Lập trình web với PHP - p8

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
52
download

Lập trình web với PHP - p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 While và do.. while Như ta đã thấy hàm foreach hoạt động trên mỗi phần tử của mảng. Ta cũng có thể dùng câu lệnh while để làm điều đó. Ví dụ: Sử dụng vòng lặp while để in ra dãy số từ 15 $num = 1; while ($num ”; $num = $num + 1; } Tương tự với do .. while cũng cho ra cùng ..........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p8

  1. Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Chương 2 giới thiệu những phần sau: 1. Sử dụng “echo” để trình bài text. 2. Định dạng text bằng HTML và PHP. 3. Hằng và biến. 4. Sử dụng URL để truyền biến . 5. Sessions và cookies. 6. HTML forms. 7. Mệnh đề if/else. 8. Includes. 9. Functions. 10. Array và foreach. 11. While và do/while. 12. Sử dụng lớp và thứ tự với OOP. While và do.. while Như ta đã thấy hàm foreach hoạt động trên mỗi phần tử của mảng. Ta cũng có thể dùng câu lệnh while để làm điều đó. Ví dụ: Sử dụng vòng lặp while để in ra dãy số từ 15 $num = 1; while ($num
  2. Tương tự với do .. while cũng cho ra cùng kết quả. $num = 1; do { echo $num; echo “”; $num = $num + 1 } while ($num
  3. Enter number of movies (up to 10): Check here if you want the list sorted alphabetically:
  4. 2. Thay đổi moviesite.php: My Movie Site
  5. “Sixteen Candles”, “Caddyshack”); if (isset($_REQUEST[„favmovie‟])) {//isset(xac dinh mot bien co trong //tap hop khong) echo “Welcome to our site, “; echo $_SESSION[„username‟]; echo “! ”; echo “My favorite movie is “; echo $_REQUEST[„favmovie‟]; echo “”; $movierate = 5; echo “My movie rating for this movie is: “; echo $movierate; } else { echo “My top “. $_POST[“num”] . “ movies are:”; if (isset($_REQUEST[„sorted‟])) { sort($favmovies); } //list the movies $numlist = 1; while ($numlist
  6. /* foreach ($favmovies as $currentvalue) { echo $currentvalue; echo “\n”; } */ } ?> Kết quả Hình 2.11 Hình 2.11 Khi điền vào ô một số và đánh dấu check vào ô kiểm tra thì kết quả sẽ hiện ra danh sách có số phần tử bằng với con số nhập vào và sắp xếp theo thứ tự alphabel. Chú ý: - Chúng ta thêm vào echo một vài thủ thuật: Echo”My top”.$_POST[“num”].”movie are:”; Với phương thức này bạn có thể gặp vài lỗi và dấu nháy kép(“) không được nhận ra.
  7. - Bạn đặt $numlist là 1, và điều này kiểm tra con số bạn đặt. - Bạn sử dụng biến $_POST[“num”] để đặt giới hạn danh sách bạn cho; con số này được cho bởi người sử dụng trong file movie1.php - Hàm pos($favmovies) cũng là hàm mới. Hàm này trả về giá trị hiện hành nơi mà con trỏ được bắt đầu. Bạn muốn thấy giá trị hiện hành thì xuất ra hàm này. - Hàm next($favmovies) cũng là hàm mảng khác mà con trỏ của mảng chỉ tới giá trị tiếp theo trong hàng. Điều này dễ dàng lặp lại trong mệnh đề tiếp theo.
Đồng bộ tài khoản