LG-Nortel profile ipLDK60

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
4
download

LG-Nortel profile ipLDK60

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp thông tin toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LG-Nortel profile ipLDK60

  1. GI I THI U Gi i pháp Thông tin toàn di n cho Doanh nghi p v a và nh T ng ài IpLDK-60 là t ng ài công ngh s tích h p IP m i nh t c a LG-Nortel thi t k cho các văn phòng doanh nghi p v a và nh t văn phòng nh v i nhu c u s d ng gi i pháp truy n thông truy n thông cho n các văn phòng nhi u vùng khác nhau ư c k t n i m ng thành h th ng truy n thông duy nh t trên n n IP. • T ng ài s tích h p IP t i ưu dành cho doanh nghi p v a và nh T ng ài ipLDK-60 c u hình cơ s cung c p ư c r t nhi u tính năng ph c v cho truy n thông doanh nghi p như: tính năng nh n tin (SMS), tính năng hi n th s (CID), h i ngh 15 ngư i, phòng h i ngh o, t ng x lý tín hi u Fax và Tone • H th ng k t n i m ng VoIP D a trên công ngh VoIP tiên ti n nh t, t ng ài IpLDK-60 có th t o nên m ng k t n i a i m (t i a lên t i 72 i m). T ng ài có th h tr các thuê bao: IP Phones; máy tính ho c PDA b ng công ngh softphone. • T ng ài s tích h p IP tiên ti n nh t T ng ài IpLDK-60 tích h p s n giao di n cho tính năng h p thư tho i ho c tr l i t ng có th ghi l i l i chào khách hàng ho c nh tuy n cu c g i, truy c p k t n i t xa b o dư ng. Bên c nh ó, t ng ài có th s d ng các ng d ng trên máy tính như PC-Phone, PC-Attendant, qu n lý th i gian g i và lưu 1000 b n tin chi ti t các cu c g i cho vi c tính cư c ch Off-line trong b nh c a T ng ài theo ch FIFO. TÍNH NĂNG Công ngh VoIP LG-Nortel k t n i liên t c và b o m t Xu hư ng k t h p gi a tho i (Voice) và d li u (Data) trên cùng m t m ng h p nh t (NGN: M ng vi n thông th h m i) s t o ra nh ng s n ph m và d ch v m i trong lĩnh v c vi n thông. Gi i pháp LG-Nortel cho h th ng tho i IP chính là bư c kh i u c a doanh nghi p khi khai thác các l i ích c a VoIP.
  2. Module VoIP c a t ng ài IP LDK có th cung c p kh năng k t n i nhi u a i m làm vi c (72 i m) trên n n IP (IP- Networking), k t n i gi a ngư i dùng t xa t i h th ng (Remote IP Phone, IP Softphone). Ngoài ra, công ngh VoIP c a LG-Nortel m b o k t n i b o m t (IPSEC*) thông qua ư ng Internet băng thông r ng (xDSL). Truy c p t xa(Gi i pháp Tele-worker ) Cho dù l a ch n Truy c p cơ b n (Basic) ho c nâng cao (Pro), ngư i dùng t xa có th truy c p vào h th ng và s d ng y nh ng tính năng và k t n i c a h th ng IPLDK. Máy i n tho i truy c p t xa ư c s d ng hoàn toàn gi ng v i máy i n tho i trong văn phòng. Cơ b n: i n tho i IP (LIP-) dành cho ngư i dùng t xa Nâng cao: RSG (Remote Service Gateway) có 1 c ng cho i n tho i s , 1 c ng máy Fax (ho c i n tho i thư ng), C ng BGM/Alarm và 1 c ng cho k t n i trung k PSTN n i vùng và 1 cho Back-up. K t n i các h th ng qua m ng Internet Các h th ng IP LDK có th k t n i VoIP qua h th ng m ng LAN ho c WAN c a doanh nghi p. Chu n k t n i VoIP H323/450 cho các k t n i cơ b n và chu n k t n i LG-Nortel cho nh ng tính năng cao c p c n tính b o m t cao. Khi k t n i nhi u a i m làm vi c, LG-Nortel có th cung c p gi i pháp qu n lý t p trung: ánh s t p trung, chia s tài nguyên c a h th ng, l tân và h p thư tho i t p trung, nh n và chuy n tin nh n/ cu c g i trong su t trên n n m ng WAN ho c ISDN (PRI). IPLDK Soft phone Ph n m m IPLDK Softphone: Phonetage là công c dành cho cá nhân v i nhi u ng d ng: K t n i v i t ng ài IPLDK như m t máy l , giao ti p Danh b v i các b ph n m m qu n lý thông tin cá nhân (Outlook, ACT!, Goldmine), k t n i v i L ch và Email trong Outlook, ghi âm cu c tho i, i n tho i video và chia s file gi a nh ng ngư i dùng. Ph n m m ư c phát tri n dùng cho PC ho c PDA, thêm vào ó kh năng k t n i Internet không dây ngày càng phát tri n. IPLDK Soft phone em l i k t n i trong su t gi a ngư i dùng và t ng ài IP LDK .
  3. QoS (Quality of Service) & Secure VPN Quality and security for your voice communications is a must. By enabling DiffServe pretagging and IP Sec, LG's VoIP technology assures reliable and secure voice communications over IP networks. With DiffServe real-time voice packets are given priority over data at each point in the network route. Implementing the IPSec VPN (Virtual Private Network) standard sets authorization keys and establishes a tunnel through the network assuring you of private and secure voice communications. Ph n m m ng d ng trong doanh nghi p Các ph n m m h tr kinh doanh ngày càng tr thành gi i pháp không th thi u trong các doanh nghi p. B ng vi c phát tri n nh ng ph n m m áp ng nhu c u c a doanh nghi p, tăng năng su t và hi u qu kinh doanh. Khi k t h p nh ng ph n m m trên h th ng t ng ài, khách hàng s ki m soát ư c th i gian, chi phí i n tho i. LG-Nortel cung c p các ph n m m ã óng gói s n qu n lý l tân và qu n lý máy nhánh, em n năng su t lao ng cao hơn và kh năng chăm sóc khách hàng t t hơn. Nh ng ph n m m này có th k t n i v i Cơ s d li u khách hàng, ngoài ra v i giao di n LG-Nortel TAPI/CTI các doanh nghi p có th phát tri n ph n m m a d ng theo m c ích s d ng c a t ng doanh nghi p, ho c s d ng nh ng ph n m m 3rd TAPI k t n i v i h th ng t ng ài. VD: Thanh toán/Tính cư c (SMDR), B nh vi n/Khách s n (Hospitality/PMS), H th ng nh n tin h p nh t (UMS), Trung tâm d li u (Contact Center)/ACD Ez Attendant Ez-Attendant là ng d ng ph n m m thi t k t tăng cư ng kh năng qu n lý b ng các tính năng giám sát cu c g i và i u khi n. Ez-Attendant khi ư c k t h p v i i n tho i IP c a giám sát có th các tính năng qu n lý hi u qu . Ngư i dùng giao ti p v i màn hình ez-Attendant, s d ng chu t (nh p) ho c tính năng “Hot Key” l a ch n ch c năng và các ng d ng. Khi ang s d ng ng d ng khác, chương trình có màn hình pop-up s hi n th các cu c g i t i. Ez-Attendant có th h p nh t d li u v i ngư i dùng và cơ s d li u s liên l c. Ví d , cơ s d li u s liên l c bên ngoài có th k t n i v i cơ s d li u PIM (Qu n lý thông tin cá nhân) như Outlook, Goldmine, và ACT! Bên c nh ó l ch làm vi c c a ngư i dùng trong Outlook có th ư c chia s và hi n th trên màn hình Ez-Attendant. Qu n lý/ Giám sát Call Cente Cung c p kh năng l p trình t o nhóm phân ph i cu c g i t ng (ACD) ư c ng d ng: Trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm h tr k thu t, và nh ng ng d ng cao hơn t ng phân ph i cu c g i theo s ch g i ( Caller ID routing). Giám sát viên có th theo dõi và qu n lý tr c ti p nhóm nhân viên tr l i khách hàng t thi t b u cu i c a
  4. t ng ài IPLDK. Ph n m m ACD ProCall s cung c p cho ngư i qu n lý công c qu n lý tr c ti p, ki m tra l ch s cu i g i, báo cáo dư i d ng các c a s khác nhau trên máy tính (M t ngư i qu n lý có th qu n lý 3 nhóm ACD). PC Admin Ph n m m PC Admin ư c thi t k thân thi n, doanh nghi p có th d dàng qu n lý các tính năng, ch nh s a cơ s d li u d dàng, nhanh chóng và thu n ti n. Cung c p kh năng k t n i m m d o v i các tính năng qu n tr : nh tuy n cu c g i (ph c v giám sát viên); Quay s nhanh (ph c v l tân). V i ngư i qu n tr h th ng, cung c p toàn b kh năng k t n i v i cơ s d li u c a h th ng. Ph n m m CTI/TAPI Ph n m m CTI s lưu gi cơ s d li u khách hàng và s cung c p các thông tin khách hàng ngay khi cu c g i ư c chuy n t i cho nhân viên tr c i n tho i. IPLDK's ez- Phone v i giao di n LG's TAPI 2.1 TSP (Telephone Service Provider) k t n i v i máy tính. ez-Phone có th nh n thông tin c a ngư i g i t cơ s d li u c a Máy cá nhân (1st party) ho c Máy ch (3rd party). Nhân viên tr c i n tho i nh n ư c thông tin c a ngư i g i và s n sàng tr l i ngay khách hàng, khách hàng hài lòng và năng su t làm vi c c a các nhân viên tăng. Tính năng di ng cao c p và a d ng k t n i không dây Hãy tư ng tư ng khi khách hàng ch c n liên l c v i b n qua m t s i n tho i duy nh t, cho dù b n b tc âu vào b t c lúc nào, ngay c khi b n không có trong văn phòng? V i tính năng di ng c a t ng ài IP LDK, ngư i dùng ch c n m t s i n tho i duy nh t, có th nh n cu c g i qua nhi u cách: máy di ng, Soft Phone, ho c máy c nh. Ngoài ra, ngư i làm vi c t xa có th ư c cung c p kh năng g i t t ng ài doanh nghi p ra ngoài và các tính năng h tr hoàn toàn gi ng như ang làm vi c trong văn phòng. Ngoài ra, b n cũng có th g i b ng di ng nhưng v i s hi n th là s c a t ng ài. Tính năng máy l di ng (Mobile Extentions) cho nh ng ngư i làm vi c ngoài văn phòng: làm vi c t i nhà, công tác như i di n kinh doanh ho c Qu n lý k thu t... Giao di n k t n i thân thi n s m b o k t n i d dàng v i t ng dài. Ngưofi dùng có th B t ho c T t tính năng máy l di ng thông qua máy i n tho i ho c ph n qu n lý (giao di n Web). IP LDK còn cung c p a d ng các k t n i không dây, ngư i dùng có th có các tính năng di ng trong cũng như ngoài văn phòng
  5. Trong văn phòng Di ng v i Bluetooth Khi c n tính năng di ng trong kho ng cách ng n, module Bluetooth cho i n tho i s LDP-7024D và LDP-7024LD s áp ng k t n i tai nghe Bluetooth trong ph m vi 10 m. Ngư i dùng hoàn toàn ư c r nh tay làm vi c hi u qu hơn: Dùng cho gư i qu n lý (t do di chuy n) ho c dùng cho nhân viên tr c Call Center. Chú ý : Compatible Bluetooth Headset Mobel : Jabra BT-200/250 Plantronics M3000 Motorola HS810 Máy l di ng (GSM/CDMA) dành cho ngư i dùng Công tác/Làm vi c t i nhà Dành ngư i i công tác/ làm vi c tác nhà nhu c u s d ng vi n thông h p nh t, có th dùng máy di ng, máy c nh ho c Softphone k t n i v i h th ng, ngư i dùng tính năng di ng ư c s d ng t t c các tính năng gi ng như trong văn phòng. Remote Office Station (RSG) dành cho ngư i dùng t i nhà/ Làm vi c t m th i xa văn phòng (Công trình) Thi t b RSG như m t máy l c a t ng ài IPLDK: cung c p 1 ư ng máy s , 1 ư ng máy l thư ng ho c FAX, 1 ư ng k t n i trung k c a nhà cung c p t i a phương. RSG k t n i v i IPLDK qua ư ng Internet ADSL. Ngoài ra, v i RSG ngư i làm vi c t i văn phòng chính có th tr l i i n tho i c a khách hàng g i t i ư ng PSTN c a a phương. Tính năng di ng cao c p cho máy tính xách tay và PDA Dùng cho ngư i hay ph i i công tác, làm vi c t i nhà có th k t n i nhi u nơi trong cũng như ngoài văn phòng, IPLDK Softphone tr thành m t ph n trong h th ng. B t c khi nào ư c k t n i v i m ng LAN, ADSL ho c wireless Softphone cung c p cho ngư i dùng t t c tính năng c a m t máy l qua ư ng truy n IP. N u máy tính xách tay ho c PDA h tr Bluetooth b n có th k t n i v i tai nghe Bluetooth, m t gi i pháp không dây hoàn h o cho dù b n b tc âu trên th gi i.
  6. Tính năng n i b t nh tuy n g i ra (LCR) Tính năng nh tuy n g i ra LG-Nortel là tính năng xây d ng s n cùng h th ng, giúp l a ch n các phương th c g i ra tiêt ki m. Khi ư c k t h p v i các gi i pháp c a nhà cung c p d ch v , có th ti t ki m t i 80% cư c i n tho i hàng tháng. H i ngh T o ra cu c g i h i ngh v i khách hàng ho c i tác. V i t ng ài IP LDK có th t o thành phòng h p 15 bên, t i a 9 phòng h i ngh v i m t kh u truy c p tách bi t nhau. Hot Desk S d ng tính năng Hot Desk, nhi u ngư i dùng có th chia s cùng m t máy l s c a t ng ài IPLDK. Ngư i dùng có s máy l m m (máy l o) s có th ăng nh p/ ăng xu t v i máy Hot Desk. Khi b n ăng nh p v i s máy l c a mình, toàn b tính năng c a máy l có th s d ng trên máy Hot Desk. Khi b n ăng xu t máy Hot Desk ngư i khác có th hoàn toàn s d ng ăng nh p và s d ng. Khi b n ăng xu t, các cu c g i ns ư c ghi l i trong H p thư tho i, tin nh n s ư c h th ng thông báo trong l n ăng nh p sau qua Hot Desk Hi n th s (CID) v i tính năng hi n th s , ngư i nghe có th nh n thông tin hi n th s t b t c máy nào trong h th ng ho c t ư ng trung k bên ngoài vào. s d ng tính năng hi n th s k t h p v i Cơ s d li u khách hàng: ngư i nghe có th th y l ch s giao d ch c a khách hàng, tr l i ho c h th ng s ghi l i l i nh n vào h p thư tho i. Back-up ngu n N u t ng ài ư c n i v i c quy qua m ch s c t ng tích h p trong ngu n t ng ài IPLDK, thì khi ngu n i n chính b ng t, t ng ài s ngay l p t c ư c c p ngu n i n qua c quy. B s c t ng k t h p v i c quy có th t s c và t ng c p ngu n i n em l i kh năng k t n i liên t c cho t ng ài. Ghi âm cu c g i T ng ài IPLDK có th cung c p kh năng ghi âm cu c tho i quan tr ng dành cho nhân viên (module k t n i USB cho LDP 7024D,LD) dư i d ng file trên máy tính. Thông tin ngư i g i ư c k t h p cùng file ghi âm và có th chuy n vào cơ s d li u qu n lý thông tin khách hàng trong tương lai.
  7. T ng phân ph i cu c g i (ACD) T t c các dòng t ng ài LG-Nortel u ư c trang b tính năng phân ph i cu c g i t ng. Tính năng này s tăng năng su t cho nhóm nhân viên tr c i n tho i, gi m thi u th i gian tr l i khách hàng. ư c ng d ng trong: phòng kinh doanh, D ch v chăm sóc khách hàng, Call Center và nh ng lĩnh v c nh n ư c nhi u i n tho i. Cu c g i s ư c nh tuy n b ng tính năng ACD, queue ho c nh tuy n t i nhân viên ph thu c vào m c k năng c a nhân viên (Agent Skills level). Tho i r nh tay Khi máy l có tính năng loa ngoài (Dòng 7000, t máy 7017D tr i) m t cu c g i n i b ư c kích ho t cho dù nhân viên không nh c máy. Hi u qu trong trư ng h p kh n c p ho c khi nhân viên ang b n. Thi t b u cu i th i trang/ Sáng t o Kh năng l a ch n nhi u lo i i n tho i, phù h p v i nhu c u c a các văn phòng khác nhau. i n tho i s LDP 7004N, 7004 D, 7008N và 7008D, ư c l a ch n cho nh ng d ch v cơ b n. LDP 7016D ho c 7024D cho nh ng tính năng cao c p hơn. i n tho i LDP 7024LD có màn hình LCD, thích h p v i qu n lý c p cao; có kh năng cung c p a d ng hóa các tính năng t cơ b n n nâng cao. Tăng năng su t làm vi c khi s d ng tai nghe v i dòng di n tho i 8 phím ho c tai nghe Bluetooth v i dòng di n tho i 24 phím.
  8. C TÍCH K THU T ipLDK60 Product Components Max Capacity Item Add-on Options Specification CO *Ext. BKSU 1 CHB308/CSB316/SLIB8 6 * 1D+15H 3 CO lines & Ext.(Digital+7 Hybrid) (Basic Key Service 1 VMIU/AAFU * 1D+7H+16A 1 Alarm detection Unit) 1 VOIB 1 Relay for general purpose 1 MODU 1 External MOH Interface 1 E1(R2/PRI) 1 Paging Interface 1 CMU 1 USB (USB1.0 and 1.1 compliant, Slave) 1 RS-232C 1 Power failure transfer circuit EKSU 1 CHB308/CSB316/SLIB8 6 * 16H 3 CO lines & 8 Hybrid Ext. (Expansion Key 1 CMU * 8H+16A 1 Alarm detection Service Unit) 1 Door open relay 1 Power failure transfer circuit Expansion Board 3 CO lines & 8 Hybrid Ext. CHB308 1 CMU 3 8H 1 Power failure transfer circuit 3 CO Lines and 16 SLT Interface CHB316 1 CMU 3 16A Board 1 Power failure transfer circuit SLIB8 8A 8 SLT Interface Board Function Unit VMIU Voice Mail Interface Unit -4 ch. / 2 hrs Auto Attendant Function Unit, 4 AAFU channels VoIP interface Board: 10/100 Base-T VOIB 1 VOIU 4 Ethernet (IEEE 802.3) VOIU 4 VoIP channel unit MODU Modem Unit (33Kbps) Call Meeting detection Unit (3 CMU channels) Note : A: Analog extension D: Digital extension H: Hybrid extension Other Specification Item DESCRIPTION SPECIFICATION PSU AC Voltage Input 230+/-10% Volt AC @47-63Hz AC Power consumption 90W AC Input Fuse 1.25A @250Volt DC
  9. DC Output Voltage +5, -5, +27, +30Volt DC External Backup Battery Input Voltage +24 Volt DC (+12VDC x 2ea) Battery Fuse 5.0A @ 250 Volt AC Charging Current Max. 200Ma Battery Load Current Max. 3A Operating Environment Temperature 0 (° – 40 (° C) C) Humidity 0 -80% (non-condensing) Dimension KSU 339 mm (W) x 288mm(H) x 85mm(D) Weight Basic KSU 2.0 Kg Expansion KSU 1.9 Kg THI T B U CU i CHUYÊN D NG IPLDK 60 Các thi t b u cu i chuyên d ng dùng cho t ng ài IPLDK-60: LDP-6030D, LDP-6012D, LDP-6048DSS and LDP-DPB (door phone). LDP-6030D là máy i n tho i l p trình ho c làm máy l tân khi k t h p v i bàn DSS. Ngư i dùng có th bàn ho c treo tư ng v i 2 lo i máy LDP-6030D/6012D. LDP 6030 LDP 6012 - Ba dòng LCD (3X24) - Hai dòng LCD (2X24) -24 phím ch c năng -12 phím ch c năn m m m m -5 phím ch c năng c ng -7 phím ch c năng c ng - Loa ngoài - Loa ngoài - Ch th LED ơn - Phím i u khi n - Khe c m tai nghe - Ch th LED ôi - Khe c m tai nghe LDP-7048DSS [48 flx btn Direct Station LDP-DPB Selection - Chuông c a k thu t s - Rotary Type Volume - 99(W) X 132(L) 33.1(H) mm PDA SOFT PHONE - y tính năng thuê bao IP SOFT PHONE - H tr video phone - y tính năng thuê bao - Lưu nh t kí - H tr video phone - Nh n tin cho thuê bao ho c DECT - Ghi âm lưu laptop - Lưu nh t kí - Nh n tin cho thuê bao ho c DECT
Đồng bộ tài khoản