàn môû, cho pheùp ngöôøi naøo caûm thaáy thích noù ñeàu coù theå goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån caùc döï aùn.
 8. Trong tröôøng hôïp cuûa PHP, caùc laäp trình vieân treân toaøn theá giôùi tham gia vaøo vieäc phaùt trieån ngoân ngöõ vaø khoâng troâng chôø moät khoaûn lôïi nhuaän naøo. Phaàn lôùn nhöõng ngöôøi tham gia coâng vieäc ñeàu coù nieàm ñam meâ vieäc taïo ra moät saûn phaåm phaàn meàm toát, hoï seõ caûm thaáy thích thuù khi thaáy ngöôøi khaùc söû duïng caùc coâng cuï cuûa hoï nhö toâi vaø baïn chaúng haïn. Phöông phaùp nguoàn môû naøy ban ñaàu chæ coøn laø nhöõng voøng laån quaån maø thoâi, nhöng veà sau ñaõ trôû thaønh ñaày tieàm löïc khi coù söï ra ñôøi vaø trôû neân phoå bieán cuûa boä nguoàn môû Linux. Haàu nhö caùc nguoàn môû ñeàu mieãn phí, baïn coù theå download, caøi ñaët vaø söû duïng chuùng maø khoâng caàn phaûi ñôïi söï cho pheùp hay phaûi traû tieàn cho baát kyø ai. Phöông thöùc naøy thì Microsoft, Oracle hay moät soá caùc coâng ty laäp trình naøo khaùc khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc. Neáu baïn khoâng phaûi laø tín ñoà cuûa phaùi nguoàn môû, thì haõy choïn coâng cuï ñöôïc coi laø beùo bôû: NT/2000/2003. Neáu coâng ty cuûa baïn ñaõ söû duïng saûn phaåm cuûa Microsoft nhieàu naêm roài thì moïi vieäc seõ trôû neân deã daøng neáu baïn muoán duy trì laøm vieäc vôùi moâi tröôøng naøy. Neáu baïn laø thaønh vieân cuûa nhoùm laäp trình Visual Basic, coù leõ baïn seõ gaén boù vôùi NT/2000/2003. Ngay caû trong tröôøng hôïp naøy, khoâng coù trôû löïc naøo ngaên caûn
 9. baïn trong coâng vieäc phaùt trieån vôùi coâng cuï PHP vaø MySQL. Baïn cuõng coù theå thöû nghieäm PHP/MySQL treân neàn HÑH Windows 95, 98, XP. Web Server Chöùc naêng cuûa Web Server coù veû khoâng phöùc taïp maáy. Noù chæ ôû taïi choã, chaïy treân neàn cuûa HÑH, laéng nghe caùc yeâu caàu ai ñoù treân Web gôûi ñeán, sau ñoù traû lôøi nhöõng yeâu caàu naøy, vaø caáp phaùt nhöõng trang Web thích öùng. Thöïc teá thì noù khoâng quaù ñôn giaûn nhö vaäy, bôûi vì nhieäm vuï cuûa Web Server laø phaûi cung caáp tính oån ñònh cho moâi tröôøng Web cho neân ñoøi hoûi naøy phaûi ñöôïc ñaùp öùng moät caùch raát nghieâm tuùc. Coù nhieàu loaïi Web Server khaùc nhau, nhöng chuû yeáu treân thò tröôøng chæ thöôøng söû duïng Apache vaø IIS (Internet Information Server cuûa Microsoft). INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ñöôïc gaén lieàn vôùi moâi tröôøng Windows vaø noù laø thaønh phaàn khoâng theå thieáu cuûa Active Server Pages (ASP). Neáu baïn choïn con ñöôøng cuûa Microsoft thì coù leõ baïn ñaõ hieåu roõ veà IIS. Coù moät söï tích hôïp nhaát ñònh giöõa moät ngoân ngöõ laäp trình vaø moät Web Server. Cuõng vaäy, PHP4 ñöôïc tích hôïp raát toái ñoái vôùi IIS. Tröôùc ñaây, coù moät soá vaán ñeà caàn phaûi baøn
 10. veà tính oån ñònh cuûa PHP/IIS vôùi vieäc truyeàn taûi lôùn, nhöng PHP vaø IIS cuõng ñaõ ñöôïc caûi thieän lieân tuïc neân vieäc naøy khoâng coøn ñaùng phaûi baän taâm. APACHE laø moät kieåu maãu Web Server raát phoå bieán. Gioáng nhö Linux, PHP, MySQL noù laø moät döï aùn nguoàn môû. Khoâng coù gì ngaïc nhieân khi ngöôøi ta thaáy Apache ñöôïc hoã trôï raát toát treân moâi tröôøng Unix, nhöng chæ khaù toát trong Windows. Apache taän duïng ñöôïc tính naêng cuûa third-party. Bôûi vì ñaây laø nguoàn môû neân baát kyø ai coù khaû naêng ñeàu coù theå vieát chöông trình môû roäng tính naêng cuûa Apache. PHP hoaït ñoäng vôùi tö caùch laø moät phaàn môû roäng cuûa Apache, vaø ngöôøi ta goïi laø moät module cuûa Apache. Apache coù tính oån ñònh vaø toác ñoä ñaùng phaûi noùi. Tuy nhieân, cuõng coù moät soá söï phaøn naøn veà noù laø khoâng hoã trôï coâng cuï ñoà hoaï tröïc quan, ñieàu coù theå giuùp ngöôøi ta laøm vieäc moät caùch deã daøng hôn. Baïn phaûi thöïc hieän caùc thay ñoåi ñoái vôùi Apache baèng caùch söû duïng doøng leänh, hoaëc söû caùc taäp tin text trong folder chöông trình Apache. Neáu laàn ñaàu ñeán vôùi Apache thì baïn seõ gaëp moät chuùt laï laãm. Maëc duø Apache chæ laøm vieäc toát treân Unix, nhöng cuõng coù nhöõng phieân baûn chaïy toát treân heä Windows. Khoâng moät ai, keå caû caùc nhaø phaùt trieån Apache ñeà nghò raèng
 11. Apache neân ñöôïc chaïy treân moät server Windows baän roän. Neáu baïn quyeát ñònh choïn HÑH Windows cho server thì baïn neân söû duïng IIS. Neáu baïn thöû nghieäm öùng duïng treân Windows vaø sau ñoù ñem upload vaø chaïy treân Unix/Apache cuûa nhaø cung caáp host thì cuõng khoâng heà haán gì, öùng duïng cuûa baïn vaãn chaïy ngon laønh. Middleware PHP thuoäc lôùp ngoân ngöõ laäp trình goïi laø middleware. Caùc ngoân ngöõ naøy hoaït ñoäng caän keà vôùi Web Server ñeå thoâng dòch caùc yeâu caàu töø treân World Wide Web, sau ñoù nhaän caùc traû lôøi töø Web Server chuyeån taûi ñeán trình duyeät Web nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu ñoù. Middleware laø nôi maø baïn seõ thöïc hieän caùc khoái löôïng raát lôùn coâng vieäc chính yeáu cuûa baïn. Vôùi hoã trôï naøy Web Server cuûa baïn seõ khoâng phaûi caùn ñaùng quaù nhieàu khoái löôïng coâng vieäc. Nhöng khi baïn phaùt trieån öùng duïng cuûa baïn, baïn seõ toán nhieàu thôøi gian vieát maõ chöông trình ñeå cho chöông trình cuûa baïn coù theå hoaït ñoäng ñöôïc. Ngoaøi PHP ra coù moät soá ngoân ngöõ khaùc coù chöùc naêng töông ñöông nhö ASP, Perl, ColdFusion.
 12. Heä CSDL quan heä Relational Database Management Systems (Heä Quaûn trò Cô Sôû Döõ Lieäu Quan heä - RDBMSs) cung caáp phöông thöùc tuyeät vôøi ñeå löu tröõ vaø truy xuaát löôïng thoâng tin lôùn vaø phöùc taïp. Noù ñaõ ra ñôøi khaù laâu. Thöïc teá, noù coù tröôùc Web, Linux vaø WindowsNT, cho neân khoâng coù gì ngaïc nhieân khi coù quaù nhieàu heä CSDL ñeå choïn löïa. Taát caû caùc CSDL naøy ñeà döïa treân cô sôû SQL (Structure Query Language). Moät soá heä phoå bieán nhö Oracle, Sysbase, Informix, Ms SQL Server, IBM's DB2. Heä nguoàn môû thoâng duïng hieän nay laø MySQL maø quyeån saùch naøy ñeà caäp ñeán, ngoaøi ra coøn coù hai heä nguoàn môû khaùc laø PostgresSQL ñaõ moät thôøi thay theá MySQL vaø Interbase laø boä nguoàn môû cuûa Borland giôùi thieäu vaøo thaùng 8/1999. Taïi sao söû duïng PHP vaø MySQL Taïi sao coù quaù nhieàu choïn löïa nhö vaäy maø chuùng ta laïi phaûi chæ laáy ra caëp baøi truøng PHP/MySQL maø thoâi? Toâi seõ giaûi thích ñieàu nayø ôû phaàn sau.
 13. Noùi veà PHP Caùc ngoân ngöõ laäp trình xem ra gioáng nhö caùc loaïi giaøy deùp. Coù loaïi coù veû baét maét vôùi moät soá ngöôøi naøy, nhöng laïi khoù öa vôùi ngöôøi khaùc vaø ngöôïc laïi. Moät soá ngöôøi chæ thích söû duïng moät hieäu giaøy naøo ñoù ñaõ quen thuoäc vaø ngoân ngöõ laäp trình cuõng töông töï nhö vaäy. ÔÛ ñaây toâi muoán nguï yù vôùi caùc baïn laø khi laäp trình Web, caùc ngoân ngöõ laäp trình ñeàu cho keát quaû gaàn gioáng nhau. Caâu hoûi ngoân ngöõ naøo toát nhaát khoâng phaûi laø vaán ñeà noù khoâng coù khaû naêng thöïc hieän moät soá chöùc naêng naøo ñoù maø thöôøng laø noù coù laøm cho baïn thöïc hieän coâng vieäc moät caùch nhanh choùng vaø ñôõ nhoïc coâng hay khoâng? Toác ñoä nhanh, deã söû duïng Chuùng ta haõy baøn veà toác ñoä. Coù 3 thöù maø toâi chaéc chaén khi baøn veà vieäc so saùnh toác ñoä giöõa caùc ngoân ngöõ laäp trình Web. Thöù nhaát, öùng duïng vieát baèng C chaïy nhanh nhaát. Thöù hai, coâng vieäc laäp trình C khaù laø phöùc taïp, vaø seõ ngoán nhieàu thôøi gian hôn. Thöù ba, vieäc so saùnh giöõa caùc ngoân ngöõ laø moät ñieàu khoù khaên. Taát caû nhöõng gì toâi bieát laø toâi caûm thaáy yeân taâm khi noùi raèng PHP cuõng nhanh nhö caùc ngoân ngöõ khaùc. Trôû laïi ví
 14. duï so saùnh vôùi caùc loaïi giaøy deùp: Vina, Ñoâng Haûi, Kieán Hoa, Hoàng Thaïnh, Italy v.v., chaén chaén baïn seõ choïn loaïi tieän duïng nhaát? Neáu baïn gioáng nhö toâi, baïn seõ caûm thaáy raèng PHP coù ñaày ñuû caùc ñaëc tính nhö khaû naêng, caáu truùc vaø deã söû duïng. Xin noùi theâm, ñaây chæ laø caùch nhìn rieâng cuûa toâi thì toâi tin raèng cuù phaùp PHP tuyeät hôn ASP hay JSP. Vaø theo toâi thì vieäc goõ leänh PHP nhanh hôn ColdFusion vaø noù khoâng khoù hoïc nhö Perl. Toùm laïi, toâi cho raèng PHP cung caáp caùc tính naêng maïnh meõ ñeå thöïc hieän öùng duïng Web moät caùch nhanh choùng. Chaïy treân nhieàu heä ñieàu haønh Nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn kieán truùc web, toâi coù noùi laø PHP coù theå chaïy treân WindowsNT/2000/2003 vaø Unix vôùi söï hoã trôï cuûa IIS vaø Apache. Nhöng ngoaøi ra noù coù theå chaïy treân moät soá caùc platform khaùc nhö Netscape, Roxen, hay moät vaøi thöù khaùc. Nhö chuùng ta bieát ASP coù theå chaïy treân Unix, ColdFusion coù theå chaïy treân Solaris vaø Linux, JSP coù theå chaïy treân khaù nhieàu loaïi platform. Ñoái vôùi PHP, noù coù theå chaïy toát treân nhöõng platform hoã trôï caùc chuûng loaïi treân.
 15. Truy caäp baát kyø loaïi CSDL naøo ÖÙng duïng cuûa baïn döï ñònh seõ truy caäp nhöõng loaïi döõ lieäu dòch vuï naøo? LDAP, IMAP mail server, DB2, hay XML parser hay WDDX. Baát keå baïn caàn ñeán thöù gì thì PHP cuõng saün saøng hoã trôï thoâng qua caùc haøm ñöôïc xaây döïng saün noù seõ laøm coâng vieäc cuûa baïn trôû neân raát deã daøng vaø tieän lôïi. Nhöng neáu nhö coù moät soá thöù chöa ñöôïc xaây döïng saün thì sao? Ta tieáp tuïc sang phaàn sau seõ roõ. Luoân ñöôïc caûi tieán & caäp nhaät Neáu nhö baïn caûm thaáy bôõ ngôõ ñoái vôùi vieäc phaùt trieån nguoàn môû, baïn coù leõ seõ ngaïc nhieân ñoái vôùi chaát löôïng cuûa loaïi phaàn meàm naøy. Coù haøng ngaøn nhöõng chuyeân gia laäp trình xuaát saéc ñôïi saün vaø hoï saün saøng boû thôøi gian ra ñeå taïo nhöõng phaàn meàm tuyeät vôøi vaø haàu nhö mieãn phí. Ñoái vôùi ngoân ngöõ thònh haønh nhö PHP thì aét haún laø caùc raát nhieàu caùc nhaø laäp trình ñang thöïc hieän phaùt trieån noù haèng ngaøy.
 16. Söï thaät coù moät vieäc raát aán töôïng laø neáu nhö baïn coù moät söï coá kyõ thuaät, baïn coù theå gôûi email ñeán moät nhaø phaùt trieån PHP caùc chi tieát söï coá ñoù. Chæ trong voøng vaøi giôø baïn seõ nhaän ñöôïc söï traû lôøi thoaû ñaùng. Khi PHP4 ñöôïc phoå bieán, noù ñaõ trôû thaønh moät hieän töôïng cuûa ngoân ngöõ laäp trình. Noù giuùp cho vieäc boå sung soá löôïng lôùn caùc haøm chöùc naêng moät caùch deã daøng. Neáu nhö ngoân ngöõ ñaõ coù saün nhieàu haøm ñaëc thuø cho coâng vieäc thì baïn seõ ñôõ toán coâng hôn cho vieäc laäp trình cuûa mình. Ñöôïc höôùng daãn kyõ thuaät baát cöù luùc naøo Haàu heát caùc ngoân ngöõ ñeàu hoã trôï active mailing list (hieåu noâm na laø danh saùch mail nhöõng thaønh vieân tröïc chieán hoã trôï kyõ thuaät) vaø caùc development site (trang web hoã trôï giaûi quyeát kyõ thuaät). PHP cuõng khoâng ngoaïi leä. Neáu baïn gaëp phaûi söï coá - gaëp nhöõng loãi trong chöông trình vaø khoâng tìm ra caùch khaéc phuïc - seõ coù haøng traêm ngöôøi coù teân trong danh saùch mail luoân saün loøng kieåm tra vaø khaéc phuïc söï coá cho baïn. Boä nguoàn môû PHP thaät söï ñaõ taïo ra moät tình caûm cuûa caû coäng ñoàng. Khi baïn gaëp phaûi khoù khaên ñoái vôùi noù thì luùc naøo cuõng coù nhöõng ñoàng moân chia seû noãi loøng ñoù vaø giuùp baïn khaéc phuïc nhaèm ñem laïi nieàm vui cho baïn.
 17. Hoaøn toaøn mieãn phi$ Baïn khoâng ngaïi gì veà vaán ñeà baûn quyeàn khi baïn saém moät maùy vi tính vaø caøi leân ñoù nhöõng phaàn meàm nhö Linux, Apache, PHP vì taát caû ñeàu mieãn phí. Free!
 18. Noùi veà MySQL Maëc duø MySQL ñöôïc phoå bieán raát nhieàu nhöng noù vaãn coù nhöõng ñoái thuû ñaùng gôøm ñang caïnh tranh vôùi noù. Nhöõng ñoái thuû cuûa noù coù theå troäi hôn veà moät phöông dieän ñaëc thuø naøo ñoù. Trong phaàn treân, chuùng ta ñaõ baøn sô qua MySQL. Trong phaàn naøy, baïn seõ ñöôïc bieát veà nhöõng ñaëc ñieåm cuûa nhöõng Heä quaûn trò CSDL khaùc maø MySQL khoâng hoã trôï. Vôùi nhöõng haïn cheá ñoù ñaõ laøm cho MySQL khoâng ñöôïc choïn ñeå chaïy treân moät soá caùc moâi tröôøng. Neáu baïn ñang coù keá hoaïch baét ñaàu cho moät ngaân haøng chaúng haïn, thì toâi khuyeân baïn laø MySQL khoâng thích hôïp cho baïn. Nhöng ñoái vôùi phaàn ñoâng moïi ngöôøi vaø phaàn lôùn caùc öùng duïng, MySQL laø söï choïn löïa cuûa hoï bôûi noù raát thích hôïp cho nhöõng öùng duïng Web. Vöøa tuùi tieàn Haõy nghó baïn caàn caøi ñaët Oracle. Haõy chuaån bò haàu bao cuûa mình khoaûng 30.000 ñeán 100.000 USD hoaëc thaäm chí coøn hôn theá nöõa. Ñieàu hieån nhieân laø Oracle, Sysbase vaø
 19. Informix laø nhöõng Heä Quaûn trò CSDL tuyeät vôøi, nhöng giaù thaønh quaù cao, khoâng hôïp vôùi tuùi tieàn cuûa phaàn ñoâng moïi ngöôøi. MySQL hoaøn toaøn mieãn phí. Baïn coù theå söû duïng maø khoâng caàn chuaån bò baát kyø khoaûn tieàn naøo. Nhanh vaø maïnh MySQL khoâng coù ñaày ñuû nhöõng cô sôû vaät chaát cho moät Heä Quaûn trò CSDL chính toâng, nhöng ñoái vôùi coâng vieäc thöôøng nhaät cuûa phaàn ñoâng moïi ngöôøi thì noù cung caáp cuõng khaù nhieàu thöù. Neáu coâng vieäc cuûa baïn laø löu tröõ döõ lieäu treân Web hoaëc laøm moät trang Thöông maïi Ñieän töû côõ vöøa, thì MySQL coù ñuû nhöõng thöù baïn caàn. Ñoái vôùi nhöõng CSDL côõ trung bình thì MySQL hoã trôï tuyeät vôøi veà toác ñoä. Caùc nhaø phaùt trieån MySQL raát töï haøo veà toác ñoä saûn phaåm cuûa hoï. Vôùi caùc öùng duïng maø toâi giôùi thieäu trong phaàn III vaø IV cuûa quyeån saùch naøy, thì baïn khoù coù theå kieám ñöôïc moät Heä Quaûn trò CSDL naøo ñaït ñöôïc toác ñoä nhanh hôn noù.
 20. Caûi tieán lieân tuïc MySQL ñöôïc caûi thieän lieân tuïc vôùi moät taàn soá khoâng ngôø. Caùc nhaø phaùt trieån caäp nhaät noù thöôøng xuyeân, ngoaøi ra coøn boå sung caùc tính naêng raát aán töôïng cho noù moïi luùc moïi nôi. Hieän taïi, MySQL ñaõ ñöôïc boå sung theâm hoã trôï transaction. Nhö vaäy laø MySQL ñaõ thöïc thuï trôû thaønh moät Heä Quaûn trò CSDL chuyeân nghieäp. Good!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2