intTypePromotion=4

Liên quan giữa Sjvo2 trước phẫu thuật với một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
0
download

Liên quan giữa Sjvo2 trước phẫu thuật với một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mối liên quan giữa SjvO2 trước phẫu thuật với một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng (Glasgow, huyết áp động mạch, PaCO2, glucose, lactat). Nghiên cứu tiến cứu mô tả trên 50 bệnh nhân chấn thương sọ não nặng được phẫu thuật. Chỉ số SjvO2 (đo tại hành tĩnh mạch cảnh), điểm Glasgow, huyết áp động mạch (HA), PaCO2, glucose, và lactat máu được đánh giá đồng thời trước phẫu thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Liên quan giữa Sjvo2 trước phẫu thuật với một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

 MNOPOQRSTUVWXYZ [X\]Q^_^MW`abcd eWfQgTh  ijklmnjiompijklmqjr 3;<=), >'$?#67@53' 5,$'()#9-I#$1†"4| 1,&-#F8B1&"#:": E 5,$'()#9-:')#9-45:‡:;()ˆ*)$)$0)#$K):$<‚),8?)ƒF)„),I'$@)$:‰)$4>#$#‡)$ 1I'Š4 6&"8,F…1$-.:uLI3),4>#$97‹ 1†"4| 1,&-#F8B1{@&"#:":4u-I))$:$<=),1 1 yz{| ,'‡4{@Cyz{| :),Eyz{| &'()w-")#$„:{}'†"4| {@&"#:":4u-9;‘1C{@ 1C1L’1 &'()w-"):;-),)${}'I'Š46&"8,F…{@,&-#F8B4u-9;‘1 {@ 1ˆ1L’1 1&“),&”F{}'7‹9;‘1 1 L’1ˆ Eyz{| :;<}#L$~-:$-G:&'()w-")I7),'){}'†"4| 1I'Š4 ,&"8,F…{@7‹1&'()w-")),$!#$ '){}'&"#:":{@,&-#F8B4u-E •–n—˜™šn›mœnžmiŸ m¡¢pQRSTU £¤h[e¤¥ ¼É©ªàý©®ª®ÁÕ꼿©®ª¼¨½ªÆ¹ª¯ËªÌù©®ª²éǪ«ÀÁª ©±²þª«åªÐ㪽§Ú«ª§ÁÏ©ª¯õºª«Þ©§ª«ÒÀ©®ª«§ÁÙ¿ªºÚ¿ª ©±²ªíðïªæñͪÿÁÏ¿ªµûÆü몼㪸ÁÈ©ªØ¿Ã©ªÆõÁª¼Ú¼ªÇÙ¿ª «êª«ÁÈ©ª¸¬ø©®ª¼§¨©ª«§¬­©®ª¯°ª©±²ªÆ¹ª¼ãª«§Ýª ¯ËªÌù©®ª¼Ú¼ªÇÙ¿ª«êª«ÁÈ©ª¸¬ø©®ª©¹Çª§0ª«ÒøªÐÚ©§ª ®ÁÚª«Þ©§ª«ÒÀ©®ª«§ÁÙ¿ªºÚ¿ª©±²ª§ÃǪ§ԩ®Íª¦§Ê©§ª ÆÞªÆ1ÇþªÐѪ«¹Áª©®§ÁÈ©ª¼¾¿ª©¹Çª©§ýº2ªÐÚ©§ª®ÁÚª ºêÁª¸ÁÈ©ªØ¿Ã©ª®ÁÕêµûÆü몫Ҭõ¼ª½§3¿ª«§¿1«ªÆõÁª º»«ª¯êªÇÙ¿ª«êª«ÁÈ©ª¸¬ø©®ª¼÷êàÏ©§ª©§É©ª¼§¨©ª «§¬­©®ª¯°ª©±²ª©Å©®ª³4¸Ã¯®²5þª§¿ÇÙ«ªÚ½ªÐ»©®ª ºÀ¼§þªôæüëþª®¸¿¼²¯áþª¸Ã¼«Ã«·Íª ¦§¨©ª«§¬­©®ª¯°ª©±²ª³¦´µ¶·ª¸¹ªº»«ª¼¨½ª ¼¾¿ª©®²ÀÁªÂ§²Ãª«§¬Ä©®ª®Å½ªÆ¹ª¸¹ª©®¿ÇÈ©ª ©§É©ª¼§Ê©§ª®ÉǪ«ËªÆ²©®ªÌ²ª¼§¨©ª«§¬­©®ÍªÎÁϼª ÐÁÑ¿ª«ÒӪ§ԩ®ª©§Õ©®ª¼Ö©ª®Á×ÁªØ¿ÇÙ«ª¼Ú¼ª«Û©ª «§¬­©®ª«ÁÈ©ª½§Ú«ªº¹ª¼Ü©ª½§×Áª®Á׺ª«§ÁÝ¿ª«Û©ª «§¬­©®ª«§¾ª½§Ú«ªÆÞªÐÉǪ¸¹ª©®¿ÇÈ©ª©§É©ª¼§Ê©§ª ®ÉǪ«ËªÆ²©®ªÆ¹ªÌÁª¼§¾©®ªßª©§Õ©®ªàÏ©§ª©§É©ª ©¹Çͪ¦Ú¼ª«ÁÙ©ªà»ªÆѪ«§á²ªÌâÁª«Þ©§ª«ÒÀ©®ª«Ò²©®ª ¯°ªÐ±ª®ã½ª½§Ö©ª¸¹ºª®Á׺ª«äª¸Ïª«Û©ª«§¬­©®ª«§¾ª ½§Ú«ªÆ¹ª®Á׺ª«äª¸Ïª«ËªÆ²©®ª«åªæçèªé¿ê©®ªëìèª íîïªðñͪ´§á²ªÌâÁªÚ½ª¸ò¼ª©»Áª¯°ª³ó¦ô·ªÆ¹ªÚ½ª¸ò¼ª £¤^W`[6Wf7 «¬õÁªºÚ¿ª©±²ª¼§öª¼§²ªàÁÙ«ª«Þ©§ª«ÒÀ©®ª¼§¿©®ª ¼÷ꩱ²ª«Û©ª«§¬­©®ªº¹ªÂ§Ô©®ª«§¨ÇªÐ¬ø¼ª¯òª 8£¤9 œ mi ¼¿©®ª¼¨½ªÆ¹ª«ÁÈ¿ª«§ùª²éǪ©±²ª«Ò²©®ªÂ§Áª«§á²ªÌâÁª ¶®§ÁÈ©ª¼¾¿ªÐ¬ø¼ª«ÁÙ©ª§¹©§ª«ÀÁª½§Ü©®ªºÛª à±²ª§Üê²éǪé²Ã©®ª«ú©§ªºÀ¼§ª¼×©§ª³µûÆüë·ª ¼¨½ª¼¾¿ªàÏ©§ªÆÁÏ©ªÎÁÏ«ª ¾¼ª«åª«§Ú©®ªëªÐÙ©ª ¼§²ªàÁÙ«ª©§Õ©®ª«§Ô©®ª«Á©ªÂ§Ú¼§ªØ¿Ã©ªÆѪ¯òª «§Ú©®ªì ëçîðͪ êÁª«¬ø©®ª©®§ÁÈ©ª¼¾¿2ªàÏ©§ª ©§É©ª¼§¨©ª«§¬­©®ª¯°ª©±²ª©Å©®ª4¸Ã¯®²5ªªª ÐÁݺþª«¿ÛÁªªîþªÐ¬ø¼ª½§3¿ª«§¿1«Íªÿ²ÀÁª«ÒåªÂ§Áª !"#$%&'()$*+5,-./)3$-5,0)12345)60.4(77' ©®§ÁÈ©ª¼¾¿ª©§Õ©®ªàÏ©§ª©§É©ª¼§¨©ª«§¬­©®ª 89#1:;<=), >'$?#67@53' ½§êÁª§ø½þªºÛª¸ÀÁ¼ãªÒêÁª¸²À©ªÐÔ©®ªºÚ¿þª©§Áºª A4"'&+:$-),")),-.B)2CD,4"'&E#F4 §¿©ªÆ©®ª¼ÛàÏ©§ª©§É©ª¼ãª«ÁÑ©ª¯ËªàÏ©§ª©»Áª 5,@.)$G)+ 2H H 5,@.I?@.A*B-).4C.DEF/. 2*G4.=*H4.I<4.J?-).>?.DH-*.)+H.2*K@.4L1. A*+31.-)*+,-./01.:M@.)N4O.DP/.D+Q4.RS/*.2TU.. VIMJ)@WU.*1X32.HA.DY-).4Z/*U.4Y2.J[./*\.J[. J+-*.*]M.4H1.^_M`abU.DEc-).4H1U.IM/2M2K. DEF/.I9X.2d.4H1.DY-).4Z/*e7. fP2./M2K2Kg.h.-B-).>?@.2i-*.4Z/*./6-*. 2g@-)j.I1N-./M2*K2Kg./].D+;-./k/.D@.lm>ab.n1M. /M2*K2Kg.h.-B-).>?@.*?-*./6-*.>?.-[+.>o+.4HX. `Kpaq.2*5-).n1M./64.-*r-./H/.:Eo/.J]-)U. -N-).DY.*K4@)I@:+-7.`*\.J[.lm>ab.DEF/.*+Q-. 2*S.I+,-.2s/.2g,-.4HX.>?.DEF/.2*K@.Rt+.2g@-). J1[2./1Y/.4C7.. u1X.2gv.2g@-).4CO._Mab.w.hxx.44y)j.. y:.w.hx.)zRIj.y{8|.}.~x.44y)7. €‚ƒ„…‚†‡ˆ‰J[.I+;1.-)*+,-./01.DEF/. Š‹.IŒ.:-).A*Ž-.44.l_ll.h7x7.l‹.Rs-). /H/.2KJ2O.2.‘.J21RK-2U.2KJ2.’b.J@.JH-*./H/.)+H.2gS. 2g1-).:v-*.*@P/./H/.2“.I;7.qH/.DS-*.I+,-.n1M-. /”M.lm>ab.>o+.4Y2.J[.X31.2[.:-).*;.J[.2E•-). n1M-.g7.A.–.xUx—.DEF/./@+.I?.=*H/.:+;2./].Œ. -)*iM.2*[-).=,7. ˜™š›œ$%!†ž$œˆ ()*+,-./01.-*4.4s/.2+,1.A*H2.*+;-.Jo4. 2*+31.4H1.-Ÿ@.DQ.RL-.R 2.D+1.2gS.2[2.*•-.:;-*. -*<-./*9-.2*E•-).J¡.-Ÿ@.-P-)7.8*K@.Rt+. lm>ab.I?.=¢.2*1r2.DŸ.DEF/.J‹.Rs-).2*Ec-). n1X.2g,-.2*3.)+o+U.DŸ.HA.Rs-).2Z+.p+;2.(M47. ()*+,-./01.DEF/.)+M.Dv-*.:;-*.-*<-.DN-).Œ. >?.:;-*.-*<-./].n1X-.g£2.=*¤+.-)*+,-./01. :92.=¥.I£/.-?@7. ¦§¨© ª ˜«›†¬­›…†®"¯$%$%!†ž$œˆ —x.:;-*.-*<-./*9-.2*E•-).J¡.-Ÿ@.-P-). DEF/./*¡-.>?@.-)*+,-./017.81C+.2g1-).:v-*. /”M.I?.°—U—.±.h°U~.21C+.^h~.‘.²e7.(M4./*+34. ³´.>?.-µ.h²´7.fM.J[.:;-*.-*<-./”M./*£-). 25+./].2C-.2*E•-).A*[+.*FA.2g@-).J¡U./*+34. —²´7. `*\.J[.lm>ab.2gEo/.A*L1.2*1r2O./*\.J[.lm>ab. 2g1-).:v-*.2gEo/.A*L1.2*1r2.I?.hU³.¶h—U´. ^bb.‘.·x´eU.2g@-).D].—b´.2g@-).)+o+.*Z-.:v-*. 2*Ec-).^——.‘.~—´eU.°b´.lm>ab.)+64.>?.h´. lm>ab.2G-)7.. ¸†ž$ ¹ˆº$ %†»º ¼½¾¿ ®À"Á &!ˆ ®!ˆÃ®¾Á†­Ä®„…Åƈ®…®†ž$‚"¯$%®Àš$% !Ç$®!"#$%„È$ɚ$«$% ÊËÌËÍÎÏÐÑÍÒÓÔÑÍÕÏÖÔÍ×ØÙÚÊÍÛÜÝÞßÍàáâÓÍ ÛáÓãÛÍÙäÍåÏæçÍèéÔêÕëìÍÍ `*\.J[.lm>ab.2g1-).:v-*.í.-*]4.:;-*.-*<-. /].D+Q4.VIMJ)@W.².‘.—.2*9A.*•-.4Y2./H/*./].Œ. -)*iM.J@.>o+.-*]4.VIMJ)@W..‘.³.D+Q4.. ^——Uh.±.h·U—.J@.>o+.Uh.¶hxU—U.A.–.xUx—e7. ˆ›ïª "#$%¹ˆº$%†»º¼½¾¿®À"Á&!ˆ®!ˆÃ®¾ð›†¬­‚º„%šñ 234356 789   8  !"#$"%&'()"*+,-."/ 01"*12*".3"*,456"7185"'-9":9;<"=>8#6?@"A"8#6?@"Q+"E"FGM)G"R"E"FGFS"T"U" )GSVK WXWXYZ[\Y]\^_Y`ab_Yc\dbYefghWYgiYjaklmYnoYY p1Rq*"r/"*+156"CD5 "/ s5">-5"*+?56"69-9"t5"CD5 "*,u56"QvwNVK"xy">z"*{*"1Rq*"r/". 9q<"*y">z" JwNG"*|56"1Rq*"r/"}*"6O/"5 ~*"HNK" €‚ƒ„…†‡ˆ€‰Š‹ŒŽ‚Œ€‘’“”…‰•Š–—˜™š‚‰™‚›‰“œ™‚ž‰Ÿ˜ !"#$"%&'()"*+,-."/ 01"*12*"*,456"7185"  ¡56".O*"'-9" 1Rq*"r/"*+156"CD5 "+"E"FG)"" Q/"I"FGFMVK WX¢XYZ[\Y]\^_Y`ab_Yc\dbYefghWYm£¤¥¦Yoj§aYmja¨mYgiY©bªhWY =9r"*+«"¬8()"*+156"CD5 "*+,-."/ 01"*12*">­")wG®"¯"SG)"<t9" <Ä*".r.".3"Å"56 Æ8"Q/"I"FGFMVK" 12 34546789 1 21 !"#$%&'()*!+(),+-./0123&45678!27!92/:+01; <=>;?@;ABCDE;FG;HIJKL;MNOK;H=NPK;CQ;F=RH;F=S;CTU;VO$?@ABA$CD$@A@EF$$ GHIJKLMNOPQRSJTQRHUTVTWXTXYZJ[\]^[_`XaObWcdeJXdJfX !"#$%&$$?@AiA$C$D$@A@@EF jNGklm dnop]^[_`XaObWcdeJXdJfX B#q$1r*/$*/s*$'=t*+$*+/2u*$%v-$%&$!"#$ '=t*+$+292$/w*$1x*/$'/(;*+A$y#q$!"#$+2z<$ !4$Eiq$!"#$'{*+F$|6%$*+/2u*$%v-$!}$!"#$ :}-$*/~*$'/€$'$hr$+2z<$!"#$$@AB#F$ /.=¯$!4$%—*+$„’$%°*+$'/€$:2“<$h.„+t«$!4$ !"#$'()*+$,-.*$='$%/7'$%/8$!92$=$>$@AƒB$$ £C$D$@A@@E¤$i‘F$ˆ2}-$*4€$<—'$h†*$*‡.$5/±*+$ :0*/$+26$'=0$'2u*$h(š*+$%Ž.$:2“<$h.„+t«$–$ 1r*/$*/s*$%/*$'/()*+$„¡$*Št$!4$'/‹t$…²2$'=2$ +26%$!³*$h4$<—'$'/‹t$…²2$hs<$„4*+$,-.*$'=¡*+$ :“$C/6'$/2r*$„9<$'x*/$'=w*+$*7*+$hu*$%Ž.$'‰*$ '/()*+$'=t*+$*ŠtF$ 34546789 1 2 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2