Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - Phần 4

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
45
lượt xem
11
download

Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến giải cho “phép lạ” hình chữ G này chính là phần “đạo” nằm rất sâu trong lòng Google: kinh doanh vì một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ đến cùng quyền lợi người tiêu dùng và cống hiến hết mình cho sự sáng tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - Phần 4

 1. Google àaä trúã thaânh ngûúâi baån tòm kiïëm quen thuöåc, giaãn dõ vaâ töët buång cuãa nhiïìu triïåu ngûúâi trïn thïë giúái. Tûâ caái ö nhoã trïn maân hònh, tri thûác Chûúng 4. nhên loaåi àûúåc chia àïìu cho bêët cûá ai, chó cêìn möîi maáy tñnh àûúåc nöëi maång (cuâng vúái ngoaåi ngûä vaâ nhûäng kyä nùng caá nhên khaác). Nhûäng ngûúâi nuöi SÖËNG CHO töm hay thuãy saãn úã khùæp Viïåt Nam coá thïí ngêîu KHAÁT VOÅNG LÚÁN nhiïn tòm thêëy trang web cuãa Giaám àöëc cöng ty Viïåt Linh úã Cêìn Giúâ, TP.HCM, vúái möåt vaâi tûâ khoáa trong ngaânh cuãa mònh. Sau àoá, hoå trao àöíi chuyïån nghïì nghiïåp vúái nhau. Bùçng caách tûúng tûå ngûúâi nöng dên nuöi töm coân tòm kiïëm sûå hiïíu biïët tûâ khùæp thïë Töi thêåt sûå yïu thñch cöng nghïå. giúái. Caác em beá úã àöìng bùçng Söng Cûãu Long cuäng Larry Page coá thïí tòm hiïíu àúâi söëng trang lûáa úã chêu Phi. Caác doanh nhên ngaây ngaây google àïí tham khaão caã nuái thöng tin. Caác nhaâ nghiïn cûáu, chñnh trõ gia, giaáo sû... google möîi ngaây. Cûá 100 ngûúâi tòm kiïëm trïn maång thò coá 70 ngûúâi duâng Google. Nhûng caác nhaâ nghiïn cûáu vêîn chûa biïët Google seä ài vïì àêu trong tûúng lai. NÖÎI CÖ ÀÚN MÚÁI Khöng ai muöën caái boáng ma vuå nöí bong boáng xaâ phoâng dot.com xaãy àïën vúái Google. Mùåc duâ ai cuäng biïët rùçng, Google àaä ra àúâi maâ miïîn nhiïîm trong 112 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 113
 2. chñnh cún àaåi dõch dot.com suåp àöí, laâm kinh tïë Myä mïìm maáy tñnh àïí baân, dõch vuå nhùæn tin vaâ giao ài xuöëng trong thêåp niïn cuöëi thïë kyã XX. Noá àùåc tiïëp gioång noái, möåt tó àöla roát vaâo AOL cuãa Times biïåt vò noá àaä khöng hïì hêën gò. Thúâi àiïím 2004, Warner, möåt àõa chó quaãng caáo phên loaåi. Dûúâng Google lïn saân giao dõch, àaä taåo ra niïìm hy voång nhû Google caånh tranh vúái têët caã. Nhaâ àêìu cú lúán cho ngaânh kinh doanh dot.com. Newsweek viïët: Rashtchy noái: “Google laâ chiïëc höåp àen bñ êín cho “Sûå kiïån phaát haânh cöng khai chûáng khoaán lêìn têët caã moåi ngûúâi”. àêìu àûúåc tiïn àûúåc dûå àoaán nhiïìu nhêët cuãa thïë kó Giaãi thñch vïì “chiïëc höåp àen bñ êín”, Page chó cûúâi naây àaä bùæt àêìu”. Khi Google baán IPO, noá àaä thu vaâ noái vúái Adi Ignatius cuãa Times: “Chuáng töi thaâ huát caác nhaâ phên tñch Phöë Wall, caác nhaâ àêìu tû dûå àïí hoå hiïíu nhêìm chûá khöng noái ra chiïën lûúåc cuãa àoaán giaá trõ cuãa noá vaâ cuöën huát cöng chuáng nua mònh, vò àún giaãn àoá cuäng laâ chiïën lûúåc”. Chiïën baán cöí phiïëu. thuêåt im lùång khön ngoan naây, Page àaä aáp duång Möåt lyá do nûäa laâ giúái chuyïn mön khöng thïí biïët trong suöët thúâi kyâ êín naáu trong vö danh úã nhaâ giûä hoùåc suy àoaán vïì chiïën lûúåc cuãa nhaâ tòm kiïëm vô xe, suöët ba nùm. “Cö àún” laâ traãi nghiïåm àêìu àúâi àaåi Google. Ngûúâi ta chó thêëy tûâ nùm naây qua nùm cuãa nhûäng gaä thanh niïn àêìy khaát voång. Bêy giúâ khaác, hai chaâng trai cuãa Google chó laâm möåt viïåc cuäng vêåy, Page khoaác aáo phoâng thñ nghiïåm àïí tiïëp duy nhêët: giuáp ngûúâi duâng, trïn toaân thïë giúái, tòm tuåc nhûäng kïë hoaåch “ngaåo maån” trong tûúng lai. kiïëm, tòm kiïëm vaâ tòm kiïëm.... miïîn phñ, miïîn phñ Nhûäng ai úã Google thò hiïíu hoå. Ngoaâi ra, Page àaânh vaâ miïîn phñ! Chùèng thêëy möåt dêëu hiïåu laâm ùn gò im lùång laâ thûúång saách. Àoá laâ nöîi cö àún vui veã vaâ caã ngoaâi viïåc thu phñ quaãng caáo! Bêët cûá saãn phêím múái meã. naâo cuãa hoå tung ra cuäng saåch seä vaâ dïî sûã duång, Brin tûâng noái vúái Moscow News möåt tiïn àoaán kyâ nhêët àõnh khöng cuái lûng thu tiïìn bùçng caách tung cuåc: Möåt ngaây naâo àoá, caác maáy tòm kiïëm seä khöng pop-up aâo aâo àïí lêëy loâng khaách haâng quaãng caáo. coân taác duång, vò ngûúâi ta coá thïí tòm kiïëm möåt caách Trong khi nhêët àõnh Page khöng phaãi laâ thaánh röìi! tûå àöång. Cûá nhû Brin noái thò maáy tòm kiïëm Google Lônh vûåc naâo Google cuäng nhaãy vaâo theo caách möåt ngaây naâo àoá seä chùèng laâ gò nûäa! Coá phaãi böå nhû vêåy khiïën nhûäng nhaâ quan saát khöng biïët hoå àöi naây biïët trûúác tûúng lai cuãa mònh khöng? Cêu seä ài vïì àêu. Nhû vêåy hoå bùæt àêìu lo lùæng. Búãi vò traã lúâi laâ coá thïí. Vaâ vò vêåy, Page seä tham gia cöng Google àïì nghõ cung cêëp dõch vuå Internet khöng viïåc khoa hoåc cuãa cöng ty. dêy cho San Francisco, möåt quêìy video trûåc tuyïën Nïëu baån àaä biïët trûúác tûúng lai cuãa baån thò bao caác chûúng trònh ti-vi vaâ giaãi trñ NBA, möåt goái phêìn giúâ baån cuäng chuêín bõ ngay bêy giúâ. Page vaâ Brin 114 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 115
 3. cuäng vêåy thöi. Coá àiïìu laâ nhûäng gò hoå àang laâm nùæm bùæt caác khaã nùng (tûúng lai) tûâ cöng nghïå. hiïån nay, àïí chuêín bõ cho tûúng lai, khöng giuáp Vêåy cöng ty cuãa öng tòm lúåi nhuêån gò trong xu ngûúâi ta thêëy roä raâng lùæm. Coá nhûäng dûå aán, thuêìn hûúáng höåi tuå nano-bio-info (nhû thöng caáo baáo chñ tuáy tòm kiïëm, liïn quan àïën àiïån thoaåi di àöång, Google cho biïët)? húåp taác vúái NASA liïn quan àïën khöng gian nhûng Àaáp: Thêåt laâ möåt cêu hoãi suy àoaán hay. Töi khaá laåi coá nhûäng thûá khöng liïn quan àïën maáy google bõ löi cuöën, trong möåt caái nhòn toaân caãnh, vïì sûå nhû biïën nhûäng thaânh phöë thaânh khu vûåc truy aãnh hûúãng vúái hïå thêìn kinh, kïí tûâ khi baâ nhaâ töi cêåp Internet khöng dêy. Google cuäng khöng thïí cêëy öëc tai thaânh cöng vaâo nùm 1996.(...) Chuáng ta giêëu diïëm logic tiïën àïën viïåc laâm ra phêìn mïìm coá khaã nùng kïët nöëi nhûäng hïå caãm biïën vúái caác hïå maáy tñnh kiïíu nhû Windows. Möåt tiïët löå khaác cho thöng tin, àiïìu naây cuäng giöëng nhû viïåc laâm gia thêëy hoå coá thïí ài sang möåt lônh vûåc rêët xa laå vúái tùng khaã nùng caãnh baáo thaãm hoåa möi trûúâng nhû Google, möåt yá tûúãng liïn quan àïën xu hûúáng höåi àöång àêët, soáng thêìn, ö nhiïîm vaâ tai hoåa do chñnh tuå liïn ngaânh nano-bio-info (nano – sinh hoåc – con ngûúâi taåo ra. (Vinton khöng noái gò àïën chuyïån thöng tin). kiïëm lúâi maâ cêu hoãi àùåt ra.) Àïí saáng toã hún quan àiïím kinh doanh cuãa Page Hoãi: Thêåt laâ khöng coá giúái haån naâo vúái Google vaâ tiïn àoaán cuãa Brin, hai ngûúâi vöën rêët hiïíu nhau, sao? Sau GoogleEarth vúái àöëi taác NASA, chuáng ta seä khöng ai biïët roä raâng hún Vinton Cerf – nhaâ seä coá möåt kho dûä liïåu GoogleSpace àuáng khöng? truyïìn baá lúåi ñch cuãa Internet vaâ cuãa chñnh Google. Àaáp: Töi chûa coá dõp thaão luêån vïì caác taác àöång Trñch traã lúâi phoãng vêën cuãa Vinton Cerf vúái biïn tûâ kïë hoaåch Google/NASA nhûng nhû baån àaä biïët têå p viïn Jorge Mascimento Rodrigues cuã a laâ töi àang laâm viïåc taåi phoâng thñ nghiïåm Jet Pro- Gurusonline thaáng 10.2005: pulsion, nhùçm àûa Internet vaâo khöng gian liïn haânh tinh (inter-planetary), àïí höî trúå thaám hiïím Hoãi: Chuáng ta chúâ àúåi gò trong tûúng lai àöëi vúái khöng gian. Google cho pheáp töi tiïëp tuåc cöng viïåc biïín trúâi Internet mïnh möng naây? naây vaâ töi mong hoåc hoãi thïm tûâ vuå húåp taác giûäa Àaáp: Chuáng ta seä tòm aãnh hûúãng cuãa chñnh chuáng hoå. NASA coá möåt lûúång thöng tin khöíng löì thu ta thöng qua Internet vúái luön hún möåt caách thûác thêåp tûâ nhiïìu sûá mïånh khöng gian trong suöët 40 taåi möåt thúâi àiïím – àöi khi nhiïìu caách thûác seä nùm qua. Vaâ àiïìu naây bao göìm nhûäng thöng tin àûúåc kïët húåp laåi àïí taåo nïn möåt saãn phêím. sûã duång àûúåc, rêët hûäu ñch bùçng caách phöëi húåp Hoãi: Öng giûä vai troâ laâ “ùng ten” cuãa Google nhùçm chuáng vúái caác cöng cuå, phûúng phaáp cuãa Google 116 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 117
 4. vaâ caác nguöìn thöng tin khaác. Vò thïë, töi nghô, cöng coá bõ quaá taãi khöng? viïåc naây coá möåt tiïìm nùng tûúng lai töët àeåp àïí töi Brin: Naäo chuáng ta hoaåt àöång hïët sûác hiïåu quaã tham gia. trong viïåc xûã lyá möåt lûúång thöng tin khöíng löì. Chuáng töi muöën laâm ra nhûäng cöî maáy tòm kiïëm Vinton Cerf àaä heá nhûäng hûúáng múái cuãa Google thöng minh hún àïí coá thïí laâm phêìn lúán cöng viïåc nhûng cuäng nhû Page, öng khöng noái chi tiïët gò thay cho con ngûúâi. Caâng thöng minh caâng töët. lùæm. Nhûng tïn tuöíi, uy tñn cuãa öng khöng cho Röìi seä dêîn àïën àêu nhó? Coá ai maâ biïët trûúác àûúåc pheáp öng “noái cho vui” vïì möåt tûúng lai maâ Google àêu. seä bûúác vaâo, hay chñnh xaác hún laâ Page vaâ Brin seä * dêën thên. * * Coá thïí caãm nhêån àûúåc têìm nhòn cuãa àöi baån naây Chuáng ta vûâa coá nhûäng thöng tin cho pheáp hiïíu vïì tûúng lai vaâ vò sao hoå bêån bõu, phaãi ùn bûäa töëi nhûäng àam mï caá nhên cuãa Page. Nöîi aám aãnh úã cöng súã vaâ ñt khi thanh minh thanh nga àiïìu gò, maâ Adi Ignatius cuãa Times goåi laâ “duâng cöng nghïå qua trñch àoaån phoãng vêën vïì chuyïån kyä thuêåt cuãa Playboy vúái Brin, dõp Google lïn saân - 2004. àïí hiïån thûåc hoáa baãn ngaä cuãa mònh”. Chuá beá ngaây naâo têín mêín haâng giúâ àöìng höì vúái nhûäng Playboy: Chuáng ta seä sûã duång Google nhû thïë caái radio cuä bêy giúâ tiïëp tuåc mï mêín nhûäng chên naâo trong tûúng lai? trúâi khoa hoåc. Coá thïí nöîi aám aãnh àoá àaä maånh Brin: Roä raâng laâ coá rêët nhiïìu caách. Chuáng töi hún haâo quang cuãa chûác danh chuã tõch, töíng giaám hiïån àang nghiïn cûáu möåt söë hònh thûác. Baån coá àöëc möåt têåp àoaân huyïìn thoaåi. Quyïìn lûåc khoa thïí goåi möåt söë àiïån thoaåi vaâ hoãi àiïìu muöën biïët, vaâ hoåc maånh hún àöëi vúái Page. Nhiïìu nguöìn tin cho thöng tin seä àûúåc àûa ra. Hiïån nay thò noá múái chó biïët, trong söë möåt trùm dûå aán cuãa Google coá möåt laâ möåt moán àöì chúi thöi, nhûng noá giuáp chuáng töi dûå aán laâ nghiïn cûáu trñ thöng minh nhên taåo. nhêån biïët caách phaát triïín nhûäng saãn phêím khaác trong tûúng lai. Trong àoá, khi noá ra àúâi, ngûúâi duâng seä “noái Playboy: Vêåy muåc àñch cuãa caác anh laâ laâm cho chuyïån” vúái maáy tòm kiïëm vaâ maáy coá khaã nùng tri thûác caã thïë giúái liïn kïët trûåc tiïëp vúái böå oác “hiïíu” nhûäng gò baån noái. Nhûäng chuyïån “ngöng chuáng ta? cuöìng” nhû vêåy khiïën cho möåt ngûúâi rêët treã nhû Brin: Tiïën gêìn túái mûác àoá, caâng gêìn caâng töët. Page, rúâi boã ngai vaâng nheå nhaâng. Playboy: ÚÃ möåt vaâi mûác àöå naâo àoá, liïåu böå nhúá Viïåc tûâ boã ngai vaâng ñt nhêët cuäng cho thêëy hai 118 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 119
 5. khña caånh vïì tñnh caách cuäng nhû suy nghô cuãa vaâo nhûäng nùm 2002 sau khi trao quyïìn cho ngûúâi Page. Khi Google trúã nïn phaát triïín quaá mûác dûå kïë võ. Hai nùm trûúác àoá, nùm 2000, khi chó múái laâ àoaán cuãa hai nhaâ saáng lêåp, noá buöåc chñnh chuã chaâng trai nöíi tiïëng coân laänh àaåo cao nhêët cuãa têåp nhên cuãa noá phaãi theo muäi lao àaä phoáng ài. Nhên àoaân úã tuöíi 28, Page àaä coá lêìn noái vïì caá nhên, viïn tùng lïn hún 200 ngûúâi röìi 3.000 ngûúâi. Haâng trñch phoãng vêën cuãa biïn têåp viïn cao cêëp Verne triïåu con ngûúâi trïn thïë giúái kyâ voång vaâo Google. Kopytoff cuãa San Francisco Chronicle (31.12.2000) Vaâ vaâo caái ngaây Page nhêån ra traách nhiïåm lúán lao vúái Larry Page. cuãa hoå àöëi vúái “nhûäng ngûúâi àang phuå thuöåc vaâo Verne Kopytoff: Cöng nghïå anh thñch nhêët? thöng tin cuãa Google”, Page vaâ Brin quyïët àõnh Page: Caái moán àöì maâ töi yïu thñch nhêët laâ àöì bûúác ài múái. Àoá laâ cho Google möåt böå maáy quaãn chúi kñch thñch trñ naä o cuã a haä n g Lego (Lego lyá phuâ húåp àïí àiïìu khiïín chiïëc phi thuyïìn àang Mindstorms). Mêëy thûá nho nhoã nhû vêåy maâ laåi coá bay. Page trao laåi quyïìn àiïìu khiïín cuãa mònh cho thïí laâm ra möåt caái maáy vi tñnh. Chùèng haån nhû àoá nhaâ chuyïn nghiïåp Eric Schmitd. “Tûâ chûác” laâ möåt laâ nhûäng con robot coá nhûäng caãm biïën. Töi àaä laâm neát vùn hoáa. “Tham quyïìn” thò seä “cöë võ”. Page àûúåc möåt vaâi thûá nhû vêåy àêëy. khöng laâm nhû vêåy vò nhòn thêëy traách nhiïåm cuãa Verne Kopytoff: Lêìn cuöëi cuâng anh khöng àuång mònh, vaâ hiïíu roä võ trñ mònh. àïën cöng nghïå laâ khi naâo? Moåi chuyïån úã Google laâ do Page vaâ Brin quyïët Page: Thúâi gian tham gia Burning Man (möåt liïn àõnh. Ai cuäng biïët nhû vêåy. Nhûng vai troâ àiïìu hoan nhaåc rock úã Sa maåc àaá àen cuãa Nevada gêy haânh cuãa Eric thò thûåc tïë àaä chûáng minh bùçng cuá quyä cho tuêìn lïî Ngaây Lao Àöång). Baån khöng àûúåc àaåi nhaãy voåt tûâ khi lïn saân giao dõch. Sûác maånh liïn laåc gò trong thúâi gian úã àoá caã. Nhûng cuäng phaãi cuãa Page laâ saãn phêím khoa hoåc. Sûác maånh cuãa coá möåt vaâi thiïët bõ cöng nghïå gò àoá múái àûúåc viïåc Brin laâ kyä thuêåt. Möîi ngûúâi giûä möåt võ trñ phoá chuã chûá. Töi thûåc sûå yïu cöng nghïå. Töi coá möåt caãm xuác tõch trong lônh vûåc cuãa mònh. Caã hai seä àêíy muäi thñch thuá khi nhòn thêëy bêët cûá saãn phêím naâo coá thïí nhoån Eric àêìu soáng ngoån gioá bay vïì phña trûúác. laâm àûúåc àiïìu naây àiïìu noå cho con ngûúâi. Nhûäng con ngûúâi taâi nùng naây biïët roä mònh laâ ai vaâ cho àïën nay, hoå vêîn laâ möåt “àöåi boáng trong Cöng nghïå, nhûäng maáy moác giuáp àúä cuöåc söëng mú”, cuãa thung luäng Silicon, cuãa thïë giúái kinh con ngûúâi laâ àam mï tûâ nhoã cuãa Larry Page. Chuyïån doanh. kinh doanh haäy àïí cho Eric. Nhiïìu nhaâ viïët tiïíu sûã AÁm aãnh phaát minh cuãa Page khöng chó böåc löå ra Larry Page cho biïët thuúã nhoã Page khöng thñch chúi 120 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 121
 6. nhûäng àöì chúi xïëp hònh cuãa haäng Lego, thay vaâo àoá àöëi vúái nhaâ tyã phuá treã. Khi àoá, Page noái: “Töi thêåt laâ maáy tñnh vaâ thiïët bõ àiïån tûã hû hoãng – vñ duå nhû sûå yïu thñch cöng nghïå”. Coân Bêy giúâ, haäy quay vïì nhûäng öëng mûåc nhiïìu maâu hiïån trûng baây úã baão vúái hiïån taåi 2006, núi Page àaä tûâ boã chûác chuã tõch taâng Stanford. Song thêåt ra, thöng tin àoá coá thïí àïí têåp trung vaâo cöng nghïå cho Google. khöng coân xaác thûåc nûäa, vò trñch àoaån úã trïn cho Tûâ khi bêån röån vúái Google, Larry Page àêm ra thêëy Page thñch thuá vúái loaåi àöì chúi xïëp hònh chuyïn khöng coân chúi saxophone nhû thuúã beá nûäa. Tuy àïì kñch thñch trñ naäo cuãa haäng Lego. Trong giúâ giaãi vêåy, trònh àöå chúi keân cuãa tyã phuá Page vêîn àuã àïí lao úã nhûäng cuöåc hoåp haânh, Page khöng chó chúi hoâa têëu chung vúái ban nhaåc nhaâ nghïì U2 trong möåt mònh maâ coân löi keáo caã Brin vaâ Eric cuâng chúi, möåt buöíi tiïåc taåi Oakland. Tûâ nhoã, Page àam mï duâ Brin khöng “aám aãnh” mêëy troâ naây lùæm. êm nhaåc nhûng laåi chòm àùæm vúái nhûäng thûá maáy Nhû vêåy, coá thïí thêëy, Page laâ ngûúâi cuãa khoa moác vaâ maáy vi tñnh. Nhiïìu ngûúâi tin rùçng, tñnh hoåc nhiïìu hún laâ nhaâ kinh doanh, cho duâ àaä laâm caách cuãa caá nhên nhaâ saáng lêåp àaä aãnh hûúãng ùn khöng töìi chuát naâo vaâo thúâi kyâ xêy dûång Google. maånh àïën vùn hoáa doanh nghiïåp. Brin cuäng súã Page, linh höìn cuãa Googleplex vaâ Brin, böå naäo cuãa hûäu möåt caá tñnh söi nöíi nhûng theo nhaâ baáo Adi noá dûúâng nhû vò vêåy maâ rêët thoaãi maái trong vûúng Ignatius cuãa Times, ngûúâi àaä boã suöët möåt tuêìn lïî quöëc giaâu suå cuãa hoå. Haâng ngaây Page ruã Brin xuöëng àïí söëng bïn trong Googleplex nhùçm “giaãi maä” hiïån sên boáng chuyïìn, quêìn cöåc, aáo ba löî quêìn nhau tûúång Google, thò Page laâ ngûúâi “suy nghô sêu xa” trïn sên caát vúái nhên viïn. Gêìn nhû chùèng bao giúâ hún vaâ “kyâ laå hún”. Ignatius kïí rùçng àaä tûâng chûáng ngûúâi ta thêëy Page trang nghiïm trong böå veston kiïën viïåc Page toám tùæt baâi diïîn vùn cho triïín laäm vaâ caâ vaåt. úã Las Vegas trûúác khi noá diïîn ra caã thaáng trúâi. Nhûäng diïîn vùn nhû vêåy, thûúâng àûúåc ai àoá soaån thaão cho caác sïëp theo caách thöng thûúâng. Quay laåi lõch sûã Google, chuáng ta cuäng coá thïí gùåp tñnh caách ÀÏÍ SÖËNG CHO KHAÁT VOÅNG naây úã Page khi chuêín bõ cho Google bûúác vaâo cuöåc chúi lúán nhêët trong àúâi: Mêët nùm nùm trúâi, nhiïìu Gurusonline goåi Larry Page laâ tñn àöì cuãa cöng hún gêëp àöi so vúái bònh thûúâng. Vaâ cuäng giöëng nghïå. Page coá möåt niïìm tin maänh liïåt vaâo àùåc tñnh nhû úã thaânh cöng úã Las Vegas, Google àaä thaânh biïën àöíi cuöåc söëng cuãa cöng nghïå. San Francisco cöng vûúåt quaá mong àúåi ngay khi bûúác vaâo Phöë Chronicle vaâo nùm 2000 àaä hoãi chuyïån cöng nghïå Wall – lïn saân giao dõch chûáng khoaán nùm 2004. 122 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 123
 7. Àïí taåo ra möåt cuöåc caách maång, ngûúâi ta khöng thïí thöng tin thò baån seä caãm nhêån àûúåc troång traách khöng nuöi dûúäng vaâ chúâ thúâi cú chñn muöìi. àoá. Baån phaãi nghô vïì àiïìu àoá möåt caách thêåt sûå Caác kyä sû cuãa Google Inc. caãm nhêån nhû thïë naâo nghiïm tuác. vïì niïìm tin vaâo cöng nghïå cuãa caác nhaâ saáng lêåp? Playboy: Caác anh coá coân ngaåc nhiïn tûâ nhûäng Àêy laâ niïìm tin tûúãng cuãa möåt googler, kyä sû Alan ngûúâi duâng Google khöng? Eustace: “Möåt trong nhûäng yá tûúãng maâ chuáng töi Page: Chuáng töi luác naâo cuäng nghe nhûäng cêu àang thûåc hiïån laâ böå maáy phiïn dõch. Chuáng töi chuyïån àaáng ngaåc nhiïn. Töi nhêån ra chuáng töi laâ tin tûúãng möåt caách maånh meä rùçng coá àuã dûä liïåu möåt phêìn cuãa cuöåc söëng möîi ngaây cuãa moåi ngûúâi, trïn web vaâ trïn thïë giúái hiïån taåi, cho pheáp chuáng giöëng nhû chuyïån àaánh rùng vêåy. Moåi ngûúâi duâng töi dõch tûå àöång tûâ ngön ngûä naây sang ngön ngûä trong caã ngaây, cho moåi thûá: khi laâm viïåc, mua sùæm khaác”. Nhên viïn Google àaä laâm viïåc theo nhoám úã hay tòm caách quyïët àõnh seä laâm gò sau khi tan têët caã caác loaåi yá tûúãng coá khaã nùng laâm thay àöíi cöng súã. Vaâ nhiïìu thûá khaác nûäa. Google àûúåc chêëp thïë giúái. Khaát voång tuöíi treã cuãa Page àaä lan sang nhêån nhû möåt phêìn cuãa cuöåc söëng. Àiïìu àoá thêåt nhên viïn. Vaâ àoá laâ möåt trong caác àöång lûåc khiïën àaáng lûu yá vaâ giaãi thñch vò sao Google thaânh cöng. nhên viïn úã laåi cöng súã suöët àïm àïí tiïëp tuåc caác Playboy: Duâ caác anh àaä lïn danh saách túái 4 tó doâng suy nghô cuãa mònh vaâ laâm viïåc. trang web (2004-NV), thò vêîn coân túái hún 10 tó Page coá möåt lo êu vaâ cuäng laâ àöång lûåc àïí tiïën vïì trang nûäa, vaâ con söë àang tùng lïn haâng ngaây. phña trûúác. Vaâo dõp lïn saân chûáng khoaán (2004), Liïåu Google coá thïí bùæt kõp vaâ tiïëp tuåc phaát triïín Page – khi àoá vûâa trúã thaânh tyã phuá – trao àöíi vúái khöng? taåp chñ Playboy. Page: Chuáng töi buöåc phaãi nhû vêåy. Söë lûúång khöng ngûâng tùng cuãa thöng tin coá nghôa laâ caâng Playboy: Thêåm chñ bêy giúâ Google àaä trúã thaânh coá nhiïìu cú höåi àïí coá cêu traã lúâi töët hún. Caâng coá möåt àöång tûâ röìi. Caác anh àaä bùæt àêìu tñnh toaán nhiïìu thöng tin thò caâng töët maâ. mûác àöå thaânh cöng cuãa Google tûâ khi naâo? Page: Töi khöng nhúá roä lùæm. Coá leä tûâ rêët súám khi Coá thïí thêëy, qua nhûäng phaát biïíu cuãa chñnh töi àoåc àûúåc möåt baâi baáo naâo àoá noái “ngûúâi ta Page, cuãa Vinton Cerf hay cuãa Craig Silverstein google caác cuöåc heån” (google nhû àöång tûâ). Töi rùçng Google chó múái bùæt àêìu tiïën trònh cuãa noá, nhêån thêëy àoá laâ möåt traách nhiïåm lúán lao. Nïëu baån cuäng nhû kyã nguyïn cöng nghïå thöng tin chó múái hiïíu àûúåc rùçng moåi ngûúâi àang dûåa vaâo baån àïí coá ài nhûäng bûúác ài àêìu tiïn cuãa noá trong lõch sûã rêët 124 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 125
 8. daâi cuãa con ngûúâi. Cuöåc viïîn du chó múái bùæt àêìu, khöng thïí lan traân toaân thïë giúái nhû Google. nhû giaáo sû Cerf àaä noái. Page thñch cuöåc viïîn du Tûâ khaát voång toaân cêìu nhû vêåy cuãa Google, Page khoa hoåc àoá hún laâ kinh doanh. àaä laänh àaåo vaâ hoaân têët giai àoaån múâi goåi caã thïë * giúái cuâng tham gia vaâo cöng cuöåc cuãa Google. Nhû * * thïí àoá laâ cöng viïåc chung moåi ngûúâi. Page kiïn Vêåy Larry Page laâ ai? Nhaâ quaãn lyá vúái thuyïët nhêîn giaãi thñch vaâ thuyïët phuåc caác bïn tham gia khaác biïåt hoáa? Nhaâ khoa hoåc? Nhaâ tyã phuá? Thöng haäy haânh àöång vaâo cöng viïåc àoá – giaãi quyïët möåt tin múái nhêët tûâ Forbes, khi chûúng naây vûâa àûúåc thaách thûác do thúâi àaåi Internet àùåt ra. Kïët quaã laâ viïët xong: Google mua laåi ga-ra cuä thuúã khúãi nghiïåp. caác bïn tham gia – ngûúâi duâng, khaách haâng quaãng Trïn website Google cuäng loan tin naây. Baáo Viïåt caáo, doanh nghiïåp, nhaâ àêìu tû, nhaâ khoa hoåc, caác Nam cuäng àûa vaâo trang thïë giúái. Page vaâ Brin chñnh khaách... – àaä nhêån ra vêën àïì vaâ tham gia mua laåi kyã niïåm xûa vaâ xem nhû laâ möåt phêìn cuãa vaâo. Cöng nghïå vaâ cöng nghiïåp tòm kiïëm thöng tin di saãn vùn hoáa doanh nghiïåp. Chuyïån múái hún trïn Internet phaát triïín möåt bûúác daâi. cuãa chuyïån taám nùm trûúác laâ hoå mua luön ngöi Page àaä may mùæn àûúåc àûáng trïn vai nhûäng nhaâ bïn caånh, àïí tiïån cho khaách tham quan. Tûâ ngûúâi khöíng löì – nhûäng nhaâ kiïën taåo thïë giúái caái ga-ra xe húi bûúác möåt bûúác taám nùm ra quy Internet – vaâ biïët caách àûáng vûäng trïn yïëu töë thúâi mö toaân cêìu vaâ haâng àêìu. Möåt kõch baãn khúãi nghiïåp àaåi àoá. Page àaä chó thaânh cöng khi giaãi quyïët xong quen thuöåc cuãa thung luäng Silicon nhûng hoaân àùåc tñnh liïn vùn hoáa vaâ phi biïn giúái cuãa thïë giúái toaân múái laå vïì diïîn xuêët trong suöët quaá trònh cuãa aão, vúái caãm hûáng roä neát vïì àúâi söëng thûåc cuãa con noá... Hiïån tûúång “Google is global” do Page dêîn ngûúâi trong thúâi kyâ thûá ba cuãa toaân cêìu hoáa. dùæt, thaânh cöng trong thúâi gian rêët ngùæn, cho thêëy Khöng thïí chùæc chùæn Google thaânh cöng nhû nhûäng kinh nghiïåm gò? höm nay nïëu Page khöng tòm kiïëm àûúåc caác möëi Tû duy nhên loaåi cuãa nhûäng nhaâ khoa hoåc thuêìn cöång taác xung quanh. Coá leä Google chó laâ caái ga-ra tuáy laâ may mùæn lúán nhêët cho Google. Page àaä xuêët cö àún hoùåc laâ möåt cöng ty bònh thûúâng giaâu coá phaát nhû vêåy vaâ àïí àêìu oác maäi maäi ài theo hûúáng naâo àoá nïëu khöng taåo àûúåc caãm hûáng cho caác taâi àoá. Tûâ àoá, noá chi phöëi vaâ hûúáng dêîn toaân böå caác nùng haâng àêìu lûåa choån Google – ngaây maâ Page àûúâng löëi kinh doanh. Àiïìu naây giaãi thñch vò sao khöng àuã tiïìn àïí traã lûúng tûúng xûáng. Rêët coá thïí nhiïìu maáy tòm kiïëm khaác cuäng àaä ra àúâi trûúác vaâ haâng triïåu con ngûúâi trïn khùæp haânh tinh àaä khöng sau Google, trong àoá coá maáy cuãa Viïåt Nam, àaä tham gia vaâo cöng cuöåc truyïìn baá Google tûå nguyïån, 126 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 127
 9. nïëu àaám àöng khöng àûúåc Google tön troång trong àaä nhaãy vaâo laâm doanh nhên vúái caách nhòn àúâi P vùn hoáa quaãng caáo. Haâng ngaân nhên viïn seä khöng cuãa möåt nhaâ khoa hoåc. Àïí cuöëi cuâng, Page daám tûâ àuã caãm hûáng söëng chïët vúái doanh nghiïåp nïëu hoå boã àuáng luác àïí coá thïí tiïën xa hún trïn con àûúâng khöng àûúåc tin tûúãng vaâ kñch thñch caái töët luön khoa hoåc, cöng nghïå – nhûäng thûá khöng bao giúâ tiïìm êín bïn trong möîi têm höìn. coá àûúâng biïn giúái laänh thöí, maâu da hay tön giaáo. “Treã” laâ phêím chêët haâng àêìu cuãa Google vaâ rêët Àiïìu rùn thûá nhêët cuãa Google laâ haäy têåp trung coá thïí àoá laâ lyá do giuáp cho têåp àoaân naây vûún vai vaâo ngûúâi duâng. Bñ quyïët thûá nhêët cuãa Page laâ têåp lúán dêåy, ài nhanh nhû ngûåa phi. Noái vïì tuöíi taác, trung vaâo ngûúâi duâng. Thaânh cöng bêåc nhêët cuãa hoå coá rêët ñt caác cêy àa cêy àïì nùæm giûä caác võ trñ Page vaâ Google bùæt nguöìn tûâ triïët lyá phuåc vuå ngûúâi xung yïëu, coân laåi caã chuåc chûác vuå àiïìu haânh maãng duâng bùçng viïåc töí chûác thöng tin toaân cêìu. Page laâ nhûäng ngûúâi àöìng trang lûáa vúái Page. Nhûäng àaä muöën Google laâ cuãa ngûúâi duâng. Vaâ röìi thïë giúái ngûúâi treã laâ minh chûáng töët nhêët cho lyá do thaânh chûáng kiïën möåt cêu chuyïån kinh doanh kò diïåu. cöng cuãa möåt nïìn vùn hoáa khaác biïåt. Ngûúâi treã Bùçng caách naâo Page laâm àûúåc àiïìu àoá? thñch nghi nhanh vúái caái múái. Hoå hiïíu nhau vò “cö àún” nhû nhau, khaát voång giöëng nhau. Cuöëi cuâng, têët caã laâm nïn möåt khöng khñ treã, bao göìm caã nhûäng laäo laâng trong àoá. Caác nûúác ngheâo coá thïí nhòn thêëy gò tûâ möåt hiïån tûúång coá tñnh thúâi àaåi nhû vêåy? Àoá coá thïí laâ cú höåi cho moåi núi laâ tûúng àöëi ngang bùçng nhau. Cöng nghïå vaâ kinh doanh IQ coá thïí giuáp ài tùæt àoán àêìu, vúái àiïìu kiïån töëi thûúång laâ coá goác nhòn phuâ húåp. Ngûúâi treã Viïåt Nam chùæc chùæn àaä coá trong mònh chuát hy voång tûâ huyïìn thoaåi Google. Doanh nhên Viïåt Nam chùæc chùæn àaä chia seã chuát tinh thêìn doanh nghiïåp trong böëi caãnh thïë giúái phùèng, muöën hay khöng cuäng phaãi tiïën vaâo vúái nhiïìu búä ngúä. Trong suöët tiïën trònh àoá, àiïìu nöíi bêåt lïn laâ Page 128 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 129
 10. hêìn II. TRIÏËT LYÁ VÏÌ SÛÅ HÚÅP TAÁC: CHIA SEÃ KHAÁT VOÅNG Töi khöng muöën quaá tûå maän. Larry Page 130 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 131
 11. Giúâ giaãi lao cuãa möåt höåi nghõ thûúng maåi taåi San Francisco, thaáng 3.2006, böå ba quyïìn lûåc cuãa Google ngöìi quanh möåt caái baân vúái thêåt nhiïìu àöì chúi xïëp hònh cuãa haäng Lego. Page àang xïëp hònh Chûúng 1. möåt chiïëc cêìu thang ài lïn. Brin xïëp möåt con ro- bot. Schmitd khöng chúi troâ naây maâ chó ngöìi khöng, duöîi chên daâi ra saân nhaâ. Phoáng viïn Adi Ignatius LARRY PAGE GÙÅP TRI KYÃ nhòn caãnh tûúång àoá vaâ goåi hoå laâ “àaáng yïu”. Vò phoáng viïn naây nhúá laåi chi tiïët Page àaä tûâng saáng chïë ra chiïëc maáy in tûâ nhûäng viïn xïëp hònh Lego. Viïët vêåy, nhûng Adi vêîn tiïën àïën vaâ tung ra nhûäng cêu hoãi nhaâ nghïì vúái caác nhaâ tyã phuá “dïî thûúng”. Chuáng töi chûa bao giúâ phaãi choaãng nhau caã. Haäy xem hai bïn caâ khõa nhau. Larry Page Adi Ignatius: Caác anh àang xïëp caái gò vêåy? Brin: Töi mong möåt caái loâ phaãn ûáng haån nhên nhûng noá laåi ra möåt con robot vúái khêíu bazooka kyâ laå. Page: Hey, töi biïët töi àang xïëp hònh Eric vúái mêëy miïëng Lego naây (roä raâng laâ xêy caái cêìu thang). Adi Ignatius: Google àaä coá quaäng àûúâng daâi. Caãm giaác àûúåc chuã trò möåt cuöåc hoåp caã ngaân nhên viïn noá nhû thïë naâo nhó? Brin: Thêåt tònh thò chùèng vui veã gò nhêët laâ khi noá diïîn ra úã möåt núi to nhû thïë naây. Page khöng coá cêu traã lúâi. Chùèng phaãi tûå nhiïn maâ Adi caâ khõa chuyïån “caãm giaác chuã trò cuöåc hoåp caã ngaân ngûúâi”, búãi vò tûâ lêu 132 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 133
 12. caác nhaâ phên tñch noái nhiïìu trïn mùåt baáo vïì chuyïån lúán vaâ xaãy ra trong möåt thúâi gian cûåc ngùæn. Töi coá kinh doanh khöng chuyïn cuãa hai nhaâ saáng lêåp – biïët nghïì cuãa öng laâ luön doâm ngoá àïën caác cöng khöng traãi qua trûúâng lúáp naâo cho tûúng xûáng vúái ty coá nhûäng thay àöíi nhanh choáng chûá. Khi chuáng têåp àoaân vûâa lúán vûâa lïn quaá nhanh. Vaâ hún nûäa, töi coân laâ möåt cöng ty chó vúái 50 ngûúâi, chuáng töi giúái thaåo tin àïìu biïët rùçng höìi nhoã hai nhaâ khoa hoåc phaát àöång nhûäng buöíi gùåp mùåt cuöëi tuêìn (TGIF - naây laâ nhûäng chuá beá nhuát nhaát (song khi vaâo àaåi Thanks God It’s Friday) vaâo möîi chiïìu thûá saáu àïí hoåc, Page trúã thaânh tay diïîn thuyïët rêët cûâ). Nhûng moåi ngûúâi coá thïí biïët nhûäng diïîn biïën trong tuêìn bêy giúâ, Brin coá thïí khoe “àöå lúán” cuãa mònh röìi. qua. Nhûng bêy giúâ thò hïët röìi vò chuáng töi coá quaá nhiïìu ngûúâi, khoaãng 1.000 nhên viïn, kïí caã nhûäng Adi mïìm hún: Cöng viïåc vêîn vui nhû ngaây naâo ngûúâi laâm viïåc úã caác muái giúâ khaác nhau nûäa. Chuáng chûá? töi cöë gùæng gûãi nhûäng email vùæn tùæt tin ngùæn trong Chó coá Brin traã lúâi nhûng vêîn xûng hö söë nhiïìu: tuêìn, nhûng khöng phaãi cûá luön nhû vêåy. Khi baån Chuáng töi mêët ài caãm giaác thên thuöåc nhû thuúã trûúãng thaânh, baån phaãi luön luön saáng taåo ra naâo. Khi quy mö múã röång tûâ mûúâi lïn möåt trùm nhûäng qui trònh múái. Töi laâm khaá töët cöng viïåc giûä ngûúâi, baån thêåm chñ chùèng thïí nhúá tïn hïët moåi cho àûúåc nïëp laâm viïåc naây, nhûng thûã thaách thò ngûúâi àûúåc. Luác àoá, baån chó coân phaát triïín theo vêîn àang chúâ phña trûúác”. kiïíu têån duång söë àöng. Bêy giúâ trúã laåi giúâ giaãi lao taåi San Francisco. Adi Page tiïëp tuåc khöng noái gò. Trúã laåi hai nùm trûúác, ài thùèng vaâo vêën àïì: Liïåu Google coá möåt chiïën lûúåc khi chuêín bõ lïn saân, Playboy àaä hoãi vïì viïåc “mêët naâo khöng? Búãi vò lônh vûåc naâo caác anh cuäng nhaãy ài niïìm vui vò phaãi hoåp haânh, baáo caáo haâng quyá vaâo caã... cho cöí àöng”. Page àaä noái vúái Playboy thûåc tïë cuãa Lêìn naây Schmitd phaãi ngûng giaãi lao: Chuáng töi mònh: “Töi àang lo àêy, maâ thêåt ra trûúác giúâ töi cöë taåo ra veã bïì ngoaâi nhû thïí khöng kiïím soaát vêîn nghô àïën chuyïån êëy. Töi àaä lo tûâ luác chuáng töi àûúåc. Thêåt ra, bïn trong, àêu vaâo àêëy caã. Àoá laâ caâng trúã nïn lúán maånh hún vaâ coá nhiïìu aáp lûåc múái möåt phêìn cuãa bñ mêåt. lïn cöng ty. Thúâi gian khöng lêu trûúác, chuáng töi Page: Nhòn chung, chuáng töi khöng noái nhiïìu vïì coân laâm viïåc chung möåt têìng nhaâ. Röìi chuáng töi chiïën lûúåc cuãa mònh, búãi vò àoá cuäng laâ chiïën lûúåc phaãi dúâi sang toâa vùn phoâng múái, röång lúán hún vaâ maâ. laâm viïåc úã hai têìng khaác nhau. Chuáng töi tuyïín thïm nhên viïn kinh doanh. Möîi thay àöíi àïìu rêët Cêu noái naây cuãa Page sau àoá àûúåc trñch dêîn laåi 134 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 135
 13. trïn nhiïìu baâi baáo. Page àaä quaá biïët caái caách maâ nhaâ saáng lêåp: “Google khöng vêån haânh vò quyïìn ngûúâi ta goåi mònh laâ “öng thaánh söëng” nhû thïë lúåi cuãa caác cöí àöng maâ vò quyïìn lúåi lêu daâi cuãa naâo. Page coá kinh nghiïåm quan troång laâ Google ngûúâi duâng cuöëi cuâng”. trong möåt thúâi gian daâi àaä chùèng coá ai hiïíu ngoaâi Trûúác cuöåc phoãng vêën naây mûúâi nùm, moåi chuyïån chûä “khaác ngûúâi quaá”. Vêåy noái ra cuäng seä vêåy thöi. àaä khúãi àêìu tûâ cuöåc gùåp gúä àõnh mïånh giûäa hai Nhû chuyïån húåp taác vúái NASA laâm dûä liïåu chùèng thanh niïn Page vaâ Brin. Phêìn lúán caác nguöìn taâi haån, cuäng bõ veä vúâi laâ kiïu cùng lïn cung trùng liïåu cho biïët, khi múái gùåp nhau, hai ngûúâi baån laâm cùæm cúâ. Adi coá möåt cêu hoãi quan troång giuáp laâm nïn Google khöng ûa nhau lùæm. Laâm thïë naâo hoå saáng toã quan niïåm söëng cuãa nhûäng chaâng trai húåp taác vúái nhau trong suöët gêìn möåt thêåp niïn naây. qua vaâ laâm nïn huyïìn thoaåi Google? Trûúác hïët, haäy xem Brin laâ ai. Adi Ignatius: Caãm giaác khi àöåt nhiïn giaâu suå noá nhû thïë naâo nhó? Brin (traã lúâi thùèng vaâo cêu hoãi): Phaãi mêët khaá nhiïìu thúâi gian àïí laâm quen àêëy. Luác naâo anh BRIN – CÊÅU BEÁ TÖËT KHI NGUÃ cuäng nghe ngûúâi ta noái laâ tiïìn khöng mua àûúåc haånh phuác. Nhûng töi nghô laâ khi coá nhiïìu tiïìn thò Sergey Brin àûúåc sinh ra taåi thuã àö Moscow cuãa chñ ñt cuäng mua àûúåc möåt mêíu haånh phuác àêëy Nga, nùm 1974. Àûáa beá 5 tuöíi cuãa xûá súã baåch chûá. Töi vûâa têåu möåt caái xe múái thay cho caái àaä dûúng àaä theo cha meå rúâi quï hûúng àïën àõnh cû quaá cuä röìi. taåi Myä. Cha cuãa Brin, öng Mikhail Brin laâ thêìy Page: Nïëu chuáng töi laâm têët caã chó vò tiïìn, coá leä giaáo daåy toaán taåi möåt trûúâng trung hoåc höìi coân úã chuáng töi àaä baán Google tûâ àúâi naâo röìi. Vaâ bêy giúâ Nga, nhûng àïën nûúác Myä öng giaãng daåy xaác xuêët àang nùçm phúi nùæng trïn baäi biïín. vaâ thöëng kï ûáng duång taåi Àaåi hoåc Maryland. Meå cuãa Brin, baâ Eugenia Brin, trúã thaânh nhaâ khoa Page àaä khöng noái vïì “caãm giaác” maâ traã lúâi vïì hoåc cuãa NASA. Trong nhaâ, Sergey Brin coá em trai muåc tiïu söëng. laâ Samuel Brin. Muåc tiïu naây coá logic vúái khúãi àêìu cuãa Google. Cêåu beá göëc Do Thaái Brin tûâ nhoã àaä tùæm trong Khi êëy, Page àem baán phaát minh PageRank, khöng khöng khñ khoa hoåc cuãa cha vaâ meå. Brin rêët quen coá yá àõnh kinh doanh. Vaâ ngaây nay Eric Schmidt vaâ thñch nhûäng buöíi tiïåc gia àònh maâ cha meå cêåu àiïìu haânh sûå nghiïåp Google theo tinh thêìn cuãa 136 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 137
 14. múâi baån beâ cuãa hoå vïì chúi vaâ noái chuyïån khoa Thúâi gian úã trûúâng hoåc, Brin bùæt àêìu nhêån ra hoåc. Túâ Moscow News vïì sau viïët vïì nhaâ àöìng àam mï cuãa mònh àöëi vúái Internet. Brin nhêån thêëy saáng lêåp Google göëc Nga cuãa hoå, àaä goåi Brin laâ phaát minh rêët múái naây röìi seä àùåt ra vö söë rùæc röëi thêìn àöìng toaán hoåc. Vò Brin coá nùng khiïëu vïì toaán nan giaãi cuãa chñnh con ngûúâi. Nhûng Internet seä vaâ yïu thñch àiïån tûã höìi coân nhoã. Moscow News laâm thïë giúái thay àöíi phûúng thûác quaãn lyá àúâi cho biïët luác hoåc lúáp möåt, Brin àaä àïì nghõ vúái thêìy söëng cuãa mònh. Vaâ Brin àaä xêy dûång möåt phêìn giaáo cuãa mònh möåt caách in êën múái khi kyä thuêåt mïìm baão vïå baãn quyïìn trïn maång, möåt website naây chó múái bùæt àêìu xêm nhêåp vaâo caác gia àònh úã àaánh giaá phim aãnh trïn maång vaâ möåt vaâi website Myä. Coân taåp chñ Times cho biïët luác lïn 9 tuöíi, cha nhoã khaác. Khuynh hûúáng cuãa Brin khöng àún thuêìn cuãa Brin àaä tùång cho cêåu chiïëc maáy vi tñnh àêìu laâ kyä thuêåt maâ chuáng coá daáng dêëp cuãa nhûäng tiïu tiïn trong àúâi hiïåu Commandore 64. chuêín quaãn lyá cho àúâi söëng aão – möåt khuynh Theo Playboy, Brins cuäng bõ trïu gheåo laâ Jewboy hûúáng xaä höåi. Brin cuäng thñch thïí thao vaâ nhaåc möîi khi hoå ài trïn phöë (Jew laâ tûâ khinh miïåt goåi rock nhûng súã thñch khöng phaãi laâ quan têm lúán. möåt ngûúâi göëc Do Thaái). Cha cuãa Brin àaä thöí löå vúái Brin thñch ngöìi vúái maáy tñnh. Cuöëi cuâng Sergey Reuters: “Töi rêët lo lùæng boån treã cuäng seä phaãi àöëi Brin lûåa choån hûúáng ài: àaâo xúái dûä liïåu (data min- mùåt vúái naån phên biïåt”. Nhûäng kyã niïåm tuöíi êëu ing), tòm kiïëm caác nguöìn thöng tin khöng coá töí thú thûúâng àïí laåi nhûäng êën tûúång sêu àêåm vaâ àöi chûác cho con àûúâng lêëy hoåc võ tiïën sô. Con àûúâng khi noá aãnh hûúãng àïën tû tûúãng cuãa ngûúâi àoá sau danh voång khoa hoåc àang ïm àïìm naây seä bõ dûâng naây. Brin àam mï thïí thao vaâ thñch hoaåt àöång, laåi tûâ cuöåc gùåp àõnh mïånh vúái Larry Page. khaác vúái Page hay ruåt reâ. Brin àaä tûâng thûã caãm Brin laâ diïîn giaã khaá thaânh cöng taåi caác diïîn àaân giaác bay bùçng caách ài hoåc àu bay taåi möåt trûúâng nhû Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái, caác höåi thaão kyä daåy xiïëc úã San Francisco. thuêåt, giaãi trñ vaâ thiïët kïë. Brin tham gia chûúng Töët nghiïåp trung hoåc phöí thöng, Brin vaâo hoåc trònh chuyïn àïì cuãa Charlie Rose trïn àaâi CNBC khoa toaán cuãa Àaåi hoåc Maryland, núi cha cêåu laâ vaâ CNNfn, úã àoá Brin thûúâng hay noái vïì tûúng lai giaáo sû. Töët nghiïåp cûã nhên àaåi hoåc haång ûu àaä cuãa Internet vaâ cöng nghïå tòm kiïëm. Brin cöng böë giuáp cho chaâng sinh viïn ngheâo naây suêët hoåc böíng caã chuåc baâi baáo khoa hoåc vïì khai thaác dûä liïåu. bûúác chên vaâo khuön viïn Stanford lûâng danh. Àang laâ öng chuã huyïìn thoaåi cuãa huyïìn thoaåi Möåt nùm sau, Brin gùåp Larry Page – cuäng taâi nùng Google nhûng Brin coá möåt tiïn àoaán kyâ laå vúái Mos- khöng keám. cow News: Trong nùm nùm nûäa ngûúâi ta coá thïí seä 138 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 139
 15. tòm kiïëm caác thöng tin möåt caách tûå àöång vaâ nhû Page hún Brin möåt tuöíi, sinh ngaây 26.3.1973 – thïë caác maáy tòm kiïëm, bao göìm google, seä khöng möåt nùm trûúác khi Bill Gates boã hoåc rúâi khoãi hoåc coân taác duång. Coá phaãi Brin vaâ Page laåi nhòn thêëy viïån MIT àïí bùæt àêìu sûå nghiïåp lûâng danh. Tuöíi möåt tûúng lai khaác cuãa con ngûúâi tûâ Internet luön thú cuãa Page may mùæn hún Brin vò khöng phaãi lûu thaách thûác? laåc vò thúâi cuöåc nhûng doâng hoå cuãa Page laåi coá möåt Brin àaä boã hoåc tiïën sô nûãa chûâng vò Google. Vaâ lõch sûã àùåc biïåt. Chuá beá sinh ra úã bang Michigan, nhû thïë, àïën bêy giúâ baâ meå vêîn hoãi chuyïån àoá Myä, vaâ àïën trûúâng nhû bao àûáa treã khaác. Gia àònh “haâng tuêìn”, theo caách noái cuãa Brin. Vaâ tyã phuá Brin cuãa Page cuäng laâ möåt möi trûúâng khoa hoåc giöëng thuá thêåt laâ “töi muöën hoaân têët viïåc hoåc àoá nhûng nhû gia àònh Brin vêåy. Cha cuãa Page, giaáo sû Carl luác naây chûa àaâo àêu ra thúâi gian thñch húåp”. Victor Page laâ nhaâ tiïn phong trong giaãng daåy khoa Khi öng Michael Brin àïën thùm öng con tyã phuá hoåc maáy tñnh vaâ trñ tuïå nhên taåo taåi Àaåi hoåc Michi- àaä noái vúái nhaâ baáo Adi Ignatius möåt caách hoám gan. Sau naây, Page cuäng vaâo àaåi hoåc núi cha mònh hónh: “Sergey laâ möåt cêåu beá töët khi nguã”. giaãng daåy, y nhû trûúâng húåp cuãa Brin. Meå cuãa Page coá nhiïìu àiïím tûúng àöìng vúái anh baån cuãa Larry, baâ Gloria Page cuäng giaãng daåy lêåp trònh vaâ mònh nhûng cuäng nhiïìu khaác biïåt. laâ nhaâ cöë vêën trong lônh vûåc maáy vi tñnh. Khöng khñ tin hoåc cuãa gia àònh seä thêëm sêu vaâo chuá beá Page nhuát nhaát vaâ rêët hay ruåt reâ. Nhûäng baâi viïët trong phêìn lõch sûã cuãa haäng Google LARRY PAGE – CHUÁ BEÁ NHUÁT NHAÁT cho biïët Page nghõch maáy tñnh luác 7 tuöíi, tûác laâ ÛA GÊY SÖËC nùm 1979. Khi àoá, Brin cuäng vûâa lêìn àêìu tiïn bûúác chên vaâo trûúâng hoåc khi vûâa àïën àõnh cû úã Larry Page – cûåu sinh viïn laâm nïn sûå khaác biïåt Myä. Page vïì sau nhúá laåi caác phiïëu ghi dûä liïåu thuúã laâ tûåa àïì baâi viïët cuãa Khoa Kyä thuêåt àiïån tûã vaâ àoá thò vêîn duâng phûúng phaáp àuåc löî. Maáy tñnh Khoa hoåc maáy vñ tinh, Àaåi hoåc Michigan, viïët vïì chûa phöí biïën nhû ngaây nay nhûng öng böë àaä cûåu sinh viïn cuãa mònh trïn website nhaâ trûúâng. àem vïì cho con möåt caái, vò cêåu beá cûá quêën quyát Page trúã thaânh têëm gûúng maâ trûúâng naây muöën vñ bïn chiïëc maáy biïët laâm àiïìu kyâ laå. Vaâ caã nhaâ duâng duå vúái sinh viïn múái. Vò thïë, nhaâ trûúâng àaä viïët chung möåt maáy vi tñnh. Page nhúá laåi vúái têåp san vaâo nùm 2001: “Khöng coá tiïëc nuöëi naâo khi caác Michigan Engineer söë xuên heâ 2001 rùçng “Rêët coá thanh niïn tòm hiïíu cuöåc àúâi cuãa Larry Page”. thïí töi laâ hoåc sinh àêìu tiïn cuãa möåt trûúâng tiïíu 140 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 141
 16. hoåc nöåp baâi bùçng caách in ra tûâ maáy tñnh”. Page cuãa thaânh phöë East Lansing. ÚÃ àêy, Page trúã thaânh nhúá laåi chuyïån naây: “Coá leä töi àaä laâm cho thêìy cö trûúãng nhoám “cêu laåc böå trinh saát”. Giaáo viïn Nick töi luác àoá phaãi luáng tuáng”. Archer nhúá laåi: “Àoá laâ nhaâ tû tûúãng nhñ coá suy Anh trai cuãa Page, Carl Jr. Page hún em trai mònh nghô àöåc lêåp”. Carl àïën nay vêîn nhúá nhû in doâng 10 tuöíi, nhúá laåi: Em töi luác nhoã luác naâo cuäng àùåt chûä àêìu tiïn nhoác Page goä vaâo maáy tñnh: Frog and cêu hoãi vïì moåi thûá xung quanh mònh theo khuynh Toad Together – möåt cêu chuyïån daânh cho treã em. hûúáng nhû thïë naây: “Ö, laâm thïë naâo maâ noá laâm Page thûúâng hay ruã luä baån vïì nhaâ cuâng hoåc nhoám àûúåc nhû thïë nhó?”. Chuá beá Page cûåc thñch mêëy caái vúái cha cuãa Page, möîi khi öng vïì nhaâ sau giúâ laâm tuöëc-nú-vñt vò chuáng coá khaã nùng giuáp chuá thaáo têët viïåc úã trûúâng Àaåi hoåc Michigan, caách nhaâ chó hún caã caác nùæp àêåy cuãa caác loaåi maáy moác coá thïí “chúi” cêy söë. Page cuäng coá möåt thiïn hûúáng xaä höåi cuäng àûúåc, àïí xem “laâm thïë naâo maâ noá hoaåt àöång àûúåc maånh khöng keám. BBC khi viïët vïì thaânh cöng khaác nhû thïë”. Nhûng caái maáy vi tñnh laâ thûá húáp höìn laå cuãa Page àöëi vúái Google, àaä cho rùçng taâi nùng chuá beá hún caã. Page laâ tay nhoác toâ moâ àuã moåi lônh kinh doanh naây chõu aãnh hûúãng tûâ gia àònh. Àoá laâ vûåc nhûng àùåc biïåt thñch lônh vûåc maáy tñnh, Carl àiïìu luön bao phuã bêët cûá ai. Trong khi àoá, caác Jr. nhúá laåi thiïn hûúáng cuãa em trai. “Laâm thïë naâo?” nghiïn cûáu cuãa David Vise, taác giaã Google Story laâ cêu hoãi àaä dêîn Page àïën phaát minh Google. cho thêëy Page laâ àûáa treã àa caãm, trong àoá coá dêëu Page laâ ngûúâi cuãa khoa hoåc. Coá leä trûúâng kyä sû êën lõch sûã gia àònh. maáy tñnh cuãa Àaåi hoåc Michigan, núi Page theo hoåc Cha cuãa Page, giaáo sû Carl Victor Page laâ nhaâ àaåi hoåc àaä rêët chñnh xaác khi viïët trïn website vïì khoa hoåc tiïn phong vïì trñ thöng minh nhên taåo cûåu sinh viïn danh tiïëng cuãa mònh bùçng nhûäng vaâ khoa hoåc maáy tñnh. Öng àaä dêîn dùæt Page vaâo tûåa àïì nhû thïë naây: Born to Computer (sinh ra cho lônh vûåc maâ öng tön thúâ, àoá laâ maáy tñnh. Nhûng maáy tñnh) hoùåc Page by Pages (Page cuãa nhûäng öng cuäng nhêån thêëy Page yïu thñch êm nhaåc, cho trang web). nïn öng thûúâng dêîn cêåu con trai ài xem nhûäng Ngoaâi chuyïån toâ moâ kyä thuêåt, coá thïí àoaán àûúåc buöíi hoâa nhaåc cuãa ban Gatesful Dead. Sau naây, khuynh hûúáng xaä höåi cuãa Page hònh thaânh tûâ nhoã khi trúã thaânh öng chuã treã cuãa têåp àoaân Google, qua höìi tûúãng cuãa öng anh: “Anh em chuáng töi lúán Page àaä rûúác möåt àêìu bïëp cuãa ban nhaåc Caái chïët lïn vúái nhau khöng chó coá maáy tñnh maâ Page coân Dïî chõu naây vaâo laâm bïëp trûúãng taåi töíng haânh noái vïì àuã thûá chuyïån vïì chñnh phuã, chñnh trõ vaâ xaä dinh Googleplex. Page bùæt àêìu hoåc vaâ chúi saxo- höåi”. Larry àïën trûúâng tiïíu hoåc MacDonald Midle phone tûâ àoá. 142 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 143
 17. Trúã laåi Stanford. Cùn phoâng troå cuãa Page úã têìng giöëng nhû xe taxi vêåy nhûng giaá phaãi reã hún vaâ tûå ba, söë phoâng 360 cuãa toâa nhaâ coá tïn laâ Gates àöång chaåy túái chaåy lui trïn con àûúâng riïng”. Theo Building – thuöåc trûúâng khoa hoåc maáy tñnh cuãa Anderson thò “anh ta luön coá êën tûúång maånh vïì Àaåi hoåc Stanford. Toâa nhaâ laâ möåt dêëu êën cuãa tyã viïåc phaãi giaãi quyïët caác vêën àïì di chuyïín cuãa con phuá Bill Gates úã khuön viïn Stanford. Gates khöng ngûúâi vaâ nhûäng thûá liïn quan àïën àiïìu àoá. Anh ta hoåc úã trûúâng naây nhûng öng laâ nhaâ khoa hoåc àaáng thñch tòm ra nhûäng caách khaác biïåt àïí giaãi quyïët nïí troång. Microsoft tòm nguöìn nhên lûåc úã àêy rêët caác vêën naån xaä höåi”. nhiïìu. Cöng viïåc khoa hoåc àaä àûa Gates àïën trûúâng Tòm ra caách giaãi quyïët múái, hûúáng ài múái cho àaåi hoåc danh tiïëng naây möåt caách tûå nhiïn vaâ öng caác vêën àïì xaä höåi, sau naây seä àûa Page àïën thaânh uãng höå saáu triïåu àöla xêy dûång khu kyá tuác xaá. cöng trong Google. Àêy laâ möåt trong taám bñ quyïët Gates seä coá nguöìn nhên lûåc döìi daâo úã àêy cho nïìn maâ Susan, möåt sïëp gia nhêåp Google vaâo nhûäng kinh tïë khöíng löì cuãa têåp àoaân phêìn mïìm lúán nhêët ngaây súám nhêët, cho rùçng àaä àem Google àïën thaânh thïë giúái. Nhûng röìi sau naây lõch sûã thûúng maåi cöng. Cö goåi àoá laâ “Big Think” – nghô lúán. Khuynh cöng nghïå thöng tin röët cuöåc laåi gûãi àïën cho öng hûúáng taåo ra nhûäng caái múái giuáp ngûúâi ta coá thïí hai àöëi thuã caånh tranh têìm cúä – Page vaâ Brin – tûå do hún trong cuöåc söëng luön úã trong trong suy xuêët thên tûâ chñnh toâa nhaâ àoá. Page úã àoá vúái ba nghô cuãa Page. Coá thïí tòm thêëy khuynh hûúáng naây ngûúâi baån hoåc nûäa. Brin úã phoâng 380 gêìn àoá. Cùn qua möåt vaâi chi tiïët. Vñ duå nhû Page rêët thñch àoåc phoâng cuãa Page öìn túái mûác maâ ngûúâi baån Munzner saách vïì cuöåc àúâi caác nhaâ phaát minh. Trong söë caác nïëu muöën hoåc thò phaãi àeo headphone vaâo tai. danh nhên khoa hoåc àoá, Page laåi thñch hún caã laâ Nhûäng chuã àïì thñch thuá nhêët cuãa Page trong nhûäng ngûúâi taåo ra nhûäng thûá aãnh hûúãng àïën phoâng laâ laâm thïë naâo àïí phaát minh ra nhûäng hïå cuöåc söëng haâng ngaây – dêëu hiïåu cuãa möåt khuynh thöëng vêån chuyïín töët hún. Hoùåc laâ Page hùng say hûúáng võ nhên sinh hún laâ khoa hoåc thuêìn tuáy. nhaãy vaâo nhûäng àïì taâi nhû caách thûác vêån chuyïín Thêìn tûúång cuãa Page laâ ai? Àoá laâ Nikola Tesla, nhaâ con ngûúâi tûâ núi naây àïën núi khaác maâ khöng coá tai khoa hoåc phaát minh ra doâng àiïån xoay chiïìu. Möåt naån, giaá reã, khöng gêy ö nhiïîm vaâ naån keåt xe. höm, Page àoåc tûå truyïån cuãa Tesla vaâ khêm phuåc Ngûúâi baån úã cuâng kyá tuác xaá, Sean Anderson nhúá chi tiïët phaát minh cuãa öng coá sûác aãnh hûúãng vô àaåi laåi: Page thñch noái vïì viïåc phaãi tûå àöång hoáa caác hïå àïën àúâi söëng haâng ngaây cuãa con ngûúâi. Caái yïëu töë thöëng xe cöå kiïíu nhû laâ nïëu baån muöën baån chó cêìn “haâng ngaây” àoá thu huát Page. Nhûng möåt chi tiïët nhaãy lïn möåt caái xe vaâ noái vúái noá núi cêìn àïën. Noá khaác cuäng laâm Page chuá yá àoá laâ thêìn tûúång cuãa 144 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 145
 18. mònh röët cuöåc rêët ngheâo khoá vaâ àïí mùåc phaát minh hai cuãa cha. Caã hai baâ meå vêîn quan hïå thên thiïån cuãa mònh maâ khöng chùm chuát àûúåc cho noá múã cho àïën höm nay. röång ra cuöåc àúâi. Page noái: “Töi khöng muöën nhû Cha cuãa Page coá göëc gaác Do Thaái. Vaâo thúâi dên vêåy, töi muöën laâm khaác hoå, laâm cho noá hûäu ñch töåc naây trúã vïì lêåp quöëc úã Trung Àöng, öng nöåi laâ trong hiïån thûåc”. möåt trong nhûäng ngûúâi súám nhêët àaä àïën àõnh cû Taåi Stanford, trong hoåc kyâ thûá hai, khi Page tranh taåi thõ trêën sa maåc úã Arad, Irael – núi nûúác vaâ caác luêån söi nöíi vúái baån beâ vïì nhûäng phaát minh giuáp taâi nguyïn rêët hiïëm hoi. Öng àaä kiïn trò úã àoá lao con ngûúâi di chuyïín thò nhêån àûúåc tin nhû seát àöång vaâ kiïën taåo moåi thûá gêìn Biïín Chïët. “Möåt thúâi àaánh ngang tai. Ngûúâi cha cuãa Page qua àúâi. Giaáo gian rêët daâi sau caái chïët cuãa öng, tinh thêìn tiïn sû Carl Victor Page, ngûúâi tûâng söëng soát qua trêån phong àoá àaä truyïìn laåi cho chaáu trai cuãa öng – dõch baåi liïåt höìi nhoã, àaä mêët vaâo tuöíi 58, sau cún Larry Page”, David Vise viïët trong Google Story. biïën chûáng viïm phöíi. Sûác khoãe öng xuöëng nhanh Trong khi meå cuãa Page laâ möåt ngûúâi Do Thaái thò vaâi tuêìn trûúác khi truát húi thúã cuöëi cuâng. Sean “tön giaáo” cuãa cha Page laâ cöng nghïå. Cha cuãa Anderson, quaãn lyá kyá tuác xaá nhúá laåi: Page ngöìi Page àaä dêîn dùæt con trai vaâo lônh vûåc maáy tñnh trïn bêåc thang cuãa Gates Building thêåt sêìu naäo. nhû laâ möåt phêìn giaáo duåc. Möåt àaám baån vêy quanh cöë gùæng laâm anh ta búát Duâ àau buöì n sau lïî tang, Page vêî n trúã laå i àau buöìn”. Goerge Stockman, möåt àöìng nghiïåp taåi Stanford, vúái trúå giuáp cuãa anh trai, Carl Jr, khi àoá Michigan cuãa öng Carl noái: “Carl mong con trai àang laâm viïåc taåi Silicon. Larry khöng dûát khoãi nöîi Larry trúã thaânh möåt giaáo sû. Vò nhû thïë öng êëy coá cö àún vò mêët maát. Hai anh em daânh thúâi gian cho cú höåi chia seã nhûäng gò öng êëy coá thïí, búãi vò àûáa nhau nhiïìu hún, hoå nhúá laåi cha cuãa hoå vaâ höìi con cuäng coá thiïn hûúáng giöëng nhû öng vêåy”. tûúãng thúâi thú êëu. Àêy khöng phaãi laâ àau àúán vò mêët maát lêìn àêìu Brin vaâo trûúâng Stanford trûúác Page möåt nùm. tiïn cuãa Page. Thúâi thú êëu, luác lïn taám tuöíi, Page Page tûâ Àaåi hoåc Michigan chuyïín àïën cuäng bùçng àaä söëng trong böëi caãnh cha meå chia tay nhau. Caã möåt hoåc böíng tiïën sô. Nhaâ trûúâng phên cöng Brin hai, cha vaâ meå cuãa Page cam kïët nuöi dûúäng Page dêîn tên sinh viïn Page ài tham quan trûúâng. Trong theo caách töët nhêët coá thïí àûúåc. Cuöëi cuâng, Page khi àoá, cöng viïåc yïu thñch cuãa Brin laâ bïn maáy caãm thêëy rùçng mònh àaä chia seã tònh yïu vaâ thò tñnh. Stanford laâ möåt khuön viïn khöíng löì. Viïåc thêìm vúái caã hai baâ meå: meå ruöåt vaâ Joyce Wildenthal, hûúáng dêîn möåt nhoám lñnh múái ài hïët caái thaânh möåt giaáo sû àöìng nghiïåp vaâ laâ ngûúâi phuå nûä thûá phöë nhoã naây àuáng thêåt laâ àaáng chaán so vúái viïåc 146 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 147
 19. ngöìi bïn caái maáy tñnh vaâ mú möång vúái nhûäng thuêåt Page traánh kïí laåi nhûäng chuyïån caäi vaä. Cêu traã toaán laâm thay àöíi thïë giúái. Maâ caái anh chaâng sinh lúâi thêåt àêìy àuã vïì viïåc hoå hoåc caách húåp taác vúái viïn múái tïn Page naây thò luác naâo cuäng coá quan nhau. Hoå àaä kïët húåp tûå nhiïn vúái nhau vò cuâng coá àiïím riïng. Röët cuöåc hoå phaãi hoåc chung möåt lúáp. chung quan têm. Vaâ nhû thïë thò khöng cêìn vaâ Dêìn caã hai phaát hiïån ra rùçng, chó coá àïì taâi laâm thïë khöng nïn noái vïì nhûäng mêu thuêîn laâm gò. Caái naâo sùæp xïëp trêån tûå trïn Internet laâ giuáp cho hoå coá quan troång laâ nhúâ àêu maâ Google thaânh cöng. Nïëu àiïím chung. Möîi lêìn nhû vêåy hoå noái chuyïån vúái khöng vò khaát voång chung rêët coá thïí hoå seä coá nhûäng nhau nhû laâ hiïíu nhau tûâ taám kiïëp trûúác vêåy. tranh luêån múái trong... suöët cuöåc àúâi, mùåc duâ rêët Àam mï cuãa Page laâ laâm sao töí chûác caác àûúâng hay vò àêìy hoåc thuêåt nhûng luác àoá seä chùèng laâm dêîn tûâ web naây sang web khaác möîi khi con ngûúâi nïn Google kyâ tñch cho thïë giúái. Nhûng nïëu Page laåc vaâo thïë giúái rúâi raåc nhûng khöíng löì cuãa Internet. noái êín yá nhû vêåy thò dô nhiïn nhaâ baáo seä khöng boã Coân khaát khao cuãa Brin laâ laâm sao nùæm cho àûúåc qua, maâ phaát huy nghïì hoãi cuãa mònh ngay. caác dûä liïåu nùçm sêu trong thïë giúái Internet seä coân Hoãi: Khöng hïì coá mêu thuêîn gò sao? phaát triïín nhanh vaâ rêët lúán. Hoå cêìn lêîn nhau àïí Page: Chuáng töi coá quan hïå rêët töët vaâ chûa bao thïë giúái cuãa hoå trúã nïn àêìy àuã. Àiïìu quan troång laâ giúâ phaãi choaãng nhau caã. Töi cho rùçng, Sergey vaâ hoå coá khaát voång nhû nhau vïì cuöåc söëng vaâ nhû töi chung quan àiïím trïn hïët moåi sûå, búãi chuáng töi vêåy nhûäng chuyïån caá nhên khaác seä trúã thaânh leã teã àaä laâm viïåc vúái nhau khaá lêu. Ngay caã khi bêët khöng àaáng kïí. Keã trûúång phu thò nghô lúán vaâ àöìng nhoã, töi thêåm chñ coá thïí biïët trûúác chuáng töi nghôa lúán laâ vêåy. seä tranh caäi vúái nhau úã àiïím naâo vaâ seä trao àöíi vïì Trúã thaânh tyã phuá röìi, Page nhúá laåi vúái Business àiïìu àoá. Nïëu nhòn vaâo bêët cûá cöng ty thaânh àaåt Week vïì thúâi hay caäi vaä cuãa mònh. naâo, baån seä luön nhòn thêëy nhûäng kiïíu quan hïå Hoãi: Ngûúâi ta àöìn laâ öng vaâ Brin vöën khöng mêëy nhû vêåy. ûa nhau. Àiïìu gò khiïën caác öng gùæn boá vúái nhau? Biïën bêët àöìng thaânh nhûäng tranh luêån cêìn thiïët Page: Vò chuáng töi cuâng quan têm àïën tòm kiïëm. laâ chuyïån khöng phaãi luác naâo cuäng laâm àûúåc nïëu Töi suöët ngaây àïí àêìu oác nghô vïì web trong khi Brin thò chuái muäi vaâo khai thaác dûä liïåu. Àoá laâ sûå ngûúâi ta khöng chõu nhòn vaâo muåc tiïu “thaânh kïët húåp tûå nhiïn. Taám nùm qua chuáng töi vêîn duy cöng” chung. Ngûúâi ta khoá coá thïí maâ ài chung con trò tònh baån thên thiïët. Àiïìu àoá taåo nïn thaânh cöng àûúâng nïëu khöng ài guöëc vaâo buång nhau àïí biïët cho Google. trûúác seä tranh luêån úã àiïím naâo vaâ tranh luêån àïí 148 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 149
 20. laâm gò. Nïëu Page vaâ Brin khöng hoåc caách tön troång phêím chêët tòm kiïëm àiïím chung nhanh choáng vò quan àiïím lêîn nhau thò hoå khoá maâ biïët tön troång muåc tiïu chung. Page vaâ Brin thuöåc trûúâng húåp caác nïìn vùn hoáa maâ vïì sau Google seä chaåm àïën tûâ naây. Vaâ suöët lõch sûã saáng lêåp, xêy dûång vaâ phaát Àûác sang Phaáp vaâ àïën Trung Hoa. Vaâ nïëu hoå khöng triïín Google khöíng löì nhû ngaây nay, caã hai àaä hoåc chõu hoåc caách àöëi thoaåi vúái nhau trong suöët bêëy caách lùæng nghe quan àiïím cuãa nhau. Cuöëi cuâng nhiïu nùm trúâi thò khoá maâ àaåt túái Google biïët lùæng hoå coá thïí ài àïën chöî nhû Brin noái “chuáng töi quyïët nghe vaâ àöëi thoaåi khùæp thïë giúái nhû ngaây nay. àõnh rùçng...” Nhêån àõnh àoá laâ chùæc chùæn àuáng nïëu baån tin vaâo quy luêåt muön thuúã cuãa con ngûúâi laâ chûa tïì gia àûúåc thò àûâng hoâng bònh thiïn haå thaânh cöng. Cho àïën nay, khöng phaãi luác naâo hoå cuäng àöìng TÛÂ THUÊÅT TOAÁN “CON NHÏÅN” quan àiïím vúái nhau trong moåi chuyïån. Vñ duå möåt Thoaåt àêìu, Larry Page àïì nghõ cuâng Brin laâm chuyïån nhoã nhû thïë naây maâ nùm 2004 Playboy möåt caái gò àoá vúái thïë giúái web, chûá chûa phaãi laâ tòm àaä moi ra àûúåc. kiïëm chuyïn nghiïåp nhû ngaây nay. Playboy: Chuáng töi àûúåc biïët rùçng luác àêìu caác Vaâo thúâi àiïím àoá, hêìu nhû khöng coá ai nghô anh muöën möåt vùn phoâng khöng lùæp àiïån thoaåi? rùçng tòm kiïëm laâ möåt caái gò quan troång. Quan niïåm Brin: Àoá laâ yá kiïën cuãa Larry. Anh êëy lêåp luêån naây xaãy ra vúái caã caác giaáo sû úã Stanford. Vaâ nhû rùçng, trong thûåc tïë baån thûúâng goåi vaâo söë di àöång vêåy, caã hai vêîn nghô rùçng muåc tiïu caá nhên laâ hoåc cuãa ai àoá vò baån khöng thïí biïët ngûúâi cêìn gùåp xong tiïën sô. Brin vêîn laâm viïåc vúái giaáo sû hûúáng àang ngöìi úã baân, bïn maáy cöë àõnh hay khöng. Cho dêîn Motwani vïì àaâo xúái dûä liïåu. Brin àang tòm möåt nïn theo Larry, taåi sao phaãi bêån têm àïën àiïån con àûúâng toaán hoåc naâo àoá àïí coá thöng tin chñnh thoaåi hûäu tuyïën chûá? Tuy nhiïn, cuöëi cuâng chuáng xaác tûâ möåt nuái dûä liïåu lúán. Brin lêåp möåt nhoám töi quyïët àõnh choån lùæp àiïån thoaåi baân vúái lyá do nghiïn cûáu àùåt tïn laâ MIDAS – tïn möåt nhên vêåt chêët lûúång töët hún vaâ tiïån duång hún. thêìn thoaåi Hy Laåp cöí àaåi coá pheáp biïën moåi thûá Àoá laâ noá i túá i chuyïå n höì i múá i xêy toâ a nhaâ thaânh vaâng – nhûng kyâ thûåc noá viïët tùæt cho tïn àïì Googleplex cuãa hoå. Caác taâi nùng thûúâng coá lyá leä aán nghiïn cûáu khoa hoåc: Mining Data At Stanford. khaác thûúâng vaâ khaác nhau. Nhûng caác taâi nùng Nhûng coá ñt hy voång. Tòm kiïëm thöng tin tûâ möåt khi phaãi laâm viïåc vúái nhau hoå cuäng thûúâng coá dûä liïåu àaä coá nhiïìu núi nghiïn cûáu nhûng khöng 150 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 151

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản