Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
203
lượt xem
3
download

Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh biết: - Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, nền kinh tế- xã hội nước ta có những biến đổi do chính sách khai thác thuộcđịa của Pháp . - Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa KT & XH. 2. Kĩ năng: Rèn bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa KT & XH. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

  1. LÒCH SÖÛ XAÕ HOÄI VIEÄT NAM CUOÁI THEÁ KYÛ XIX - ÑAÀU THEÁ KYÛ XX I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: - Cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX, neàn kinh teá- xaõ hoäi nöôùc ta coù nhöõng bieán ñoåi do chính saùch khai thaùc thuoäcñòa cuûa Phaùp . - Böôùc ñaàu tìm hieåu moái quan heä giöõa KT & XH. 2. Kó naêng: Reøn böôùc ñaàu tìm hieåu moái quan heä giöõa KT & XH. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng töï haøo daân toäc. II. Chuaån bò: - Thaày: Hình SGK/9 - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam, tranh aûnh tö lieäu veà KT-XH Vieät Nam thôøi baáy giôø.
  2. - Troø : Xem tröôùc baøi, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá. - Neâu nguyeân nhaân xaûy ra - Hoïc sinh traû lôøi cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá? - Giôù thieäu caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu cuûa phong traøo Caàn Vöông?  Giaùo vieân nhaän xeùt baøi
  3. cuõ 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Xaõ Hoäi Vieät Nam cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 18’ 1 . Tình hình xaõ hoäi Vieät - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm Nam cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX. * Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc caû lôùp) Muïc tieâu: Giuùp HS tìm hieåu tình hình xaõ hoäi cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kyû XX Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi
  4. - Giaùo vieân neâu vaán ñeà: - Hoïc sinh neâu: tieán haønh Sau khi daäp taét phong traøo cuoäc khai thaùc KT maø lòch ñaáu tranh vuõ trang cuûa söû goïi laø cuoäc khai thaùc nhaân daân ta, thöïc daân Phaùp thuoäc ñòa laàn thöù I nhaèm vô ñaõ laøm gì? Vieäc laøm ñoù ñaõ veùt taøi nguyeân vaø boùc loät taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán söùc lao ñoäng cuûa nhaân daân tình hình kinh teá, xaõ hoäi ta. nöôùcta ? - Giaùo vieân chia lôùp theo 4 - Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm thaûo luaän noäi dung nhoùm  ñaïi dieän töøng sau: nhoùm baùo caùo. + Trình baøy nhöõng chuyeån - Hoïc sinh caàn neâu ñöôïc: bieán veà kinh teá cuûa nöôùc + Nhöõng bieåu hieän veà söï ta? thay ñoåi trong neàn kinh teá VN cuoái TK XIX-ñaàu TK XX + Nhöõng bieåu hieän veà söï
  5. thay ñoåi trong xaõ hoäi VN cuoái TK XIX- ñaàu TK XX + Ñôøi soáng cuûa coâng nhaân, noâng daân VN trong thôøi kì naøy  Giaùo vieân nhaän xeùt + _HS xem tranh choát laïi. 5’ * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc - Hoaït ñoäng lôùp theo nhoùm) Muïc tieâu: Giuùp HS naêm ñöôïc caùc ngaønh kinh teá VN Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, toång hôïp _GV toå chöùc HS thaûo luaän caâu hoûi :
  6. +Tröôùc khi bò thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, neàn kinh teá VN coù nhöõng ngaønh kinh teá naøo chuû yeáu ? Sau khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, nhöõng ngaønh kinh teá naøo môùi ra ñôøi ôû nöôùc ta ? Ai seõ ñöôïc höôûng caùc nguoàn lôïi do söï phaùt trieån kinh teá ? +Tröôùc ñaây, XH VN chuû yeáu coù nhöõng giai caáp naøo? Ñôøi soáng cuûa coâng nhaân vaø noâng daân VN ra sao ? 7’ *Hoaït ñoäng 3: (laøm vieäc caû lôùp)
  7. Muïc tieâu: Giuùp HS traû lôùi toát caùc caâu hoûi Phöông phaùp: Ñoäng naõo _GV hoaøn thieän phaàn traû _ Caùc nhoùm baùo caùo keát lôøi cuûa HS quaû thaûo luaän . * Hoaït ñoäng 4 : (laøm vieäc caû lôùp) _GV toång hôïp caùc yù kieán cuûa HS, nhaán maïnh nhöõng bieán ñoåi veà kinh teá, XH ôû nöôùc ta ñaàu TK XX  Giaùo duïc: caêm thuø giaëc Phaùp 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc baøi ghi nhôù
  8. - Chuaån bò: “Phan Boäi Chaâu vaø phong traøo Ñoâng Du” - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản