Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - phần 2

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
70
lượt xem
12
download

Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục lục: Cùng bạn đọc: Kiếm tiền hay phụng sự xã hội? Những từ viết tắt Lời nói đầu Phần 1: Google - Tài sản chung của thế giới Chương 1: Googleplex - Viết lại văn hoá doanh nghiệp Chương 2: Phục vụ cộng đồng để thay đổi thế giới Chương 3: Trăn trở vì thế giới tương lai Chương 4: Sống cho khát vọng lớn Phần 2: Triết lý về sự hợp tác: Chia sẻ khát vọng Chương 1: Larry Page gặp tri kỷ Chương 2: Ra đời trong cơn bão Chương 3: Kinh doanh và học kinh doanh Phần 3: Hy vọng cho kẻ đến sau Chương kết: Thuyết tài hoa Phụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - phần 2

 1. naâo vaâ àaä laâm thïë naâo àïí triïín khai traách nhiïåm thöng àiïåp hûäu ñch àïën möåt beá trai úã Viïåt Nam bïn P àoá trïn quy mö toaân cêìu, vúái baân tay trùæng vaâ vúái kia baán cêìu trong möëi quan hïå tha nhên. con àûúâng chûa coá dêëu chên ngûúâi ài trûúác? Vaâ Nguyïîn Ngoåc Hoaâng möåt thanh niïn phaãi nhòn àúâi nhû thïë naâo múái cùæm àûúåc möåt cöåt möëc quan troång bêåc nhêët trong suöët lõch sûã truyïìn thöng vaâ chia seã tri thûác cuãa con ngûúâi, kïí tûâ ngaây con ngûúâi biïët lûu laåi tri thûác cuãa mònh trïn vaách hang àöång haâng vaån nùm trûúác. Tyã phuá Larry Page khi vïì thùm trûúâng cuä, Àaåi hoåc Michigan àaä noái vúái sinh viïn àaân em: “Töi muöën noái vúái caác kyä sû Michigan rùçng haäy cûáu lêëy thïë giúái cuãa baån bùçng viïåc xêy dûång ûúác mú cuãa baån”. Vêën àïì laâ xêy dûång ûúác mú chûá khöng chó laâ baãn thên ûúác mú àoá. Höì sú baãn quyïìn Google coá maä U.S. Patent 6.285.999, do Àaåi hoåc Stanford àùng kyá, vaâ ghi tïn Lawrence Page laâ nhaâ phaát minh. Larrry Page chñnh laâ cha àeã cuãa huyïìn thoaåi Google theo nghôa phaát kiïën àoá. Cuäng chñnh Page trong quaá trònh cuâng hoaân thiïån thuêåt toaán vúái Brin àaä saáng taåo ra haâng loaåt giaãi phaáp rêët coá giaá trõ sûã duång, giaá trõ xaä höåi cho phaát minh. Bêy giúâ, baån coá thïí bùæt àêìu àoåc cuöën saách vaâ nïëu baån muöën, haäy google àïí böí sung cho nhûäng gò baån muöën biïët thïm. Vaâ biïët àêu baån seä bùæt àêìu möåt ûúác mú riïng naâo àoá cuãa mònh. Búãi vò vúái ûúác mú cho thïë giúái vaâ nöî lûåc 110% sûác lûåc, möåt ngûúâi treã tïn laâ Larry Page úã chêu Myä àaä nöëi àûúåc 22 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 23
 2. hêìn I. GOOGLE – TAÂI SAÃN CHUNG CUÃA THÏË GIÚÁI Chùèng phaãi chuáng ta àaä kiïëm tiïìn àuã röìi sao? Larry Page Möåt nhoám kyä sû bûúác vaâo phoâng hoåp, möîi ngûúâi mang theo möåt maáy tñnh xaách tay hiïåu IBM ThinkPad. Àöìng höì bùæt àêìu àïëm ngûúåc. Hoå coá 20 phuát àïí thuyïët phuåc ba sïëp. Luêåt chúi àaä àûúåc àùåt ra tûâ lêu: YÁ tûúãng hay dûå aán cuãa baån seä khöng àûúåc chêëp nhêån nïëu khöng coá nhûäng con söë àïí chûáng minh cho sûå xuêët sùæc cuãa yá tûúãng hay saãn phêím àoá. Caác kyä sû trònh baây rùçng hoå coá thïí kiïëm àûúåc 80 triïåu àöla möîi nùm bùçng caách giaãm kñch thûúác caác hònh aãnh trong kïët quaã tòm kiïëm, vaâ nhû thïë seä giuáp tùng caác àûúâng link quaãng caáo. Page nhòn caác chuyïn gia vaâ noái: “Thïë hiïån nay, chùèng phaãi chuáng ta àaä kiïëm tiïìn àuã röìi sao?”. Têët caã cûúâi vang. Vaâ moåi chuyïån kïët thuác úã àoá. 24 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 25
 3. Buöíi saáng úã California, nûúác Myä... Chiïëc Toyota hiïåu Prius maâu xanh da trúâi lûúát nheå trïn nhûäng con àûúâng danh tiïëng cuãa thung luäng Silicon. Ngûúâi ta bùæt àêìu àoaán xem ngûúâi thanh niïn ngöìi sau tay laái laâ ai. Larry Page hay Chûúng 1. Sergey Brin àïën vùn phoâng laâm viïåc cuãa hoå? Chiïëc Prius da trúâi seä öm voâng theo con àûúâng GOOGLEPLEX - nheå nhaâng vaâo khuön viïn toâa nhaâ coá tïn goåi laâ Googleplex – töíng haânh dinh toaân cêìu cuãa Google VIÏËT LAÅI VÙN HOÁA Inc. Khi chuã nhên múã cûãa bûúác ra thò nhûäng DOANH NGHIÏÅP googler(*) seä biïët àoá laâ Page hay laâ Brin. Nhûng nhiïìu khi laâ caã hai. Luác thò ngûúâi naây laâm taâi xïë cho ngûúâi kia. Khi thò tyã phuá naây cêìm laái cho tyã phuá noå. Ai cêìm laái khöng quan troång. Vò hoå laâ baån cuãa nhau Eric! Chuáng ta chûa àuã tiïåc tuâng. – möåt tònh baån maâ àaä lùæm lúâi àöìn àoaán vïì nhûäng Larry Page chùång àûúâng soáng gioá. Nïëu nhûäng höm khöng coá sûå kiïån gò àùåc biïåt, nhên viïn thûúâng thêëy caã hai mùåc trang phuåc sú mi àen, quêìn boâ vaâ giaây àïë mïìm. Hai chaâng trai tyã phuá maâ caã thïë giúái nhúá àïën haâng ngaây naây vêîn coá thoái quen “xaâi àöì chung” nhû thuúã haân vi chûa xa lùæm. Xin lûu yá giuáp àiïìu naây: Hoå thñch duâng àöì chung àûúåc hiïíu chó laâ trong cöng viïåc. Höìi nùm röìi, hoå cuäng àaä goáp tiïìn mua chung möåt maáy bay Boeing 767, tên trang ________________ nöåi thêët laåi àïí laâm vùn phoâng bay khi cêìn thiïët. * Hiïån chûa coá àiïìu kiïån àïí truy tòm xuêët xûá cuãa tûâ naây nhûng noá àaä Àïën têån bêy giúâ, caã hai öng chuã vêîn ngöìi chung xuêët hiïån trong baãn thöng baáo tuyïín duång àêìu bïëp vaâo thúâi kyâ sú khai cuãa cöng ty, 1998. Thöng baáo ghi: Chef Head! Googlers are hunger! möåt vùn phoâng úã têìng hai, trong toâa nhaâ danh (Bïëp trûúãng úi! Caác Googler àang àoái buång!). tiïëng nöíi nhû cöìn vaâ gêy ra lùæm hoaâi nghi. Vò úã núi 26 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 27
 4. naây, hoå àaä xêy dûång möåt nïìn vùn hoáa vúái cung laâm àûúåc, theo mûác àöå. caách quaãn trõ laå àúâi. ÚÃ àêy, hoå seä chó huy vaâ vaåch Coá moåi thûá giuáp ngûúâi ta tòm àûúåc sûå dïî chõu úã ra möåt àûúâng löëi cho têët caã moåi viïåc diïîn ra trïn àêy. Sau nhûäng giúâ suy nghô vïì caác baãn baáo caáo toaân cêìu cuãa têåp àoaân. Àiïìu haânh cuå thïí laâ tiïën sô trïn maân hònh maáy vi tñnh, nïëu vò mïåt moãi do möåt Eric Shmitde, töíng giaám àöëc; Larry Page, chuã tõch trong söë möåt trùm dûå aán maâ Google àùåt ra, Page saãn phêím; Sergey Brin, chuã tõch kyä thuêåt. Hoå coá coá thïí rúâi phoâng vaâ àïën baân bi-da, coá thïí thêëy caác haâng taá caác giaám àöëc vaâ caác thuã lônh giaám àöëc taåi kyä sû àang ài nhûäng àûúâng cú. Chùèng coá gò ngaåc caác quöëc gia. Riïng taåi töíng haânh dinh Google úã nhiïn. Google cho pheáp moåi ngûúâi coá 20% thúâi giúâ nûúác Myä, hoå coá khoaãng möåt trùm tiïën sô laâm viïåc. haânh chñnh àïí thû giaän, àïí nghô vïì caác yá tûúãng Page 33 tuöíi vaâ Brin 32 tuöíi. Caã hai àaä boã hoåc múái vúái caái àêìu khoãe khoùæn nhêët. Nïëu hûáng thuá, tiïën sô dúã dang. Page seä thûã cêìm cú, coân khöng thò sang chöî caâ Chiïëc xe heá löå chuát manh möëi vïì tñnh caách cuãa phï. Bïn ngoaâi laâ nûãa taá nhûäng khu caâ phï luön caã hai, nhêët laâ Page – ngûúâi tûâ nhoã àaä ham thñch luön treo caái baãng coá doâng chûä: “Tech stop!” vúái phaát minh. Coá nhiïìu lyá do àïí ngûúâi ta thñch duâng kiïíu chûä bay nhaãy vaâ nhiïìu maâu sùæc. Àaä vaâo àêy chiïëc xe àúâi múái naây. Thûá nhêët, noá rêët thúâi trang caâ phï caâ phaáo, laâm ún dûâng chuyïån cöng nghïå laåi theo kiïíu sang troång, treã trung. Vò vêåy, nhûäng ngöi nheá! Khu vûåc naây àûúåc àùåt tïn theo tïn goåi cuãa sao àiïån aãnh cúä nhû taâi tûã Leonardo di Caprio àêìu bïëp trûá danh Charlie Ayer. thñch diïån noá. Thûá hai, àêy laâ loaåi xe cuãa tûúng lai Khöng coá àöìng phuåc gò úã àêy caã. Khi àûúåc hoãi vïì vò leä noá rêët saåch cho möi trûúâng, vúái àöång cú lai quy tùæc ùn mùåc theo kiïíu cuãa caác têåp àoaân lúán vêîn gheáp giûäa àiïån vaâ gas. Caã hai lyá do àïìu thñch húåp laâm, CEO Schmidt cuãa Google noái: “Nhên viïn chó vaâ laâm cho Page thñch cêìm laái chiïëc xe naây. Nùm cêìn mùåc caái gò àoá laâ àûúåc röìi”. Nhûäng ngûúâi coá dõp 2007, Larry Page chó múái 34 tuöíi, vaâ nhòn vaâo lõch vaâo toâa nhaâ nöíi tiïëng vaâ coá nhiïìu thûá gêy toâ moâ sûã Google, ngûúâi ta khöng coân laå gò vúái nhûäng lûåa naây caãm nhêån caác kyä sû giöëng nhû nhûäng sinh choån cuãa Page – luön theo hûúáng “laâm cho thïë giúái viïn thiïëu nguã hoùåc luöåm thuöåm theo gu giaáo sû töët hún”. Laâm cho thïë giúái töët hún laâ aám aãnh tûâ nhiïìu viïåc. Tiïën sô CEO Eric coá lêìn ngaåc nhiïn vò thuúã thú beá cuãa con ngûúâi maâ giúâ àêy àaä trúã thaânh chùèng hiïíu sao laåi coá caái traåm àiïån thoaåi trïn haânh thêìn tûúång cuãa giúái treã trïn thïë giúái. Vaâ quan troång lang maâ bïn trong khöng coá caái àiïån thoaåi naâo. ______________ hún, hoå àûúåc Page vaâ thïë hïå taâi nùng cuãa Page * Möåt loaåi xe coá hai baánh, àuã möåt ngûúâi àûáng, di chuyïín bùçng möåt caái nhoám möåt ngoån lûãa: Page laâm àûúåc, mònh cuäng seä cêìn úã phña sau xe. Möåt loaåi àeân nguã. 28 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 29
 5. Öng hoãi lúán “Ai mua caái naây vêåy?” nhûng hònh vò cha meå seä chùèng àïën trïî vò... keåt xe nhû úã Viïåt nhû ai cuäng bêån laâm viïåc nïn khöng coá cêu traã lúâi Nam. Nhû vêåy, traách nhiïåm laâm cha laâm meå cuãa naâo. Röìi öng giaãi thñch vúái phoáng viïn Adi Ignatius nhên viïn àûúåc giuáp chu toaân möåt phêìn úã àêy. cuãa taåp chñ Times: “Cûá àïí moåi ngûúâi nghô laâ chuáng Coá àiïìu laâ, dûúâng nhû hoå vêîn àang laâm viïåc töi ngúá ngêín vúái xe tay gas vaâ àeân lava(*) ài, giöëng ngay khi taán gêîu trong quaán caâ phï. Hoå “tech nhû laâ chuáng töi bõ soát laåi cuãa thúâi àaåi Internet stop!” vaâ àang mú möång vïì nhûäng viïåc àúâi thûúâng vêåy. Vaâ nhúâ vêåy chuáng töi chùèng bõ ai doâm ngoá naâo àoá chùèng dñnh daáng gò àïën maáy tñnh nhûng nhûng chñnh mêëy caái ngúá ngêín àoá àaä giuáp chuáng rêët coá thïí chñnh hoå nhêån ra caã nhoám àang coá möåt töi thaânh cöng nhû moåi ngûúâi biïët”. Ngûúâi àaân yá tûúãng hay. Nhûäng yá tûúãng nhû vêåy seä àûúåc caã öng khiïm töën naây thónh thoaãng cuäng böåc löå niïìm nhoám suy nghô nghiïm tuác àïí möåt ngaây khöng xa tûå haâo. möåt kïë hoaåch seä àùåt lïn baân cuãa Page, àïí sau àoá Trong khi àoá, cuäng trong toâa nhaâ naây möåt hïå trúã thaânh saãn phêím cho 60% söë ngûúâi trïn thïë giúái thöëng 10.000 maáy chuã laâm viïåc khöng ngûâng, nhû duâng àïën maáy tòm kiïëm Internet. Moåi thûá coá úã Googleplex, cho moåi luác nhûng khöng phaãi luác naâo moåi ngaây cuãa cöî maáy tòm kiïëm google. caác kyä sû cuäng cêìn àïën. Vò hoå bêån laâm viïåc! Page vaâ Brin rêët thñch caái tïn Googleplex. Noá laâ Hoå àang maãi mï vúái maáy vi tñnh hoùåc àang trao caách chúi chûä. Hoå tröån tïn cöng ty google – cuäng àöíi vúái àöìng nghiïåp úã àêu àoá trïn thïë giúái vaâ àïí laâ tïn cöng cuå tòm kiïëm – vúái chûä complex – sûå rùæc bao tûã lûúát qua buöíi trûa, cho àïën khi àoái thò röëi, phûác taåp. Thêåt yá tûá: khi tröån caái phûác taåp vaâo search thûác ùn trong khöng gian cuãa Googleplex. cöî maáy cuãa hoå, sûå löån xöån seä trúã nïn roä raâng hún. Àiïìu coá thïí laâm baån khoaái nhêët coá leä laâ ùn uöëng Khúãi àêìu, taám nùm trûúác, hoå àaä mú vïì möåt pheáp miïîn phñ caã ngaây! “Cêìn coá thûác ùn cho moåi ngûúâi toaán giuáp con ngûúâi saáng roä khi nhaãy vaâo thïë giúái trong cöng ty laâ quyïët àõnh quan troång bêåc nhêët Internet höîn àöån. cuãa chuáng töi”, Brin noái. Trong toâa nhaâ naây, nïëu baån thêëy möåt cö naâng Trong Googleplex, caác googler coá àuã thoaãi maái caá naâo àoá ài göåi àêìu hay möåt anh chaâng leo lïn baân nhên vaâ thûâa tûå haâo têåp thïí àïí tûå thoãa maän mònh maát xa thò àûâng ngaåc nhiïn. Thêåm chñ, ngoaâi haânh bùçng caách laâm viïåc cho àaä àúâi. lang möåt kyä sû bêët ngúâ lûúát ngoán tay trïn phñm Töíng haânh dinh àêìy maâu sùæc úã söë 1600 àaåi löå dûúng cêìm, thay vò lûúát phñm maáy tñnh. Amphitheatre, Mountain View, bang California, àaä Vaâ nïëu baån coá con nhoã thò àaä coá nhaâ treã cuãa àïí laåi dêëu êën cuãa noá taåi caác truå súã khaác trïn thïë cöng ty àùåt trong khuön viïn. Caác beá seä yïn têm 30 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 31
 6. giúái, tûâ Anh sang Canada hay tûâ UÁc qua ÊËn Àöå. lûng röìi laåi leo lïn ghïë hoùåc ung dung ài quanh Toâa nhaâ laâ möåt phêìn vùn hoáa vêåt thïí doanh nghiïåp phoâng hoåp. Roä raâng khöng thïí naâo coá thïí ngöìi yïn cuãa Google Inc. khi baån àang cuöën mònh vaâo möåt thïë giúái luön Cung caách quaãn trõ khaác thûúâng úã àêy laâm nhiïìu luön biïën àöíi”. nhaâ phên tñch khoá chõu nhûng laå thay, ngay caã Trong cùn phoâng cuãa cùåp àöi, biïíu tûúång cuãa nhûäng nhaâ baáo “nguyïn tùæc” cuäng rêët thûúâng viïët cöng nghïå thöng tin vaâ cuãa giúái treã, hoå tiïëp tuåc baâi vïì noá nhûng röët cuöåc chùèng tòm kiïëm àûúåc laänh àaåo cöng ty cuãa hoå (vaâ cuãa cöí àöng, kïí tûâ bùçng chûáng àïí thêëy noá coá tñnh phaá hoaåi hay cêíu ngaây niïm yïët) theo caách khaác thûúâng. Hoå àaä mú thaã. möåt cöng ty khaác biïåt nhû Page cöng böë trong Cho duâ bõ goåi laâ “chuã nghôa lyá tûúãng”, song duâ ngaây lïn saân, trûúác caác cöí àöng “Google laâ cöng ty sao, möîi ngaây Page vêîn vaâo phoâng laâm viïåc vaâ khöng laâm theo caách cuä”. Trûúác khi Eric àïën nhêån nhòn xem thïë giúái coá töët hún nhû mònh mong muöën chûác giaám àöëc àiïìu haânh, CEO Page àaä choån caách khöng. quaãn lyá cho nhên viïn ài laâm nïn àem theo choá Cöång taác viïn David Sheff cuãa Playboy, sau cuöåc cûng, àïí thêëy thoaãi maái hún. Hoå vûâa nhêån sûå gùåp gúä vúái nhûäng nhaâ saáng lêåp ra Google taåi khu ngûúäng möå vaâ hoåc hoãi cuãa thiïn haå vûâa nhêån vïì xûúãng Googleplex, àaä taã laåi: “Núi naây khöng giöëng mònh möåt thïë giúái riïng khoá chia seã vò bõ cho laâ vúái hêìu hïët caác vùn phoâng laâm viïåc khaác, naâo laâ “àiïn”. Noái gò thò noái, sûå thêåt laâ coá möåt nghòn ngûúâi nûúác traái cêy Odwalla miïîn phñ, nhûäng moán àöì àaä trúã thaânh triïåu phuá àöla nhúâ vaâo viïåc mua cöí chúi ngêîu hûáng, baân bi-da, khuön viïn röång vúái phiïëu khi Google bûúác vaâo Phöë Wall, nùm 2004. tûâng haâng xe àaåp vaâ mö-tö xïëp ngay ngùæn vaâ möåt * nhên viïn maát xa taåi chöî”. * * Sheff kïí: “Khi töi àïën núi, Brin luác naây àang vui Baån àoåc Viïåt Nam chùæc khoá maâ thêëy möåt buöíi veã lùæm, möì höi nhïî nhaåi vò chúi boáng chuyïìn trong höåi nghõ naâo laåi àûúåc töí chûác ngay trong möåt bûäa möåt phoâng löå thiïn röång lúán. Bõ löi ài vúái àöi chên ùn. Nhûng úã Google, àoá laâ chuyïån bònh thûúâng. trêìn, anh vêîn suy nghô thêåt sûå nghiïm tuác vïì nhûäng David Carr cuãa New York Times 7.2006 tûúâng thuêåt cêu hoãi trong khi ngoå nguêåy chiïëc nôa vaâo phêìn xaâ trong loaåt baâi How Google Works (Google laâm viïåc laách. Trong suöët buöíi noái chuyïån cuãa chuáng töi, nhû thïë naâo), cho biïët trong khuön khöí buöíi àiïím Brin vaâ Page – anh naây coá mang giêìy – khöng hïì têm, Merill seä cho cûã toåa cuãa mònh, bao göìm toaân ngöìi xuöëng ghïë. Thay vò vêåy, hoå laåi àûáng, hay dûåa thïí caác giaám àöëc cöng nghïå, kyä thuêåt möåt caái nhòn 32 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 33
 7. sú böå vïì tûúng lai, giaãi thñch sú böå vaâi cöng viïåc vaâ Nhûäng chuyïån “bñ mêåt nöåi böå” nhû vêåy thûúâng hïå thöëng maáy vi tñnh. Buöíi àiïím têm do cöng ty khöng àûúåc pheáp noái ra nhûng trong bûäa thuyïët chuyïn tuyïín duång Phoenix Staffing chiïu àaäi. trònh kiïíu àiïím têm naây, Merill cúãi múã nhiïìu hún Merrill noái: “Chuáng töi khöng cho rùçng nhûäng caách búãi vò coá nhiïìu sinh viïn vaâ kyä sû tham dûå, nhûäng giaãi quyïët vöën coá thò nhêët àõnh laâ caách töët nhêët ngûúâi muöën vaâo laâm viïåc taåi Googleplex. cho hiïån taåi”. Thay vò triïín khai möåt ûáng duång cho Cú súã haå têìng cuãa Google khöng chó xûã lyá 200 möîi maáy chuã theo caách thöng thûúâng, Merill seä triïåu yïu cêìu tòm kiïëm möîi ngaây vaâo nùm 2004, laâm àiïìu àoá cho cú súã haå têìng bao göìm toaân böå hïå vaâ lïn àïën gêìn möåt tó vaâo 2006 maâ coân bao göìm thöëng maáy chuã hoaåt àöång xuyïn suöët trïn toaân caã blog, Gmail vaâ nhûäng thûá khaác. Siïu maáy tñnh thïë giúái. maâ Eric nhùæc àïën laâ caách hoå sùén saâng cho nhûäng Google luön laâm khaác, khöng chó vúái cung caách yá tûúãng “giuáp thïë giúái töí chûác thöng tin möåt caách quaãn trõ maâ vúái caã caác vêën àïì kyä thuêåt thuêìn tuáy. hiïåu quaã”. Têåp àoaân naây coá caác trung têm dûä liïåu khöíng löì Nhûäng caách bõ xem laâ khaác thûúâng cuöëi cuâng taåi Dublin, Ireland, Virginia, California röång haâng àem àïën möåt thûåc tïë khaác thûúâng: Taåi Myä, Google triïåu meát vuöng, vaâ hoå àaä mua thay vò thuï nhû dêîn àêìu thõ trûúâng tòm kiïëm: 43% cho Google, 28% caách kinh doanh thöng thûúâng. Vaâ múái àêy laâ trung cuãa Yahoo! vaâ MSN cuãa àaåi gia Microsoft chó 12%, têm dûä liïåu úã Atlanta röång bùçng sên boáng àaá. söë liïåu taåi thõ trûúâng Myä, Comscore Networks Cuäng theo caách khaác thûúâng, thay vò ài thuï thiïët qSearch maâ New York Times 6.7.2006 cho biïët. bõ maáy vi tñnh Google àaä mua luön nhùçm chuã àöång Tñnh trïn toaân thïë giúái, coá nhûäng luác Google chiïëm kiïím soaát töëi àa. Trong cuöåc àiïån àaâm vúái caác nhaâ àïën 70%. phên tñch taâi chñnh höm 31.5.2006, CEO Eric Schmidt àaä baão vïå chiïën lûúåc naây: “Chuáng töi tin chùæc seä àaåt àûúåc lúåi thïë caånh tranh to lúán khi xêy dûång cú súã haå têìng cho riïng mònh”. Google coân nhòn xa hún nhiïìu nhû Eric noái: “Chuáng töi thêåt sûå seä chïë taåo caái gò àoá nhû siïu maáy tñnh chùèng haån”. Búãi vò maáy google hoaåt àöång trïn möåt quy mö quaá lúán vaâ nhûäng caách thöng thûúâng seä nhanh choáng chaåm giúái haån. 34 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 35
 8. xuyïn”. Bia àûúåc àùåt nhiïìu núi trong khu vûåc cuãa Charlie. Àiïìu naây laâm nhiïìu nhaâ quaãn trõ haânh chñnh hay nhên sûå thêëy söëc. Caái khöng khñ tûå do úã àêy thêåt khiïën cho möåt vaâi “CHUÁNG TA CHÛA ÀUÃ TIÏÅC TUÂNG” nhaâ quaãn trõ mö phaåm phaát caáu lïn àûúåc: Chùèng coân gò laâ quy cuã cöng súã! Cho pheáp nhên viïn CBS News 2.1.2005 kïí möåt ngaây noå àang hoåp uöëng bia trong cöng súã thò thêåt chùèng hiïíu àûúåc chung vúái nhên viïn, Larry Page noái vúái öng töíng nûäa. Chuyïån naây cuäng chûa laâ gò nïëu baån àöåt giaám àöëc: “Eric, chuáng ta chûa àuã tiïåc tuâng”. Võ nhiïn gùåp mêëy chuá choá cûng nguã dûúái gêìm baân CEO giaâ dùån Eric Schmitd: “Chuáng ta àaä coá nhiïìu tiïåc tuâng hún bêët cûá cöng ty maâ töi tûâng biïët”. hay lang thang tòm nhau. Nhûng cùåp àöi Brin vaâ Page noái vúái nuå cûúâi quen thuöåc: “Chuáng ta cêìn Page àaä mú vïì möåt xûá súã thêìn tiïn giöëng nhû thïë phaãi coá thïm nhûäng buöíi tiïåc khaác nûäa”. Page àaä naây tûâ thuúã coân cuâng nhau ài trong khuön viïn khöí cöng àiïìu haânh àïí taåo ra vùn hoáa naây vaâ bêy röång lúán cuãa Àaåi hoåc Stanford. “Quaã thêåt, Page vaâ giúâ luön chùm chuát noá. Brin àaä àõnh hûúáng Google vúái hiïíu biïët röång khùæp Page noái trong möåt àaåi höåi quan troång bêåc nhêët vïì chuã nghôa lyá tûúãng trong viïåc taåo ra möåt kiïíu cuãa cöng ty – baán cöí phêìn ra cöng chuáng vaâo nùm cöng ty khaác”, Jim Hu viïët. Vaâ àïí àaåt túái ngaây höm 2004: “Chuáng töi cung cêëp rêët nhiïìu phuác lúåi cho nay, nhûäng nùm àêìu tiïn gêìy dûång cöng ty, Page nhên viïn cuãa chuáng töi göìm bûäa ùn miïîn phñ, y àaä phaãi chõu àûång nhiïìu. tïë vaâ maáy giùåt. Chuáng töi àang xem xeát cêín thêån Cuöëi cuâng, haäng CBS News thaáng 1.2005 cuäng nhûäng thuêån lúåi cuãa phuác lúåi àöëi vúái cöng ty. Hy tòm ra lyá do vïì tiïåc tuâng úã àêy: Sau khi cöng böë voång chuáng töi seä thïm vaâo nhûäng phuác lúåi chûá möåt thûá gò àoá laâ saãn phêím múái, yá tûúãng múái thò khöng phaãi laâ giaãm búát chuáng”. Tuy nhiïn, haäy Google laâm tiïåc ùn mûâng caã mêëy thaáng. Nhiïìu ngûúâi xem biïn têåp viïn Jim Hu cuãa CNET 29.4.2004 dïî nhòn thêëy àoá laâ möåt kiïíu lu buâ hay kiïu cùng. “phaát hiïån” ra chuyïån khaác thûúâng úã núi naây, vïì Nhûng thûã nhòn nhûäng gò “quaãn gia” Marissa hai nhaâ saáng lêåp: “Cùåp àöi àaä taåo ra möåt möi Mayer giúái thiïåu vúái phoáng viïn New York Times seä trûúâng cöng ty khuyïën khñch viïåc theo àuöíi nhûäng thêëy caác Googler coá lyá do vui mûâng vò nhûäng gò hoå saáng taåo caá nhên vaâ nuöng chiïìu nhên viïn bùçng mang laåi cho ngûúâi duâng trïn khùæp haânh tinh: nhûäng bûäa ùn miïîn phñ vaâ chuöëc bia thûúâng GooglePrint coá thïí tòm haâng triïåu trang saách trûåc 36 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 37
 9. tuyïën; Google Desktop tòm trïn chñnh maáy vi tñnh Xuáp cuãa baån; Marissa coân chó möåt phñm noáng coá thïí Xuáp töm cua khoai têy nêëu ngoåt vúái nguä cöëc tòm thêëy möåt bûác aãnh khöng gian. Ai seä khöng ùn kiïíu Jalapeno mûâng khi laâm ra möåt caái gò àoá giuáp moåi ngûúâi nùm Suáp lú nêëu vúái pho maát göëc Pama cuãa YÁ chêu dïî chõu hún, bêët cûá luác naâo vaâ duâng miïîn Rau phñ? Saâ laách tröån thõt gaâ, gia võ, bú rùæc böì àaâo Mis- Cung caách quaãn lyá cuãa Page laâ gò àêy? Haäy tòm sissippi nûúáng, nguä cöëc, cuã haânh tûúi vaâ caâ hiïíu tûâ Brin, ngûúâi hiïíu Page nhêët trong vûúng chua. quöëc Google. Brin traã lúâi thùæc mùæc cuãa CBS: “ÚÃ Saâ laách duâng vúái nûúác söët bñ vaâng, caâ chua, àêy, baån chúi thïí thao vaâ nhiïìu thûá khaác thêåt àêåu Haâ Lan, rau thúm tröån dêìu. nhiïìu. Chuáng töi coân coá caã trûúåt tuyïët. Vêng, àoá laâ Goãi rau tröån. kyâ nghó trûúåt tuyïët haâng nùm cho toaân cöng ty, túái Moán chñnh gêìn 3.000 ngûúâi. Àuã ngûúâi àïí traân ngêåp caã möåt Thõt boâ thùn baâo moãng kiïíu New York sêëy gia ngoån nuái”. Vò, Brin noái: “Àêy (Googleplex) thêåt sûå võ Creole duâng vúái nûúác chêëm Thöí Nhô Kyâ vaâ laâ núi chuáng töi sûã duång nhiïìu thúâi gian nhêët cuãa baánh gioân cay. cuöåc söëng möîi ngûúâi. Àïí coá cuöåc söëng töët, chuáng La gu nêëm àöng cö – àûúåc tröìng vaâ lêëy tûâ tûå töi phaãi coá àiïìu kiïån àïí laâm cöng viïåc töët”. nhiïn – rau xanh vaâ toãi Vêåy laâ roä vò sao Page muöën “tiïåc tuâng thïm nûäa”. Chuyïån teambuilding úã Viïåt Nam bùçng caách ài daä Y nhû baån vaâo nhaâ haâng cao cêëp vêåy. Möîi moán ngoaåi, vaâ thuï cöng ty chuyïn nghiïåp töí chûác, trûúác ùn àûúåc ghi roä giaá trõ dinh dûúäng vaâ thaânh phêìn coân xa laå nay cuäng àaä phöí biïën. Àoá laâ möåt daång cuãa noá. “tiïåc tuâng” theo kiïíu Google vêåy. Khi baån coân treã, hoùåc baån tûå thêëy têm höìn mònh Nïëp laâm viïåc úã àêy cûá “tuây tiïån” möîi ngaây. Viïåc laâ möåt têm höìn treã, thò chùæc hùèn tiïåc tuâng laâ möåt hïå troång bêåc nhêët taåi Googleplex laâ tòm hoùåc thay... phêìn àúâi quan troång! Vêën àïì laâ tiïåc tuâng nhû thïë bïëp trûúãng! Búãi àoá laâ cöng viïåc maâ “quaãn gia” naâo vaâ lyá do cuãa noá. Googleplex laâ thïë giúái cuãa Mayer seä lêåp höåi àöìng, khöng thïí thiïëu Page vaâ nhûäng ngûúâi treã. Google laâ thïë giúái treã. Thïë nïn, seä Brin. David Vise, taác giaã Google Story, sûu têìm khöng laå gò khi caác Googler xem troång möåt phêìn möåt thûåc àún cuãa bïëp trûúãng Charlie Ayres thiïët àúâi quan troång cuãa hoå thöng qua tiïåc tuâng. Ban kïë chuêín bõ bûäa trûa cho caác Googler, nhû sau: 38 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 39
 10. giaám àöëc vaâ caác phoá chuã tõch chuyïn traách phêìn duång cuãa hoå chùèng dïî ùn chuát naâo vúái ûáng viïn. lúán laâ úã tuöíi 30. Taâi nguyïn con ngûúâi cuãa Google Cêu hoãi “trúâi úi” kiïíu nhû thïë naây laâm nhiïìu ngûúâi maånh àïën mûác, vaâo thúâi àiïím nùm 2005 giaá cöí bònh thûúâng luáng tuáng: “Giaãi phûúng trònh sau, phiïëu cuãa Google rúát rêët nhanh thò cöng chuáng biïët rùçng giaá trõ cuãa M vaâ E coá thïí trao àöíi cho àêìu tû vêîn tin vaâo àöåi nguä àoá. Vaâ giaá cöí phiïëu nhau, nhûäng söë àêìu phaãi khaác 0: wwwdot – google trïn Phöë Wall cuãa Google ài lïn. = dotcom”. Nhûng nhûäng cêu hoãi êëy laåi giuáp Google Khi tñnh caách treã àûúåc cöng ty nhêën maånh thò noá tòm àuáng nhûäng Googler trong tûúng lai. Möåt taåo nïn möåt sûác huát àöëi vúái chñnh nhûäng ngûúâi chuyïn viïn PR maâ Google tuyïín vaâo àaä traãi qua treã. Sau caác võ tiïìn böëi, Google cuäng thu huát maånh 15 traåm kiïím tra vui veã nhûng toaát caã möì höi. meä nhûäng taâi nùng treã. Cöng viïåc coá leä laâm Larry Google muöën roä ngûúâi cuãa hoå coá thûåc sûå hiïíu vùn Page thñch thuá nhêët trong möåt tuêìn laâ noái chuyïån hoáa cuãa cöng ty khöng. Google khöng coá bêët cûá vúái sinh viïn laâm viïåc trong Google. Khoaãng caách hoaåt àöång quaãng caáo naâo cho chñnh mònh. Ngûúâi tuöíi taác giûäa hoå khöng nhiïìu lùæm. Böå phêån quaãn àûáng àêìu böå phêån quaãng baá cöng ty röët cuöåc laâ lyá sinh viïn àaä lïn lõch toåa àaâm haâng tuêìn cho cha àeã cuãa giao thûác TCP/IP(*) – phaát minh laâm sinh viïn. Àoá cuäng laâ buöíi sinh hoaåt maâ sinh viïn nïn bûúác nhaãy voåt cho Internet. Vaâ cöng viïåc cuãa yïu thñch vò hoå àûúåc thöng baáo trïn maång laâ thêìn öng, Vinton Cerf, laâ truyïìn baá sûác maånh cuãa tûúång cuãa hoå seä noái chuyïån. Internet thay vò chó noái riïng vïì Google. Möåt nhên * viïn quan hïå cöng chuáng maâ àem tû tûúãng “lùng * * xï cho riïng cöng ty” (nhû suy nghô khaá phöí biïën Möîi ngaây, quaãn gia Marissa Mayer tiïëp nhêån úã Viïåt Nam) vaâo caác cuöåc phoãng vêën thò seä chùèng 1.500 höì sú xin viïåc, möåt con söë khöíng löì. Trong ùn khúáp àûúåc vúái mong àúåi cuãa Google. söë àoá, ngûúâi phuå nûä taâi nùng naây seä choån lêëy * khöng quaá mûúâi ngûúâi. Nhiïìu võ trñ, Mayer seä phaãi * * thaânh lêåp höåi àöìng tuyïín duång. Coá khi möîi thaáng söë höì sú cao àïën 15m! Mùåc duâ quy trònh tuyïín Laâm sao àïí nhên viïn tûå nguyïån cöëng hiïën? Laâm _________________ sao àïí nhên viïn khöng xem doanh nghiïåp chó laâ * TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol): Möåt têåp caác tiïu bïën àöî taåm thúâi? chuêín (caác giao thûác) duâng cho quaá trònh phaát truyïìn vaâ sûãa löîi àöëi vúái Coá thïí nhòn thêëy hònh daáng chiïëc chòa khoáa vaâng caác dûä liïåu, cho pheáp chuyïín dûä liïåu tûâ maáy tñnh àûúåc gheáp vúái maång Internet sang caác maáy tñnh khaác. dêîn àïën thaânh cöng cho Google. Àoá laâ thuyïët cên 40 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 41
 11. bùçng giûäa cöng viïåc vaâ cuöåc söëng caá nhên. Sûå nghiïåp thïm nguöìn thöng tin cuâng lônh vûåc àang quan vaâ gia àònh tûâ xûa àïën nay luön laâ hai nûãa àöëi têm. Paul cho rùçng laâm nhû vêåy laâ töët, húåp vúái tön khaáng trong möîi ngûúâi, möîi gia àònh... Google àaä chó vaâ vùn hoáa cuãa Google. Mayer khöng àöìng yá vò giaãi quyïët phêìn naâo xung àöåt àoá. Baãn thên cöng noá dïî bõ xem laâ nhaãy vaâo email riïng tû cuãa ngûúâi viïåc taåo ra nhûäng cöng cuå hûäu ñch cho cuöåc söëng ta. Àêy laâ vêën àïì cûåc kyâ nhaåy caãm àöëi caác nhaâ cuäng giuáp cho caác googler àaåt àûúåc ûúác muöën thêìm cung cêëp email, vò noá liïn quan àïën thöng tin caá kñn cuãa möîi ngûúâi. Àoá laâ hiïån thûåc hoáa caác ûúác nhên, tñnh phaáp lyá vaâ àaåo àûác do leä cöng nghïå cuãa voång caá nhên, vöën luön tiïìm êín trong möîi con ngûúâi. caác nhaâ cung cêëp, vïì nguyïn tùæc, laâ kiïím soaát Trong suöët thúâi kyâ laänh àaåo taåo nïìn taãng cho Google, àûúåc. Nhaâ nghiïn cûáu cöng nghïå, John Battelle úã Page thûúâng bõ hiïíu laâ àaä àûa ra nhûäng quyïët àõnh Sillicon, noái vúái CNN: “Àoá laâ àiïím yïëu cuãa caác nhaâ khaác thûúâng so vúái thöng lïå. Nhûng Page àaä kiïn cung cêëp”. Mayer vaâ Paul tranh luêån vúái nhau àïën àõnh vúái muåc tiïu cuãa mònh, khi àûa ra caác quyïët saáng höm sau, röìi ài àïën kïët luêån laâ khöng laâm saách hûúáng àïën taâi nguyïn lúán nhêët laâ nhên sûå cuãa chuyïån àoá nûäa. Nhûng thêåt bêët ngúâ khi Mayer múã Google, sau àoá laâ àûúâng ài cuãa têåp àoaân. Gmail cuãa mònh ra thò thêëy nhûäng àûúâng link Haäy tûå do! Caác kyä sû cuãa Google cuäng àuã tûå do quaãng caáo! Vaâ noá gûãi àïën têët caã saáu caái chûá khöng àïí baão vïå quan àiïím cuãa mònh vúái muåc tiïu vò chó riïng email cuãa Mayer. Paul vêîn tin vaâo yá tûúãng cöng viïåc. Paul Buchheit laâ möåt trûúâng húåp nhû cuãa mònh vaâ “laáu caá” trònh baây thûã nghiïåm cuãa vêåy. Khi àoá, Gmail vêîn àang trong giai àoaån thûã mònh úã quy mö röång hún. Vò Paul biïët dô nhiïn laâ nghiïåm vúái chó coá saáu ngûúâi úã Google sûã duång thûã. Page, Brin vaâ Eric seä thêëy nhûäng àûúâng link naây. Paul, thaânh viïn cuãa nhoám dûå aán, trònh baây vúái Vaâ têët caã hoå cuâng xem xeát chuyïån naây trïn hïå sïëp Mayer rùçng coá thïí nöëi àûúâng link quaãng caáo thöëng Gmail luác àoá. Page thêëy laâ khöng coá gò laâ vaâo thùèng Gmail cuãa ngûúâi duâng vaâ àoá laâ möåt yá xêëu xa vò noá àem àïën cho ngûúâi duâng nhiïìu quyïìn tûúãng tuyïåt vúâi. Noá hoaân toaân tòm kiïëm tûå àöång àïí lûåa choån, bao göìm caã quyïìn tûâ chöëi khöng duâng àaãm baão laâ khöng coá ai àoåc thû cuãa ngûúâi duâng. dõch vuå naây. Brin vaâ moåi ngûúâi àöìng yá. Vaâ Mayer Àûúâng link naây khöng laâm phiïìn ngûúâi duâng búãi àöíi yá kiïën. Kïët quaã laâ dõch vuå naây àûúåc giúái thiïåu vò noá chó laâ àûúâng link! Nïëu ngûúâi duâng muöën thò cho hïå thöëng Gmail vaâo nùm 2004. Caác Googler múái choån click vaâo noá, khöng thñch thò boã qua. Vaâ haån chïë caác xung àöåt caá nhên vaâ àùåt cöng viïåc nhû vêåy laâ àaä cung cêëp cho nhûäng ngûúâi duâng laâm chung. Hoå biïët giai thoaåi hai nhaâ saáng lêåp cuãa email àang trao àöíi vúái nhau möåt vêën àïì gò àoá coá hoå cuäng hay bêët àöìng trong nhiïìu chuyïån vaâo 42 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 43
 12. thuúã ban àêìu nhûng caã hai biïët caách laâm viïåc vúái hoå nhêån àûúåc thû cuãa cöng ty múâi àïën phoãng vêën. nhau vò khaát voång chung. Google cêìn nhûäng ngûúâi thñch khaám phaá, khöng ÚÃ Google àêìy nhûäng ngûúâi quaái quaái nhû vêåy. quen theo löëi moân. Caác nhaâ tuyïín duång Google Hoå khöng dïî gò boã rúi suy nghô cuãa mònh khi thêëy coân àùng 21 cêu hoãi trïn taåp chñ Linux Journal, chûa àuã thuyïët phuåc. Khöng khñ “chúi chúi” úã khùæp trong àoá coá cêu hoãi nhû thïë naây: “Biïíu thûác toaán moåi núi bùæt nguöìn tûâ hai nhaâ saáng lêåp treã mùng hoåc àeåp nhêët laâ biïíu thûác naâo?”. Roä raâng laâ baån vaâ kyâ voång möåt cöng ty khöng theo lïì löëi thöng phaãi àûa ra quan àiïím riïng cuãa baån thöi chûá àeåp thûúâng. Nhòn vaâo caách Google tuyïín ngûúâi, coá thïí hay khöng laâ tuây möîi ngûúâi. Google quan têm àïën thêëy muåc tiïu cuãa hoå. Àïí tuyïín nhên sûå ài theo caá tñnh cuãa baån. vùn hoáa cöng ty cuãa mònh, hoå tòm ra nhûäng caách Tûå do maâ Google trao cho nhên viïn cuãa mònh phaãi noái laâ quaái chiïu. Phaãi ngûúâi “àöìng bïånh” bao göìm caã caách tiïëp nhêån caác thêët baåi. Adi Ignatius múái “tûúng lên” vúái Google àûúåc. Hoå cùæm möåt caái cuãa Times sau möåt tuêìn taác nghiïåp bïn trong baãng quaãng caáo ngoaâi trúâi, bïn lïì con àûúâng chñnh Googleplex kïí rùçng, möåt khi möåt dûå aán cöng nghïå xuyïn qua thung luäng Silicon: möåt baâi toaán àöë naâo hûäu ñch cho ngûúâi duâng àûúåc chêëp thuêån thò khúi khúi vêåy, khöng cho biïët ai laâ chuã caái baãng nhoám phuå traách àoá cûá thïë hoaân thiïån. Sau àoá, cêu naây, àïí àêy laâm gò vaâ nïëu giaãi ra thò cuäng chùèng hoãi laâm thïë naâo àïí taåo ra doanh thu quaãng caáo biïët laâm gò tiïëp theo! Nöåi dung nhû sau: “Söë nguyïn trïn àoá múái àûúåc àûa ra vaâ caác nhoám seä tiïëp tuåc töë coá 10 chûä söë àêìu tiïn àûúåc tòm thêëy trong chuöîi saáng taåo theo hûúáng àoá. Google Earth ra àúâi theo liïn tiïëp caác chûä söë cuãa e}.com”. Thêåt bñ hiïím nhû kiïíu nhû vêåy. Phêìn mïìm naây cho pheáp ngûúâi duâng troâ treã con. Giöëng nhû treã con. Google cêìn nhûäng lang thang khùæp thïë giúái xem hònh aãnh thûåc àûúåc taâi nùng vaâ coá chuát treã con trong têm höìn. Nhûäng cung cêëp bùçng cöng nghïå vïå tinh. Sau khi baãn thûã ngûúâi nhû vêåy seä tòm ra àaáp aán 7427466391.com. nghiïåm chaåy thûã cho moåi ngûúâi xem cuäng laâ luác Möåt tïn miïìn! Vaâ vò coá phêìn “treã con” trong têm hoå thaão luêån vïì caách khai thaác quaãng caáo theo höìn nïn hoå seä tiïëp tuåc chúi troâ chúi khaám phaá laâ tiïu chñ khöng laâm phiïìn ngûúâi duâng vaâ nhaâ quaãng goä phñm enter àïí xem caái gò trong thïë giúái “.com”. caáo thñch thuá. Trûúãng nhoám Ohazama nhùæc caác Noá dêîn àïën möåt trang web vêîn chûa cho biïët laâ ai. thaânh viïn quyïìn tûå do saáng taåo cuãa mònh: “Khöng Troâ chúi coá maâu sùæc Harry Poster vêîn chûa kïët coá vêën àïì gò caã nïëu chuáng ta mùæc sai lêìm vaâo luác thuác, hoå phaãi giaãi thïm möåt baâi toaán lùæt leáo nûäa. thûã nghiïåm naây. Chuáng ta coá quyïìn laâm nhû vêåy Nïëu vûúåt qua, ngûúâi chúi seä biïët àoá laâ Google vaâ cho àïën khi tòm ra phûúng aán àuáng nhêët”. Chûáng 44 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 45
 13. kiïën nhûäng buöíi laâm viïåc nhû trïn taåi Googleplex, tïn Google Print naây àaä nhêån àûúåc sûå chia seã cuãa Adi viïët: “Trûúác tiïn phaãi hoaân thiïån cöng nghïå röìi Àaåi hoåc Michigan, Harvard, Stanford, Oxford (Anh), sau àoá múái tñnh àïën caác phûúng aán kinh doanh, Thû viïån New York. Hiïåu trûúãng Àaåi hoåc Michigan giöëng nhû thúâi khúãi nghiïåp cuãa Google vêåy”. – núi Page vêîn thónh thoaãng quay vïì vúái tû caách Moåi viïåc khaác laå úã àêy khöng phaãi laâ caái gò xa laå höåi viïn höåi cûåu sinh viïn – Mary Sue Coleman vúái Page. Àoá laâ Page vaâ Brin muöën thïë. Saáng taåo ra noái: “Chuáng töi múâi caã thïë giúái àïën thû viïån cuãa cöng nghïå tòm kiïëm trong suöët hai nùm trúâi cuãa hoå mònh”. Google chûa biïët kiïëm thu nhêåp nhû thïë höìi úã Stanford àaä cho hoå biïët kinh nghiïåm vïì caãm naâo tûâ viïåc naây nhûng cûá laâm. Caác töí chûác baãn giaác tûå do suy nghô, tûå do bay böíng thò quyá giaá quyïìn phaãn àöëi vïì quan àiïím, cho duâ Google chó nhû thïë naâo. Tûå do saáng taåo thuöåc cúä “laâm thay bùæt àêìu vúái nhûäng taâi liïåu khöng coân liïn quan àïën àöíi thïë giúái” chó coá thïí coá àûúåc khi khöng bõ aáp lûåc baãn quyïìn nûäa – ra àúâi tûâ rêët lêu nhû tûâ thúâi nöåi kinh doanh hay àöìng tiïìn chi phöëi. Noá phaãi àûúåc chiïën Myä chùèng haån. Google ngûng cöng viïåc laåi. tûúãng tûúång vö haån. Noái nhû tiïën sô John Hennessy, Baãn thên Page, phoá chuã tõch phuå traách saãn phêím, cuäng cûá haânh àöång tûå do cho caã Google, khöng bõ hiïåu trûúãng trûúâng Stanford laâ “nhûäng ngûúâi treã aáp lûåc thu nhêåp chi phöëi trong luác saáng taåo. khöng coá caác àûúâng biïn giúái trong àêìu khi hoå Àuáng nhû Adi Ignatius àaä viïët, hoå nghô ra nhûäng saáng taåo”. Höìi úã kyá tuác Stanford, Page vaâ Brin àaä thûá hûäu ñch trûúác, nghô àïën tiïìn sau àoá. mú möång laâm sao taåo ra möåt thû viïån trïn maång, Nguyïn tùæc naây chñnh laâ àiïìu rùn thûá nhêët trong trong àoá chûáa têët caã saách vúã cuãa caác thû viïån trïn mûúâi àiïìu rùn cöng ty Google viïët ra cho nhên thïë giúái. Khaã nùng Internet cho pheáp hoå say sûa viïn laâm kim chó nam. Noá àûúåc phaát biïíu nhû sau: vúái yá nghô àoá, möåt caách khöng coá giúái haån, möåt thïë Têåp trung vaâo ngûúâi duâng vaâ moåi thûá khaác liïn giúái tri thûác chung khöng àûúâng biïn giúái quöëc quan àïën ngûúâi duâng. gia. Vaâ nùm 2004, Google àaä khúãi àöång dûå aán Kïët quaã cuãa löëi laâm khaác naây laâ gò? Taác giaã Josh trong mú naây vúái caái giaá rêët reã. Vúái giaá 10 àöla cho McHugh cuãa New York Times trong chuyïn àïì möåt cuöën saách thò töíng chi phñ cho 15 triïåu cuöën 11.01.2003 noái vïì nhûäng gò mònh nhòn thêëy: “Nhên saách taåi caác thû viïån cuãa caác trûúâng àaåi hoåc lúán viïn cuãa Google khöng ca nhûäng baâi ca têån thïë trïn thïë giúái chó tûúng àûúng kinh phñ möåt böå nhû úã nhiïìu cöng ty khaác. Hêìu hïët hoå laâm viïåc phim cuãa Hollywood. Page nhúá laåi: “Höìi sinh viïn, nghiïm tuác kinh khuãng”. chuáng töi khöng nghô laâ coá thïí thûåc hiïån àûúåc noá Scott Hassan – möåt lêåp trònh viïn noâng cöët cho trong cuöåc àúâi cuãa mònh”. Dûå aán tû tûúãng àeåp coá chûúng trònh göëc cuãa Google – noái vïì sïëp Page cuãa 46 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 47
 14. mònh vúái McHugh: “Phêìn lúán vai troâ cuãa anh ta laâ toaân böå thúâi gian laâm viïåc àïí nghô ra vaâ phaát biïíu la lïn kiïíu nhû: ÖÌ, taåi sao noá khöng laâm àûúåc viïåc caã nhûäng yá tûúãng chùèng liïn quan gò àïën cöng naây? Taåi sao caái kia khöng chõu hoaåt àöång? Vaâ cûá viïåc chñnh – tòm kiïëm hay quaãng caáo. Trong khi sau möîi lêìn “taåi sao” nhû vêåy, caác chûúng trònh “naäo cöng” (brainstorming) nhû vêåy, möåt nhên viïn sau àoá seä rêët öín.” coá thïí phaát kiïën laå luâng nhû thïë naây: Vaâo dõp Hassan kïët luêån: “Larry luön laâ ngûúâi cêìm laái”. Giaáng sinh, ngûúâi truy cêåp hònh aãnh tûâ Google seä * thêëy nhûäng bûác hònh coá viïìn laâ cêy mña! Cêy mña * * thò àaáng yïu, vêåy thöi. Hoùåc laâ möåt yá tûúãng kiïëm Chùæc hùèn caác giaám àöëc nhên sûå úã Viïåt Nam luön tiïìn dïî nhû chúi kiïíu nhû naây: Chó cêìn phoáng to phaãi traã lúâi cêu hoãi: Laâm thïë naâo àïí nhên viïn tûå caác àûúâng link quaãng caáo lïn möåt chuát, laâm tùng nguyïån laâm viïåc vaâ sau àoá laâ söëng chïët vò cöng ty? khaã nùng nhêån biïët giaá trõ cuãa noá, thïë laâ thu thïm Nhûäng gò ngûúâi cêìm laái treã tuöíi cuãa Google àaä “caâi 10 triïåu àöla tiïìn quaãng caáo. Tûå do saáng taåo vaâ àùåt” cho têåp àoaân lúán nhanh nhû Phuâ Àöíng cuãa saáng taåo tûå do. Chùèng ai cêëm caãn. Búãi vò Mayer hoå, seä cung cêëp vaâi gúåi yá. Haâng trùm giaáo sû, tiïën biïët caách àiïìu khiïín caác yá tûúãng “àiïn khuâng” nhêët. sô vaâ haâng ngaân kyä sû laâm viïåc thêu àïm vaâ úã laåi Cö biïët roä tû tûúãng cuãa Page: “Dïî sûã duång!”. cöng súã laâ chuyïån thûúâng ngaây. Àún võ laâm viïåc cú Baån nghô sao khi Google treo giaãi thûúãng cho baãn cuãa hoå laâ nhoám. Viïåc troâ chuyïån thoaãi maái vúái nhên viïn naâo coá saáng kiïën xuêët sùæc hay dûå aán nöíi nhau trong möi trûúâng caá nhên hoáa maånh meä – coá bêåt? Duâng tiïìn àïí “duå” chùng? ÖÌ, úã àêu chùèng coá àûúåc nhúâ caãm giaác tûå do – laâm cho àêìu oác saáng thûúãng vaâ phaåt. Hay laâ chêët xaám cuãa nhên viïn taåo. Vaâ saáng taåo àoá gêìn guäi vúái cuöåc söëng. àaáng giaá nhû vêåy? Tuêìn àêìu tiïn thaáng 2.2005 coá Möåt khöng khñ cúãi múã luön laâ möi trûúâng töët àïí hai nhoám kyä sû àûúåc trao giaãi nhû vêåy. Vaâ theo tin vùn hoáa lùæng nghe phaát huy taác duång. Bêët cûá möåt cuãa New York Times thò giaãi thûúãng coá tïn laâ “Nhaâ kyä sû “vö danh” naâo àïìu coá thïí trúã thaânh taác giaã saáng lêåp” àaä trao cho möåt nhoám àaä phaát minh ra cuãa möåt saãn phêím aãnh hûúãng toaân thïë giúái. Page phûúng thûác kyä thuêåt kïët nöëi ngûúâi sûã duång vaâ àaä cho lêåp möåt höåp email yá tûúãng. Bêët cûá nhên nhaâ quaãng caáo möåt caách hêëp dêîn nhêët. Coân nhoám viïn naâo coá yá tûúãng gò múái seä email thùèng vaâo àoá. Vaâ dô nhiïn, saãn phêím sau àoá seä mang tïn Google. thûá hai thò thuöåc böå phêån kinh doanh àaä mang vïì Do vêåy, caác kyä sû cuãa Google laâ nhûäng cêy saáng cho cöng ty möåt húåp àöìng lúán (khöng tiïët löå). Vúái taåo trong tûå do. Hoå coá thïí duâng 10% tûå do trong cöng viïåc hiïåu quaã, baån coá thïí trúã thaânh triïåu phuá àöla. Giaãi thûúãng laâ cöí phiïëu lïn àïën 12 triïåu àöla. 48 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 49
 15. Saáng kiïën coá giaá trõ nhû vêåy taåi Google chùæc khöng (tûác nhiïìu dõch vuå trïn möåt trang), khöng àún phaãi laâ “ngöng”, búãi vò hoå taåo ra möåt möi trûúâng thuêìn sûu têìm àûúâng dêîn ùn tiïìn. Nhûng cuöëi “haäy tûå do laâ àïí saáng taåo”. cuâng, chñnh caác giúái haån naây àaä taåo ra nhûäng thaách Àiïìu quan têm bêåc nhêët cuãa caác kyä sû úã àêy laâ thûác àuã lúán àïí laâm cuöåc caách maång trong vùn hoáa cöng viïåc. Ngaây cöng böë cöí phiïëu àïí niïm yïët trïn quaãng caáo trûåc tuyïën, vaâ àûa Google àïën thaânh saân giao dõch chûáng khoaán bao giúâ cuäng laâ ngaây cöng ngaây nay. troång àaåi àöëi vúái caác cöng ty. Thïë nhûng, theo Kinh nghiïåm àoá cuãa Page vêîn tiïëp tuåc taåi Google Brin, höm àoá moåi ngûúâi xem laâ ngaây bònh thûúâng höm nay. Saáng taåo laâ saáng taåo àïí phuåc vuå, laâ taåo nhû bao ngaây khaác. Brin noái: “Moåi ngûúâi chuá têm cú höåi laâm naãy núã caách suy nghô múái. Vaâ cuöëi cuâng vaâo dûå aán cuãa mònh”. Nhû thïí taåo ra caái gò múái vaâ laâ àïí hoå coá thïí nùæm phêìn thùæng trong caånh tranh hûäu ñch múái laâ àiïìu àaáng söëng. Baån seä coá dõp thêëy chêët xaám. Page tûâ chöëi vúái yá tûúãng kiïëm lúâi 80 triïåu àöla möîi Cuöëi cuâng, Page cuäng noái vúái baáo chñ laâ hoå muöën möåt nùm vò noá quaá “võ lúåi nhuêån!” cöng ty giöëng nhû möi trûúâng cuãa möåt àaåi hoåc. Tûå Nhûäng quy ûúác àaåo àûác nhû vêåy thoaåt nhòn coá do saáng taåo vúái moåi chên trúâi múái, khoan nghô àïën veã nhû laâ nhûäng vêåt caãn àöëi vúái nhu cêìu tûå do àïí tiïìn vaâ laâm viïåc hïët mònh nhû möåt sinh viïn. Möîi saáng taåo nhûng theo Mayer, viïåc àùåt ra möåt vaâi nhên viïn laâm viïåc cuäng thêëy nhû àang nghiïn giúái haån laåi giuáp ngûúâi ta saáng taåo töët hún. Mayer cûáu. Möîi dûå aán giöëng nhû möåt luêån aán cêìn baão vïå àûa ra möåt vñ duå trong baâi viïët Google – biïën haån trûúác höåi àöìng. Vaâ dûå aán àoá phaãi traã lúâi àûúåc cêu chïë thaânh lúåi thïë àùng trïn Business Week: Möåt hoãi töëi cao cuãa khoa hoåc: Cöng trònh cuãa anh coá lúåi ngûúâi hoåa sô thûã giúái haån saáng taåo cuãa mònh bùçng ñch gò thiïët thûåc cho cuöåc söëng, giaãi quyïët àûúåc gò möåt vïët böi coá sùén trïn têëm toan, anh ta cho biïët cho caác vêën àïì hiïån taåi vaâ tûúng lai? laâ bùæt àêìu tûâ dêëu vïët coá sùén àoá laåi thuêån tiïån hún. Caách laâm viïåc cuäng y nhû àaåi hoåc (kiïíu Myä). Hoå Cö giaãng viïn Mayer cuãa Stanford vöën tûâng nhêån laâm viïåc theo nhoám vaâ tranh luêån möåt caách baâi xeát rùçng, thuúã múái khai sinh, khoá khùn lúán nhêët baãn. Hoùåc hoå coá thïí töí chûác theo kiïíu seminar (höåi cuãa Google laâ khöng coá caách àïí triïín khai kinh thaão khoa hoåc). ÚÃ àoá, ngûúâi trònh baây coá thïí thêët doanh. Búãi khi àoá, CEO Page phaãi àiïìu haânh cöng baåi nïëu khöng baão vïå àûúåc chêët lûúång khoa hoåc ty trong quaá nhiïìu giúái haån coá tñnh àaåo àûác – nhêët cuãa cöng viïåc. Luêåt chúi laâ phaãi chûáng minh sûå àõnh khöng baán àêët quaãng caáo banner, khöng thu xuêët sùæc cuãa àïì aán bùçng caác con söë, bùçng nhûäng huát ngûúâi duâng bùçng cöíng thöng tin nhû caác haäng tiïu chuêín ào lûúâng àûúåc. Nïëu khöng coá nhûäng 50 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 51
 16. con söë, laâm ún àûâng bùæt àêìu vúái Page vaâ Brin, hoåc trïn thïë giúái. Vaâ nhû vêåy, seä khöng laå gò khi noá hoùåc vúái Eric. Vò àöìng höì àïëm ngûúåc seä caån thúâi àûúåc aáp duång taåi Google möåt caách maånh meä, phöí gian dêìn dêìn. Khöng coá chuyïån hoåp vö thúâi haån. biïën vaâ chuã yïëu. Vaâ nhû Susan Wojcicki noái, caác Haäy xem caách àiïìu haânh möåt cuöåc hoåp do Marissa googler biïët caách “hoåc thêët baåi” nhanh hún. Mayer chuã trò. ÚÃ àoá, caác kyä sû cuãa Mayer laâm viïåc Vaâ búãi vò noá coá taác phong cuãa trûúâng àaåi hoåc, theo caách thaão luêån úã trûúâng àaåi hoåc maâ cö tûâng cho nïn caác yá kiïën hay phaát biïíu cuãa bêët cûá ai giaãng daåy. Mayer cêìm trong tay nhûäng chiïëc bong cuäng àûúåc lùæng nghe vaâ tön troång theo kiïíu cuãa boáng hoùåc vaâi thûá àöì chúi cuãa Nhêåt Baãn vaâ bùæt caác nhaâ khoa hoåc. Nhûng “nhiïìu khi chuáng töi àêìu àoáng caác vai khaác nhau vúái nhên viïn. “Caách phaãi quyïët àõnh thöi”, Brin cho biïët. Hoå seä giûä vui chúi” naây laâm cho caác kyä sû rêët thoaãi maái vaâ quyïìn quyïët àõnh cuöëi cuâng theo kiïíu cuãa caác khöng coá gò caãn trúã saáng taåo cuãa hoå. Vúái Mayer, doanh nhên. Baâi hoåc thûá tû trong böën baâi hoåc maâ chuã tõch phuå traách saãn phêím tòm kiïëm, baån cêìn Susan Wojcicki – thuöåc nhoám nhên viïn àêìu tiïn cho thêëy laâ ngûúâi duâng seä hiïíu vaâ duâng àûúåc cöng gia nhêåp Google – ruát ra tûâ thaânh cöng cuãa Google cuå cuãa baån, chûá khöng phaãi laâm cho Mayer hiïíu. laâ: “Thûåc hiïån caác phên tñch cöng viïåc theo àoâi hoãi Nïëu baån noái voâng vo, khöng roä, cö giaãng viïn àaåi coá tñnh khoa hoåc”. hoåc naây seä kïët thuác kiïíu thïë naây: “Töi khöng chùæc YÁ hûúáng möåt cöng ty theo kiïíu àaåi hoåc coân thïí laâ meå töi hiïíu àûúåc noá”. Thïë laâ xong, cêìn triïín khai hiïån úã quy hoaåch vaâ kiïën truác cuãa Googleplex. Noá cho àuáng tiïu chuêín cuãa Google röìi baân tiïëp nheá. giöëng nhû nhûäng khuön viïn trûúâng hoåc. Nghôa laâ, Tiïu chuêín àoá laâ möåt ngûúâi “muâ tin hoåc” cuäng coá theo caách cuãa ngûúâi Myä, noá laâ möåt khuön viïn lúán thïí thao taác àûúåc vúái thiïët kïë cuãa baån. Möåt trong vúái àêìy àuã caác phên khu hay caác dõch vuå tûâ thïí nhûäng tûâ ngûä nöíi tiïëng nhêët cuãa Page höìi múái nghô thao, giaãi trñ, ùn uöëng cho àïën y tïë. Nhên viïn di vïì thuêåt toaán PageRank laâ “dïî sûã duång” (cho viïåc chuyïín trong möåt khuön viïn nhû vêåy y nhû nhûäng töí chûác thöng tin trong thïë giúái web). Chöî naây giuáp sinh viïn phaãi duâng giaây patin, xe àaåp àïí chaåy tûâ chuáng ta nhúá laåi möåt chuyïån liïn quan àïën Page toâa nhaâ naây cho kõp giúâ hoåc. Trong Google hoå cuäng vaâ caách laâm viïåc úã àêy. Page traãi qua àúâi sinh viïn chaåy vúái xe tay gas hay xe àaåp. úã Àaåi hoåc Michigan – àêy chñnh laâ trûúâng àaåi hoåc Google laâ möåt cöng ty söëng bùçng saáng taåo, phaát àêìu tiïn aáp duång phûúng phaáp seminar vaâo giaãng minh vaâ yá tûúãng. Cho nïn möåt caách töí chûác àúâi daåy. Phûúng phaáp naây, cho àïën nay vêîn àûúåc àaánh söëng vaâ laâm viïåc nhû vêåy cuäng àaä goáp phêìn vaâo giaá cao trong caác phûúng phaáp giaãng daåy bêåc àaåi thaânh cöng cuãa têåp àoaân. Núi naây, hoå söëng vaâ laâm 52 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 53
 17. viïåc gêìn giöëng sinh viïn nöåi truá trong khuön viïn Quyá cö “quaãn gia” Mayer noái: “Nïëu töi bùæt gùåp thò cuãa trûúâng àaåi hoåc. Rêët coá lyá khi Brin noái: “Phêìn caái giaá phaãi phaåt chñnh laâ giaá trõ cuãa möåt cöí phiïëu”. lúán thúâi gian cuãa chuáng töi laâ úã àêy”. Möåt vaâi ngûúâi àaä bõ phaåt vaâ giaá êën àõnh mûác phaåt Larry Page àaä kiïën taåo vùn hoáa cöng ty bùçng laâ 400 àöla. Chùm chùm vaâo tiïìn laâ caái gò àoá “xêëu caách naâo trong suöët thúâi kyâ ba nùm àêìu laänh àaåo xa” úã àêy. Vaâ caái baãng “Don’t be evil” vêîn àûúåc cuãa mònh vaâ sau àoá noá trúã thaânh nïìn taãng cho sau treo lïn. Thêåt ra nhiïìu ngûúâi àaä caãm thêëy khoá thúã naây? Haäy theo doäi möåt phoãng vêën daâi bùæt àêìu tûâ vúái nhûäng quy àõnh úã àêy vaâ àaä rúâi cöng ty. chuyïån quaãn lyá khaác thûúâng úã cöng ty vúái L.Page. Page khöng coân chúi keân saxophone thûúâng xuyïn nhû luác nhoã, vò coá rêët ñt thúâi gian raãnh. Page cuäng Hoãi: Caác anh theo möåt phûúng thûác quaãn lyá coá nghe rock vò höìi úã Stanford, Page vaâ Brin tûâng sùén naâo hay caác anh tûå taåo ra chuáng trong quaá tham gia ban nhaåc rock cuãa trûúâng. Hai nhaâ tyã trònh laâm viïåc? phuá treã caã Page vaâ Brin àïìu àùng kyá hoåc mön thïí Àaáp: Chuáng töi coá hoåc caách sûã duång möîi cöng ty thao múái. Page têåp lûúát vaán coân Brin têåp nghïå möåt ñt yïëu töë nhûng chuã yïëu laâ tûå mònh laâm cho thuêåt xiïëc vaâ bay duâ lûúån. Caã hai, nhû tûâ trong mònh. thêm têm, hoå thñch caãm giaác bay böíng nhû trong Google tûå laâm theo kiïíu thïë naây: Nïëu caác nhên giêëc mú. viïn thêëy trong ngûúâi khöng öín thò baác sô àaä coá mùåt úã àoá 24/24. Buâ laåi, Google àoâi hoãi nhên viïn, haäy saáng taåo, haäy tûå do nhûng àûâng coá chùm chùm vaâo tiïìn. Àoá TÛÂ BAÂN LAÂM VIÏÅC CUÃA NGÛÚÂI CÊÌM LAÁI laâ thûá kyã luêåt coá tñnh “àaåo àûác” taåi cöng ty naây. Noá ÀÏËN ÀIÏÌU RÙN THÛÁ CHÑN àûúåc thiïët lêåp tûâ thuúã Page coân dêîn dùæt cöng ty úã trong caái ga-ra cuä, taám nùm trûúác. Luác àoá, CEO Baân laâm viïåc caá nhên cuãa Larry Page cuäng giöëng Page duâ coân núå nêìn nhûng cûá thùèng ngay tûâ chöëi nhû bao caái baân khaác. Noá húi bïì böån vúái rêët nhiïìu daán banner quaãng caáo lïn giao diïån cuãa Google. thiïët bõ truyïìn thöng. Möåt maân hònh phùèng nùçm úã Vaâ giúâ àêy, giûäa Googleplex to lúán naây, phoá chuã giûäa, trûúác mùåt Larry Page. Möîi bïn thïm möåt maân tõch Marissa Mayer, phuå traách saãn phêím maãng tòm hònh maáy vi tñnh thöng thûúâng nûäa laâ ba. Têët caã kiïëm, àaä êën àõnh kyã luêåt phaåt bêët kyâ ai bõ bùæt gùåp nöëi vaâo möåt maáy tñnh caá nhên àïí bïn dûúái baân. àang chùm chùm kiïím tra tònh hònh giaá cöí phiïëu. Möåt maân hònh hiïín thõ toaân böå dûä liïåu, möåt caái 54 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 55
 18. daânh riïng cho email vaâ caái coân laåi daânh cho lõch Motorola. laâm viïåc. Chuã nhên cuãa maáy vi tñnh ba maân hònh, Page àaä töí chûác möåt löëi laâm viïåc trûåc tiïëp àïí àûúåc lùæp theo tiïu chuêín Google, coá thïí duâng con khöng phaãi chïët vò höåi hoåp cho cöng ty coá phong chuöåt àïí “gùæp” trïn maân hònh chung vaâ “thaã” qua caách àaåi hoåc naây. Àoá laâ, theo Susan, taåi möåt thúâi maân hònh khaác, vaâ ngûúåc laåi. Noá cho pheáp xûã lyá àiïím coá khoaãng 150 baãn baáo caáo chuyïín trûåc tiïëp cöng viïåc hay gûãi ài möåt thöng àiïåp nhanh hún. cho möîi chuã tõch khöëi kyä thuêåt, nhiïìu caái quyïët Page cuäng coá möåt caái maáy chiïëu (projector). Page àõnh àûúåc ngay trïn àoá. Àiïìu naây thêåt lyá thuá khi noái vúái San Francisco Chronicle: “Khi cêìn trao àöíi baån phaãi laâm viïåc vúái àöìng nghiïåp xuyïn quöëc gia vúái moåi ngûúâi trong vùn phoâng töi duâng àïën maân hay taåi nhiïìu luåc àõa. Àêy laâ bñ quyïët thûá ba trong hònh lúán”. Coá möåt caái remote àiïìu khiïín tûâ xa nùçm söë ba bñ quyïët giuáp Google thaânh cöng maâ Susan trïn baân. Möåt caái àiïån thoaåi baân maâu sêåm. Vúái bêëy àùåt tïn cho noá laâ kïët cêëu töí chûác phùèng. nhiïu thûá, Page laâm viïåc trïn phaåm vi toaân cêìu Maáy moác vêîn laâ maáy moác. Noá khöng tûå nhiïn trong möîi ngaây. laâm cho möåt töí chûác maånh meä hún. Vêën àïì vêîn laâ Nhûng Page khöng phaãi laâ mêîu ngûúâi phuå thuöåc con ngûúâi töí chûác noá theo kïët cêëu naâo. Maång email thiïët bõ. Page vaâo nùm 2000 coân laâ CEO cuãa Google, nöåi böå taåi nhiïìu cöng ty Viïåt Nam nhiïìu khi vêîn àaä trao àöíi vúái Verne Kopytoff cuãa San Francisco chûa àûúåc àùåt möåt caái tïn naâo (theo möåt mö hònh Chronicle. naâo àoá). Vaâ lùæm khi, thúâi gian laâm viïåc hoáa ra mêët Verne Kopytoff: Anh luön àem theo bïn mònh hïët cho thúâi gian viïët mail maâ cuöëi cuâng khöng coá möåt thiïët bõ di àöång, Palm chùèng haån, phaãi khöng? caái gò àûúåc quyïët àõnh. Vêîn cûá phaãi hoåp haânh. Vaâ Page: Töi sùæm nhûäng thûá cêìn thiïët nhûng khöng röìi, trong cuöåc hoåp vêîn tiïëp tuåc noái nhûäng thûá àaä phaãi luác naâo cuäng caãm thêëy dïî chõu khi duâng chuáng trao àöíi trïn hïå thöëng email nöåi böå cöng ty. Röët àêu. Nhiïìu luác maáy moác hoaåt àöång khöng töët lùæm. cuöåc maáy moác àang “duå döî” con ngûúâi chûá khöng Töi cuäng coá möåt caái RIM (loaåi maáy nhùæn tin cho phaãi con ngûúâi àang àiïìu khiïín noá. Höåp email yá pheáp duâng thû àiïån tûã vaâ chûác nùng töí chûác thöng tûúãng cuãa Google hoáa ra laåi laâ cöng viïåc rêët quan tin caá nhên) nhûng maâ töi gùåp truåc trùåc phêìn mïìm troång cuãa Mayer trong viïåc tòm kiïëm yá tûúãng vaâ hoaâi. Möåt khi baån àaä coá trúå lyá, baån seä khöng cêìn biïën noá thaânh hiïån thûåc, àaáp ûáng nhu cêìu caånh gò thïm nûäa, ngoaâi àiïån thoaåi di àöång – Verne tranh töëc àöå cao vúái caác àöëi thuã. Quaã laâ caách laâm Kopytoff cho biïë t àoá laâ möå t caá i Startac cuã a cuãa nhûäng tyã phuá trong möi trûúâng “kinh doanh 56 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 57
 19. IQ”, theo caách noái cuãa Bill Gates. Möåt höåp email vêåy àûúc töíng kïët vaâo cuöëi thaáng. Xem ra, nhû thûúâng trûåc nhû vêåy giuáp àaáp ûáng khaã nùng cung baån àoåc coá thïí thêëy, chïë àöå baáo caáo tuêìn hay töíng cêëp yá tûúãng ngay khi noá vûâa xuêët hiïån, khöng mêët kïët thaáng chùèng coá gò laâ múái meã hay caách maång cöng heån gùåp àïí àûúåc trònh baây. Vaã laåi, noá cuäng lùæm. Tuy nhiïn úã Google coá khaác laâ chuáng àaä àûúåc rêët kñch thñch tñnh thi thöë cuãa moåi nhên viïn. aáp duång theo caách giao tiïëp nöåi böå cuãa riïng cöng Trïn mùåt baân nhoã cuãa tyã phuá treã Larry Page, caác ty. Àoá laâ tûå àöång hoáa cao thay cho chuyïån nhùæc cuöåc chiïën vúái caác àöëi thuã trong thûúng trûúâng viïåc hay höåi hoåp. Caách naây, theo Merrill laâ “chuáng vêîn traân vïì. Àiïìu Page tin tûúãng laâ àöåi quên treã töi laâm viïåc theo kiïíu 360 àöå, moåi ngûúâi biïët viïåc cuãa mònh coá khaã nùng àöíi múái nhanh hún àöëi thuã. cuãa nhau”. Page cuäng phaãi laâm nhû vêåy. Vêën àïì coân laåi laâ nhúâ taâi àiïìu binh khiïín tûúáng, Nhûng trûúác khi kiïím soaát nhên viïn vaâ muöën thao lûúåc cuãa Eric. nhên viïn “tûå phï bònh”, Google àaä trao àuã tûå do Àïí toám tùæt quan àiïím cuãa Larry Page vïì quaãn trõ cho nhên viïn vaâ laâm roä caác cam kïët. Àoá laâ chiïën nhên sûå, coá thïí nghe chñnh Page noái vúái Business lûúåc bao quaát, tó lïå 70/20/10 laâ mö hònh thúâi gian 2.0 vaâo nùm 2004: “Phaãi taåo khöng khñ àïí nhên cho möîi nhên viïn. Cöng thûác àoá do Brin àûa ra viïn caånh tranh laânh maånh. Chuáng töi àaä laâm möåt vaâ moåi ngûúâi trong Google tin laâ noá coá nïìn taãng viïåc àún giaãn nhûng rêët hiïåu quaã: Viïët möåt phêìn khoa hoåc naâo àoá. Trong thûåc tïë, 10% tûå do saáng mïìm kiïím tra xem nhên viïn laâm gò möîi tuêìn. taåo – nhûäng thûá chùèng liïn quan gò àïën cöng viïåc Phêìn mïìm naây gûãi email dûúái daång vùn baãn túái – àaä cung cêëp cho Google nhiïìu dûå aán lúán. Chùèng caác nhên viïn cuãa Google. Nhû vêåy cöng viïåc cuãa haån àoá laâ Google Talk – dõch vuå miïîn phñ cho pheáp möîi nhên viïn seä àûúåc têët caã moåi ngûúâi biïët vaâ trao àöíi àöìng thúâi tin nhùæn vaâ gioång noái – möåt thûá nhûäng ai khöng laâm gò caã seä tûå thêëy xêëu höí vaâ cöë caånh tranh vúái messenger cuãa Yahoo. Coân 20% kia gùæng hún. Möîi tuêìn cöng ty àïìu coá baãng töíng kïët. laâ àïí giaãi lao suy nghô nhûäng thûá coá liïn quan àïën Nïëu baån laâm viïåc nhoám thò caâng nïn duâng caách cöng viïåc chñnh. Vaâ 70% coân laåi laâ laâm viïåc chñnh: naây àïí nhòn thêëy nùng lûåc nhên viïn”. Merrill, phoá Liïn quan àïën tòm kiïëm vaâ caách thûác khai thaác chuã tõch phuå traách hïå thöëng thöng tin thò kïí: Möîi quaãng caáo. Trong thûåc tïë, vñ duå nhû trûúâng húåp tuêìn, möåt email tûå àöång seä gûãi àïën têët caã moåi Google Talk, 10% tuây thñch kia sau khi hoaân thiïån ngûúâi hoãi rùçng “Tuêìn röìi baån laâm gò?” vaâ “Tuêìn túái àaä biïën thaânh nöåi dung chñnh cuãa 70% – cöng viïåc baån laâm mêëy viïåc?”. Tuêìn sau, cuäng email tûå àöång chñnh. Nhû vêåy, saãn phêím cuãa saáng taåo – trong tûå naây hoãi laåi: “Tuêìn röìi baån noái laâm saáu viïåc, vêåy bêy giúâ nhû thïë naâo röìi?”. Möåt cú chïë tûå àöång nhû do caá nhên cao nhêët – hoaân toaân coá cú höåi “lêåp 58 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 59
 20. cöng” taåi têåp àoaân khöíng löì naây. Cú höåi àoá cöng mö phoãng theo hïå mùåt trúâi vaâ moåi thûá àûúåc àùåt bùçng cho têët caã moåi ngûúâi. tïn theo caác vêåt thïí hay hiïån tûúång trong vuä truå. * Nhûng nöíi bêåt hún hïët àöëi vúái nhûäng ngûúâi tham * * gia vaâo àêy laâ möi trûúâng sa maåc thêåt khùæc nghiïåt, Nùm 1999. Page, Brin vaâ nhoám baån Stanford cöång thïm vaâo àoá laâ àúâi söëng khöng coá bêët cûá tiïån laâm viïåc cho cöng ty múái thaânh lêåp, têët caã leo lïn nghi naâo. Ban töí chûác muöën hoå phaãi trúã vïì vúái möåt chiïëc xe vaâ chaåy thùèng àïën sa maåc Nevada, caãm xuác thêåt sûå cuãa con ngûúâi. Page vaâ Brin thñch phña bùæc California. ÚÃ hoang maåc bïn búâ võnh naây lao theo möåt “löî àen vuä truå”. Ngaâi CEO treã Larry ngûúâi ta töí chûác möåt lïî höåi gêìn giöëng nhû lïî höåi Page àûa nhên viïn cöng ty ài chúi lêìn naây vaâ noái Halloween. Ban töí chûác seä àöët möåt hònh ngûúâi nöåm vúái hoå rùçng: ÚÃ lïî höåi naây, con ngûúâi ta khöng thïí bùçng göî vaâo ngaây kïët thuác cho nïn cuöåc vui naây söëng àûúåc nïëu khöng tûúng trúå nhau. Muöën töìn coá tïn laâ Burning Man. Möåt lïî höåi àõa phûúng thu taåi trong möi trûúâng khùæc nghiïåt hoå phaãi quy tuå huát haâng ngaân ngûúâi ca haát, nhaãy muáa, tûå do thaânh tûâng nhoám. Google cuäng phaãi laâm viïåc nhû uöëng vaâ huát thuöëc trong khöng khñ cùæm traåi. Nhûng vêåy. Nhoám, tûâ hai ngûúâi trúã lïn laâ àún võ lao àöång caác saãn phêím cöng nghïå bõ baäi boã úã àêy. Lïî höåi cú baãn cuãa Google tûâ àoá vaâ maäi sau naây. thoaåt nhòn giöëng nhû núi vui chúi cuãa dên hippi Caã nhoám ài chúi lêìn naây àïìu àöìng yá vúái nhau laâ nhûng noá khöng phaãi vêåy. Ngûúåc laåi noá laâ möåt hoå thñch triïët lyá cuãa lïî höåi “chó coá traãi nghiïåm múái hònh thûác phöí biïën rêët nhiïìu thöng àiïåp cuãa giúái thêëu hiïíu” vïì viïåc cuöåc söëng àang àöët chaáy con trñ thûác vïì mùåt traái cuãa cuöåc söëng hiïån àaåi. Cho ngûúâi hiïån àaåi nhû thïë naâo. Page, Brin vaâ nhoám nïn, noá thu huát caác nghïå sô taåo hònh, kiïën truác sû, cuãa mònh baân luêån vaâ thêëy rùçng khi úã sa maåc nïëu nhaâ nhên chuãng hoåc, caác kyä sû... àïën àêy àïí trònh coá chuyïån gò xaãy ra thò khöng coá ai cûáu giuáp àûúåc. diïîn, trao àöíi vïì moåi thûá maâ hoå thêëy laâ àang àöët Google cuäng vêåy, phaãi tûå cûáu chñnh mònh bùçng chaáy con ngûúâi. Page, giöëng nhû caác baån cuãa mònh caách tûúng trúå nhau. Coá veã nhû CEO Page ài quaá hoáa trang bùçng nhûäng böå àöì kyâ dõ vaâ queåt sún lïn xa trong kyä nùng xêy dûång nïìn vùn hoáa huynh-àïå ngûúâi àïën nöîi khöng ai nhêån ra. Page ài khùæp núi theo kiïíu hûúáng àaåo. Nhûng kyâ thûåc vùn hoáa cöng vúái maáy quay phim àïí ghi hònh. Àöëi vúái nhiïìu ty vïì sau àaä ài theo hûúáng àoá. Böå aãnh maâ Page, ngûúâi, àêy laâ dõp uöëng cho àaä, chúi vui cho xaã “xò- Brin, Mayer, Silverstein, Tamara chuåp àûúåc taåi treát” nhûng Page vaâ Brin ài tòm thûá khaác. Caã möåt Burning Man àûúåc phoáng lúán treo khùæp núi trong khu vûåc khöíng löì àûúåc chia thaânh nhûäng con àûúâng toâa nhaâ Googleplex sau naây vaâ taåi caác vùn phoâng 60 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 61

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản