intTypePromotion=1

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 3

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
531
lượt xem
251
download

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 3

 1. Theo quy lu t hàm s mũ lưu lư ng xe ch y ngày ñêm trung bình năm (xe/ngày ñêm) ho c lư ng v n chuy n năm (t n/năm) c a năm t (Nt) ñư c xác ñ nh d a vào s li u năm ñ u tiên - năm xu t phát (N1) theo công th c sau: Nt = N1.(1+p1)t-1 (3.18) trong ñó: p1 - t c ñ tăng trư ng bình quân lưu lư ng xe hàng năm (l y theo s th p phân). Giá tr c a t l p1 có th ñư c xác ñ nh theo chu i s li u quan tr c thu th p trong quá kh . N u không có ñ s li u quá kh ngư i ta có th ư c tính p1 theo tương quan v i các ch tiêu kinh t vĩ mô như t l tăng trư ng t ng s n ph m qu c n i GRDP hàng năm c a khu v c có ñi u ch nh m m d o theo lo i xe. Trong ñi u ki n th c t Vi t nam nh ng năm qua ngư i ta ñã t ng s d ng t c ñ tăng trư ng sau: - Xe máy: p1 = 2. GRDP (hi n nay, t c ñ tăng trư ng c a xe máy ñã gi m nhi u) - Xe buýt, minibus, xe con: p1 = 1,2. GRDP - Các xe khác: p1 = GRD Giá tr c a t c ñ tăng trư ng p1 nh hư ng quy t ñ nh ñ n k t qu d báo. Kinh nghi m cho th y nên dùng m t t c ñ tăng trư ng ch m d n (nghĩa là trong t ng kho ng th i gian s xem p1 như m t h ng s , còn các kho ng th i gian sau s dùng giá tr p1 nh d n). ði u này h p lý vì t c ñ tăng trư ng cao thư ng ch th y m t giai ño n phát tri n kinh t nh t ñ nh và không th duy trì trong m t kho ng th i gian dài. Trong trư ng h p có ñ s li u c a n năm quá kh , giá tr p1 có th xác ñ nh theo công th c: n ∑ ∆N i i =2 p1 = (3.19) n −1 trong ñó: ∆N i - t c ñ tăng trư ng c a năm i so v i năm i-1, xác ñ nh như sau: N i − N i −1 ∆N i = (3.20) N i −1 Ví d : Bi t các s li u th ng kê v lưu lư ng xe/ngày ñêm c a tuy n ñư ng (c t 1 và 2 c a b ng 3.11a). Hãy tính t c ñ tăng trư ng bình quân ñ d báo lưu lư ng xe cho tương lai. Trong b ng 3.11a, c t 3 tính lưu lư ng xe tăng tuy t ñ i, c t 4 tính t c ñ tăng so v i năm trư c. Cu i cùng tính ñư c t c ñ tăng trư ng bình quân c a lưu lư ng xe qua tuy n ñư ng. Sau ñó áp d ng công th c 3.18 ta s d báo ñư c lưu lư ng xe c a các năm ti p theo. 55
 2. B ng 3.11a Năm niên Lưu lư ng xe quy ñ i N Lưu lư ng xe tăng T c ñ tăng trư ng hàng năm ∆N l ch (1000 xe/ng.ñ) so v i năm trư c (1) (2) (3) (4) 1993 4.0 - - 1994 4.3 0.3 0.075 1995 4.7 0.4 0.093 1996 5.1 0.4 0.085 1997 5.6 0.5 0.098 1998 6.1 0.5 0.089 1999 6.7 0.6 0.098 2000 7.3 0.6 0.089 2001 8.0 0.7 0.096 2002 8.7 0.7 0.087 T c ñ tăng trư ng bình quân p1 0.09 c. D báo lưu lư ng xe theo quy lu t hàm s tăng tuy n tính N u các s li u trong dãy s th i gian tăng m t cách tương ñ i ñ u ñ n hàng năm (theo ñư ng th ng) thì ta có th dùng phương pháp bình quân s h c. Ta có : Nt = N1 [1+ (t-1). p2] (3.21a) trong ñó: p2 - là t c ñ tăng bình quân s h c hàng năm (l y theo s th p phân), xác ñ nh như sau: n −1 ∑ (N − Ni ) i +1 i =1 p2 = (3.21b) N 1 (n − 1) Quy lu t này phù h p v i s tăng trư ng không nhanh c a lư ng giao thông trong khu v c, có th dùng ñ d báo sau th i kỳ lư ng giao thông ñã tăng theo quy lu t hàm s mũ. Ví d : Bi t các s li u th ng kê v lưu lư ng xe/ngày ñêm c a tuy n ñư ng (c t 1 và 2 c a b ng 3.11b). Hãy tính t c ñ tăng bình quân s h c hàng năm ñ d báo lưu lư ng xe cho tương lai. 56
 3. B ng 3.11b Năm niên Lưu lư ng xe quy ñ i N Lưu lư ng xe tăng T c ñ tăng bình l ch (1000 xe/ng.ñ) so v i năm trư c quân s h c (1) (2) (3) (4) 1993 4.0 - 1994 4.2 0.4 1995 4.7 0.5 1996 5.0 0.3 1997 5.4 0.3 1998 5.8 0.4 1999 6.3 0.5 2000 6.7 0.4 2001 7.0 0.3 2002 7.5 0.5 Lưu lư ng tăng bình quân hàng năm 0.4 n −1 (1000 xe/ng.ñ) ∑ (N − Ni ) i +1 i =1 (n − 1) n −1 ∑ (N − Ni ) i +1 i =1 T c ñ tăng bình quân s h c: p 2 = 0.1 N 1 (n − 1) Trong b ng 3.11b, c t 3 tính lưu lư ng xe tăng tuy t ñ i so v i năm trư c, c t 4 tính t c ñ tăng bình quân s h c. Sau ñó áp d ng công th c 3.21a ta s d báo ñư c lưu lư ng xe c a các năm ti p theo. d. D báo lưu lư ng xe theo quy lu t có nh p ñ tăng trư ng gi m d n Phương pháp này kh c ph c ñư c h n ch c a phương pháp dùng quy lu t hàm s mũ. Nó thư ng ñư c áp d ng khi thi t k các tuy n ñư ng có hư ng hoàn toàn m i, ho c có ch t lư ng khai thác hơn h n ñư ng hi n có:  − 1 t N t = N 1 1 + 0,01(k1 .t + k 2 ∑ i 3  (3.22)   i =1 Trong ñó k1 và k2 là các h s rút ra t k t qu x lý chu i s li u ñ m xe nhi u năm tuỳ theo tr s t l tăng trư ng xe ban ñ u p0. Theo k t qu nghiên c u c a Liên Xô (cũ) các giá tr k1 và k2 ñư c xác ñ nh tuỳ theo p0 hay tuỳ theo m c ñ phát tri n c a v n t i ô-tô trong khu v c nghiên c u theo b ng sau: 57
 4. B ng 3.12 M c ñ phát tri n c a v n phát tri n cao tương ñ i phát tri n kém phát tri n t i ô-tô trong khu v c p0 (%) 10 12 14 16 18 20 k1 3.7 3.1 2.5 1.9 1.3 0.7 k2 6.3 8.9 11.5 14.1 16.7 19.3 2. PHÂN TÍCH KHÍA C NH K THU T C A D ÁN 2.1. Phân tích ñi u ki n thiên nhiên khu v c Miêu t các ñi u ki n ñ a hình, ñ a ch t, khí tư ng, thu văn, v t li u xây d ng, các vùng r ng c m, vùng ch u nh hư ng c a các công trình thu l i, các vùng có kh năng ch u nh hư ng c a d án. 2.2. Ch n c p h ng và tiêu chu n k thu t công trình c a d án Trình bày các d ki n khác nhau (các phương án) v c p h ng và tiêu chu n k thu t, k c d ki n phân kỳ ñ u tư toàn b d án ho c m t b ph n, m t h ng m c công trình. 2.3. Ch n hư ng tuy n Nêu rõ lý do xây d ng các ñi m kh ng ch , các ñi m t a trung gian, lý do ñ xu t các phương án theo ñ c ñi m ñ a hình, ưu và khuy t ñi m c a các phương án. Trình bày các ño n khó khăn, các nguyên t c ch n tuy n trên bình ñ , tr c d c. Các biên b n tho thu n v hư ng tuy n và kh năng gi i phóng m t b ng v i các cơ quan ñ a phương. 2.4. Các gi i pháp thi t k ñ i v i các h ng m c c a công trình Trình bày quy trình, quy ph m, ñ nh hình ñã áp d ng khi thi t k công trình chính và các công trình ph tr . Trong ñó ph i ñ xu t các phương án gi i pháp thi t k và lý do ch n gi i pháp thi t k . Th ng kê kh i lư ng công vi c ñ i v i t ng h ng m c. 2.5. Trình t và k ho ch tri n khai d án Phân tích và trình bày các n i dung: - Ch ñ u tư và ch qu n ñ u tư; - Th i h n kh i công và hoàn thành công trình c a d án; - Trình t ñưa vào xây d ng các b ph n, các h ng m c công trình; - Kh i lư ng, nhu c u nhân - v t l c, MMTB, v t li u xây d ng c n thi t. 2.6. K ho ch qu n lý và khai thác công trình d án Phân tích và trình bày các v n ñ v qu n lý, khai thác bao g m c duy tu, s a ch a công trình. 58
 5. 3. TÍNH TOÁN T NG M C ð U TƯ VÀ PHÂN TÍCH KHÍA C NH KINH T - TÀI CHÍNH C A D ÁN Phân tích kinh t , tài chính bao g m các n i dung: - Tính toán t ng m c ñ u tư. - Xác ñ nh ngu n v n, lo i ngu n v n và nhu c u v n theo ti n ñ . - Phân tích hi u qu ñ u tư (t góc ñ tài chính và góc ñ kinh t - xã h i) và l a ch n phương án t i ưu. 3.1. Tính toán T ng m c ñ u tư ñ i v i m i phương án 3.1.1. Khái ni m T ng m c ñ u tư T ng m c ñ u tư là khái toán chi phí c a d án ñ u tư xây d ng công trình ñư c xác ñ nh trong giai ño n l p D án ñ u tư xây d ng công trình ho c l p Báo cáo kinh t - k thu t ñ u tư xây d ng công trình. Th c ch t, T ng m c ñ u tư là m c ư c lư ng t ng chi phí xây d ng công trình d tính ñ th c hi n toàn b quá trình ñ u tư và xây d ng, ñư c hình thành và quy t ñ nh làm cơ s ñ l p k ho ch và qu n lý v n ñ u tư, xác ñ nh hi u qu ñ u tư c a d án. ð i v i d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c thì t ng m c ñ u tư là gi i h n chi phí t i ña c a d án ñư c xác ñ nh trong quy t ñ nh ñ u tư mà ch ñ u tư ñư c phép s d ng ñ ñ u tư xây d ng công trình. 3.1.2. Các thành ph n chi phí c a T ng m c ñ u tư T ng m c ñ u tư bao g m: chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư; chi phí qu n lý d án; chi phí tư v n ñ u tư xây d ng; chi phí khác và chi phí d phòng. V = GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK + GDP (3.23) Trong ñó: - V: T ng m c ñ u tư c a d án ñ u tư xây d ng công trình; - GXD: Chi phí xây d ng c a d án; - GTB: Chi phí thi t b c a d án; - GGPMB: Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng và tái ñ nh cư; GQLDA: Chi phí qu n lýý d án; - - GTV: Chi phí tư v n ñ u tư xây d ng; - GK: Chi phí khác c a d án; - GDP: Chi phí d phòng. 3.1.2.1. Chi phí xây d ng Chi phí xây d ng bao g m:  Chi phí xây d ng các công trình, h ng m c công trình thu c d án;  Chi phí phá và tháo d các ph n ki n trúc cũ trên m t b ng d án; 59
 6.  Chi phí san l p m t b ng xây d ng;  Chi phí xây d ng công trình t m, công trình ph tr ph c v thi công (như: ñư ng thi công, ñi n nư c, nhà xư ng v.v...);  Nhà t m t i hi n trư ng ñ và ñi u hành thi công. 3.1.2.2. Chi phí thi t b Chi phí thi t b bao g m:  Chi phí mua s m thi t b công ngh (g m c thi t b phi tiêu chu n c n s n xu t, gia công);  Chi phí ñào t o và chuy n giao công ngh (n u có);  Chi phí v n chuy n thi t b t nơi mua ñ n chân công trình (như t c ng, nơi s n xu t, nhà cung ng..);  Chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí b o qu n, b o dư ng t i kho bãi, công trư ng;  Thu và phí b o hi m thi t b công trình;  Chi phí l p ñ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh, ch y th (n u có). 3.1.2.3. Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư bao g m:  Chi phí b i thư ng nhà c a, v t ki n trúc, cây tr ng trên ñ t,...  Chi phí th c hi n tái ñ nh cư có liên quan ñ n gi i b i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án;  Chi phí t ch c b i thư ng gi i phóng m t b ng;  Chi phí s d ng ñ t trong th i gian xây d ng (như chi phí thuê ñ t trong th i gian xây d ng...);  Chi phí tr cho ph n h t ng k thu t ñã ñ u tư (n u có). Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư là chi phí có m c ñ bi n ñ ng m nh nh t có th khi n d án khó th c hi n. Ch ñ u tư có trách nhi m l p phương án và xác ñ nh chi phí trình c p có th m quy n phê duy t ñ t ch c th c hi n công vi c này. 3.1.2.4. Chi phí qu n lý d án Chi phí qu n lý d án bao g m các chi phí ñ t ch c th c hi n các công vi c qu n lý d án t giai ño n chu n b d án, th c hi n d án ñ n khi hoàn thành nghi m thu bàn giao ñưa công trình vào khai thác s d ng, bao g m:  Chi phí t ch c l p báo cáo ñ u tư, chi phí t ch c l p d án ñ u tư ho c báo cáo kinh t - k thu t;  Chi phí t ch c th c hi n công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư thu c trách nhi m c a ch ñ u tư;  Chi phí t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc; 60
 7.  Chi phí t ch c th m ñ nh d án ñ u tư, báo cáo kinh t - k thu t, t ng m c ñ u tư; chi phí t ch c th m tra thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình;  Chi phí t ch c l a ch n nhà th u trong ho t ñ ng xây d ng;  Chi phí t ch c qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n ñ và qu n lý chi phí xây d ng công trình;  Chi phí t ch c ñ m b o an toàn và v sinh môi trư ng c a công trình;  Chi phí t ch c l p ñ nh m c, ñơn giá xây d ng công trình;  Chi phí t ch c ki m tra ch t lư ng v t li u, ki m ñ nh ch t lư ng công trình theo yêu c u c a ch ñ u tư;  Chi phí t ch c ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình;  Chi phí t ch c nghi m thu, thanh toán, quy t toán h p ñ ng; thanh toán, quy t toán v n ñ u tư xây d ng công trình;  Chi phí t ch c nghi m thu, bàn giao công trình;  Chi phí kh i công, khánh thành, tuyên truy n qu ng cáo;  Chi phí t ch c th c hi n m t s công vi c qu n lý khác. Trong trư ng h p ch ñ u tư chưa ñ căn c ñ xác ñ nh chi phí qu n lý d án (chưa th xác ñ nh ñư c t ng m c ñ u tư c a d án) nhưng c n tri n khai các công vi c chu n b d án thì ch ñ u tư l p d toán chi phí cho công vi c này ñ trình ngư i quy t ñ nh ñ u tư phê duy t làm cơ s d trù k ho ch v n và tri n khai th c hi n công vi c. Các chi phí trên s ñư c tính trong chi phí qu n lý d án c a t ng m c ñ u tư. 3.1.2.5. Chi phí tư v n ñ u tư xây d ng Chi phí tư v n ñ u tư xây d ng bao g m:  Chi phí kh o sát xây d ng;  Chi phí l p báo cáo ñ u tư (n u có), chi phí l p d án ho c l p báo cáo kinh t - k thu t;  Chi phí thi tuy n thi t k ki n trúc;  Chi phí thi t k xây d ng công trình;  Chi phí th m tra thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình;  Chi phí l p h sơ yêu c u, h sơ m i sơ tuy n, h sơ m i th u và chi phí phân tích ñánh giá h sơ ñ xu t, h sơ d sơ tuy n, h sơ d th u ñ l a ch n nhà th u tư v n, nhà th u thi công xây d ng, nhà th u cung c p v t tư thi t b , t ng th u xây d ng;  Chi phí giám sát kh o sát xây d ng, giám sát thi công xây d ng, giám sát l p ñ t thi t b;  Chi phí l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng;  Chi phí l p ñ nh m c, ñơn giá xây d ng công trình; 61
 8.  Chi phí qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng: t ng m c ñ u tư, d toán, ñ nh m c xây d ng, ñơn giá xây d ng công trình, h p ñ ng,...  Chi phí tư v n qu n lý d án;  Chi phí ki m tra ch t lư ng v t li u, ki m ñ nh ch t lư ng công trình theo yêu c u c a ch ñ u tư;  Chi phí ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình;  Chi phí quy ñ i v n ñ u tư xây d ng công trình ñ i v i d án có th i gian th c hi n trên 3 năm;  Chi phí th c hi n các công vi c tư v n khác. 3.1.2.6. Chi phí khác Chi phí khác là các chi phí c n thi t không thu c chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư; chi phí qu n lý d án và chi phí tư v n ñ u tư xây d ng nói trên, bao g m:  Chi phí th m tra t ng m c ñ u tư;  Chi phí rà phá bom mìn, v t n ;  Chi phí b o hi m công trình;  Chi phí di chuy n thi t b thi công và l c lư ng lao ñ ng ñ n công trư ng;  Chi phí ñăng ki m ch t lư ng qu c t , quan tr c bi n d ng công trình;  Chi phí ñ m b o an toàn giao thông ph c v thi công các công trình;  Chi phí ki m toán, th m tra, phê duy t quy t toán v n ñ u tư;  Các kho n phí và l phí theo quy ñ nh;  Chi phí nghiên c u khoa h c công ngh liên quan d án; v n lưu ñ ng ban ñ u ñ i v i các d án ñ u tư xây d ng nh m m c ñích kinh doanh, lãi vay trong th i gian xây d ng; chi phí cho quá trình ch y th không t i và có t i theo quy trình công ngh trư c khi bàn giao tr giá tr s n ph m thu h i ñư c;  M t s chi phí khác. M t s chi phí khác c a d án n u chưa có quy ñ nh ho c chưa tính ñư c ngay thì ñư c t m tính ñ ñưa vào t ng m c ñ u tư. 3.1.2.7. Chi phí d phòng Chi phí d phòng bao g m: chi phí d phòng cho kh i lư ng công vi c phát sinh chưa lư ng trư c ñư c khi l p d án và chi phí d phòng cho y u t trư t giá trong th i gian th c hi n d án. 3.1.3. Phương pháp xác ñ nh T ng m c ñ u tư T ng m c ñ u tư ñư c xác ñ nh trên cơ s kh i lư ng ch y u các công vi c c n th c hi n c a d án theo Thi t k cơ s và các kh i lư ng khác d tính ho c ñư c xác ñ nh theo chi phí xây d ng c a các d án có tiêu chu n kinh t - k thu t tương t ñã th c hi n ho c theo su t ñ u tư xây d ng công trình. 62
 9. 3.1.3.1. Căn c tính toán T ng m c ñ u tư Các căn c thư ng s d ng ñ xác ñ nh T ng m c ñ u tư là:  Su t v n ñ u tư xây d ng cơ b n, ch s giá xây d ng.  Giá chu n c a các công trình và h ng m c công trình xây d ng thông d ng.  Thi t k cơ s d án bao g m các phương án công ngh , qui mô và k t c u c a các h ng m c công trình ñư c l a ch n, kh i lư ng t ng h p c a công trình d ki n xây d ng (tiên lư ng thi t k , kh i lư ng xây l p chính, ph , thi t b công ngh ).  ðơn giá xây d ng.  Các ch tiêu ñ nh m c t l trong xây d ng.  Giá v t tư thi t b cho xây d ng và các ñ nh m c tài chính (thu và các nghĩa v khác) do Nhà nư c qui ñ nh. Trong ñó:  Chi phí xây d ng ñư c tính theo nh ng kh i lư ng ch y u t thi t k cơ s , các kh i lư ng khác d tính và ñơn giá xây d ng phù h p.  Chi phí thi t b ñư c tính theo s lư ng, ch ng lo i, giá tr t ng lo i thi t b ho c giá tr toàn b dây chuy n công ngh (n u mua thi t b ñ ng b ) theo giá th trư ng th i ñi m l p d án ho c theo báo giá c a nhà cung c p và d tính các chi phí v n chuy n, b o qu n, l p ñ t nh ng thi t b này cũng như chi phí ñào t o, chuy n giao công ngh (n u có).  Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư ñư c tính theo kh i lư ng ph i b i thư ng, tái ñ nh cư c a d án và các qui ñ nh hi n hành c a Nhà nư c v giá b i thư ng và tái ñ nh cư t i ñ a phương nơi xây d ng công trình, chi phí s d ng ñ t trong th i gian xây d ng, chi phí ñ u tư xây d ng h t ng k thu t (n u có).  Chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng, chi phí khác và chi phí d phòng ñư c tính theo các qui ñ nh hi n hành. 3.1.3.2. Phương pháp xác ñ nh T ng m c ñ u tư T ng m c ñ u tư m i công trình thu c d án ñ u tư ñư c xác ñ nh b ng ba phương pháp ch y u: a. Phương pháp căn c vào thi t k cơ s c a d án (ñ i v i trư ng h p thi t k theo 2 bư c và 3 bư c). a1. Xác ñ nh chi phí xây d ng GXD Chi phí xây d ng c a d án b ng t ng chi phí xây d ng c a các công trình, h ng m c công trình thu c d án ñư c tính theo công th c sau: GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + ... + GXDCTn (3.24) Trong ñó: - n: s công trình, h ng m c công trình thu c d án. 63
 10. Chi phí xây d ng c a công trình, h ng m c công trình ñư c tính như sau: m G XDCT = ∑ (Q XDj .Z J + GQXDK ).(1 + T GTGT − XD ) (3.25) j =1 Trong ñó: - m: S công tác xây d ng ch y u (b ph n k t c u chính) c a công trình, h ng m c công trình thu c d án; - j: S th t công tác xây d ng ch y u (b ph n k t c u chính) c a công trình, h ng m c công trình thu c d án; - QXDj: Kh i lư ng công tác xây d ng ch y u th j (b ph n k t c u chính) th j c a công trình, h ng m c công trình thu c d án; - Zj: ðơn giá xây d ng ñ y ñ (chi ti t ho c t ng h p) c a công tác xây d ng ch y u (b ph n k t c u chính) th j c a công trình; - GQXDK: Chi phí xây d ng các công tác khác còn l i (b ph n k t c u khác còn l i) c a công trình, h ng m c công trình ñư c ư c tính theo t l ph n trăm trên t ng chi phí xây d ng các công tác xây d ng ch y u (t ng chi phí xây d ng các b ph n k t c u chính) c a công trình, h ng m c công trình; Tuỳ theo t ng lo i công trình xây d ng mà ư c tính t l (%) c a chi phí xây d ng các công tác khác còn l i (b ph n k t c u khác còn l i) c a công trình, h ng m c công trình; TGTGT-XD: M c thu su t thu GTGT quy ñ nh cho công tác xây d ng. - a2. Xác ñ nh chi phí thi t b GTB Tuỳ theo t ng ñi u ki n c th c a t ng d án và ngu n thông tin s li u có ñư c mà chi phí thi t b có th ñư c xác ñ nh theo các phương pháp sau: Trư ng h p d án có các ngu n thông tin, s li u chi ti t v dây chuy n công ngh , s lư ng, ch ng lo i, giá tr t ng thi t b ho c giá tr toàn b dây chuy n công ngh và giá m t t n, m t cái ho c toàn b dây chuy n thi t b tương ng các công trình: Chi phí thi t b GTB ñư c xác ñ nh theo công th c: GTB = GMS + GðT + GLð (3.26) Trong ñó: - GMS: Chi phí mua s m thi t b công ngh ; - GðT:Cchi phí ñào t o và chuy n giao công ngh ; - GLð: Chi phí l p ñ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh.  Chi phí mua s m thi t b công ngh ñư c tính theo công th c sau: G STB = ∑ Q i M i (1 + TiGTGT −TB ) (3.27) Trong ñó: 64
 11. - Qi: Tr ng lư ng (t n) ho c s lư ng (cái) thi t b (nhóm thi t b ) th i; - Mi: Giá tính cho m t t n ho c m t cái thi t b (nhóm thi t b ) th i; TiGTGT − TB : Thu su t thu giá tr gia tăng c a thi t b (nhóm thi t b ) th i. -  Chi phí ñào t o và chuy n giao công ngh ñư c tính b ng cách l p d toán tuỳ theo ñ c ñi m c th c a t ng d án.  Chi phí l p ñ t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh ñư c l p d toán như ñ i v i chi phí xây d ng. Trư ng h p d án có thông tin v giá chào hàng ñ ng b v thi t b , dây chuy n công ngh (ñã tính toàn b các chi phí trong chi phí thi t b ) c a nhà s n xu t ho c ñơn v cung ng thi t b thì chi phí thi t b (GTB) c a d án có th ñư c l y tr c ti p t các báo giá ho c giá chào hàng thi t b ñ ng b này. Trư ng h p d án ch có thông tin, d li u chung v công su t, ñ c tính k thu t c a dây chuy n công ngh , thi t b thì chi phí thi t b có th ñư c xác ñ nh theo ch tiêu su t chi phí thi t b tính cho m t ñơn v năng l c s n xu t ho c năng l c ph c v c a công trình: Chi phí thi t b c a d án ñư c tính như sau: GTB = STB x N + GCT-STB (3.28) Trong ñó: - STB: Su t chi phí thi t b tính cho m t ñơn v năng l c s n xu t ho c năng l c ph c v ho c tính cho m t ñơn v di n tích c a công trình thu c d án; - CPCT-STB: Các chi phí chưa ñư c tính trong su t chi phí thi t b c a công trình thu c d án. a3. Xác ñ nh chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư GGPMB Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư GGPMB ñư c xác ñ nh theo công th c: n GGPMB = ∑ Qi GPMB.ñiGPMB (3.29) i=1 Trong ñó: QGPMB: Kh i lư ng các công trình, v t ki n trúc tháo d , ph i b i thư ng khi gi i - phóng m t b ng ho c tái ñ nh cư theo thi t k cơ s ; ñiGPMB: ðơn giá b i thư ng và tái ñ nh cư theo quy ñ nh c a ñ a phương có công - trình xây d ng ho c giá s d ng ñ t trong th i gian xây d ng, chi phí ñ u tư xây d ng cơ s h t ng ho c h tr ñ a phương. a4. Xác ñ nh chi phí qu n lý d án (GQLDA), chi phí tư v n ñ u tư xây d ng (GTV) và chi phí khác (GK) Chi phí qu n lý d án (GALDA), chi phí tư v n ñ u tư xây d ng (GTV) và chi phí khác (GK) ñư c tính theo 2 cách: 65
 12.  Cách 1: Các kho n m c chi phí ñư c xác ñ nh b ng cách l p d toán ho c tính theo ñ nh m c t l ph n trăm (%).  Cách 2: T ng các chi phí: GQLDA + GTV + GK (không bao g m lãi vay trong th i gian th c hi n d án và v n lưu ñ ng ban ñ u) có th ñư c ư c tính theo ph n trăm so v i t ng chi phí xây d ng và chi phí thi t b c a d án. a5. Xác ñ nh chi phí d phòng GDP Căn c vào th i gian th c hi n d án, chi phí d phòng ñư c xác ñ nh cho 2 trư ng h p: Trư ng h p th i gian th c hi n d án ng n (≤ 2 năm): chi phí d phòng ch y u là ñ d trù cho kh i lư ng công vi c phát sinh chưa lư ng trư c ñư c. Công th c tính chi phí d phòng trong trư ng h p này: GDP = (GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK) x TDP (3.30) trong ñó: - TDP: ð nh m c t l (%) cho chi phí d phòng l y theo quy ñ nh hi n hành. Trư ng h p th i gian th c hi n d án dài (> 2 năm): chi phí d phòng bao g m là chi phí ñ d trù cho: - Kh i lư ng công vi c phát sinh. - Các y u t trư t giá trong th i gian xây d ng công trình. Công th c tính chi phí d phòng: GDP = GDP1 + GDP2 (3.31) Trong ñó: - GDP1: Chi phí d phòng cho kh i lư ng công vi c phát sinh (tính theo công th c 5.7); - GDP2: Chi phí d phòng do y u t trư t giá: D phòng chi phí cho y u t trư t giá ñư c tính theo th i gian th c hi n d án và ch s giá xây d ng ñ i v i t ng lo i công trình theo t ng khu v c xây d ng. GDP2 = (V’ - Lvay) x (IXDbq ± ∆I XD ) (3.32) Trong ñó: - V’: T ng m c ñ u tư chưa có d phòng; - Lvay: Lãi vay trong th i gian th c hi n d án; - IXDbq: Ch s giá xây d ng bình quân.; ± ∆I XD : M c d báo bi n ñ ng giá khác so v i ch s giá xây d ng bình quân ñã - tính. Ch s giá xây d ng bình quân ñư c l y b ng ch s giá xây d ng công trình c a nhóm công trình có chi phí chi m t tr ng cao nh t trong t ng m c ñ u tư. Ch s giá xây d ng công trình c a nhóm công trình này ñư c tính trên cơ s bình quân các ch s giá xây d ng công trình c a không ít hơn 3 năm g n nh t so v i th i ñi m tính toán. 66
 13. B Xây d ng ban hành t p Ch s giá xây d ng kèm theo văn b n s 1601/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 ñ các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ñ n vi c qu n lý ñ u tư xây d ng công trình s d ng vào vi c xác ñ nh t ng m c ñ u tư, d toán và qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây ban hành áp d ng th ng nh t trong c nư c v vi c “Hư ng d n l p và qu n lý chi phí d án ñ u tư xây d ng công trình” quy ñ nh:  T ng chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng, chi phí khác ñư c tính theo quy ñ nh hi n hành ho c có th ư c tính b ng 10% -15% c a t ng chi phí xây d ng và thi t b (không bao g m lãi vay trong th i gian th c hi n d án và v n lưu ñ ng ban ñ u).  Chi phí d phòng: - ð i v i các công trình có th i gian th c hi n ñ n 2 năm: chi phí d phòng ñư c tính b ng 10% trên t ng chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng và chi phí khác. - ð i v i công trình có th i gian th c hi n trên 2 năm thì chi phí d phòng cho y u t kh i lư ng công vi c phát sinh ñư c tính b ng 5% trên t ng chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chiphí b i thư ng gi i phóng m t b ng, chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng và chi phí khác. Trư ng h p ñ i v i công trình thi t k m t bư c thì t ng m c ñ u tư xây d ng công trình ñư c xác ñ nh theo phương pháp tính d toán xây d ng công trình và b sung các chi phí khác có liên quan chưa tính trong d toán. b. Phương pháp d a vào d án có các tiêu chu n kinh t – k thu t tương t cùng lo i Các công trình xây d ng có ch tiêu kinh t - k thu t tương t là nh ng công trình xây d ng có cùng lo i, c p công trình, qui mô, công su t c a dây chuy n thi t b , công ngh (ñ i v i công trình s n xu t) tương t nhau. Khi áp d ng phương pháp này ph i tính quy ñ i các s li u c a d án tương t v th i ñi m l p d án và ñi u ch nh các kho n m c chi phí chưa xác ñ nh trong t ng m c ñ u tư. Tuỳ theo tính ch t, ñ c thù c a các công trình xây d ng có ch tiêu kinh t - k thu t tương t ñã th c hi n và m c ñ ngu n thông tin, s li u c a công trình có th s d ng m t trong các cách sau ñây ñ xác ñ nh t ng m c ñ u tư cu d án. b1. Trư ng h p có ñ y ñ thông tin, s li u v chi phí ñ u tư xây d ng c a công trình, h ng m c công trình xây d ng có ch tiêu kinh t - k thu t tương t ñã th c hi n thì t ng m c ñ u tư ñư c xác ñ nh theo công th c: n n V = ∑ G iCTTT .H t .H KV ± ∑ G iCT −CTTT (3.33) i =1 i =1 Trong ñó: 67
 14. GiCTTT: Chi phí ñ u tư xây d ng công trình, h ng m c công trình tương t ñã - th c hi n th i c a d án; - Ht: H s qui ñ i v th i ñi m l p d án; - Hkv: H s qui ñ i v ñ a ñi m xây d ng d án; GiCT-CTTT: Nh ng chi phí chưa tính ho c ñã tính trong chi phí ñ u tư xây d ng - công trình, h ng m c công trình tương t ñã th c hi n th i. b2. Trư ng h p v i ngu n s li u v chi phí ñ u tư xây d ng c a các công trình, h ng m c công trình xây d ng có ch tiêu kinh t - k thu t tương t ñã th c hi n ch có th xác ñ nh ñư c chi phí xây d ng và chi phí thi t b c a các công trình và qui ñ i các chi phí này v th i ñi m l p d án. Các chi phí g m chi phí b i thư ng gi i phòng m t b ng, tái ñ nh cư, chi phí qu n lýý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng, các chi phí khác và chi phí d phòng ñư c xác ñ nh như ñ i v i trư ng h p tính T ng m c ñ u tư d a vào thi t k cơ s . c. Phương pháp tính theo di n tích ho c công su t s d ng c a công trình và giá xây d ng t ng h p, su t v n ñ u tư xây d ng công trình Trư ng h p xác ñ nh t ng m c ñ u tư theo di n tích ho c công su t s d ng c a công trình (ñ i v i các công trình thông d ng như nhà , khách s n, ñư ng giao thông... ) thì T ng m c ñ u tư có th xác ñ nh d a vào ch tiêu su t chi phí xây d ng (SXD) và su t chi phí thi t b (STB) ho c giá xây d ng t ng h p. c1. Chi phí xây d ng c a d án GXD Chi phí xây d ng c a d án b ng t ng chi phí xây d ng c a các công trình, h ng m c công trình thu c d án. n n ∑ G iXDCT = ∑S .N i + G iCT −SXD i GXD = (3.34) XD i =1 i =1 Trong ñó: SiXD: Su t chi phí xây d ng tính cho m t ñơn v năng l c s n xu t ho c năng l c - ph c v (ho c ñơn giá xây d ng t ng h p) tính cho m t ñơn v di n tích c a công trình, h ng m c công trình th i thu c d án; GiCT-SXD: Các chi phí chưa ñư c tính trong su t chi phí xây d ng ho c chưa tính - trong ñơn giá xây d ng t ng h p tính cho m t ñơn v di n tích c a công trình, h ng m c công trình th i thu c d án; Ni: Di n tích ho c công su t s d ng c a công trình, h ng m c công trình th i - thu c d án; - n: S công trình, h ng m c công trình thu c d án. c2. Xác ñ nh chi phí thi t b c a d án GTB Chi phí thi t b c a d án (GTB) b ng t ng chi phí thi t b c a các công trình thu c d án (GTBCT) theo công th c sau: 68
 15. n n ∑ GTBCT = ∑ (S TB .N i + CPCT −STB ) i i i GTB = (3.35) i =1 i =1 Trong ñó: SiTB: Su t chi phí thi t b tính cho m t ñơn v năng l c s n xu t ho c năng l c - ph c v ho c tính cho m t ñơn v di n tích c a công trình th i thu c d án; CPiCT-STB: Các chi phí chưa ñư c tính trong su t chi phí thi t b c a công trình - th i thu c d án. B Xây d ng công b t p Su t v n ñ u tư xây d ng công trình (năm 2007) kèm theo văn b n s 1600/BXD-VP ngày ngày 25 tháng 07 năm 2007 ñ các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ñ n vi c qu n lý ñ u tư xây d ng công trình s d ng vào vi c xác ñ nh t ng m c ñ u tư, phân tích, ñánh giá hi u qu ñ u tư và qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. d. Phương pháp k t h p Tuỳ theo t ng lo i d án, t ng ñi u ki n c th mà s d ng m t hay nhi u phương pháp nêu trên ñ tính T ng m c ñ u tư c a d án ñ u tư xây d ng công trình. 3.2. Xác ñ nh ngu n v n, lo i ngu n v n, nhu c u v n theo ti n ñ M t trong nh ng n i dung quan tr ng c a d án là xác ñ nh hình th c huy ñ ng v n. Có các hình th c th c hi n d án theo ngu n v n như sau (không k ngu n v n ngân sách): Hình th c BOT (xây d ng, khai thác chuy n giao) Theo hình th c này ch ñ u tư t b v n ñ xây d ng công trình, sau ñó t qu n lý khâu v n hành, khai thác ñ thu h i v n và có l i nhu n trong m t th i gian nh t ñ nh. H t th i h n này ch ñ u tư ph i chuy n giao công trình cho Nhà nư c không có b i hoàn. Hình th c BTO (xây d ng, chuy n giao, khai thác) Theo hình th c này ch ñ u tư ban ñ u t b v n xây d ng công trình, cơ s h t ng và chuy n giao cho Nhà nư c, Nhà nư c dành cho ch ñ u tư m t th i gian nh t ñ nh ñ kinh doanh. Hình th c BT (xây d ng, chuy n giao) Theo hình th c này ch ñ u tư ban ñ u t b v n xây d ng các công trình, sau ñó chuy n giao cho Nhà nư c khai thác kinh doanh, Nhà nư c sau ñó s t o ñi u ki n cho ch ñ u tư th c hi n d án ñ u tư khác ñ thu h i v n. Hình th c ñ u tư tr c ti p FDI ð u tư tr c ti p là hình th c h p tác kinh doanh dư i hình th c công ty liên doanh ho c công ty có 100% v n ñ u tư nư c ngoài. Hình th c vay v n t Qu h tr phát tri n chính th c ODA Theo hình th c này d án ñư c vay v n nư c ngoài lãi su t th p. Nhu c u v n theo ti n ñ ñư c xác ñ nh theo kh i lư ng công vi c th c hi n. 3.3. Phân tích hi u qu ñ u tư và l a ch n phương án t i ưu Hi u qu ñ u tư có th phân tích t 2 giác ñ : phân tích tài chính và phân tích kinh t - xã h i. Trong ph n này c n thuy t minh rõ phương pháp phân tích, căn c c a các thông s 69
 16. ñưa vào tính toán, ch rõ cách tính các chi phí, cách tính và ñ i tư ng ñư c hư ng các l i ích c a vi c xây d ng công trình d án, th i h n phân tích và k t qu phân tích. D a vào các k t qu phân tích tài chính, kinh t - xã h i và m t s các ch tiêu k thu t t ng h p, các ưu khuy t ñi m m i phương án (k c v n ñ nghiên c u tác ñ ng môi trư ng) ñ ñưa ra k t lu n và ki n ngh ch n phương án. Các n i dung phân tích tài chính và phân tích kinh t - xã h i c a m t d án ñ u tư xây d ng công trình giao thông s ñư c trình bày c th các chương 5 và 6 tài li u này. 4. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG 4.1. Khái ni m môi trư ng và ñánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.1.1. Khái ni m môi trư ng Môi trư ng ñư c hi u là không gian và hoàn c nh sinh s ng c a con ngư i. Các y u t môi trư ng chính là các y u t nh hư ng ñ n không gian và hoàn c nh sinh s ng c a con ngư i. Các y u t môi trư ng mà m t d án xây d ng có th nh hư ng bao g m: 4.1.1.1. Y u t môi trư ng kinh t - xã h i - nhân văn - S ñi l i, làm vi c c a dân cư. - Môi trư ng ho t ñ ng kinh t và ñi u ki n sinh s ng như chi m d ng ñ t và tái ñ nh cư. - Môi trư ng nông nghi p, thu l i. - Môi trư ng du l ch, l ch s và di s n văn hoá. - Môi trư ng th m m và c nh quan. - Ch t lư ng sinh ho t c a c ng ñ ng (ch t lư ng không khí, ti ng n, v n ñ v sinh...). 4.1.1.2. Các y u t môi trư ng tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng sinh thái - Môi trư ng ñ t. - Môi trư ng nư c. - Môi trư ng sinh thái (ñ ng th c v t). 4.1.2. Khái ni m ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Các tác ñ ng gi a d án (ho t ñ ng d ki n) và môi trư ng g i là tác ñ ng môi trư ng. Các tác ñ ng này mang tính ch t bi n ch ng có nghĩa là chúng có tính ch t qua l i l n nhau. Môi trư ng tác ñ ng d n ñ n vi c hình thành d án. Trong khi ñó, d án khi hình thành s có nh ng tác ñ ng nh t ñ nh ngư c l i ñ n môi trư ng d án. Quan h tác ñ ng qua l i này ñư c bi u di n trong hình 3.1. Khi d án chưa ñư c ñ nh hình thì các y u t môi trư ng tác ñ ng ñ n d án d n t i vi c hình thành tính ch t, quy mô và ñ a ñi m c a d án. Ví d , ñ nh hư ng phát tri n chi n lư c c a chính ph và nhu c u ñòi h i n n kinh t ñ t ra yêu c u v m t d án ñư ng giao thông thông su t v i các t nh mi n núi phía B c, ñ c bi t là các c a kh u thương m i vì th d n hình 70
 17. thành nên d án xây d ng ñư ng giao thông n i li n Hà N i -L ng Sơn. Rõ ràng là các y u t môi trư ng (chi n lư c, yêu c u c a n n kinh t ,…) ñã tác ñ ng và làm hình thành d án xây d ng ñư ng giao thông k trên. T i th i ñi m d án b t ñ u ñư c hình thành, lúc này ñã có th xác ñ nh, d báo và ñ nh lư ng các tác ñ ng c a d án ñ n môi trư ng và chúng còn ñư c ki m ch ng qua các tác ñ ng trên th c ti n. T nhiên Văn hoá D án Môi trư ng Kinh t xã h i Chính tr Hình 3.1. Tác ñ ng qua l i gi a d án và môi trư ng M c ñích c a công tác ñánh giá tác ñ ng môi trư ng có th nhìn nh n t 2 chi u là: - Cung c p thông tin làm cơ s cho vi c ra quy t ñ nh ñ u tư cho d án ho c quy t ñ nh ti n hành các ho t ñ ng d ki n. - ð nh hư ng d án theo hư ng phát tri n b n v ng thông qua vi c xác ñ nh các bi n pháp c ng c tính b n v ng và gi m thi u tác h i phù h p. Tóm l i, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng có th hi u là m t quá trình mang tính h th ng nh m xác ñ nh, d báo và ñánh giá các tác ñ ng qua l i có th có do s xu t hi n ho t ñ ng d ki n (d án) s x y ra trong tương lai. M t cách chi ti t, m c ñích c a vi c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là: M c tiêu ng n h n: - Nâng cao tính thân thi n v i môi trư ng c a các ñ xu t thi t k . - ð m b o các ngu n l c ñư c s d ng m t cách h p lý và hi u qu . - Xác ñ nh các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng x u có th có. - Làm căn c ra quy t ñ nh ñ u tư trong ñó bao g m c vi c ñ nh ra các ñi u ki n, ñi u kho n v môi trư ng cho quá trình tri n khai th c hi n d án. M c tiêu dài h n: 71
 18. - B o ñ m cho s an toàn và s c kh e c a con ngư i. - Lo i b các thay ñ i vĩnh vi n gây h y ho i ñ n môi trư ng s ng. - Duy trì các ngu n năng lư ng quý, khu v c t nhiên và h sinh thái. - Nâng cao vai trò c a c ng ñ ng trong vi c tri n khai th c hi n các d án/ho t ñ ng d ki n. m t m c ñ nào ñó, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng có vai trò quy t ñ nh ñ n vi c ti n hành hay t b d án. Tuy nhiên, nó không ph i là công c ñ c n tr vi c ti n hành d án. D án có th v n ñư c ti n hành ngay c khi trái v i quan ñi m c a ñánh giá tác ñ ng môi trư ng nhưng ph i ñ m b o các bên có liên quan ñã nh n th c ñ y ñ v các h u qu có th gây ra ñ i v i môi trư ng trong tương lai. 4.2. L i ích c a ñánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.2.1. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng như là m t công c qu n lý d án ðánh giá tác ñ ng môi trư ng là m t quá trình không th thi u trong các d án. S linh ho t c a ñánh giá tác ñ ng môi trư ng cho phép quá trình này ñư c s d ng cho nhi u m c ñích khác nhau trong qu n lý d án: - ðánh giá tác ñ ng môi trư ng có th ñư c s d ng như là m t s h tr , b sung nh ng sai sót trong quá trình xây d ng h sơ d án. Ví d , m t d án th t b i trong vi c tham kh o ý ki n c ng ñ ng có th s d ng ñánh giá tác ñ ng môi trư ng như m t s b sung c n thi t cho vi c trao ñ i, xem xét l i v ý tư ng và quan ñi m xây d ng d án. - ðánh giá tác ñ ng môi trư ng tr giúp cho vi c hình thành, c ng c các căn c cho vi c ra quy t ñ nh cho d án. Nó có th m ra s sáng t o m i ñ i v i b n thân d án. - ðánh giá tác ñ ng môi trư ng làm rõ và sáng t m c ñ chân th c các y u t v môi trư ng xã h i, kinh t góp ph n ñ nh hư ng cho d án. Bên c nh ñó, m c dù không có kh năng b sung t t c các ñi m h n ch c a d án nhưng nó có vai trò tích c c trong vi c tri n khai th c hi n d án trong các giai ño n ñ u tiên. - K t qu th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng có th ñư c s d ng mang tính ch t tham kh o cho các d án khác nhau có liên quan. 4.2.2. L i ích c a vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng L i ích c a vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là: - Góp ph n hoàn thi n d án. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng tr giúp trong vi c l a ch n ñ a ñi m, thi t k cũng như l a ch n công ngh cho d án. ði u này s d n ñ n vi c h n ch các r i ro cũng như các tác ñ ng x u ñ n môi trư ng và vì th chi phí cho vi c ñ n bù nh hư ng môi trư ng s gi m ñáng k . - ð m b o s phù h p v i các tiêu chu n môi trư ng; tránh các kho n chi do vi ph m quy ñ nh pháp lu t và t o ñư c s tín nhi m c n thi t. - Ti t ki m ñư c v n ñ u tư do lư ng trư c ñư c ph n nào các tác ñ ng, thay ñ i có th x y ra. Th c t cho th y “tính toán và h n ch ” bao gi cũng r hơn r t nhi u so v i “ph n ng và s a ñ i”. 72
 19. - Ti t ki m th i gian và chi phí cho vi c xem xét và phê duy t d án. Các thông tin chính xác và ñ y ñ trong th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng s là m t căn c quan tr ng trong vi c ra quy t ñ nh ñ u tư. Xem xét m t góc ñ chi ti t hơn, nh ng l i ích cơ b n mà vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng mang l i ñ i v i ch ñ u tư, nhà tài tr cho d án là: - Gi m chi phí và th i gian cho vi c tri n khai th c hi n d án. - Gi m thi u các ñi u ch nh gây t n kém cho d án. - Tăng kh năng ñư c ch p thu n, phê duy t d án. - Lo i b s vi ph m các quy ñ nh có trong các văn b n quy ph m pháp lu t. - Tăng cư ng tính kh thi c a d án. - Gi m thi u các chi phí h u d án. L i ích c a vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng mang l i ñ i v i c ng ñ ng, xã h i là: - ð m b o cho m t môi trư ng s ng trong lành cho dân cư khu v c d án. - Nâng cao s c kh e dân cư. - C i thi n ña d ng hóa sinh h c. - Gi m thi u vi c s d ng các ngu n l c t nhiên. - Gi m thi u các xung ñ t t o nên do s khan hi m ngu n l c. - Nâng cao nh n th c cho dân cư. 4.3. Vai trò c a c ng ñ ng trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Vai trò c a c ng ñ ng trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là s tham gia và ñóng góp ý ki n mang tính ch t tham kh o v các v n ñ môi trư ng c a d án. c p ñ ñơn gi n nh t, quan ñi m c a c ng ñ ng ñ i v i d án cũng có th ñư c coi là m t tác ñ ng xã h i c a d án. M c ñích c a s tham gia c ng ñ ng trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là: - Giúp t t c các bên tham gia d án th y ñư c các tác ñ ng có th có. - ðưa ra các ý ki n, cách nhìn nh n và các v n ñ liên quan ñ n c ng ñ ng c a d án. - Cung c p thêm thông tin v l i ích xã h i, làm căn c cho vi c ra quy t ñ nh. S tham gia c a c ng ñ ng không ph i là tham gia t do mà ph i tuân th theo m t s nguyên t c. Các nguyên t c tham gia c a c ng ñ ng trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là: - ðánh giá và tham gia ý ki n v i t t c các bên tham gia d án, không b bó bu c v n i dung ñánh giá. - T t c các ho t ñ ng tham gia c a c ng ñ ng ph i ñ m b o tính rõ ràng và minh b ch. - ð m b o tính tr ng tâm và phù h p v các ý ki n và v n ñ ñóng góp ý ki n. - M c ñích tham gia ph i ñ m b o s thi n chí, tránh vi c ch trích và ch ng l i b t kỳ m t bên tham gia d án nào. 73
 20. - S n sàng ñáp ng các yêu c u h p lý c a các bên tham gia d án (n u có). - ð m b o ñư c tính trung th c trong các nh n xét và các ý ki n ñóng góp. 4.4. Tri n khai th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.4.1. Các c p ñ th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng V cơ b n các c p ñ th c hi n ñư c phân chia như sau: C p ñ 1: Th c hi n ñánh giá trên cơ s thành l p danh m c các tác ñ ng môi trư ng mang tính ch t ñ nh tính là ch y u, trong ñó th hi n các phân tích m c chung nh t phân bi t nh ng tác ñ ng qua l i có th lo i tr và không th lo i tr . C p ñ 2: Th c hi n ñánh giá trong ñó th hi n s phân bi t các tác ñ ng qua l i có th lo i tr và không th lo i tr . ð i v i các tác ñ ng không th lo i tr thì ph i ti n hành ñánh giá m t cách c th nh m ñưa ra ñư c danh m c các tác ñ ng qua l i không c n thi t ( nh hư ng không ñáng k ) và các tác ñ ng c n thi t ( nh hư ng ñáng k ). ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Các tác ñ ng Các tác ñ ng qua l i không qua l i có th C pñ 1 th lo i tr lo i tr Các tác ñ ng Các tác ñ ng C pñ 2 qua l i không qua l i c n c n thi t thi t Các k t lu n ñánh giá C pñ 3 sau cùng Hình 3.2. Các c p ñ th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng C p ñ 3: Th c hi n ñ y ñ các n i dung c a c p ñ 2 và ñ i v i các tác ñ ng c n thi t ph i th c hi n các nghiên c u ñánh giá tác ñ ng sâu hơn và ph i ñưa ra ñư c các k t lu n sau cùng ph c v cho vi c ra các quy t ñ nh có liên quan. Các yêu c u trong ñánh giá gia tăng theo các c p ñ . Nói m t cách c th , khi th c hi n ñư c các c p ñánh giá cao hơn thì các c p ñ ñánh giá th p hơn trư c ñó ñã ph i ñư c th c hi n. Ví d như, n u mu n th c hi n c p ñ 2 thì ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c p ñ 1 ñã ph i ñư c th c hi n, mu n th c hi n c p ñ 3 thì c p ñ 1 và 2 ñã ph i ñư c th c hi n. Trên th c t , m i quan h ràng bu c k trên góp ph n gi m thi u chi phí dành cho vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng khi các ñánh giá c p ñ cao hơn có th s d ng các 74
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2