intTypePromotion=1

Lập trình web với PHP - p6

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
123
lượt xem
57
download

Lập trình web với PHP - p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Mảng Mảng là một danh sách chứa thông tin với khóa và được lưu trữ với một tên biến. Một mảng có dòng thông tin và khóa, khóa là cột đầu tiên trong bảng. Khóa phải đồng nhất để dễ tổ chức và sử dụng. Cú pháp của mảng. Mảng một chiều "Albert", "lastname"=",instein", "age"="124"); echo $husband[firstname]; ? Kết quả xuất ra màn hình H.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p6

  1. Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Chương 2 giới thiệu những phần sau: 1. Sử dụng “echo” để trình bài text. 2. Định dạng text bằng HTML và PHP. 3. Hằng và biến. 4. Sử dụng URL để truyền biến . 5. Sessions và cookies. 6. HTML forms. 7. Mệnh đề if/else. 8. Includes. 9. Functions. 10. Array và foreach. 11. While và do/while. 12. Sử dụng lớp và thứ tự với OOP. Mảng Mảng là một danh sách chứa thông tin với khóa và được lưu trữ với một tên biến. Một mảng có dòng thông tin và khóa, khóa là cột đầu tiên trong bảng. Khóa phải đồng nhất để dễ tổ chức và sử dụng. Cú pháp của mảng. Mảng một chiều
  2. "lastname"=>",instein", "age"=>"124"); echo $husband[firstname]; ?> Kết quả xuất ra màn hình Hình 2.10.1.1: Hinh 2.10.1.1 Chú ý: Sử dụng => để thay cho dấu bằng, khi ấn định những giá trị đến khóa của mảng. Điều này cho bạn xuất ra “Albert” và tất cả giá trị vẫn được lưu trữ trong biến $husband. Bạn cũng có thể đặt một mảng giá trị theo cách sau: $husband[“firstname”] = “Albert”; $husband[“lastname”] = “Einstein”; $husband[“age”] = 124; Mảng đa chiều: Ví dụ:
  3. “age”=>124), “wife” => array(“firstname”=>”Mileva”, “lastname”=>”Einstein”, “age”=>123)); //do the same for each table in your restaurant ?> Nếu muốn xuất firstname của mọi người, ta dùng hàm xuất như sau: Kết quả Hình 2.10.1.2: Hình 2.10.1.2 Để đơn giản ta có thể dùng một cách khác để lưu trữ mảng như sau: Để xuất thông tin ra ta thực hiện câu lệnh như sau: echo $flavor[0]; //xuất “blue raspberry”
  4. echo $flavor[1]; // xuất “root beer” echo $flavor[2]; // xuất “pineapple” Sắp xếp mảng PHP cung cấp nhiều cách để lưu trữ giá trị của mảng, sau đây là mô tả một vài hàm sắp xếp trong mảng. arsort(array) :Sắp xếp một mảng giảm theo giá trị và duy trì quan hệ của khóa/ giá trị asort(array): Sắp xếp một mảng tăng theo giá trị và duy trì quan hệ của khóa/ giá trị rsort(array): Sắp xếp một mảng giảm theo giá trị sort(array): Sắp xếp một mảng tăng theo giá trị Ví dụ: Kết quả như Hình 2.10.1.3: Hình 2.10.1.3
  5. Chú ý: Ở đây dùng hàm mới prinf_r, chức năng của hàm này là xuất thông tin về một biến mà người ta có thể đọc nó dễ dàng. Nó thường được dùng để kiểm tra giá trị của mảng, một cách cụ thể. Ở đây hàm sort dùng để sắp xếp theo thứ tự Alpha
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2