intTypePromotion=1

Lĩnh hội tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
22
lượt xem
3
download

Lĩnh hội tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm nhiều quan điểm sâu sắc và mang tầm chiến lược. Qua việc phân tích những luận điểm cơ bản trong hệ thống quan điểm này gồm vai trò, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bài viết đề xuất hướng vận dụng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lĩnh hội tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay

ÀÊÍY MAÅNH HOÅC TÊÅP VAÂ LAÂM THEO TÛ TÛÚÃNG, ÀAÅO ÀÛÁC,<br /> PHONG CAÁCH HÖÌ CHÑ MINH TRONG NGAÂNH GIAÁO DUÅC<br /> <br /> LÔNH HÖÅI TÛ TÛÚÃNG<br /> AÁCAÅO,<br /> HÖÌ<br /> ÀAÂO<br /> CHÑ<br /> BÖÌI<br /> T MINH<br /> DÛÚÄNG<br /> VÏÌ C<br /> <br /> ÚÃ TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC<br /> Y<br /> HAÂ TÔNH HIÏ<br /> TRÊÌN NGUYÏN HAÂO*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 15/02/2017; ngaây sûãa chûäa: 20/02/2017; ngaây duyïåt àùng: 11/04/2017.<br /> Abstract:<br /> Ho Chi Minh ideology on the training of the young generation contains deep perspective and strategic vision. By ana<br /> viewpoints of Ho Chi Minh ideology in terms of role, contents and methods of training young generation, the article proposes a<br /> thoughts on training young generation at the University of Ha Tinh with aim to improve quality of training human resources at t<br /> Keywords:<br /> Ho Chi Minh ideology, young generation, the University of Ha Tinh.<br /> 1. Tû tûúãng Höì Chñ Minh vïì cöng taác àaâo taåo, böìi<br /> ÀT, BD toaân diïån cho thïë hïå treã, àïí hoå trúã thaânh nhûäng<br /> dûúäng (ÀT, BD) thïë hïå treã<br /> ngûúâi thûâa kïë xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vûâa “höìng” vûâa<br /> Tû tûúãng Höì Chñ Minh vïì ÀT, BD thïë hïå treã laâ möåt hïå“chuyïn”. Theo Ngûúâi, GD-ÀT laâ viïåc laâm cêìn kñp, trûúác<br /> thöëng caác luêån àiïím coá giaá trõ caã vïì lñ luêån vaâ thûåc tiïîn, àûúåc<br /> tiïn. Quan àiïím nhêët quaán cuãa Ngûúâi trong quaá trònh laänh<br /> thïí hiïån trïn caác mùåt sau:<br /> àaåo caách maång laâ trong hoaân caãnh naâo, khaáng chiïën hay<br /> 1.1. Vai troâ quan troång cuãa cöng taác ÀT, BD thïë hïå<br /> kiïën quöëc, àêët nûúác cuäng cêìn nhên taâi, do àoá GD-ÀT cêìn<br /> treã.Quaán triïåt quan àiïím cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin vïì vai àûúåc phaát triïín vaâ nhêët laâ àïí chùm lo ÀT, BD thïë hïå treã<br /> troâ cuãa quêìn chuáng nhên dên, Chuã tõch Höì Chñ Minh luön caách maång. Muöën vêåy, phaãi xêy dûång möåt nïìn giaáo duåc<br /> khùèng àõnh vai troâ quyïët àõnh cuãa caác têìng lúáp nhên dên, àöåc lêåp, tiïën böå, moåi ngûúâi àïìu àûúåc hoåc haânh. Àoá laâ nïìn<br /> maâ trûúác hïët laâ thïë hïå treã àöëi vúái sûå thaânh cöng cuãa caách<br /> giaáo duåc mang tñnh “dên töåc, khoa hoåc vaâ àaåi chuáng”, coá<br /> maång. Ngûúâi súám phaát hiïån vaâ tin tûúãng úã tiïìm nùng, sûáctñnh nhên àaåo vaâ dên chuã cao. Muåc tiïu cuãa nïìn giaáo duåc<br /> maånh to lúán cuãa thïë hïå treã trong cuöåc àêëu tranh caách maångmúái, theo Chuã tõch Höì Chñ Minh laâ àaâo taåo nhûäng cöng<br /> vaâ sûå phaát triïín xaä höåi. Theo Ngûúâi, tuöíi treã laâ lûåc lûúång<br /> dên töët vaâ caán böå töët, nhûäng ngûúâi chuã tûúng lai töët cuãa<br /> àöng àaão, huâng hêåu, duäng caãm, coá nhiïìu ûu thïë nöíi tröåi: treã,nûúác nhaâ. Muöën cho dên giaâu, nûúác maånh thò dên trñ phaãi<br /> khoãe, chiïëm söë àöng trong xaä höåi, hùng haái, nhiïåt tònh, cao, phaãi àa daång hoáa caác loaåi hònh àaâo taåo, múã trûúâng<br /> nhanh nhaåy trong tiïëp thu caái múái. Do àoá, nïëu àûúåc chùm “vûâa hoåc, vûâa laâm” àïí taåo àiïìu kiïån cho ngûúâi lao àöång,<br /> soác, reân luyïån àuáng mûác seä àoáng vai troâ quan troång trong sûåcaán böå, chiïën sô àûúåc ài hoåc. Khi dên trñ cao seä xuêët hiïån<br /> nghiïåp giaãi phoáng dên töåc, sûå phaát triïín cuãa àêët nûúác. Ngûúâinhiïìu nhên taâi tham gia xêy dûång àêët nûúác. Ngûúâi cho<br /> khùèng àõnh: “Non söng Viïåt Nam coá trúã nïn tûúi àeåp hay rùçng, cêìn àaâo taåo àûúåc nhûäng lúáp thïë hïå treã coá àûác, coá taâi<br /> khöng, dên töåc Viïåt Nam coá bûúác túái àaâi vinh quang àïí kïë tuåc sûå nghiïåp caách maång, laâm cho nûúác ta saánh vai<br /> saánh vai caác cûúâng quöëc nùm chêu àûúåc hay khöng chñnh<br /> cuâng caác cûúâng quöëc nùm chêu. Hoåc khöng phaãi àïí lêëy<br /> laâ nhúâ möåt phêìn lúán úã cöng hoåc têåp cuãa caác em” [1; tr 33];<br /> bùçng cêëp maâ phaãi <br /> thûåc hoåc.Trong lûu buát úã trang àêìu<br /> “Möåt nùm khúãi àêìu tûâ muâa xuên. Möåt àúâi khúãi àêìu tûâ tuöíi<br /> cuöën Söí vaâng cuãa Trûúâng Nguyïîn AÁi Quöëc thaáng 9/1949,<br /> treã. Tuöíi treã laâ muâa xuên cuãa xaä höåi”. Nùm 1947, trong <br /> Thû Ngûúâi xaác àõnh muåc tiïu hoåc têåp laâ: “Hoåc àïí laâm viïåc - laâm<br /> gûãi thanh niïn  nhên dõp Höåi nghõ thanh niïn Viïåt Nam,<br /> ngûúâi - laâm caán böå. Hoåc àïí phuång sûå àoaân thïí - phuång sûå<br /> Ngûúâi tiïëp tuåc khùèng àõnh: “Thanh niïn laâ ngûúâi chuã tûúng giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên - phuång sûå giai cêëp vaâ<br /> lai cuãa nûúác nhaâ..., nûúác nhaâ thõnh hay suy, maånh hay yïëu, nhên loaåi” [2; tr 684].<br /> möåt phêìn lúán laâ do caác thanh niïn” [2; tr 185].<br /> 1.2. Nöåi dung cöng taác ÀT, BD thïë hïå treã . Tûâ viïåc<br /> Trïn cú súã khùèng àõnh võ trñ, vai troâ thïë hïå treã àöëi vúái<br /> àaánh giaá cao võ trñ, vai troâ cuãa thïë hïå treã trong sûå nghiïåp caách<br /> caách maång vaâ àöëi vúái tûúng lai cuãa dên töåc, thïí hiïån niïìm maång, Chuã tõch Höì Chñ Minh luön àùåt ra yïu cêìu phaãi<br /> tin troån veån cuãa Ngûúâi vaâo thïë hïå treã, Chuã tõch Höì Chñ<br /> Minh thûúâng cùn dùån Àaãng ta phaãi coá kïë hoaåch chùm lo * Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Tônh<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 1<br /> <br /> GD-ÀT vaâ böìi dûúäng thïë hïå treã möåt caách toaân diïån àïí trúã<br /> cêìn thûåc hiïån caác nguyïn tùæc giaáo duåc nhû: “hoåc phaãi ài àöi<br /> thaânh nhûäng ngûúâi vûâa “höìng” vûâa “chuyïn”. Theo Ngûúâi vúái haânh”, “lñ luêån gùæn vúái thûåc tiïîn”, “giaáo duåc gùæn liïìn vúái xaä<br /> “nöåi dung giaáo duåc phaãi phuâ húåp vúái thûåc tiïîn Viïåt Nam. Giaáo<br /> höåi”; hoåc àïí phuåc vuå cuöåc söëng, àïí cöëng hiïën cho àêët nûúác,<br /> duåc phaãi toaân diïån, bao göìm caã vùn hoáa, chñnh trõ, khoa hoåc cho dên töåc; coi troång viïåc tûå hoåc, tûå àaâo taåo; hoåc moåi luác,<br /> - kô thuêåt, chuyïn mön nghïì nghiïåp, lao àöång. Caác nöåi dung moåi núi, hoåc moåi ngûúâi, hoåc suöët àúâi. Ngûúâi phï phaán löëi<br /> naây coá quan hïå rêët chùåt cheä vúái nhau” [1; tr 240].<br /> hoåc veåt. Hoåc phaãi coá suy nghô, thûåc haânh, thñ nghiïåm. Giaáo<br /> Trong Thû gûãi caác caán böå giaáo duåc, hoåc sinh (HS), sinh duåc thanh niïn khöng thïí taách rúâi maâ phaãi liïn hïå chùåt cheä<br /> viïn (SV) caác trûúâng vaâ caác lúáp böí tuác vùn hoaá<br /> , ngaây 31/8/ vúái nhûäng cuöåc àêëu tranh cuãa xaä höåi. Vïì àaåo àûác, Ngûúâi àaä<br /> 1960, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä cùn dùån: “Trong viïåc giaáo tûâng nhùæc nhúã moåi ngûúâi:<br /> “Àaåo àûác caách maång khöng phaãi<br /> duåc vaâ hoåc têåp, phaãi chuá troång àuã caác mùåt: àaåo àûác caách<br /> trïn trúâi sa xuöëng. Noá do àêëu tranh, reân luyïån bïìn bó haâng<br /> maång, giaác ngöå xaä höåi chuã nghôa, vùn hoaá, kô thuêåt, lao<br /> ngaây maâ phaát triïín cuãng cöë. Cuäng nhû ngoåc caâng maâi caâng<br /> àöång vaâ saãn xuêët” [3; tr 190]. Ngûúâi àùåc biïåt coi troång giaáo<br /> saáng, vaâng caâng luyïån caâng trong”[4; tr 293].<br /> duåc àaåo àûác, xem àoá laâ göëc, nïìn taãng cuãa ngûúâi caách maång, Ngûúâi cuäng luön àaánh giaá cao vai troâ cuãa gia àònh trong<br /> cuãa thïë hïå treã. Theo Ngûúâi, “àûác” phaãi ài liïìn vúái “taâi”: “Thanh<br /> viïåc giaáo duåc thanh niïn. Àiïìu àaáng lûu yá laâ, Ngûúâi coi viïåc<br /> niïn phaãi coá àûác, coá taâi. Coá taâi maâ khöng coá àûác vñ nhû möåt<br /> giaáo duåc thanh niïn laâ caã möåt khoa hoåc, Ngûúâi cho rùçng böå<br /> anh laâm kinh tïë taâi chñnh rêët gioãi nhûng laåi ài àïën thuåt keát thò<br /> oác cuãa ngûúâi tuöíi treã trong saåch nhû möåt têëm luåa trùæng,<br /> chùèng nhûäng khöng laâm àûúåc gò ñch lúåi cho xaä höåi maâ coân<br /> nhuöåm xanh thò noá seä xanh, nhuöåm àoã thò noá seä àoã<br /> , gia<br /> coá haåi cho xaä höåi nûäa. Nïëu coá àûác maâ khöng coá taâi vñ nhû<br /> àònh laâ möi trûúâng söëng, sinh hoaåt gêìn guäi vaâ thûúâng xuyïn<br /> öng buåt khöng laâm haåi gò, nhûng cuäng khöng lúåi ñch gò cho nhêët cuãa thïë hïå treã vò vêåy cha meå phaãi laâ nhûäng têëm gûúng<br /> ngûúâi” [4; tr 178].<br /> mêîu mûåc cho con caái noi theo, àöìng thúâi cha meå phaãi coá<br /> Vïì giaáo duåc lñ tûúãng caách maång<br /> , Ngûúâi chó roä: giaáo duåccaách giaáo duåc phuâ húåp vúái têm lñ, tñnh caách cuãa con, traánh aáp<br /> lñ tûúãng cho thïë  hïå treã tûác laâ phaãi daåy cho hoå “biïët yïu nûúác<br /> àùåt möåt chiïìu.<br /> thûúng noâi, phaãi daåy cho hoå yá chñ tûå lêåp, tûå cûúâng, quyïët Àöëi vúái giaáo duåc trong nhaâ trûúâng, Ngûúâi cuäng chó roä<br /> khöng chõu thua keám ai, quyïët khöng chõu laâm nö lïå” phaãi nhûäng nöåi dung, yïu cêìu, nhiïåm vuå àöëi vúái möîi cêëp hoåc nhû:<br /> laâm cho thïë  hïå treã coá nhêån thûác àuáng àùæn vïì chuã nghôa xaä<br /> phûúng phaáp giaáo duåc phaãi phuâ húåp vúái muåc tiïu giaáo duåc.<br /> höåi vaâ con àûúâng ài lïn chuã nghôa xaä höåi úã Viïåt Nam, xêyCaách daåy phaãi phuâ húåp vúái trònh àöå ngûúâi hoåc, phuâ húåp vúái<br /> dûång niïìm tin úã tûúng lai cuãa àêët nûúác, tin tûúãng vaâo sûålûáa tuöíi, daåy tûâ dïî àïën khoá, phaãi kïët húåp vúái vui chúi, giaãi trñ<br /> laänh àaåo cuãa Àaãng, giaáo duåc chuã nghôa Maác - Lïnin.<br /> laânh maånh, phaãi duâng biïån phaáp nïu gûúng gùæn liïìn vúái thi<br /> Àöìng thúâi Ngûúâi cuäng cùn dùån: <br /> “Xêy dûång chuã nghôa xaä àua...”; “phaãi quan têm xêy dûång, böìi dûúäng àûúåc àöåi nguä<br /> höåi phaãi coá maáy moác, coá kô thuêåt, coá vùn hoaá.... thanh niïngiaáo viïn coá àaåo àûác caách maång, yïu nghïì, yïn têm cöng<br /> phaãi hoåc vaâ hoåc cho gioãi<br /> ” [3; tr 621]. Tûâ àoá, Ngûúâi yïu cêìu taác, àoaân kïët vaâ húåp taác vúái àöìng nghiïåp, gioãi vïì chuyïn<br /> nhaâ trûúâng trong khi giaãng daåy phaãi coi troång caác mön khoa mön, thuêìn thuåc vïì phûúng phaáp. Möîi giaáo viïn phaãi laâ möåt<br /> hoåc tûå nhiïn, khoa hoåc xaä höåi, caác mön kô thuêåt àïí coá kiïëntêëm gûúng saáng vïì àaåo àûác, vïì hoåc têåp, “hoåc khöng biïët<br /> thûác toaân diïån tham gia vaâo sûå nghiïåp xêy dûång nûúác nhaâ. chaán”, “daåy khöng biïët moãi”. Vúái baãn thên thanh niïn, thïë hïå<br /> Phaãi giaáo duåc thïë hïå treã tònh yïu lao àöång, quyá troång ngûúâitreã, Ngûúâi yïu cêìu phaãi tûå giaác, tûå àöång,<br /> cêìn phaãi laâm àêìu<br /> lao àöång, coá thaái àöå trên troång àöëi vúái ngûúâi lao àöång. Caác<br /> taâu, gûúng mêîu trong phong traâo thi àua yïu nûúác.<br /> nöåi dung giaáo duåc trïn coá quan hïå rêët chùåt cheä vúái nhau. Chuã Ngûúâi cuäng nghiïm tuác chó roä bïånh ham chuöång hònh<br /> tõch Höì Chñ Minh chó roä: “nïëu khöng coá trònh àöå vùn hoáa thòthûác, thiïëu thûåc tïë, bïånh caá nhên, anh huâng cuãa thanh niïn.<br /> khöng tiïëp thu àûúåc khoa hoåc kô thuêåt; khöng hoåc khoa hoåc “Thanh niïn cêìn phaãi chöëng têm lñ tûå tû tûå lúåi, chó lo lúåi ñch<br /> kô thuêåt thò khöng theo kõp àûúåc nhu cêìu kinh tïë nûúác nhaâ; riïng vaâ sinh hoaåt riïng cuãa mònh...  Chöëng thoái quen xem<br /> song phaãi chuá yá hoåc chñnh trõ, vò nïëu chó hoåc vùn hoáa maâ<br /> khinh lao àöång, nhêët laâ lao àöång chên tay. Chöëng lûúâi biïëng<br /> khöng hoåc chñnh trõ thò nhû ngûúâi nhùæm mùæt maâ ài... Xaä höåi<br /> xa xó. Chöëng caách sinh hoaåt uyã mõ. Chöëng kiïu ngaåo, giaã döëi<br /> ngaây caâng phaát triïín, nhên dên ngaây caâng tiïën böå nïn Ngûúâi khoe khoang” [6; tr 445]. Nhû vêåy, theo quan àiïím cuãa Chuã<br /> cho rùçng phaãi tiïën haânh caãi caách giaáo duåc, nhùçm xêy dûång<br /> tõch Höì Chñ Minh, thïë hïå treã àaä àûúåc GD-ÀT khöng àûúåc<br /> chûúng trònh, nöåi dung, phûúng phaáp daåy vaâ hoåc thêåt khoa thuå àöång, yã laåi, ngöìi chúâ, mang löëi söëng caá nhên, hûúãng thuå<br /> hoåc, húåp lñ, àaáp ûáng àoâi hoãi caách maång” [1; tr 240].<br /> maâ phaãi coá tñnh tñch cûåc, chuã àöång vaâ coá tinh thêìn traách<br /> 1.3. Phûúng phaáp ÀT, BD thïë hïå treã . Àïí thûåc hiïån nhiïåm cao àöëi vúái àêët nûúác, àöëi vúái xaä höåi, phaãi xung kñch ài<br /> cöng taác ÀT, BD thïë hïå treã cho caách maång möåt caách hiïåu àêìu trong moåi phong traâo xêy dûång vaâ baão vïå àêët nûúác,<br /> quaã, thiïët thûåc, Chuã tõch Höì Chñ Minh cho rùçng, trûúác hïëtxûáng àaáng vúái caác thïë hïå cha anh ài trûúác.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> 2. Möåt söë giaãi phaáp thûåc hiïån muåc tiïu nêng cao<br /> choån), Ngoaåi ngûä(bùæt buöåc), <br /> Tin hoåc(bùæt buöåc),<br /> Kô nùng<br /> chêët lûúång àaâo taåo nguöìn nhên lûåc taåi Trûúâng Àaåi hoåc mïìm (bùæt buöåc), <br /> Toaán - Khoa hoåc tûå nhiïn - Cöng nghïå Haâ Tônh dûúái aánh saáng tû tûúãng Höì Chñ Minh vïì cöng<br /> Möi trûúâng(bùæt buöåc vaâ tûå choån), <br /> Giaáo duåc thïí chêët(bùæt<br /> taác ÀT, BD thïë hïå treã<br /> buöåc), Giaáo duåc quöëc phoâng - an ninh<br />  (bùæt buöåc).<br /> 2.1. Àaâo taåo nguöìn nhên lûåc àaáp ûáng nhu cêìu phaát<br /> Phêìn kiïën thûác giaáo duåc chuyïn nghiïåp göìm:Kiïën thûác<br /> triïín cuãa tónh Haâ Tônh vaâ caác tónh trong khu vûåc. Quaán cú súã(cuãa khöëi ngaânh, nhoám ngaânh vaâ ngaânh);<br /> Kiïën thûác<br /> triïåt quy hoaåch phaát triïín nguöìn nhên lûåc giai àoaån 2011- ngaânh; Kiïën thûác chung cuãa ngaânh(bùæt buöåc);<br /> Kiïën thûác<br /> 2020 cuãa UÃ<br /> y ban nhên dên tónh Haâ Tônh vúái muåc tiïu töíng chuyïn sêu cuãa ngaânh  (bùæt buöåc vaâ tûå choån);<br /> Kiïën thûác böí<br /> quaát laâ: “àaãm baão nhu cêìu vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång dûåa<br /> trúå tûå do(bùæt buöåc vaâ tûå choån);<br /> Kiïën thûác nghiïåp vuå sû<br /> trïn caác yïëu töë cú baãn vï sûác khoãe, trònh àöå chuyïn mön, kô phaåm(bùæt buöåc àöëi vúái caác ngaânh àaâo taåo hïå sûå phaåm);<br /> nùng nghïì nghiïåp, àaåo àûác vaâ cú cêëu húåp lñ àaãm baão yïu Thûåc têåp töët nghiïåp vaâ laâm khoáa luêån<br /> (bùæt buöåc).<br /> cêìu nhên lûåc thûåc hiïån thaânh cöng àûúâng löëi CNH, HÀH...;<br /> Nhû vêåy chûúng trònh àaâo taåo àûúåc Trûúâng Àaåi hoåc Haâ<br /> hònh thaânh àöåi nguä nhên lûåc chêët lûúång cao theo chuêín khu Tônh thiïët kïë àaä thïí hiïån àûúåc nöåi dung giaáo duåc toaân diïån<br /> vûåc vaâ tûâng bûúác tiïën túái chuêín quöëc gia” [6].<br /> bao göìm caác phêìn kiïën thûác phuâ húåp vúái tûâng chuyïn ngaânh<br /> Trïn cú súã nhu cêìu nguöìn nhên lûåc cuãa àõa phûúng vaâ<br /> vaâ thûåc tiïîn, giuáp SV vûâa coá kiïën thûác, kô nùng chuyïn mön<br /> caác tónh trong khu vûåc, trong böëi caãnh nguöìn nhên lûåc sû vûäng vaâng vûâa coá trònh àöå ngoaåi ngûä, tin hoåc vaâ kô nùng<br /> phaåm àang coá xu hûúáng “baäo hoâa”, Trûúâng àaä nhanh choáng mïìm, kô nùng laâm viïåc töët àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cuãa doanh<br /> thu heåp quy mö àaâo taåo ngaânh sû phaåm, maånh daån àêìu tû nghiïåp, àõa phûúng vaâ caác tónh trong khu vûåc trong thúâi kò<br /> nhên lûåc, vêåt lûåc cho viïåc múã caác maä ngaânh múái àaáp ûáng<br /> höåi nhêåp. Chuã trûúng, àõnh hûúáng cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Haâ<br /> nhu cêìu xaä höåi. Trïn thûåc tïë, trong nhûäng nùm qua, vúái sûå Tônh trïn àaä thïí hiïån sûå vêån duång sêu sùæc tû tûúãng Höì Chñ<br /> nöí lûåc chuêín bõ àöåi nguä vaâ caác àiïìu kiïån àaãm baão, Trûúâng<br /> Minh vïì GD-ÀT thïë hïå treã; quan àiïím àûúâng löëi cuãa Àaãng<br /> àaä múã caác maä ngaânh múái nhû Cöng nghïå möi trûúâng, Luêåt, vaâ àõnh hûúáng cuãa Böå GD-ÀT vïì muåc tiïu, nöåi dung giaáo<br /> Quaãn trõ du lõch vaâ lûä haânh, Nöng nghiïåp, Ngoaåi ngûä, Cöng duåc toaân diïån trong quaá trònh àöíi múái cùn baãn, toaân diïån<br /> nghïå thöng tin, Taâi chñnh - Ngên haâng, Quaãn trõ kinh doanh, giaáo duåc àaåi hoåc.<br /> Kïë toaán, Kô thuêåt cöng trònh xêy dûång, Chñnh trõ hoåc... Vúái 2.3. Vïì quy trònh, caách thûác àaâo taåo, phûúng phaáp<br /> àõnh hûúáng àaâo taåo àa ngaânh, nhaâ trûúâng àang tûâng bûúác giaãng daåy. Trong nhûäng nùm gêìn àêy, Trûúâng Àaåi hoåc<br /> àaáp ûáng caác nhu cêìu àa daång vïì nguöìn nhên lûåc cuãa àõa Haâ Tônh àaä “àöíi múái maånh meä quy trònh, caách thûác àaâo<br /> phûúng vaâ caác tónh trong khu vûåc.<br /> taåo theo hûúáng thûåc hoåc, thûåc laâm,<br /> gùæn kïët chùåt cheä vúái<br /> 2.2. Vïì nöåi dung chûúng trònh àaâo taåo . Quan niïåm doanh nghiïåp, chuá troång trang bõ caác kô nùng nghïì nghiïåp<br /> vïì chûúng trònh àaâo taåo àûúåc Phoâng àaâo taåo, Trûúâng Àaåi cho SV; giaãm thúâi lûúång hoåc lñ thuyïët, tùng thúâi lûúång<br /> hoåc Haâ Tônh tiïëp cêån theo caách hiïíu laâ têåp húåp caác hoåc phêìn<br /> thûåc haânh, giaânh nhiïìu thúâi gian hún cho SV thûåc têåp taåi<br /> vaâ caác hoaåt àöång àûúåc thiïët kïë cho möåt ngaânh àaâo taåo<br /> caác doanh nghiïåp, húåp àöìng laâm viïåc baán thúâi gian taåi caác<br /> nhùçm cung cêëp cho ngûúâi hoåc nhûäng kiïën thûác vaâ kô nùng doanh nghiïåp. Múã röång húåp taác, liïn kïët vúái caác trûúâng àaåi<br /> cêìn thiïët cho nghïì nghiïåp sau khi töët nghiïåp ra trûúâng. Vúái hoåc coá uy tñn trong khu vûåc vaâ trïn thïë giúái àïí phöëi húåp<br /> quan àiïím phaát triïín chûúng trònh àaâo taåo laâ khêu àöåt phaá trong àaâo taåo; têån duång caác möëi quan hïå húåp taác, ngoaåi<br /> quan troång trong àöíi múái cùn baãn, toaân diïån GD-ÀT. Tûâ giao àïí coá thïí àûa SV sang hoåc têåp, nghiïn cûáu, thûåc<br /> nùm hoåc 2010-2011, thûåc hiïån löå trònh cuãa Böå GD-ÀT, têåp. Coá chñnh saách múâi caác laänh àaåo doanh nghiïåp, caác<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Tônh àaä chuyïín àöíi tûâ àaâo taåo niïn chïëchuyïn gia nhên sûå gioãi thuöåc caác doanh nghiïåp lúán cuãa<br /> sang àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó. Àïën nay, sau möåt chu kò Viïåt Nam vaâ cuãa caác nûúác taåi Viïåt Nam tham gia höåi àöìng<br /> àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó, Nhaâ trûúâng àaä töí chûác àïí caácàaâo taåo, höåi àöìng khoa hoåc vaâ àïën trûåc tiïëp àaâo cho SV taåi<br /> khoa khaão saát nhu cêìu thûåc tïë vaâ chêët lûúång nguöìn nhên trûúâng, múâi caác giaáo sû, nhaâ khoa hoåc, caác chuyïn gia tûâ<br /> lûåc, àaánh giaá cuå thïí tûâng chûúng trònh àaâo taåo theo chuêín caác trûúâng àaåi hoåc coá uy tñn trong khu vûåc àïën baáo caáo taåi<br /> àêìu ra, tûâ àoá àïì xuêët xêy dûång caác chûúng trònh àaâo taåo múái caác höåi thaão vaâ tham gia àaâo taåo, giaãng daåy.<br /> tiïn tiïën hún goáp phêìn nêng cao chêët lûúång àaâo taåo.<br /> Nhaâ trûúâng àaä chó àaåo caác khoa àaâo taåo xêy dûång, phaãn<br /> Theo chó àaåo cuãa Nhaâ trûúâng, chûúng trònh àaâo taåo caác biïån vaâ ban haânh àïì cûúng mön hoåc cho tûâng hoåc phêìn vaâ<br /> maä ngaânh cuãa caác khoa phaãi àaãm baão caác phêìn kiïën thûácchó àaåo giaãng viïn (GV)  thûåc hiïån àïì cûúng mön hoåc khi<br /> sau: “phêìn kiïën thûác giaáo duåc àaåi cûúng bao göìm caác hoåc giaãng daåy nhû: GV phaãi theo doäi vaâ kiïím tra viïåc thûåc hiïån<br /> phêìn Lñ luêån chñnh trõ<br /> (bùæt buöåc), <br /> Khoa hoåc xaä höåi<br /> (bùæt buöåc àïì cûúng mön hoåc cuãa SV möåt caách thûúâng xuyïn vaâ<br /> vaâ tûå choån), <br /> Khoa hoåc nhên vùn - nghïå thuêåt (bùæt buöåc vaâ tûånghiïm tuác. Àïí coá caác giúâ giaãng theo hoåc chïë tñn chó coá chêët<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 3<br /> <br /> lûúång, trûúác hïët GV phaãi quy àõnh SV coá vúã soaån riïng àïí<br /> Àïí nêng cao hiïåu quaã cöng taác kiïím tra, àaánh giaá nhùçm<br /> hoaân thaânh nhûäng nöåi dung yïu cêìu trong àïì cûúng mön hoåc<br /> nêng cao chêët lûúång àaâo taåo, goáp phêìn phaát triïín nguöìn<br /> àaä quy àõnh, bao göìm àoåc taâi liïåu, soaån baâi, laâm baâi thaão luêån,<br /> nhên lûåc, thöng qua Phoâng Khaão thñ vaâ Àaãm baão chêët<br /> caác baâi têåp...; thûúâng xuyïn kiïím tra vúã soaån baâi cuãa SV. Àïí lûúång, nhaâ trûúâng àaä àïì ra nhûäng biïån phaáp thûåc hiïån trong<br /> SV chuêín bõ baâi töët, GV cêìn phaãi giúái thiïåu kïët cêëu nöåi dung<br /> thúâi gian túái nhû sau: - Giaáo duåc tû tûúãng, quyïët têm cho<br /> tûâng baâi, nïu roä nhûäng nöåi dung GV seä trònh baây trïn lúáp vaâcaán böå GV, SV trong àöíi múái kiïím tra, àaánh giaá; - Phaát huy<br /> nhûäng nöåi dung SV phaãi tûå hoåc úã tûâng chûúng trong giúâ tûåvai troâ, traách nhiïåm cuãa caác àún võ quaãn lñ, GV vaâ SV trong<br /> hoåc ngoaâi giúâ trïn lúáp. Nhûäng nöåi dung thuöåc phêìn tûå hoåc, GV<br /> thûåc hiïån cöng taác kiïím tra, àaánh giaá; - Phöëi húåp hiïåu quaã<br /> phaãi hûúáng dêîn SV möåt caách cuå thïí nhûäng taâi liïåu cêìn àoåc,<br /> caác hònh thûác, phûúng phaáp kiïím tra, àaánh giaá; - Àõnh<br /> nhûäng cêu hoãi, vêën àïì cêìn traã lúâi hoùåc giaãi quyïët sau khi tûåhûúáng tiïëp cêån àaánh giaá nùng lûåc ngûúâi hoåc; - Khai thaác triïåt<br /> nghiïn cûáu taâi liïåu; àöìng thúâi giaânh thúâi gian trïn lúáp cho SV àïí ûáng duång cöng nghïå thöng tin vaâ truyïìn thöng trong<br /> trònh baây àïí kiïím tra khaã nùng àoåc hiïíu, khaã nùng khaái quaát kiïím tra, àaánh giaá.<br /> kiïën thûác cuäng nhû khaã nùng trònh baây cuãa SV.<br /> Vúái nhûäng àöíi múái maånh meä trong chuã trûúng, àõnh<br /> Theo chó àaåo cuãa Ban Giaám hiïåu, giúâ giaãng theo hoåc hûúáng chiïën lûúåc vaâ sûå quyïët liïåt trong quaá trònh triïín khai<br /> chïë tñn chó vûâa phaãi  baão  àaãm àûúåc tiïën àöå, quy trònh nhûthûåc hiïån, Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Tônh àang tûâng bûúác àaâo taåo<br /> àaä thïí hiïån àïì cûúng mön hoåc, vûâa phaãi phaát huy àûúåc tû ra nguöìn nhên lûåc chêët lûúång coá chêët lûúång cao àaáp ûáng<br /> duy tñch cûåc, saáng taåo cuãa SV vaâ goáp phêìn phaát triïín caác kônhu cêìu xaä höåi, phuåc vuå cho sûå phaát triïín cuãa tónh nhaâ vaâ caác<br /> nùng mïìm, kô nùng nghïì nghiïåp cho SV - nhûäng nùng lûåc<br /> tónh trong khu vûåc.<br /> thûåc tiïîn cêìn thiïët cuãa ngûúâi lao àöång trñ thûác tûúng lai.<br /> * * *<br /> Muöën vêåy, GV phaãi luön taåo khöng khñ thoaãi maái, söi nöíi, Quan àiïím cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh vïì cöng taác<br /> haâo hûáng nhûng nghiïm tuác trong giúâ hoåc àïí SV àûúåc trònh GD-ÀT, böìi dûúäng thïë hïå treã noái chung, HS, SV noái riïng<br /> baây quan àiïím, nhêån thûác cuãa mònh vïì caác vêën àïì liïn quan laâ möåt hïå thöëng hoaân chónh bao göìm nhiïìu quan àiïím<br /> àïën kiïën thûác baâi giaãng. Àïí thûåc hiïån muåc tiïu trïn, GV sûã sêu sùæc, thïí hiïån sûå quan têm àùåc biïåt cuãa Ngûúâi àöëi vúái<br /> duång nhiïìu phûúng phaáp kïët húåp linh hoaåt vúái nhau trïn lúáp têìng lúáp “tri thûác tûúng lai”. Àoá laâ têìm nhòn mang tñnh<br /> nhû thuyïët trònh, vêën àaáp, laâm viïåc nhoám, thaão luêån...<br /> chiïën lûúåc trong sûå nghiïåp caách maång. Ngaây nay, nhûäng<br /> 2.4. Àöíi múái cöng taác kiïím tra, àaánh giaá kïët quaã<br /> quan àiïím àoá vêîn coân nguyïn giaá trõ, coá yá nghôa lñ luêån vaâ<br /> hoåc têåp. Thûåc hiïån quy trònh kiïím tra, àaánh giaá kïët quaã thûåc tiïîn to lúán búãi cöng taác böìi dûúäng thïë hïå treã vêîn laâ<br /> möåt trong nhûäng nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách maång<br /> hoåc têåp, nhaâ trûúâng àaä chó àaåo cuå thïí hoáa quaá trònh sûã<br /> duång caác hònh thûác kiïím tra, àaánh giaá khaác nhau trong nûúác ta trong sûå nghiïåp CNH, HÀH àêët nûúác vaâ höåi nhêåp<br /> quöëc tïë àïí phaát triïín bïìn vûäng. Quaán triïåt vaâ vêån duång<br /> suöët quaá trònh daåy hoåc nhùçm àaåt caác muåc tiïu àaä xaác àõnh<br /> trong àïì cûúng mön hoåc. Nhûäng kïët quaã àaåt àûúåc trong saáng taåo tû tûúãng cuãa Ngûúâi trong quaá trònh àaâo taåo,<br /> nhûäng nùm qua taåi trûúâng trong viïåc thûåc hiïån cöng taác Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Tônh àaä vaâ àang àaâo taåo ra nhûäng<br /> naây nhû sau: - Thaânh lêåp Phoâng Khaão thñ, sau àoá laânguöìn nhên lûåc coá chêët lûúång cao àaáp ûáng nhu cêìu xaä höåi,<br /> Phoâng Khaão thñ vaâ Àaãm baão chêët lûúång chuyïn traáchàaåt tiïu chuêín quöëc tïë, goáp phêìn hònh thaânh thïë hïå treã coá<br /> àaãm nhêån cöng taác kiïím tra, àaánh giaá têët caã caác hïå àaâonhên caách, phaát triïín toaân diïån, àuã nùng lûåc, trònh àöå vaâ yá<br /> taåo, caác bêåc hoåc trong toaân trûúâng. Cöng taác kiïím tra, chñ, têm huyïët thûåc hiïån thaânh cöng muåc tiïu dên giaâu,<br /> àaánh giaá àûúåc thûåc hiïån thûúâng xuyïn úã têët caã caác khêu:nûúác maånh, dên chuã, cöng bùçng, vùn minh. <br /> daåy, hoåc vaâ quaãn lñ. Àaä thaânh lêåp Höåi àöìng tûå àaánh giaá, coá<br /> kïë hoaåch tûå àaánh giaá àûúåc phï duyïåt, triïín khai tûå àaánh Taâi liïåu tham khaão<br /> .<br /> giaá theo àuáng tiïën àöå, yïu cêìu vaâ àaä hoaân thaânh baáo caáo[1] Böå GD-ÀT (2015).Giaáo trònh tû tûúãng Höì Chñ Minh<br /> NXB Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> tûå àaánh giaá cho àiïím cuãa nhaâ trûúâng theo hûúáng dêîn cuãa<br /> [2] Höì Chñ Minhtoaân têåp<br /> (têåp 5) (2000). NXB Chñnh<br /> Böå GD-ÀT; - Phoâng Khaão thñ vaâ Àaãm baão chêët lûúång laâ<br /> trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> àêìu möëi duy trò viïåc xêy dûång ngên haâng àïì thi hoåc phêìn [3] Höì Chñ Minhtoaân têåp<br /> (têåp 10) (2000). NXB Chñnh<br /> cho caác bêåc hoåc, hïå àaâo taåo trong toaân trûúâng.<br />  Àïën nay, trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> (têåp 9) (2000). NXB Chñnh<br /> hêìu hïët caác hoåc phêìn àang giaãng daåy vaâ hoåc têåp t<br /> aåi trûúâng [4] Höì Chñ Minhtoaân têåp<br /> trõ<br /> Quöëc<br /> gia<br /> Sûå<br /> thêåt.<br /> àaä coá ngên haâng/thû viïån àïì thi vúái caác hònh thûác tûå luêån,<br /> [5] Höì Chñ Minhtoaân têåp<br /> (têåp 7) (2000). NXB Chñnh<br /> trùæc nghiïåm trïn giêëy, trùæc nghiïåm trïn maáy tñnh, kïët húåptrõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> giûäa tûå luêån vúái trùæc nghiïåm, thûåc haânh trïn maáy tñnh,<br /> [6] UÃy ban nhên dên tónh Haâ Tônh.<br /> Quy hoaåch phaát<br /> thûåc haânh úã phoâng böå mön.<br /> triïín nguöìn nhên lûåc giai àoaån 2011<br /> -2020.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2