intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình web với PHP - p7

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

121
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Cấu trúc Foreach Khi PHP xử lý trong mảng. Nó giữ vị trí của các khóa bằng cách sử dụng con trỏ trong mảng. Khi hàm foreach được gọi con trỏ chờ giá trị đầu tiên trong mảng...........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p7

  1. Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Chương 2 giới thiệu những phần sau: 1. Sử dụng “echo” để trình bài text. 2. Định dạng text bằng HTML và PHP. 3. Hằng và biến. 4. Sử dụng URL để truyền biến . 5. Sessions và cookies. 6. HTML forms. 7. Mệnh đề if/else. 8. Includes. 9. Functions. 10. Array và foreach. 11. While và do/while. 12. Sử dụng lớp và thứ tự với OOP. Cấu trúc Foreach Ví dụ:
  2. } ?> Kết quả như Hình 2.10.2.1: Hình 2.10.2.1 Khi PHP xử lý trong mảng. Nó giữ vị trí của các khóa bằng cách sử dụng con trỏ trong mảng. Khi hàm foreach được gọi con trỏ chờ giá trị đầu tiên trong mảng. Cuối hàm con trỏ chuyển xuống khóa cuối cùng trong mảng. Vị trí của con trỏ có thể là công cụ trợ giúp. Ví dụ: 1/ Thay đổi moviesite như sau:
  3. My Movie Site
  4. echo "8. Close Encounters of the Third Kind"; echo "9. Sixteen Candles"; echo "10. Caddyshack"; } //kết thúc dòng xóa*/ if (isset($_REQUEST['favmovie'])) { echo "Welcome to our site, "; echo $_SESSION['username']; echo "! "; echo "My favorite movie is "; echo $_REQUEST['favmovie']; echo ""; $movierate = 5; echo "My movie rating for this movie is: "; echo $movierate; } else { echo "My top 10 movies are:"; if (isset($_REQUEST['sorted'])) { sort($favmovies); } /*/delete these lines echo $_REQUEST['movienum']; echo " movies are:"; echo ""; listmovies_1(); if ($_REQUEST['movienum'] == 10) listmovies_2();
  5. //end of deleted lines*/ foreach ($favmovies as $currentvalue) { echo $currentvalue; echo "\n"; } } ?> 2/ Thay đổi movie1.php như sau:
  6. Find my Favorite Movie!
  7. 3/ Cho chạy login.php và click vào dòng 186H Click here to see my top 10 movies. Bạn sẽ thấy kết quả như Hình 2.10.2.2 : Hình 2.10.2.2 Quay lại file movie1.php click vào: 187H Click here to see my top 10 movies, sorted alphabetically. Bạn sẽ thấy kết quả như sau như Hình 2.10.2.3: Hình 2.10.2.3 Ở đây đã có sự sắp xếp theo thứ tự alpha Cách thức hoạt động :
  8. Trước tiên bạn đặt danh sách động trong biến, $favmovies với mảng. Sau đó bạn có thể để danh sách movie từng cái một bằng cách sử dụng foreach trong file moviesite.php. Bạn cũng có thể thêm một liên kết để người sử dụng sắp xếp danh sách theo alphabel bằng cách dùng biến có tên $_REQUEST[sorted]. Khi biến này là true thì hàm sort() được thực thi và bạn truyền biến true qua URL trong liên kết.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2