intTypePromotion=1

Lịch sử Việt Nam - Huyền thoại Trường Sơn: Phần 2

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:318

0
104
lượt xem
34
download

Lịch sử Việt Nam - Huyền thoại Trường Sơn: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 Tài liệu Huyền thoại Trường Sơn là danh Tài liệu các liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh đã hi sinh trên chiến trường Trường Sơn trở đi. Tài liệu là lòng tri ân sâu sắc của những người thực hiện ấn phẩm đầy ý nghĩa này đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Huyền Thoại Trường Sơn vì thế trở thành một xuất bản phẩm lớn nhất, công phu và giá trị nhất về đề tài Uống nước nhớ nguồn cho đến thời điểm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử Việt Nam - Huyền thoại Trường Sơn: Phần 2

 1. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n TØnh B¾c Ninh Thμnh phè b¾c ninh N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn ThÕ Cï 1944 Vò Ninh 17-02-1970 3,K,33 2 TrÇn V¨n Hïng 1950 Khu 6 ThÞ CÇu 07-06-1968 3,A,38 3 NguyÔn V¨n chu«ng 1940 Thanh S¬n 06-06-1968 3,2L,14 4 NguyÔn V¨n Kh−¬ng 1944 Vâ C−êng 05-01-1969 3,M,42 5 NguyÔn V¨n Kim 1954 Vò Ninh 03-05-1973 3,O,1 6 NguyÔn Tμi L©n 1945 Vâ C−êng 04-12-1967 3,C,54 7 NguyÔn Nh− MËu 1945 §¹i Phóc 21-01-1971 3,H,7 8 Hoμng V¨n Mü 1947 §¹i Phóc 26-04-1967 3,§,24 9 Vò Huy Ph¸ch 1952 Vò Ninh 28-01-1971 3,N,28 10 Bïi Träng Ph¸n 1950 Vâ C−êng 10-05-1972 3,§,21 11 NguyÔn §øc S¸u 1947 Vâ C−êng 13-01-1970 3,G,14 12 NguyÔn NGäc T©m 1948 Sè 44 B¾c Ninh 16-02-1969 3,O,3 13 NguyÔn v¨n Th©n 1945 §¹i Phóc 17-11-1966 3,K,54 14 Bïi Ngäc ThËn 1944 §¹i Phóc 02-03-1969 3,B,2 15 NguyÔn V¨n Trμ 1937 Vò Ninh 06-06-1968 3,2L,16 16 NguyÔn V¨n Giai 1946 Vâ C−êng 14-11-1968 3,I,23 17 NguyÔn Ph−¬ng ViÖt 1945 Sè 118 ThÞ CÇu 05-03-1971 3,O,25 18 Vò Ngäc 1923 Sè 15 Khu 3 §¸p CÇu 01-04-1967 3,N,48 19 NguyÔn thanh Hïng Sè 105 Tiªn An 19-02-1972 3,I,6 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 20 NguyÔn m¹ch ®iÒn 1946 Cæ MÕ, Vò Linh 16-12-1971 21 V−¬ng minh hiªn 1951 Bå S¬n, Vâ C−êng 03-04-1972 22 NguyÔn thanh HiÒn 1952 Khu 2 - §¸p CÇu 04-12-1971 23 NguyÔn v¨n ho¹t 1937 Sè 23 Minh X¸, Vinh Quang 01-08-1971 24 ®Æng viÖt hång Vâ C−êng 06-03-1971 25 Cao ®¨ng hu©n 1942 Vâ C−êng 04-11-1968 26 T¹ Minh Hoμi 1940 Vâ C−êng 08-05-1971 27 NguyÔn ngäc khª 1941 Thμnh phè B¾c Ninh 21-03-1970 28 NguyÔn v¨n l¸ng 1947 Vâ C−êng 13-01-1970 29 NguyÔn v¨n may 1935 Kinh B¾c 24-03-1969 317
 2. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 30 NguyÔn v¨n néi 1946 Vâ C−êng 26-04-1968 31 Bïi träng s¬n 1953 Hoμ B×nh, Vâ C−êng 22-02-1972 32 NguyÔn kh¾c t¹c 1937 Phó S¬n 24-03-1969 33 NguyÔn h÷u thÓ 1929 Khu 6, §¸p CÇu 21-03-1969 34 NguyÔn chÝ thiÖn 1942 Vâ C−êng 03-12-1970 35 NguyÔn v¨n tiÕn 1937 Vâ C−êng 14-06-1968 36 Hμ xu©n tÜnh 1940 Kinh B¾c 17-09-1972 37 NguyÔn v¨n viÔn 1945 Vâ C−êng 21-05-1968 38 Hoμng kim toμn 1948 Sè 52 Khu 2, §¸p CÇu 26-02-1969 39 Nguyªn thùc bay Vâ C−êng 30-09-1968 40 PH¹M NGäC CHÝNH 1941 Vâ C−êng 15-05-1968 thÞ x· tõ s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 Ng« Quý B¸t 1934 Phï ChÈn 01-07-1974 3,N,4 2 NguyÔn §¨ng BÝnh 1949 Tr−êng Giang 17-02-1969 3,G,27 3 NguyÔn V¨n BÝch 1930 T©n Hång 30-09-1966 3,A,21 4 NguyÔn V¨n B¶y 1938 §ång Nguyªn 27-06-1969 3,N,22 5 NguyÔn Xu©n B¹ 1939 §¹i §ång 05-06-1968 3,E,54 6 §ç C−êng ChiÕn 1952 §×nh B¶ng 02-02-1972 3,A,28 7 NguyÔn Kh¾c ChÝn 1949 §×nh B¶ng 19-10-1972 3,K,42 8 TrÇn Träng ChÝnh 1949 §ång Nguyªn 05-10-1969 3,N,40 9 §ç C−êng Giang 1946 §×nh B¶ng 13-04-1966 3,C,15 10 NguyÔn Xu©n Gio¸ng 1935 Phóc Ch©u 23-11-1972 3,E,31 11 §ç v¨n Hinh 1952 §×nh B¶ng 05-12-1970 3,G,48 12 §ç KÕ Ho¹ch 1949 Ch©u Khª 02-07-1973 3,G,35 13 Chu ThÕ Kû 1945 T©n Hång 14-12-1971 3,M,13 14 NguyÔn V¨n Lý 1946 Néi DuÖ 11-05-1974 3,2N,6 15 NguyÔn V¨n Nam 1947 T©n Hång 10-02-1971 3,C,39 16 Ng« §øc Phïng 1947 T−¬ng Giang 09-02-1970 3,B,25 17 NguyÔn H÷u T×nh 1950 §ång Nguyªn 26-07-1970 3,G,38 18 §ç C−êng TiÕn 1940 §×nh B¶ng 31-12-1972 3,C,31 N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 19 NguyÔn xu©n b¶y 1938 §ång Nguyªn 27-06-1969 20 D−¬ng h÷u bæn 1938 Xãm Th¸p, Ch©u Khª 16-09-1974 21 NguyÔn thÕ c−êng 1953 §×nh B¶ng 21-10-1972 318
 3. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 22 NguyÔn nh− chiÕn 1947 An L·, T©n Hång 22-04-1969 23 NguyÔn §øc h¹nh 1944 T©n Hång 19-02-1971 24 TrÇn quèc hïng §ång Nguyªn 20-06-1968 25 NguyÔn v¨n hîp 1953 §ång Nguyªn 09-01-1971 26 NguyÔn v¨n kh¸nh 1943 Ch©u Khª 25-04-1968 27 NguyÔn kim liªm 1950 TØnh CÇu, §×nh B¶ng 15-07-1972 28 Ng« ®×nh lôc 1947 T−¬ng Quan 15-09-1968 29 Ng« v¨n luyÖn 1945 Ch©u Khª 21-04-1968 30 D−¬ng ®×nh Minh 1951 Héi Qu¸n, T−¬ng Giang 23-07-1972 31 NguyÔn xu©n Mïi 1943 §×nh B¶ng 26-05-1972 32 NguyÔn v¨n Nho 1945 NghÜa LËp, NghÜa Khª 06-10-1972 33 Chu b¸ oanh 1945 T©n Hång 10-04-1972 34 NguyÔn h÷u phóc 1944 §ång Quang 21-02-1970 35 NguyÔn h÷u quýnh 1938 Håi Quang, T−¬ng Giang 22-07-1970 36 Ng« kh¾c to¹i 1945 Phï Khª, NghÜa Khª 09-11-1972 37 Tr−¬ng thÕ uyªn 1939 §ång Nguyªn 06-10-1966 HuyÖn gia b×nh N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn v¨n DiÖp 1949 Nh©n Th¾ng 30-04-1970 3,N,42 2 TrÇn Th¾ng §« 1957 §«ng Cøu 07-04-1974 3,E,21 3 NguyÔn Träng §iÒm 1942 Cao §øc 12-12-1967 3,O,29 4 Hoμng Duy Kh¸nh 1947 Song Giang 12-05-1970 3,A,14 5 Vò Hång M·o 1945 Cao §øc 05-02-1970 3,G,24 6 NguyÔn Thanh Ph−¬ng 1945 Quúnh Phó 28-11-1971 3,K,40 7 NguyÔn V¨n Phóc 1946 V¨n Ninh 17-02-1971 3,G,8 8 NguyÔn Quang Phong 1944 §øc Cøu 19-02-1968 3,K,32 9 NguyÔn V¨n S©m 1953 Quúnh Phó 07-02-1972 3,N,1 10 Hoμng C«ng Sinh 1946 Th¸i B¶o 01-08-1970 3,G,10 11 Vò §×nh Th¹nh 1943 Quúnh Phó 12-02-1973 3,E,5 12 NguyÔn §øc Thô 1938 Th¸i B¶o 19-04-1969 3,C,23 13 NguyÔn Thanh Tïng 1940 ThÞnh §øc 13-05-1968 3,I,10 14 NguyÔn V¨n Trμ 1944 Giang S¬n 11-12-1970 3,E,38 15 NguyÔn §×nh TruyÒn 1940 Giang S¬n 07-04-1970 3,I,13 16 Hoμng C«ng VÏ 1947 Song Giang 23-09-1966 3,M,50 17 NguyÔn Quang Vinh 1944 Nh©n Th¾ng 15-07-1972 3,G,16 18 NguyÔn b¸ viÖt 1951 Nh©n Th¾ng 30-10-1972 3,L,52 319
 4. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 19 NguyÔn thiÕt Êp 1940 V¹n Ninh 13-10-1966 20 Ph¹m hång bμng Minh Tr¹i 24-01-1969 21 Lª v¨n b¶y 1942 Êp Dõa, Trung ChÝnh 08-07-1972 22 NguyÔn v¨n c− 1947 L−¬ng Ng©n 21-05-1968 23 NguyÔn v¨n c¸n 1950 Cao §øc 18-03-1968 24 NguyÔn v¨n c©n 1948 Thån TrÇn, Th¸i B¶o 11-05-1971 25 NguyÔn ®×nh chung 1952 §«ng KiÕn 07-08-1971 26 ®inh viÕt chung 1941 L·ng Ng©m 17-03-1968 27 NguyÔn b¸ Dòng 1939 V¹n Ty, Th¸i B¶o 10-07-1968 28 Vò v¨n ®«ng 1941 V¹n Ninh 24-05-1968 29 NguyÔn ngäc ®iÓn 1943 L·ng Ng©m 22-12-1966 30 NguyÔn hång ®iÒn 1942 Tam §øc 12-12-1967 31 Ph¹m thÞ hμn 1940 §×nh Than, Cao §øc 27-10-1974 32 Lª ®øc ho¸ 1947 Cao §øc 26-10-1966 33 NguyÔn v¨n kh¶ 1943 Th¸i B¶o 16-10-1966 34 Ph¹m v¨n L©n 1945 L·ng Ng©n 22-12-1966 35 Ph¹m ®×nh lÖ 1943 Nh©n Th¾ng 30-03-1967 36 Gia kh¾c méng 1942 Nh©n Th¾ng 02-05-1969 37 ®ç h÷u My 1947 Giang S¬n 10-01-1968 38 NguyÔn thanh my 1945 Nh©n Th¾ng 21-12-1969 39 Ng« tiÕn nh−ng 1938 B¶o Ngäc, Th¸i B¶o 12-06-1968 40 ®μo ®øc ph¶ 1938 Song Giang 04-10-1966 41 L−u v¨n qu©n 1950 Gia Phó, B×nh D−¬ng 26-02-1971 42 ®oμn c«ng qu¶ng 1950 Nh©n Th¾ng 19-01-1972 43 Lª ®×nh quynh 1939 Th¸i B¶o 21-12-1967 44 NguyÔn v¨n quyÒn 1950 Cao §øc 17-03-1968 45 NguyÔn kh¾c t− 1945 Cao §øc 22-12-1968 46 NguyÔn v¨n t¸n 1953 Kªnh Phè, Cao §øc 08-12-1972 47 NguyÔn ®¨ng th¸i 1950 Nh©n Th¾ng 03-02-1971 48 NguyÔn träng th©n 1944 L·ng Ng©m 27-03-1969 49 NguyÔn tuÊn thuËt Cao §øc 17-03-1968 50 Vò cao Thïy 1946 Song Giang 27-07-1967 51 NguyÔn ngäc Tó 1940 Song Giang 21-12-1974 52 NguyÔn Minh tuÊn 1948 Quúnh Phó 04-07-1969 53 Bïi thÕ v−êng Nh©n Th¾ng 11-01-1968 54 Leo v¨n Vßng 1955 Nh©n Th¾ng 06-9-1974 320
 5. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n HuyÖn gia l−¬ng (cò) N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn V¨n ¢n 1945 An B×nh 13-04-1969 3,§,36 2 NguyÔn V¨n C©u 1941 Th¾ng Lîi 13-06-1967 3,2L,12 3 TrÇn V¨n ChiÕn Gia L−¬ng 13-08-1969 3,I,30 4 NguyÔn V¨n Kiªm 1947 Th¾ng Lîi 17-09-1968 3,K,2 5 Chu Quý L−¬ng Gia L−¬ng 06-05-1969 3,C,3 6 NguyÔn Xu©n Nam 1951 Th¾ng Lîi 04-08-1971 3,N,7 7 NguyÔn §×nh Ninh 1950 An B×nh 17-10-1968 3,N,13 8 NguyÔn V¨n Tè 1950 T©n LËp 23-12-1970 3,B,18 9 L· V¨n Thμnh 1950 Long Xuyªn 17-04-1971 3,G,1 10 NguyÔn Kim Vinh 1947 ThÞnh §øc 27-03-1970 3,B,4 11 Ph¹m Xu©n X¸ 1947 An ThÞnh 01-08-1968 3,B,10 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 12 TrÇn v¨n c−¬ng 1948 ThÞnh §øc 08-03-1969 13 DiÔn c«ng chÝnh 1939 Phóc S¬n 09-05-1967 14 Chu quý L−¬ng 06-5-1969 HuyÖn l−¬ng tμi N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 Vò v¨n B¶ng 1943 B×nh §Þnh 30-09-1972 3,E,1 2 NguyÔn Nh− C«ng 1953 An ThÞnh 11-04-1973 3,A,31 3 Phïng ®øc D©n 1944 Mü C−êng 10-01-1968 3,H,50 4 NguyÔn V¨n Ên 1947 Phó Hßa 09-01-1969 3,I,42 5 Ph¹m §¨ng Hai 1941 B×nh §Þnh 15-03-1971 3,H,26 6 NguyÔn Xu©n Hiªn 1934 Trung ChÝnh 28-08-1969 3,M,4 7 NguyÔn Kh¾c Kh¶ 1948 Phó Hßa 18-12-1969 3,N,38 8 Lý v¨n Khi T©n L·ng 10-10-1971 3,E,17 9 Vò v¨n Nga 1947 Trung Kªnh 04-01-1972 3,I,32 10 Ph¹m V¨n PhÊn 1951 B×nh §Þnh 26-06-1972 3,E,10 11 NguyÔn V¨n Thãn 1947 Phó L−¬ng 03-02-1973 3,N,33 12 NguyÔn V¨n ThÕ 1950 B×nh §Þnh 03-01-1971 3,I,38 13 NguyÔn Duy TuÖ 1944 Phó Hßa 14-11-1969 3,G,40 14 NguyÔn §×nh TÝch 1950 B×nh §Þnh 12-03-1971 3,M,25 321
 6. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 15 §oμn ®×nh Êm 1946 Trung ChÝnh 07-05-1967 16 ®Æng thÕ bót 1938 Mü H−¬ng 18-03-1968 17 NguyÔn v¨n BÝnh 1944 Trung Kªnh 23-02-1966 (nguyÔn quang minh) 18 trÞnh xu©n c¶i Qu¶ng Phó 01-01-1968 19 NguyÔn v¨n c¶nh 1948 Trung ChÝnh 07-04-1970 20 ®Æng v¨n chÈn 1940 Mü H−¬ng 02-02-1971 21 TrÇn v¨n chÊt 1949 Mü Dùc, TrÝ Hoμ 29-09-1968 22 NguyÔn ®×nh chiÒu 1940 An ThÞnh 18-01-1966 23 TrÇn h÷u diÔn 1941 Cæ L©m, B×nh §Þnh 12-06-1970 24 NguyÔn ®¹t ®¸ng 1950 An ThÞnh 17-03-1968 25 NguyÔn b¸ ®¶n 1943 An Binh 21-01-1968 26 Phª v¨n ®Ønh 1941 Trung ChÝnh 20-05-1967 27 NguyÔn v¨n ®Þnh 1945 An ThÞnh 25-09-1966 28 Qu¸ch huy ®ua L©m Thao 28-03-1969 29 Chu quý h−¬ng 1937 Phï L·ng 06-05-1964 30 T¹ v¨n h¹nh 1943 An ThÞnh 26-04-1966 31 ®ç v¨n hång 1947 L©m Thao 17-04-1968 32 NguyÔn v¨n KÕ 1950 Mü H−¬ng 08-02-1969 33 NguyÔn thÕ kú 1937 Phó L−¬ng 23-07-1966 34 TrÞnh V¨n Lan An ThÞnh 27-04-1966 35 NguyÔn xu©n liÖt 1948 Trung ChÝnh 04-12-1970 36 TrÞnh v¨n Long An ThÞnh 27-04-1966 37 NguyÔn v¨n lü 1944 Quúnh Phó 09-11-1968 38 NguyÔn ngäc luü 1944 §¹i Lai, T©n LËp 31-03-1971 39 Ph¹m ®¨ng Mai 1941 B×nh §Þnh 13-05-1971 40 ®oμn ®×nh MÊm 1946 Trung ChÝnh 07-05-1967 41 Hμ v¨n mËp 1933 B×nh §Þnh 26-11-1972 42 Vò quang Nga 1947 Trung Kªnh 04-01-1972 43 Ph¹m v¨n ngh× Trung ChÝnh 24-03-1970 44 Bïi v¨n nhÜ 1933 An ThÞnh 10-08-1968 45 NguyÔn ®¾c s¬n 1937 L©m Thao 09-05-1967 46 trÞnh quang s¬n 1948 Thanh Gia, Qu¶ng Phó 13-12-1970 47 Ph¹m v¨n Th¸p Minh Hßa 09-08-1971 48 Hoμng v¨n th¾ng 1953 C¸t §iÒn, Trung Kªnh 04-07-1972 49 Vò ®×nh Thanh 1943 Quúnh Phó 12-02-1973 50 ®Æng v¨n thÈm 1940 Mü H−¬ng 02-02-1971 51 Vò cao Thuú 1946 Song Giang 27-07-1967 52 NguyÔn v¨n Tóc 1950 §¹i Thanh 09-08-1972 322
 7. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 53 H¸n v¨n träng 1946 An ThÞnh 18-05-1969 54 NguyÔn v¨n tÜnh 1950 §¹i Thanh 09-05-1972 55 D−¬ng v¨n tuyÕn 1953 §«ng H−¬ng, T©n L·ng 25-02-1975 56 ®ç danh v¨n 1946 L©m Thao 31-05-1967 57 NguyÔn v¨n vÞ 1949 Phó Hoμ 24-04-1969 HuyÖn quÕ vâ N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 TrÇn §×nh B¸ch 1954 ViÖt Hïng 03-02-1973 3,M,2 2 NguyÔn V¨n B¸t ViÖt Th«ng 12-01-1969 3,B,40 3 Lª Xu©n Bμo §¹i Xu©n 16-02-1973 3,C,12 4 §ç v¨n Bμo 1940 Ngäc X¸ 19-11-1967 3,§,15 5 NguyÔn V¨n Bång 1944 B»ng An 07-02-1969 3,C,19 6 NguyÔn §øc BÊm 1938 B»ng An 27-08-1971 3,§,37 7 NguyÔn V¨n C¸t 1948 Nh©n Hßa 10-01-1968 3,K,29 8 L¹i h÷u Canh 1946 Th−îng Mao 05-03-1968 3,A,23 9 Ph¹m C«ng Ch©m 1939 B»ng An 01-05-1971 3,L,43 10 NguyÔn §øc ChÊn 1939 B»ng An 14-01-1972 3,§,35 11 §μo V¨n ChiÕn QuÕ Vâ, 01-03-1971 3,L,11 12 Bïi V¨n ChiÕu 1947 §¹i Phó 24-12-1965 3,2L,10 13 NguyÔn B¸ ChÕ 1952 H−ng §¹o 20-02-1972 3,B,34 14 TrÞnh xu©n ChØ 1947 Tõ §øc 03-05-1969 3,L,12 15 NguyÔn §×nh ChÝ 1947 ViÖt Dòng 12-05-1969 3,A,6 16 NguyÔn TiÕn Cö 1945 ViÖt Th¾ng 01-11-1968 3,K,52 17 NguyÔn V¨n DiÔn 1944 ViÖt Hïng 20-02-1969 3,I,29 18 NguyÔn V¨n Dong 1948 §¹i Phóc 26-04-1967 3,§,42 19 NguyÔn Duy Dòng 1954 Ph−¬ng LiÔu 14-02-1972 3,B,12 20 NguyÔn V¨n §−¬ng 1938 V¨n D−¬ng 22-11-1969 3,N,15 21 NguyÔn V¨n §μi 1953 §øc Thμnh 03-04-1972 3,H,20 22 NguyÔn V¨n §é 1950 V¨n D−¬ng 09-09-1970 3,G,44 23 NguyÔn ®øc §ñi 1945 §¹i T©n 10-04-1971 3,C,41 24 NguyÔn Quang Gi¸ 1939 ViÖt Hïng 22-11-1969 3,E,11 25 TrÇn V¨n Giai 1943 Lª Lîi 12-01-1969 3,E,22 26 Nghiªm V¨n Hμo 1947 Th¸i Hßa 17-11-1966 3,K,56 27 NguyÔn V¨n H¶i 1947 §øc Long 18-03-1970 3,L,27 28 NguyÔn V¨n Hª 1944 ViÖt Hïng 27-06-1966 3,2L,54 29 NguyÔn §×nh Hiªn 1940 §¹i Xu©n 11-11-1966 3,M,56 30 NguyÔn Phó h−ng 1952 ViÖt Th¾ng 07-01-1972 3,G,43 323
 8. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 31 D−¬ng V¨n Hoμng 1954 Nam S¬n 03-02-1973 3,I,12 32 NguyÔn V¨n Hße 1931 §øc Long 06-06-1968 3,C,7 33 TrÇn Träng ìi 1949 Quèc TuÊn 27-06-1971 3,I,41 34 NguyÔn duy Kh¶ 1945 ViÖt Hïng 15-10-1972 3,G,19 35 TrÇn Quang Kh¶i 1939 Xãm 10, §¹i Phóc 24-03-1970 3,N,35 36 NguyÔn v¨n Kho¸i 1944 Nh©n Hßa 12-02-1973 3,I,34 37 NguyÔn V¨n Lμnh 1954 ViÖt Th«ng 09-10-1973 3,L,4 38 NguyÔn V¨n L·m Kim Ch©n 21-10-1967 3,§,50 39 NguyÔn Xu©n La 1949 Kim Ch©n 30-04-1973 3,I,14 40 NguyÔn §¨ng Léc 1944 Tø §øc 17-11-1966 3,B,52 41 NguyÔn B¸ Lôc 1943 Ngäc X¸ 05-12-1967 3,E,39 42 NguyÔn ®¨ng M¸c 1945 ViÖt Hïng 17-11-1971 3,K,19 43 NguyÔn V¨n M¸y 1947 §øc Th¹nh 17-03-1968 3,L,28 44 ®oμn V¨n M¹nh 1938 Chi L¨ng 16-02-1970 3,C,34 45 TrÇn V¨n M¹nh 1940 Hμn Qu¶ng 16-02-1970 3,H,38 46 Vò ChÝ Nam 1943 Nam S¬n 23-04-1968 3,2L,20 47 §ç V¨n Nh¾c 1942 §øc ThÞnh 09-09-1969 3,O,37 48 NguyÔn V¨n NhÞ 1954 ViÖt Hïng 21-02-1973 3,H,14 49 NguyÔn Quang Ph¬ 1945 Th¸i Hßa 12-06-1970 3,O,27 50 NguyÔn Ngäc Phan 1945 V¨n D−¬ng 27-02-1969 3,O,28 51 NguyÔn §×nh Phiªu 1947 §¹i Xu©n 02-09-1971 3,I,21 52 NguyÔn V¨n Phó 1930 §¹i Xu©n 09-08-1971 3,E,19 53 NguyÔn V¨n QuÕ 1946 §¹i Xu©n 10-02-1967 3,N,34 54 §ç Quúnh 1954 Ngäc X¸ 01-05-1971 3,M,21 55 NguyÔn B¸ Quý 1945 H−ng §¹o 25-08-1965 3,A,4 56 TrÇn §øc Quý 1944 Ch©u Phong 17-04-1971 3,K,9 57 NguyÔn V¨n Quýnh 1944 Th¸i Hoa 29-09-1971 3,N,30 58 NguyÔn §øc RËt 1945 ViÖt Hïng 16-05-1972 3,B,23 59 NguyÔn V¨n Sª 1947 ViÖt Th¾ng 17-11-1966 3,L,50 60 Vò V¨n T©m 1953 Ph−îng Mao 22-02-1973 3,H,16 61 Lª §øc T©m 1947 H¸n Qu¶ng 01-09-1966 3,B,48 62 NguyÔn Sü Tμi 1945 §ång L¹c 07-02-1967 3,O,39 63 NguyÔn V¨n T¹ 1952 Nam S¬n 15-05-1971 3,L,24 64 NguyÔn Quang T¹i 1951 Th¸i Hßa 13-04-1971 3,M,18 65 Hoμng V¨n T¹o 1952 Nam S¬n 12-05-1971 3,H,8 66 NguyÔn Xu©n TÇn 1947 Nh©n Hßa 17-11-1966 3,L,52 67 NguyÔn V¨n T−êng 1943 ViÖt Thèng 17-11-1966 3,L,2 68 §inh V¨n Th¨ng 1953 Phó L−¬ng 16-02-1973 3,I,18 69 TrÇn V¨n Th«ng Tõ §øc 11-12-1965 3,C,9 70 TrÇn V¨n Thμnh 1940 Ch©u Phong 15-10-1972 3,K,20 324
 9. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 71 §μo Quang Th¾ng 1945 V©n D−¬ng 25-08-1965 3,B,6 72 §Æng duy Th¹ch 1945 T©n D©n 12-04-1970 3,G,42 73 NguyÔn V¨n Thi 1936 Kim Ch©n 26-04-1967 3,K,8 74 §Æng B¸ Thi 1945 Ph−îng Mao 06-03-1972 3,M,3 75 NguyÔn V¨n Thiªn 1946 Quèc TuÊn 20-04-1967 3,K,22 76 NguyÔn §øc ThiÖp 1945 ViÖt Hïng 19-04-1970 3,A,20 77 NguyÔn V¨n Tho 1954 V¨n D−¬ng 03-02-1973 3,M,16 78 Ph¹m Xu©n Thu 1941 H¸n Qu¶ng 16-03-1969 3,O,26 79 TrÇn V¨n Thu 1943 Tø §øc 17-11-1966 3,B,50 80 NguyÔn Minh Thu 1952 Kim Ch©u 29-03-1971 3,O,18 81 Lª Quang Toμn 1949 Lª Lîi 22-11-1971 3,H,39 82 TrÇn V¨n Tr−íc 1946 Lam S¬n 14-05-1968 3,L,22 83 D−¬ng C«ng TruyÒn 1943 Nh©n Hßa 05-11-1968 3,I,35 84 T« Minh Tu©n 1947 V¨n D−¬ng 07-09-1973 3,2N,2 85 Lª Tuy §øc Long 05-06-1968 3,E,52 86 Ph¹m §×nh V©n 1944 Tø §øc 19-03-1971 3,I,3 87 Khóc T−¬ng V©n 1944 T©n D©n 03-02-1973 3,E,23 88 NguyÔn V¨n Vò 1942 §¹i Xu©n 12-09-1970 3,A,26 89 TrÇn Quang Xª 1940 §¹i Xu©n 22-01-1969 3,B,16 90 NguyÔn M¹nh XuÊt 1946 Ph−¬ng LiÔu 04-04-1970 3,M,19 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 91 TrÇn ®×nh b¸ch 1954 Can Vò, ViÖt Hïng 03-02-1973 92 D−¬ng c«ng b»ng 1935 Nh©n Hoμ 12-06-1968 93 NguyÔn v¨n ban 1945 Ngäc X¸ 29-10-1971 94 Vò v¨n bÈy 1944 KiÒu L−¬ng, §øc Long 29-06-1970 95 NguyÔn c¨n 1942 Nam S¬n 19-04-1969 96 L¹i h÷u canh 1946 Ph−îng Mao 05-03-1968 97 NguyÔn v¨n chi 1947 ViÖt Hïng 12-05-1969 98 NguyÔn v¨n d−¬ng 1938 V©n D−¬ng 21-11-1969 99 NguyÔn xu©n diÖp 1945 Ph−îng Mao 20-04-1968 100 Viªm v¨n ®¶n 1941 V©n D−¬ng 24-10-1966 101 NguyÔn v¨n ®ª 1952 QuÕ ë, Chi L¨ng 12-12-1972 102 Lª xu©n ®an 1944 §¹i Xu©n 11-12-1967 103 Vò v¨n ®iÖt 1942 §¹i Phóc 26-4-1967 104 NguyÔn v¨n ®ong 1948 §¹i Phóc 26-04-1967 105 NguyÔn xu©n hμn 1942 LiÖu Ph−¬ng, §¹i Xu©n 07-04-1970 106 Lª duy hiÒn 1947 Nam S¬n 13-01-1972 325
 10. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 107 NguyÔn xu©n hiÖp 1945 B»ng An 11-09-1971 108 TrÇn thÕ hoμnh 1941 Vò D−¬ng, Th¸i Hoμ 06-12-1968 109 ®Æng quang keng 1947 NguyÔn X¸, ViÖt Hïng 12-04-1969 110 Mai ngäc kham 1943 §øc Long 13-05-1968 111 Phïng tiÕn kho¶n 1945 T©n D©n 28-08-1966 112 NguyÔn v¨n khoan 1945 Th¸i Hïng 03-04-1966 113 NguyÔn v¨n Khu«ng 1940 Thanh Phong 06-06-1968 114 Phïng ®øc KÕ 1945 Th«n G¨ng, §øc Thμnh 06-02-1972 115 NguyÔn ®×nh léc 1950 Cung KiÖm, Nh©n Hoμ 18-01-1972 116 NguyÔn kh¾c léc Phóc TuÊn 117 NguyÔn ®øc lÉm 1946 Thèng H¹, ViÖt Thèng 04-09-1968 118 NguyÔn v¨n lîi 1942 §¹i Xu©n 02-11-1973 119 Ph¹m ngäc lÞch H¸n Qu¶ng 31-07-1972 120 Nghiªm v¨n luËt 1945 CÈm Trμng, Nh©n Hoμ 23-02-1972 121 TriÖu v¨n M¹o 1949 Vá Khai 25-9-1971 122 NguyÔn nh− MËu 1946 §¹i Phóc 21-01-1971 123 NguyÔn xu©n mïi 1942 §ång ChÕ, Nh©n Hoμ 01-05-1966 124 NguyÔn v¨n mü 1940 QuÕ T©n 01-05-1967 125 Hoμng v¨n My 1947 §¹i Phóc 24-4-1967 126 Vò ngäc nh−¬ng 1945 Lª §é, QuÕ T©n 27-12-1972 127 ®ç v¨n nh¾c 1942 §øc ThÞnh 09-09-1966 128 NguyÔn nh− phæ 1942 T©n D©n 10-11-1968 129 Phïng v¨n phóc 1950 Tù Th«n, Nam S¬n 17-07-1970 130 Ng« v¨n quy 1945 Kim Ch©n 24-08-1967 131 NguyÔn v¨n QuyÒn 1946 Chi L¨ng 11-11-1970 132 NguyÔn v¨n s¾c 1942 §¹i Xu©n 05-11-1966 133 NguyÔn ®øc sæ 1947 ViÖt Hïng 01-05-1969 134 NguyÔn v¨n T−êng 1943 ViÖt Th¾ng 17-11-1966 135 NguyÔn v¨n Th©m 1945 §¹i Phó 17-11-1966 136 NguyÔn v¨n th©n 1946 §øc Long 31-12-1971 137 Bïi ngäc Th©n 1944 §¹i Phó 02-03-1969 138 NguyÔn v¨n Thøc 1945 §øc Long 01-05-1971 139 NguyÔn v¨n thøc 1944 Quèc TuÊn 27-12-1966 140 Lª duy thÞnh 1946 §¹i Xu©n 11-01-1966 141 NguyÔn v¨n vÏ 1947 Th¸i Hßa 8-9-1968 142 ®Æng ngäc Vò 1939 §¹i Xu©n 06-02-1973 143 NguyÔn sÜ yªn 1945 Chi L¨ng 25-05-1966 144 D−¬ng viÖt yªn 1938 Xu©n Thuû, C«ng L¹c 29-05-1970 326
 11. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n HuyÖn thuËn thμnh N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn V¨n Biªu 1945 §¹i Thμnh 13-01-1972 3,§,29 2 Ph¹m C«ng C¸n 1949 §¹i §ång 22-05-1969 3,M,44 3 Lª Do·n ChÞch 1950 Song Hå 19-10-1972 3,O,11 4 NguyÔn ThÕ Dòng 1939 §¹i §ång 15-06-1969 3,K,31 5 NguyÔn V¨n Dôc 1942 Gia §«ng 25-07-1972 3,§,10 6 Ph¹m Kh¾c §μi 1953 Gia §«ng 29-11-1971 3,C,16 7 Ph¹m V¨n §oμn 1946 XN ¨n uèng 14-03-1971 3,L,16 8 NguyÔn V¨n §øc 1948 ThuËn Phó 01-06-1968 3,L,38 9 NguyÔn V¨n Gi¸ 1939 Ninh X¸ 23-12-1967 3,O,31 10 D−¬ng §×nh Gi¶ng 1937 H¹nh Phóc 20-09-1971 3,L,6 11 NguyÔn Xu©n H−¬ng 1947 §×nh TÕ 23-03-1968 3,§,19 12 NguyÔn ThÞ Khuyªn 1953 Gia §«ng 30-01-1973 3,B,35 13 Ng« LuyÖn Kû 1950 Tr¹m Lé 16-08-1968 3,E,50 14 NguyÔn V¨n MÔ 1946 Hμ M·n 26-06-1972 3,§,2 15 §ç V¨n Nho 1940 §«ng Thμnh 22-02-1966 3,C,33 16 Cao B¸ Qu¸t 1945 T©n ThÞnh 23-06-1972 3,A,34 17 NguyÔn V¨n T−êng 1934 §×nh TÕ 23-10-1969 3,C,35 18 §ç Duy Thi 1939 NguyÖt §øc 15-04-1971 3,C,46 19 NguyÔn V¨n ThÕ 1952 L·ng Hé 12-11-1971 3,G,41 20 NguyÔn V¨n Toμn 1942 NguyÖt §øc 17-04-1966 3,A,42 21 Tr−¬ng §×nh To¹i 1943 Hμ N·m 16-02-1967 3,L,5 22 Lª Do·n Tóc 1945 Th−îng Hßa 08-05-1968 3,L,10 23 NguyÔn Anh TuÕ 1943 NguyÖt §øc 19-03-1970 3,O,7 24 TrÞnh Hiªn V©n 1945 Ninh X¸ 30-01-1973 3,B,31 25 NguyÔn V¨n vÞnh 1944 NghÜa §¹o 01-04-1970 3,N,22 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 26 Hoμng v¨n A 1947 NghÜa T¹o 15-04-1968 27 Khóc ®×nh bØnh Song Hå 08-01-1981 28 Ph¹m v¨n c− 1947 Song LiÔu 05-11-1972 29 TrÇn v¨n cæn 1941 NguyÖt §øc 17-01-1968 30 NguyÔn v¨n chiÕn 1952 Ninh X¸ 26-02-1971 31 NguyÔn ®øc chung 1942 Song Hå 11-1972 32 NguyÔn v¨n dùc 1942 Ngäc Kh¸m, Gia §«ng 25-07-1972 33 NguyÔn v¨n duy 1947 Tr¹m Lé 14-05-1968 327
 12. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 34 V−¬ng ®øc ®¸ 1948 §¹i §ång 06-03-1971 35 Phan ®×nh ®−¬ng 1947 §«ng MiÕn, Hoμi Th−îng 15-07-1972 36 NguyÔn thÞ hμ 1956 Ngäc Kh¸ng, Gia §ång 26-01-1976 37 Vò träng h¶i 1943 M·o §iÒn 16-06-1966 38 ®ç träng h−íng 1939 B¾c Hå 06-05-1968 39 NguyÔn ngäc hïng 1952 Song Hå 10-01-1971 40 NguyÔn h÷u hÖ 1935 §¹i M·o, Th−îng M·o 11-09-1969 41 Lª v¨n hy 1947 NghÜa §¹o 17-06-1968 42 TrÇn ®¨ng kh¸ng 1954 NguyÖt §øc 30-10-1972 43 NguyÔn tuÊn khiªm 1947 Xoμi Th−îng 28-05-1970 44 NguyÔn ®×nh l−îc Xu©n L©m 09-11-1969 45 NguyÔn kh¾c lý 1937 Thuþ §iÒn 09-04-1968 46 NguyÔn v¨n ng« 1940 §«ng §oμi, §¹i §ång 28-05-1972 47 ®ç v¨n nh©n 1936 Song Hå 17-03-1968 48 NguyÔn v¨n ph−¬ng 1947 Xu©n L©m 05-03-1968 49 Phïng duy phó 1942 NguyÖt §øc 30-03-1969 50 D−¬ng h÷u qu¸t 1948 Song Hå 17-03-1968 51 NguyÔn h÷u quü 1947 Gia Léc, Toμn Th¾ng 05-02-1970 52 NguyÔn ®øc quý NguyÖt §øc 17-10-1968 53 Hoμng thÕ so¸t 1942 NguyÖt §øc 22-12-1966 54 NguyÔn h÷u th×n 1941 Song Hå 17-03-1968 55 NguyÔn v¨n thi 1933 Song Hå 27-03-1973 56 NguyÔn v¨n thÕt 1940 Tr¹m Lé 18-08-1968 57 Lª do·n thÞch 1950 Song Hå 19-10-1972 58 NguyÔn ®øc T«ng 1945 Xu©n L©m 20-06-1967 59 D−¬ng xu©n ¦íc 1950 Xu©n L©m 17-03-1968 60 trÞnh thÞ hiÕu v©n 1954 Th«n Phó Ninh 20-01-1973 61 NguyÔn v¨n V©n 1937 Tr¹m Tr¹i, QuyÕt §Þnh 28-03-1969 62 NguyÔn v¨n vi 1937 §¹o Xa, NghÜa §¹o 03-08-1968 HuyÖn tiªn du N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 1 Hoμng §øc Béi 1945 Liªn B·o 17-12-1969 3,H,43 2 NguyÔn §¨ng Ch©u 1946 HiÕu V©n 29-08-1972 3,N,18 3 TrÇn V¨n Ch©n 1945 ViÖt §oμn 05-1972 3,O,52 4 §oμn Phó C− 1948 T©n Chi 20-04-1973 3,A,33 5 §inh V¨n Dong 1943 T©n Chi 05-03-1970 3,I,19 6 NguyÔn TiÕn Du©n 1939 Hoμng S¬n 10-02-1969 3,§,28 328
 13. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 7 NguyÔn V¨n §ång L¹c VÖ 07-10-1971 3,E,13 8 NguyÔn C«ng §ång 1949 L¹c VÖ 08-10-1971 3,K,38 9 NguyÔn H÷u §−êng 1950 HiÕu V©n 20-05-1971 3,M,41 10 L©m §¨ng Huy 1945 Hoμng S¬n 23-04-1969 3,L,31 11 §oμn Quang H−ng 1942 L¹c VÖ 19-05-1966 3,C,38 12 Lª §¨ng Lam 1949 L¹c VÖ 18-10-1971 3,C,40 13 NguyÔn V¨n Pho 1951 Minh §¹o 02-05-1971 3,M,8 14 TrÇn M¹nh Quang Liªn B¶o 12-03-1971 3,K,3 15 §ç §øc Qu¸n 1948 Liªn B·o 09-07-1968 3,B,22 16 NguyÔn V¨n QuÕ 1949 Liªn B·o 11-05-1969 3,§,36 17 NguyÔn Kh¸ Quû 1951 §¹i §ång 18-01-1971 3,§,11 18 NguyÔn thanh S¬n 1940 T©m ChÝ 21-05-1969 3,E,37 19 Kh−¬ng V¨n T©n 1942 §¹i §ång 19-10-1967 3,B,32 20 TrÇn ThÞ Thanh 1954 H¹p LÜnh 22-02-1972 3,M,20 21 NguyÔn TiÕn Thi 1953 Tri Ph−¬ng 10-03-1972 3,B,11 22 NguyÔn v¨n Th¾ng 1949 Kh¾c NiÖm 03-07-1972 3,G,36 23 NguyÔn V¨n ThuÇn 1938 Kh¾c NiÖm 16-02-1969 3,L,4 24 ¤ng Kh¾c Thùc 1948 §¹i §ång 05-09-1968 3,M,38 25 §μo §×nh TiÕn 1950 Liªn S¬n 01-03-1971 3,L,3 26 Hoμng Nguyªn Tê 1943 §¹i §ång 07-02-1973 3,K,21 27 Ng« V¨n TriÖu 1942 ViÖt §oμn 11-04-1974 3,N,26 28 «ng ThÕ TrÞnh 1937 §¹i §ång 12-01-1967 3,N,48 29 NguyÔn V¨n V−îng §¹i §ång 29-11-1969 3,N,43 N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 30 Mai tiÕn b¶o 1951 Th«n Néi, Hiªn V©n 02-11-1969 31 Lª ®¾c bæng 1945 C¶nh H−ng 26-06-1967 32 NguyÔn ®¨ng chØnh 1951 Liªn B¶o 16-02-1974 33 Ph¹m ®¨ng cïng 1947 Hiªn V©n 10-04-1968 34 NguyÔn viÕt c−êng 1946 Minh §øc 11-03-1968 35 NguyÔn ®øc ®iÒn 1949 Th«n Néi, HiÒn S¬n 04-07-1970 36 NguyÔn viÕt ®oμn 1945 Thiªn V¨n 01-06-1968 37 NguyÔn N¨ng ®îi 1938 §¹i §ång 08-06-1971 38 D−¬ng ®øc h¶o 1945 H¹p Ninh 03-04-1966 39 NguyÔn m¹nh hïng 1945 Th«n DÒn, C¶nh H−ng 23-02-1969 40 ®oμn ®øc hû 1941 Minh §øc 12-01-1969 41 Lª xu©n hîp 1944 Hoμi S¬n 06-1972 42 ®inh vai l©m 1949 Kim ThiÒn, Minh §øc 22-04-1971 43 TrÇn ®øc lÞch 1946 BÊt Lù, Hoμn S¬n 11-01-1970 329
 14. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n Ngμy hy sinh sinh hμng, sè 44 NguyÔn trÝ liªn 1943 Liªn B¶o 04-06-1968 45 NguyÔn ®Þnh l−îng 1942 HiÒn V©n 08-03-1968 46 NguyÔn nh− m¹nh 1951 Liªn S¬n 06-05-1971 47 Lª v¨n m·o 1945 Hoμn S¬n 27-05-1965 48 Vò hång m«n 1948 BÊt Lù, Hoμn S¬n 16-07-1971 49 NguyÔn thÕ më 1948 Liªn B¶o 11-03-1969 50 NguyÔn träng mïi 1947 Yªn V©n 21-05-1968 51 Ph¹m v¨n ngäc 1953 S¬n Phè, H¹p LÜnh 03-04-1972 52 NguyÔn nh− ngù 1942 Liªn B·o 11-10-1966 53 NguyÔn v¨n ng÷ 1948 Hiªn V©n 08-03-1968 54 NguyÔn v¨n phi 1925 Liªn B¶o 10-06-1967 55 Lª v¨n phóc 1945 BÊt Lù, Hoμn S¬n 16-12-1970 56 NguyÔn nh− quÊt 1946 H¹p LÜnh 08-04-1967 57 NguyÔn ®¨ng quy 1947 Th«n §oμi, Kh¾c NiÖm 15-12-1971 58 NguyÔn v¨n s¬n 1945 B¸i Uyªn, Liªn B·o 23-01-1972 59 NguyÔn ®¨ng t¨ng 1947 Kh¾c NiÖm 10-03-1971 60 NguyÔn ®×nh th¸i 1942 Hoμn S¬n 05-07-1967 61 Ph¹m c«ng thÕ 1945 Hoμn S¬n 08-03-1968 62 NguyÔn lÞch thiÖp 1947 Néi DuÖ 01-01-1969 63 Vò v¨n Tr¸c 1947 Mong Nói, Hoμn S¬n 18-05-1970 64 Lª v¨n träng 1945 Hoμn S¬n 04-06-1968 65 NguyÔn chiÕn vÜnh 1940 ViÖt §oμn 28-04-1971 66 NguyÔn duy xuyªn 1941 Phó L©m 27-10-1967 67 ®Æng ®øc x−¬ng 1942 Hoμn S¬n 22-06-1967 68 TrÇn duy c−êng 1945 Liªn B¶o 31-03-1968 HuyÖn tiªn s¬n (Cò) N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn V¨n C¨n 1950 Hång S¬n 15-03-1969 3,E,48 2 NguyÔn V¨n Ph¸o 1941 Phï ChÈn 09-11-1968 3,C,30 3 §ç Anh Tè 1945 Phó Do·n 06-11-1968 3,K,50 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 4 TrÇn ngäc ®¶m 1946 CÈm Giang, §«ng Tiªn 07-09-1968 5 NguyÔn v¨n bμo 1943 H¹c LÜnh 22-06-1967 6 NguyÔn ®øc båi 1939 Liªn S¬n 10-04-1968 330
 15. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 7 NguyÔn tiÕn c¸t 1947 Liªn S¬n 24-05-1966 8 NguyÔn C«ng hoμn 1947 Th«n KiÒu, Hiªn V©n 03-01-1969 9 ®μm ®×nh Hång 1947 Minh §øc 26-09-1968 10 ®μm ®×nh Hîp 1947 Minh §øc 26-09-1968 11 NguyÔn thμnh KÕ 1949 Xãm Chanh, Th¸i B×nh 22-04-1975 12 NguyÔn kh¾c lu©n 1940 Liªn S¬n 27-10-1967 13 D−¬ng kh¾c nghi 1943 Ngäc V©n 24-05-1968 14 NguyÔn Ngäc nô 1946 Thä Chai, Liªn S¬n 02-07-1975 15 NguyÔn b¸ son 1947 Cμnh D−¬ng 10-04-1968 16 T¹ ®øc tμi 1940 Liªn S¬n 14-04-1976 17 NguyÔn v¨n tam 1942 V©n Tr−êng 25-03-1969 18 T¹ té 1944 Liªn S¬n 01-1971 19 NguyÔn v¨n V·ng 1937 Liªn §μi 04-06-1968 HuyÖn yªn phong N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn V¨n Ch÷ 1946 §«ng Thä 31-07-1966 3,C,14 2 NguyÔn §øc Chinh 1947 Long Ch©u 04-04-1970 3,M,31 3 Ng« QuyÕt ChiÕn 1943 Dòng LiÖt 13-04-1971 3,G,46 4 Ng« quang ChiÓu 1944 Trung NghÜa 12-05-1969 3,A,41 5 L−u V¨n Chung 1940 Hßa TiÕn 17-11-1972 3,B,19 6 TrÇn Quang chÝnh 1940 Tam Giang 01-10-1972 3,L,19 7 NguyÔn V¨n §¹m 1942 Khóc Xuyªn 06-10-1971 3,H,56 8 NguyÔn §×nh §« 1948 Hμm S¬n 18-07-1970 3,N,22 9 Ng« V¨n §óc 1953 Tam Giang 29-04-1972 3,E,2 10 §ç V¨n H¶o 1933 Yªn Phô 11-03-1974 3,I,50 11 NguyÔn V¨n H¹p 1945 Phong Khª 02-01-1969 3,I,27 12 §ç TiÕn LËp 1950 §«ng Thä 14-03-1971 3,K,12 13 NguyÔn Quang LuyÖn 1951 Hμm S¬n 10-08-1971 3,C,48 14 Ng« V¨n M¹nh 1950 Träng NghÜa 04-09-1971 3,I,26 15 NguyÔn V¨n M« 1949 V¨n M«n 17-02-1972 3,K,35 16 NguyÔn V¨n Nha 1948 Hμm S¬n 16-03-1968 3,N,14 17 NguyÔn V¨n Ph−¬ng Phó Hßa 06-06-1969 3,K,16 18 NguyÔn V¨n Phông 1939 Thôy Hμ 19-04-1970 3,A,18 19 Lª Duy Sinh 1945 Tam Giang 06-07-1971 3,N,19 20 NguyÔn V¨n TÇn 1953 Ph−¬ng La 20-11-1972 3,L,26 21 Hoμng Träng TiÕn 1940 Phóc Hßa 21-02-1968 3,C,25 331
 16. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 22 NguyÔn H÷u TriÓn 1943 Hßa Long 11-11-1969 3,O,23 23 NguyÔn V¨n Trô 1947 Hßa Long 21-05-1970 3,N,6 24 TrÇn Huy V©n 1939 V¨n An 20-05-1972 3,E,6 25 Tr−¬ng C«ng Vò 1951 §ång TiÕn 26-06-1972 3,E,20 26 NguyÔn V¨n Yªn 1945 Thôy Hßa 15-08-1967 3,C,20 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 27 NguyÔn thÕ bμo 1946 Dòng LiÖt 19-07-1966 28 NguyÔn cao b¾c 1947 Tam §a 09-04-1967 29 NguyÔn v¨n bö 1947 Phong Khª 24-03-1970 30 NguyÔn h÷u chiÓn 1943 Hoμ Long 14-01-1969 (ChiÕn) 31 NguyÔn ®øc Chuyªn 1945 Long Ch©u 05-03-1972 32 NguyÔn ®øc chuyÖn 1945 Long Ch©u 05-03-1972 33 Tr−¬ng v¨n Dung 1946 §ång Th«n, §ång TiÕn 15-03-1971 34 D−¬ng v¨n duy 1940 Dòng LiÖt 27-10-1966 35 Lª ®¨ng ®μi 1937 Th«n §«ng, Tam Giang 02-11-1969 36 ®ç viÕt ®μo 1933 Yªn Phô 11-03-1974 37 ®Æng v¨n giai 1946 V¹n An 19-07-1966 38 NguyÔn träng h»ng 1943 Phong Khª 09-07-1966 39 ®ç xu©n hiÓn 1938 Hoμ Long 19-07-1966 40 Ng« v¨n HiÒn Tam Giang 03-02-1968 41 NguyÔn h÷u hiÕn §«ng Yªn, §«ng Phong 15-02-1973 42 NguyÔn ngäc kh¸nh 1938 Phong Khª 03-04-1966 43 NguyÔn tiÕn kha 1942 MÉn X¸, Long Ch©u 30-12-1968 44 Ph¹m v¨n Khanh 1948 §«ng Thä 12-07-1970 45 NguyÔn oanh kú 1940 Hμm Yªn 11-07-1968 46 ®ç quang kû 1944 B×nh An, §«ng Thä 23-03-1970 47 NguyÔn xu©n léc 1944 §«ng Phong 06-06-1970 48 NguyÔn ®øc lËp 1941 §ång Mai, Trung NghÜa 21-11-1970 49 NguyÔn ®øc lËp 1951 V©n M«n 31-01-1972 50 ®ç quang lo· 1946 Ph−¬ng Hoμng 15-12-1966 51 NguyÔn v¨n lÞch 1944 §«ng Thä 14-03-1971 52 D−¬ng v¨n mÇn 1949 Yªn Hû 30-11-1967 53 NguyÔn v¨n Ph¸ch 1947 Hßa Phong 04-09-1967 54 NguyÔn v¨n phó 1937 Hoμ Long 12-11-1968 55 NguyÔn v¨n Phóc 1937 Hßa Long 12-01-1968 56 Lª v¨n qu¶ng 1941 Phong Khª 18-04-1967 57 Lª v¨n qu¶ng 1941 V¨n Khª 18-04-1967 332
 17. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 58 trÞnh Quý 1939 V¹n An 04-04-1973 59 NguyÔn v¨n sù 1944 Hoμ TiÕn 12-01-1969 60 Khæng minh Sü 1945 Phï Yªn, Dòng LiÖt 26-11-1969 61 NguyÔn viÕt t¨ng Thuþ Hoμ 04-12-1966 62 NguyÔn ®¨ng t©m 1939 Trung NghÜa 01-10-1969 63 TrÇn v¨n th¶o 1942 Phong Khª 09-04-1966 64 Hoμng ®øc thÊu 1938 Ph©n §«ng, Tam §a 05-12-1974 65 §Æng v¨n thøc 1946 V¹n An 23-04-1972 66 Hoμng ®øc tiªn 1948 Tam §a 19-07-1966 67 L−¬ng v¨n tþ 1946 V¹n An 19-07-1966 68 NguyÔn h÷u tÜnh 1944 Tam §a 09-01-1971 69 Ph¹m ®øc tÝnh 1945 Dòng LiÖt 19-07-1966 70 Ng« v¨n vÞ 1937 Yªn L− 17-11-1967 71 ®oμn ®×nh x¸ 1947 V¹n An 07-07-1968 72 NguyÔn v¨n xuyªn 1943 Tam Giang 11-04-1968 73 NguyÔn xu©n Xuyªn 1934 Tam Giang 11-04-1968 Danh s¸ch liÖt sü ch−a ®Çy ®ñ vμ râ rμng th«ng tin N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 §oμn §×nh MÈn 1946 B×nh §Þnh, Gia Tμi 07-05-1967 3,E,35 2 Hμ V¨n MËp 1933 Trung ChÝnh, Gia Tμi 26-11-1972 3,L,37 3 NguyÔn gia b¶o 1943 Gia Ngu, V¨n Giang ? 12-03-1966 4 NguyÔn ngäc biªn 1932 Th¹ch §ång, Th¹ch Hμ, Hμ 29-01-1970 TÜnh (vî: ë BV B¾c Ninh) 5 Lª v¨n x©m 1938 6 NguyÔn v¨n vþ 1940 15-03-1970 7 NguyÔn v¨n chØnh 1954 Vò Ninh, B¾c Ninh 04-02-1969 8 NguyÔn träng Thªm 1944 L·n Ng©m 27-03-1969 333
 18. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n tØnh b¾c giang Thμnh phè b¾c giang N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn BÝch 1927 Thä X−¬ng 22-02-1972 3,N,25 2 Bïi Huy ChÝnh 1949 Sè 101 Phè Míi, P. Lª Lîi 23-02-1971 3,N,23 3 NguyÔn V¨n Cö 1937 DÜnh KÕ 24-04-1968 3,2L,36 4 NguyÔn §øc Giang 1946 DÜnh KÕ 18-11-1968 3,C,21 5 D−¬ng V¨n H÷u 1954 Thä X−¬ng 22-02-1973 3,H,10 6 NguyÔn V¨n Hîp 1939 §a Mai 14-06-1967 3,C,36 7 Ph¹m §×nh L©n Minh Khai 12-05-1971 3,A,24 8 NguyÔn v¨n quý VÜnh Tuy 19-04-1967 3,N2,52 9 Hμ V¨n Thanh Thä X−¬ng 22-02-1973 3,G,4 10 Vò V¨n ThiÖu 1950 Phè Lª Lîi 01-02-1972 3,C,27 11 Vò Quèc VËn 1945 Phè Míi 23-03-1972 3,N,16 12 TrÇn Quang Xa 1938 Song Mai 20-10-1972 3,K,5 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 13 NguyÔn v¨n h¹ 1950 Phè TrÇn Phó 17-03-1968 14 NguyÔn thÞ th©n 1955 Thä X−¬ng 07-06-1975 15 NguyÔn v¨n tiÕn 1952 Thä X−¬ng 20-03-1971 16 V−¬ng thanh tông 1944 Thä X−¬ng, B¾c Giang 08-02-1967 17 NguyÔn thÞ lª giang 1956 Sè 35a, Phè Míi, D©n chñ 25-08-1975 18 Hμ sü qu¶ 1948 Xãm Ngang, Thä X−¬ng 07-04-1970 19 Léc v¨n ®en 1941 Kim Ngäc 10-02-1967 HuyÖn hiÖp hoμ N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 1 NguyÔn Thμnh B×nh 1950 QuyÕt TiÕn 12-02-1969 3,A,39 2 NguyÔn V¨n B¾c 1951 TT Th¾ng 21-02-1973 3,E,32 3 NguyÔn ThÞ Ba 1953 §oan B¸i 30-01-1973 3,B,31 4 NguyÔn V¨n Bét 1952 ChiÕn Th¾ng, Th−êng Th¾ng 12-04-1971 3,K,26 5 Hμ V¨n BËt 1950 Th¸i S¬n 29-12-1973 3,A,44 334
 19. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 6 NguyÔn V¨n C− 1952 Ngäc S¬n 02-05-1971 3,H,18 7 Hoμng v¨n Canh 1941 Th¸i S¬n 09-08-1971 3,K,6 8 NguyÔn H¶i C−êng 1942 Th¾ng §øc, Danh Th¾ng 26-04-1971 3,2N,50 9 NguyÔn V¨n ChÝn 1947 Mai §×nh 14-03-1974 3,N2,14 10 NguyÔn ®×nh ChÝnh 1936 Ngäc S¬n 29-02-1968 3,B,8 11 NguyÔn v¨n Dôc 1943 §¹i Thμnh 04-03-1969 3,L,18 12 TrÇn Xu©n Dung 1945 Quèc TuÊn 14-12-1970 3,N,20 13 TrÇn §øc D−a 1946 §¹i Thμnh 26-10-1971 3,G,37 14 §Æng V¨n §¶n 1947 T©n Phó, §oan B¸i 04-04-1969 3,C,29 15 NguyÔn V¨n §o¹t 1950 Mai Trung 01-05-1971 3,N,16 16 Ph¹m V¨n §øc 1949 K3TT Th¾ng 22-03-1972 3,4,40 17 ®μo xu©n ®øc 1946 Quang Minh 07-03-1972 3,L,44 18 NguyÔn anh ®ång 1945 §ång TiÕn 29-12-1969 3,L,46 19 NguyÔn V¨n Ghi 1938 Quèc TuÊn, B¾c Lý 09-06-1971 3,E,24 20 Nghiªm Duy Giang 1947 Hßa B×nh, §«ng Lç 15-03-1970 3,C,32 21 Lª Xu©n Hång 1948 Tiªn Phong, L−¬ng Phong 12-02-1969 3,E,46 22 Ng« V¨n Héi Ngäc S¬n 21-11-1973 3,K,18 23 Ng« V¨n Hîi 1948 Quèc TuÊn, B¾c Lý 20-05-1969 3,E,36 24 nguyÔn v¨n Hiªn 1952 Xu©n CÈm 19-12-1971 3,G,15 25 TrÇn V¨n Hßa Th¸i S¬n 25-02-1970 3,E,26 26 D−¬ng V¨n KÕ 1945 Th¸i S¬n 16-01-1971 3,I,9 27 NguyÔn V¨n KÕt 1952 Ch©u Minh 27-09-1973 3,G,26 28 Hoμng v¨n KÝnh 1934 H−¬ng L©m 25-07-1968 3,M,43 29 Th©n V¨n L©m 1952 Tam HiÖp 06-12-1972 3,O,4 30 TrÇn Quý L©m 1945 Hîp ThÞnh 16-05-1972 3,B,21 31 Chu §øc Lan 1950 Th¸i S¬n 07-03-1971 3,I,15 32 NguyÔn Ngäc Lan 1948 Tiªn Phong 02-04-1968 3,E,9 33 NguyÔn B×nh L©m 1953 Thanh V©n 30-10-1972 3,L,34 34 §ç Thanh Liªm 1953 ThÞ trÊn Th¾ng 03-05-1972 3,K,14 35 NguyÔn Tr−êng L−u 1950 Mai Trung 04-02-1972 3,H,37 36 NguyÔn V¨n LuyÖn 1948 Hßa S¬n 28-02-1974 3,L,42 37 Ng« V¨n ninh 1950 Quèc TuÊn 11-11-1971 3,K,41 38 ®Æng V¨n Ngoan 1950 TrÇn Phó 02-11-1968 3,N,4 39 NguyÔn ThÕ nói 1942 TrÇn Phó 22-07-1970 3,O,19 40 TrÇn ngäc Quang 1949 Hîp ThÞnh 11-08-1972 3,B,43 41 NguyÔn V¨n S¸ch 1938 §ång TiÕn 24-03-1969 3,O,32 42 Hoμng V¨n S¸ng 1948 Tiªn Phong 27-10-1967 3,N,8 43 NguyÔn Thanh S¾c 1950 Tiªn Phong 09-06-1973 3,L,38 44 NguyÔn V¨n Sè §oan B¸i 20-02-1971 3,G,31 45 Chu V¨n Sai 1945 Tiªn Phong 03-06-1966 3,1N,20 335
 20. HuyÒn tho¹i tr−êng s¬n N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 46 Ng« V¨n S−íng §oan B¸i 31-01-1968 3,N,41 47 Lª V¨n Söu 1945 Toμn Th¾ng, Hoμng L−¬ng 01-01-1970 3,E,30 48 Hμ V¨n Sù 1942 Th¸i S¬n 17-03-1968 3,H,54 49 NguyÔn MÞnh Sù 1943 Toμn Th¾ng, Hoμng L−¬ng 09-12-1966 3,A,29 50 T¹ Quang Sù 1935 Hîp ThÞnh 30-12-1971 3,N,27 51 TrÇn V¨n Sù 1942 Hîp ThÞnh 26-06-1972 3,§,8 52 Lª hång Sü 1947 ChiÕn Th¾ng 30-08-1971 3,2L,46 53 NguyÔn V¨n Sü 1950 Khu 3TT Th¾ng 26-05-1970 3,N,3 54 Hoμng V¨n T×nh 1948 Hoμ S¬n 04-02-1971 3,N,28 55 NguyÔn Träng Tμi 1949 ChiÕn Th¾ng 02-05-1971 3,I,2 56 NguyÔn V¨n T¹o 1947 Hoμng An 14-01-1971 3,2L,48 57 Phïng V¨n T−êng Quèc TuÊn 21-12-1973 3,I,56 58 Nghiªm §×nh Th¸i 1935 Ngäc S¬n 27-03-1970 3,B,36 59 L−u V¨n Thi 1941 Tiªn Phong, L−¬ng Phong 20-04-1967 3,G,52 60 NguyÔn Gia Thô 1945 Ngäc S¬n 13-08-1969 3,C,2 61 Bïi v¨n ThÞnh 1945 Trung §ång, H−ng §¹o 03-05-1971 3,K,1 62 Ng« V¨n Thù 1950 Mai Trung 04-07-1969 3,L,23 63 NguyÔn V¨n Thùc 1944 Hoμng An 06-04-1971 3,H,15 64 TrÇn V¨n ThÝ 1946 §¹i Thμnh 17-07-1968 3,O,6 65 TrÇn §øc TiÕn 1947 Toμn Th¾ng 05-06-1968 3,§,22 66 Hoμng V¨n TiÕp 1948 Tiªn Phong 24-12-1970 3,G,22 67 Nghiªm Xu©n TiÕp 1942 Thanh V©n 02-04-1968 3,C,5 68 Ng« V¨n Tó §¹i Thμnh 26-05-1970 3,N,39 69 TrÇn Xu©n TÕ 1947 Hoμ S¬n 29-06-1970 3,C,26 70 NguyÔn V¨n Tóc 1951 H−¬ng L©m 29-06-1971 3,B,38 71 NguyÔn V¨n Tøc 1950 §¹i Thμnh 09-05-1972 3,G,13 72 NguyÔn V¨n Tr¸c HiÖp Thμnh 29-07-1966 3,§,32 73 NguyÔn V¨n Tr¸c Hîp ThÞnh 29-07-1966 3,§,34 74 Ng« V¨n Trõng 1952 Qu¶ng Minh 10-1972 3,N,12 75 NguyÔn V¨n TrÞnh 1949 Th−êng Th¾ng 14-09-1971 3,N,10 76 Hoμng §øc Tuyªn 1952 Hßa S¬n 10-10-1970 3,H,21 77 NguyÔn Xu©n ViÖt 1948 Th−êng Th¾ng 18-03-1972 3,L,17 78 Ph¹m V¨n ViÖt 1950 L−¬ng Phong 04-1971 3,A,25 N¨m Ngμy hy Khu, l«, TT Hä vμ tªn liÖt sü Nguyªn qu¸n sinh sinh hμng, sè 79 NguyÔn phi b×nh 1945 §ång S¬n 16-01-1975 80 D−¬ng ng« b¶o 1947 §øc Th¾ng 22-06-1967 81 TrÇn quý ba 1947 Quèc TuÊn 21-09-1966 82 NguyÔn xu©n bèn 1949 TrÇn Phó 12-05-1974 336
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2