Lệnh số 07/L-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
5
download

Lệnh số 07/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 07/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng; Pháp lệnh Người cao tuổi và Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 07/L-CTN

  1. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2000 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CHỐNG THAM NHŨNG; PHÁP LỆNH NGƯỜI CAO TUỔI VÀ PHÁP LỆNH NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; NAY CÔNG BỐ: 1. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; 2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng; 3. Pháp lệnh Người cao tuổi; 4. Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2000./. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản